تدوین الگوی ساختاری طلاق عاطفی بر اساس صفات سه‌گانه تاریک شخصیت و سبک‌های حل تعارض با میانجی-گری دلزدگی زناشویی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه روانشناسی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 گروه روان شناسی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 گروه روان شناسی، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران

10.22034/aftj.2023.394409.2029

چکیده

هدف: پژوهش حاضر به‌منظور مدل‌یابی معادلات ساختاری طلاق عاطفی بر اساس صفات تاریک شخصیت و سبک‌های حل تعارض با میانجی‌گری دلزدگی زناشویی انجام شد. روش پژوهش: روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی مبتنی بر معادلات ساختاری بود. جامعه آماری این پژوهش را کلیه زنان متأهل رده سنی 25-50 سال دانشگاه آزاد تهران واحدهای یادگار امام (ره)، ابوالفتوح رازی (مادران) و تهران شمال در نیمه نخست سال 1400 تشکیل دادند که از طریق روش نمونه-گیری در دسترس به صورت آنلاین (بدلیل شیوع ویروس کرونا) انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش پرسشنامه‌های طلاق عاطفی گاتمن (EDQ،1994)، مثلث تاریک شخصیت (جانسون و وبستر، 2010)، سبک‌های حل تعارض رحیم (ROCI-II، 1983) و دلزدگی زناشویی پاینز(CBM،1996) بود. تحلیل‌ها با استفاده از نرم‌افزارهای SPSS26 و AMOS24 صورت گرفت. یافته‌ها: نتایج حاصل از مدل‌سازی معادلات ساختاری نشان داد مدل مفروض پژوهش با داده‌های تجربی برازش دارد(063/0=RMSEA). بین صفت ماکیاولی (149/0= β)، سبک سازنده (441/0-=β ) و سبک غیرسازنده (264/0=β) با طلاق عاطفی رابطه معناداری مشاهده شد. ضریب مسیر غیرمستقیم دلزدگی زناشویی در ارتباط بین صفت خودشیفته (007/0 = sig) و سبک‌های سازنده حل تعارض(043/0 =sig) با متغیر وابسته طلاق عاطفی معنادار بود اما نقش میانجی دلزدگی زناشویی در ارتباط بین سبک‌های غیر سازنده با طلاق عاطفی تأیید نشد (536/0 = sig). نتیجه‌گیری: صفات تاریک شخصیت و سبک‌های حل تعارض سازنده علاوه بر اثر مستقیم بر طلاق عاطفی می‌توانند با اثرگذاری بر دلزدگی زناشویی به طور غیر مستقیم بر آن تأثیرگذار باشند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The structural model of emotional divorce based on the dark triad traits of personality and conflict resolution styles with the mediation of marital dissatisfaction

نویسندگان [English]

  • Marjan Sadeghkhani 1
  • Suzan Emamipour 2
  • Malek Mirhashemi 3
1 PhD Student in Counseling, Department of Psychology, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Department of Psychology, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
3 Department of Psychology, Roudhen Branch, Islamic Azad University, Roudhen, Iran
چکیده [English]

Aim: The present study was conducted with the aim of modeling the structural equations of emotional divorce based on dark personality traits and conflict resolution styles with the mediation of marital dissatisfaction. Method: The research method was descriptive correlation type based on structural equations. The statistical population of this research consisted of all married women in the age group of 25-50 years of Tehran Azad University, Yadgar Imam (RA), Abol Fattouh Razi (Mothers) and North Tehran units in the first half of 2021, which was available online through the sampling method. (due to the spread of the corona virus) were chosen. The research tools were Gottman's Emotional Divorce Questionnaire (1994), Dark Triangle of Personality Johnson and Webster (2010), Rahim's Conflict Resolution Styles (1983) and Pines Marital Boredom (1996). Analyzes were done using SPSS and AMOS software. Result: The results of structural equation modeling showed that the assumed research model fits the experimental data (RMSEA=0.063). A significant relationship was observed between Machiavellian trait and emotional divorce (β=0.149) and between constructive style (β=0.441) and non-constructive style (β=0.264) with emotional divorce. The coefficient of the indirect path of marital boredom was significant in the relationship between narcissistic trait (P = 0.007) and constructive conflict resolution styles (P = 0.043) with the dependent variable of emotional divorce, but the mediating role of marital boredom in the relationship between non- constructive was not confirmed by emotional divorce (P = 0.536). Conclusion: Dark traits and constructive conflict resolution styles, in addition to having a direct effect on emotional divorce, can indirectly affect marital boredom

کلیدواژه‌ها [English]

  • conflict resolution styles
  • dark personality traits
  • emotional divorce
  • marital boredom
آزادی فرد، صدیقه. (1393). رابطه ی دانش و نگرش جنسی، باورهای ارتباطی و سبک‌های حل تعارض با طلاق عاطفی در پرستاران شهر خرم آباد. پایان نامه کارشناسی ارشد، رشته روان شناسی، دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی، دانشگاه رازی.
اعتمادی، عذرا.، جابری، سمیه.، جزایری، رضوان السادات.، و احمدی، سیداحمد. (1393). بررسی رابطه مهارت‌های ارتباطی، الگوهای ارتباطی و سبک‌های حل تعارض با صمیمیمت زناشویی در زنان شهر اصفهان. زن و جامعه (جامعه شناسی زنان)، 5(1): 63-74
افخمی پوستچی، مینا.، و علی دوستی، فاطمه. (1401). نقش تعدیل‌گر سبک‌های حل تعارض در رابطه تعارضات زناشویی و طلاق عاطفی. مطالعات اسلامی ایرانی خانواده، 2(4): 1-18.
اکبری، ابراهیم.، عظیمی، زینب.،  طالبی، سعیده و فهیمی، صمد. (۱۳۹۵). پیش بینی طلاق عاطفی زوجین براساس طرح واره‌های ناسازگار اولیه. تنظیم هیجان و مولفه‌های آن. روان شناسی بالینی و شخصیت، 14(2): 97-92.
بشرپور، سجاد.، فریور، مهران و عبادی، متینه. (1399). مدل یابی علی طلاق عاطفی در زنان بر اساس صفات تاریک شخصیت: با نقش میانجی عزت نفس جنسی. فصلنامه مطالعات زن و خانواده. پژوهشکده زنان دانشگاه الزهرا (س)،9(1): 58-37.
بشرپور، سجاد. (1394). صفات شخصیت: نظریه و آزمون، تهران: انتشارات ساوالان.
بولتون، ر. (1381). روانشناسی روابط انسانی. ترجمه حمیدرضا سهرابی. تهران: انتشارات رشد.
بیرامی، منصور.،  فهیمی، صمد.، اکبری، ابراهیم و امیری پیچاکلایی، احمد. (۱۳۹۱). پیش بینی رضایت زناشویی بر اساس سبک‌های دلبستگی و مؤلفه‌های تمایز یافتگی. اصول بهداشت روانی، 14(53): ۶۴-۷۷.
پاینز، آ. (۱394). چه کنیم تا عشق رویایی به دلزدگی نینجامد. ترجمه فاطمه شاداب. تهران: انتشارات ققنوس. (تاریخ انتشار اثر به زبان اصلی، 1996).
پورمحسنی کلوری، فرشته.، ظهری، نگار.، عطادخت، اکبر و مولایی، مهری (1398). نقش ابعاد تاریک شخصیت، تمایزیافتگی و نقش‌های جنسیتی در پیش بینی دلزدگی زناشویی. روان شناسی خانواده، 6(2): 43-56.
ثمری، محمد و نخعی، نوذر (2018). ویژگیهای روان سنجی دو پرسشنامه سنجش طلاق عاطفی در بافت ایرانی. مجله پزشکی خانواده، 5(2): 37-11.
جلیل باباپور، خیرالدین. (1385). بررسی شیوه‌های حل تعارض ارتباطی و سلامت روانشناختی دانشجویان. فصلنامه روانشناسی دانشگاه تبریز، 1(4): 46-27.
جلیل باباپور، خیرالدین.، نظری، محمدعلی و رشیدزاده، لیلا. (1390). اثربخشی درمان شناختی رفتاری بر رضایت و صمیمیت زناشویی زوجین جانباز شیمیایی، فصلنامه ی پژوهش‌های نوین روانشناختی، 6(24): 25-8.
حسینی نسب، سید داوود.، بدری، رحیم و قائمیان اسکویی، آیسان. (1388). رابطه ی ویژگیهای شخصیتی و سبکهای حل تعارض بین فردی با سازگاری زناشویی دانشجویان متأهل دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز. فصلنامه تحقیقات مدیریت آموزشی، 1(2): 87-57.
حق نسب، شیما و پورفرخ، مینا (1399). رابطه ابعاد مثلث تاریک شخصیت و سبک‌های دلبستگی با دلزدگی زناشویی. مجله رویش روان شناسی، 9(12): 224-215.
خسروی، جهانبخش.، مرادی، امید.، احمدیان، حمزه و یوسفی، ناصر. (1398). مدل علی گرایش به طلاق عاطفی بر اساس الگو‌های ارتباطی زوجین با میانجی­گری دلزدگی زناشویی (مطالعه موردی، شهرستان قصر شیرین). فصلنامه پژوهشی مطالعات جمعیتی، 2(10): 210-185.
دیباجی فروشانی، فاطمه سادات.، امامی پور، سوزان و محمودی، غلامرضا. (1388). رابطه سبکهای دلبستگی و راهبردهای حل تعارض بر رضایتمندی زناشویی زنان. اندیشه و رفتار در روانشناسی بالینی، 3(3): 111-87..
رزاقی الوندی، ابراهیم (1390). نقش ذهن آگاهی، باورهای غیر منطقی و سبک‌های حل تعارض بین فردی در رضایت زناشویی زوجین. پایان نامه کارشناسی ارشد، رشته روان شناسی عمومی، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی،  دانشگاه تبریز.
رشیدی، فرنگیس.، منیرپور، نادر و دوکانه‌ای فرد، فریده (1400). مدل طلاق عاطفی بر اساس تمایزیافتگی با نقش میانجی ساختار شخصیت و سبک‌های دلبستگی. فصلنامه علمی -پژوهشی سبک زندگی اسلامی با محوریت سلامت، 5(3): 150-137.
رضوانی، حورالعین.، و صائمی، حسن. (۱۳۹۸). همبستگی تمایز یافتگی خود و نوروزگرایی با طلاق عاطفی در دانشجویان متاهل دانشگاه آزاد اسلامی واحد آزادشهر. فصلنامه مدیریت ارتقای سلامت، 8(2): ۳۰-۲۳.
ساداتی، سیداحسان.، مهرابی زاده هنرمند، مهناز.، و سودانی، منصور. (1393). رابطه علی تمایزیافتگی, نورزگرایی و بخشندگی با دلزدگی زناشویی با واسطه تعارض زناشویی. روانشناسی خانواده، 1(2)، 55-68.
سموری قاینی، الهام. (1401). پیش بینی طلاق عاطفی بر اساس سبکهای دلبستگی و سبک‌های حل تعارض با توجه به متغیر میانجی خودکارآمدی جنسیتی در زنان. پایان نامه کارشناسی ارشد، رشته روان شناسی، دانشکده علوم انسانی مرکز پیام نور زرین شهر، دانشگاه پیام نور اصفهان،.
شفیعی، زهرا.، و قمرانی، امیر. (1396). نقش شخصیت تاریک و شکفتگی در دلزدگی زناشویی زوجین. فصلنامه علمی پژوهشی زن و جامعه، 8(29): 94-77.
شیوندی، کامران.، مسلم آبادی، مجتبی و فرشاد، محمدرضا. (۱۳۹۵). پیش بینی فرسودگی شغلی برمبنای تعارض زناشویی و خود متمایز سازی. فرهنگ مشاوره و روان درمانی، 7(27): ۶۶-۵۱.
صفرزاده چماچایی، محمدحسن. (1400). رابطه سبک‌های ارتباطی و سبک‌های حل تعارض با صمیمیت عاطفی زوجین. پایان نامه کارشناسی ارشد، موسسه آموزش عالی احرار.
علی بکیان، علیرضا.، افشاری نیا، کریم  (1398). برازش مدل نقش واسطه‌ای دلزدگی زناشویی در رابطه بین تمایز یافتگی خود، سبک‌های حل تعارض و انتظارات زناشویی در پیش بینی سازگاری زناشویی در زنان و مردان متاهل در شهر کرمانشاه. روش‌ها و مدل‌های روان شناختی،10(4): 246- 225.
فرامرزی، زینب.، جعفری نیا، غلامرضا و پاسالارزاده، حبیب. (1399). تعیین رابطه سرمایه اجتماعی و رسانه‌های نوین ارتباط اجتماعی با تعارضات زناشویی در شهر بوشهر در سال 1398. مجله سلامت جامعه، 14(1): 49-41.
قبادی، سمانه.، و گودرزی، محمود. (1402). اثر بخشی آموزش زوج درمانی با مدل EIS بر تعارضات زناشویی و دلزدگی زناشویی در زنان نابارور در دوران قرنطینه ناشی از بیماری کووید – 19. فصلنامه خانواده درمانی کاربردی، 2(5 پیاپی 9): 93-74.
قمرانی، امیر.، صمدی، مریم.، تقی نژاد، محدثه.، و  شمسی عبدالحسین. (1394). شاخص‌های روانشنجی مقیاس شخصیت تاریک در دانشجویان. فصلنامه علمی روشها و مدلهای روانشناختی، 6(20)، 73-86.
قوامی، رضوان.، محمدی فاضل، مینا.، علیاری، زهرا و بیرق­دار، شهناز. (1402). نقش دلزدگی زناشویی و نارضایتی جنسی در شکست عشقی در زنان با طلاق عاطفی. خانواده درمانی کاربردی، 4(1)، 237-221.
کریمی، پروانه.، کرمی، جهانگیر و دهقان، فاطمه (1393). رابطه سبک‌های دلبستگی و سبک‌های حل تعارض با فرسودگی زناشویی کارکنان متاهل. زن و جامعه، 5(4): 70-53.
گاتمن، جان. (1387). موفقیت یا شکست در ازدواج. ترجمه ارمغان جزایری، ارمغان. تهران انتشارات بعثت. (تاریخ انتشار اثر به زبان اصلی، 1996).
مقیمی، هما، شریفی، طیبه، لطیفی، زهره و احمدی، رضا. (1402). مقایسه اثر بخشی درمان گروهی غنی سازی روابط زناشویی  بخشودگی بر تمایل به جبران زنان درگیر طلاق عاطفی شهر اصفهان. خانواده درمانی کاربردی، 4(1)، 101-82.
میرز، لارنس اس.، گامست، گلن و گارینو، جی.(1395).  پژوهش چند متغیری کاربردی (طرح و تفسیر). مترجمان پاشا شریفی،حسن.،فرزاد، ولی الله.،  رضاخانی، سیمین دخت.، حسن آبادی، حمیدرضا.، ایزانلو، بلال و حبیبی، مجتبی. تهران: انتشارات رشد. (تاریخ انتشار اثر به زبان اصلی، 2006).
نادری، فرح و آزاد منش، پونه. (۱۳۹۱) مقایسه دلزدگی زناشویی، عملکرد خانواده و صمیمیت کارکنان زن و مرد. یافته‌های نو در روان شناسی، 7(22): ۱۱۲-۹۷.
نجات دارابی، هادی.،  یاراحمدی، جلال و فعال، فهیمه. (۱۳۹۵). بررسی دلزدگی زناشویی و طلاق عاطفی و ارتباط آن با ورزش و فعالیت جسمانی، پنجمین کنفرانس ملی علوم کاربردی در ورزش، علی آباد کتول، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول.
نریمانی، محمد. رحیمی، سعید و صداقت، مهرناز (1400). پیش­بینی طلاق عاطفی زوجین بر اساس الگوهای ارتباطی خانواده و ساختار انگیزشی. روان شناسی خانواده، 5(27): 38-27.
نکوئی، زهرا. (1399). رابطه بین طرحواره‌های ناسازگار اولیه و سبک‌های حل تعارض با طلاق عاطفی زوجین مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهر اهواز. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه پیام نور استان خوزستان.
یزدانبخش، کامران.، کریمی.، ستار.، مولایی، علی.، و بهرام زاده، ماکوان.(1391). رابطه ی اختلال شخصیت خودشیفته و وسواس فکری- عملی با رضایت زناشویی در دبیران شهر کرمانشاه، نخستین همایش ملی شخصیت و زندگی نوین، سنندج، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج.
References
Afkhami Poostchi, M., & Alidosti, F. (2022). The moderating role of conflict resolution to marital conflicts and emotional divorce. Iranian Islamic studies of the family, 2 (4): 1-18. (In Persian)
Akbari, E., Azimi, Z., Talebi, S., & Fahimi, S. (2015) Prediction of Couples’ emotional divorce Based on Early Maladaptive schemas and emotion regulation’s Component. Clinical Psychology and Personality, 14(2): 92-97. (In Persian)
Alibakiyan, A., & Afsharineya, K. (2020). Evaluating model of mediating marital boredom role in the relationship between self-differention conflict resolution styles and marital expectations in predicting marital adjustment in married men and women in Kermanshah, Journal of psychological methods and models, 10(4): 225-246. (In Persian)
Atan, A., & Bulus, M. (2019). Aile lletisim Becerileri psikoegitim programini Eslerin Evliki Doyumuna Etkisil the Effect of Family Communivation Skills Psycho-Educational program on couples’ Marital Satisfaction. Elementery Education Online, 18(1): 226-240.
Azadifard, S. (2014). The Relationship sexual knowledge and attitude, relationship beliefs and styles of conflict resolution with emotional divorce in nurses Khorramabad of city. Master’s thesis. Department of Psychology. Faculty of social Sciences Razi University. (In Persian)
Basharpoor, S., Farivar, M., & Ebadi, M. (2020). The casual modeling of affective divorce in women based on dark personality traits: with mediating role of sexual self- esteem. Women and Society Quarterly, 9 (1): 37-58. (In Persian)
Basharpoor, S. (2015). Personality traits: Theory and Testing, Tehran. Savalan Publication. (In Persian)
Bayrami, M., Fahimi, S., Akbari, E., & Amiri Pichakolaei, A. (2012). Predicting marital satisfaction on the basis of attachment styles and differentiation components. Journal of Fundamentals of Mental Health, 1(53): 64-77. (In Persian)
Bravo, I. M., & White Lumpkin, P. (2010). The complex case of marital infidelity: An explanatory model of contributory processes to facilitate psychotherapy. The American Journal of Family Therapy38(5): 421-432.
Busby, D. M., & Holman, T. B. (2009). Perceived match or mismatch on the Gottman conflict styles: Associations with relationship outcome variables. Family process, 48(4): 454-531.
Bulton, R. (2002). Psychology of human relations. Translator:  Sohrabi, H.R. Roshd Publication.
Campbell, W. K., & Baumeister, R. F. (2006). Narcissistic personality disorder. In Practitioner’s guide to evidence-based psychotherapy (pp. 423-431). Springer US.
Carton, H., & Egan, V. (2017). The dark triad and intimate partner violence. Personality and Individual Differences105: 84-88.
Cheng, C. C. (2010). A study of inter-cultural marital conflict and satisfaction in Taiwan. International Journal of Intercultural Relations34(4): 354-362.
Dibaj Froshany, F. S., Emamipour, S., & Mahmodi, GH. (2009). The relationship between attachment styles   and conflict resolution strategies on women’s conflict management method, Andishe va Raftar, 3(3):87-111. (In Persian)
Dildar, S., Sitwat, A., & Yasin, S. (2013). Intimate enemies: Marital conflicts and conflict resolution styles in dissatisfied married couples. Middle-East Journal of Scientific Research, 15 (10): 1433-1439.
Etemadi, O., Jaberi, S., Jazayeri, R., & Ahmadi, S.A. (2014). Investigation of structural relationship between communication skills and communication patterns and conflict resolution styles with marital intimacy in Isfahanian women. Women and Society Quarterly, 5 (1): 63-74. (In Persian)
Faramarzi, Z., Jafarinia, GH., & Pasalarzadeh, H. (2020). Determining the relationship between social capital and new social communication media with marital conflicts in Bushehr city in 2019.Journal of health and society, 14(1):41-49. (In Persian)
Fallesen, P. (2021). Decline in rate of divorce and separation fillings in Denmark in 2020 compared with previous years. http://doi.org/ 10.1177/23780231211009991.
Foster, J. D., Shrira, I., & Campbell, W. K. (2006). Theoretical models of narcissism, sexuality, and relationship commitment. Journal of Social and Personal Relationships, 23(3): 367-386.
Fox, J., & Rooney, M. C. (2015). The Dark Triad and trait self – objectification as predictors of men’s use and self – presentation behaviors on social networking sites. Personality and Individual Difference, 76: 161-165.
George, F. R., & Short, D. (2018). The Cognitive Neurosciences of Narcissism. Journal of Brain, Behavior and Cognitive Sciences, 1 (1): 1-9.
Gobadi, S., & Goudarzi, M. (2023). The effectiveness of EIS couple therapy training on marital conflict and marital boredom in infertile women during quarantine due to COVID-19, Journal of Applied Family Therapy, 2(5): 74-93. (In Persian)
Ghomrani, A., Sanadi, M., Taghinejad, M., & Shamsi, A. (2015). The Study of the Validity and Reliability of the dark personality scale in students, Journal of psychological methods and models, 6(20): 73-86. (In Persian)
Gottman, J. M. (1994). Why marriage succeed or fail: What you can learn from the break through research to make your marriage last. New York: Simon & Schuster.
Gottman, J., M. (2008). Success or failure in marriage. Translator Jazayeri, A. Besat publisher Tehran.
Haghnasab, SH., & Pourfarokh, M. (2021). Relationship between dark triad traits of personality and attachment styles with marital boredom, journal of Rooyesh-e Ravanshenasi, 9(12):215-224. (In Persian)
Hansen, B., Solem, S., & Himle, J. A. (2011). The role of early maladaptive Schemas in Predicting exposure and response prevention outcome for obsessive- Compulsive disorder. Behavior research and therapy, 49(11): 781-788.
He, Q., Wang, Y., Xing, Y., & Yu, Y. (2018). Dark Personality, interpersonal rejection, and marital stability of Chinese couples: AN actor – partner interdependence mediation model. Personality & Individual Differences, 134: 232-238.
Henning, M. (2003). Evaluation of Conflict Resolution Questionnaire. Master Thesis, Auckland University of Technology.
Horan, S. M., Guinn, T. D., & Banghart, S. (2015). Understanding relationships among the dark triad personality profile and romantic partners’ conflict communication. Communication Quarterly, 63(2): 156-170.
Hosseini Nasab, D., Badri, Rahim., & Ghaemian Oskoei, A. (2009). An investigation in to the relationship between personality characteristics and interpersonal conflict solving styles with marital adjustment of the married students at Tabriz Islamic Azad University, 1(2)57-87. (In Persian)
Inancsi, T. Lang, A. & Bereczkei, T. (2016). A darker shade of love: Machiavellianism and positive assortative mating based on romantic ideals. Europ’s Journal of Psychology, 12(1): 137-152.
Isanejad, O., Alipour, E., Rostami, M., & Tajmiri, M. (2021). The Effect of Halford Couple Relationship Education (CRE) on the Spouse Preservation Behaviors and primary Marital Relationship. Journal of Assessment and Research in Applied Counseling, 3(3), 45-54. (In Persian)
Jalil Babapour, Kh., Nazari, M. A., & Rashidzadeh, L. (2011). The effect of Cognitive-Behavior therapy on Marital satisfaction and Intimacy of Chemical Patient Couples, Quarterly Journal of New Researches in Psychology, 6(24): 8-25. (In Persian)
Jalil Babapour, Kh. (2006). Study of Relationship Between Communicational Conflict Resolution Styles and Psychological Well-being Among University Student, Quarterly in Psychology, 1(4):27-46. (In Persian)
Jonason, P. K., Webster, G. D. (2010). The dirty dozen: A concise measure of the dark triad. Psychological Assessment, 22(2): 420-432.
Kaiser, R. B., LeBreton, J. M., & Hogan, J. (2015). The dark side of personality and extreme leader behavior. Applied Psychology, 64(1): 55 -92.
Kanter, J. B., Proulx, C. M., & Monk, J. K. (2019).  Accountingfor Divorce in Marital Reacarch: An Application to Growth Mixture Modeling. Journal of Marriage and Family, 81(2), 520-530.Issues, 33(3): 341-368.
Karairmak, O., Duran, N. O. (2008). Gender differences in attachment styles regarding conflict handing behaviors among Turkish late adolescents. International Journal for the Advancement of Counselling, 30(4): 220-234.
Karimi, P., Karami, G., & Dehghan, F. (2014). Relationship between attachment Styles and Married employee’s marital boredom, Journal of psychological methods and models, 5(4): 53-70. (In Persian)
Keller, L., & Allemand, M. (2020). Personality and divorce. Encylopedia of personality and individual difference, 3608-3613.
Khosravi, J., Moradi, O., Ahmadian, H., & Yoosefi, N. (2021). The Casual Model of emotional divorce tendency based in couple’s communication pattern with the mediation of marital affection, Women and Society Quarterly, 2(10): 185-210. (In Persian)
Koladich, S. J., & Atkinson, B. E. (2016). The dark tried and relationship preferences: A replication and extension. Personality and individual Differences, 94: 253-255.
Lavner, J. A., Lamkin, J., Miller, J. D., Campbell, W. K., & Karney, B, R. (2016). Narcissism and newlaywed marriage: Partner characteristics and marital trajectories. Personality Disorders: Theory, Research, and Treatment, 7(2): 169-179.
Meyers, L. s., Gamst, G., & Garino, A. G. (2006). Applied multivariate research: design and interpretation, Translators: Pasha Sharifi, H., Farzad, V. A., Rezakhani, S., Hasn Abadi, H. R., Izanloo, B., & Habibi, M. (2016). Roshd Publication.
Moghimi, H., Sharifi, T., Latifi, Z., & Ahmadi, R., (2023). Comparison of the effecvtiveness of group therapy for enriching marital relationships and forgiveness on the desire to compensate women involved in emotional divorce in Isfahan. Journal of Applied Family Therapy, 4(1): 82-101. (In Persian)
Muraru, A. A., & Turliuc, M. N. (2012). Family-of- origin, romantic attachment, and marital adjustment: a path analysis model. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 33: 90-94.
Naderi, F., & Azadmanesh, P. (2012). Comparison of marital dissatisfaction, family function and intimacy of female students, new discoveries in psychology, 7(22):97-112. (In Persian)
Narimani, M., Rahimi, S., & Sedaghat, M. (2021). Prediction of emotional divorce of couples based on family communication patterns and motivational structure, Family psychology, 5(27): 97-112. (In Persian)
Nejat Darabi, H., Yar Ahmady, H., & Faal, F. (2016). Investigating marital boredom and emotional divorce and its relationship with exercise and physical activity, The 5th National Conferences in Sports, Islam Azad University, Aliabad-e Katul. (In Persian)
Nekouei, Z. (2020).  Investigate the relationship between early maladaptive schemas and conflict resolution styles with emotional divorce of couples referring to counseling centers in Ahvaz, Master thesis Payame Noor University of Khuzestan. (In Persian)
Rashidi, F., Monirpour, N., & Dokanehi Fard, F. (2021). The Model of emotional divorce based on differentiation with the mediating Role of personality Structure and attachment styles. Islamic life styles, 5(2): 136-151(In Persian)
Razzaghi Alvandi, E. (2011). The role of mindfulness irrational beliefs and interpersonal conflict resolution styles in couple marital satisfaction, Master’s thesis Tabriz University. (In Persian)
Panahi, M., Jamarani, S. K., Shahrbabaki, M. E., & Rostami, M. (2017). Effectiveness of integrative behavioral couple therapy on reducing marital burnout and fear in couples of intimacy. Journal of applied psychology, 11(3), 43. (In Persian)
Paulhus, D. L., & Williams, K. M. (2002). The dark triad of personality. Narcissism, Machiavellianism, and psychopathy. Journal of research in personality, 36: 556-63.
Pen, W., Zhang, Q., Teo, T.S.H., & Lim, V.K.G. (2018). The dark triad and Knowledge hiding. International Journal of Information Management, 42: 36-48.
Pines, A. M., & Nunes, R. (2003). The relationship between Career and couple burnout: implications for career and couple counseling. Journal of Employment Counseling, 40, 50-64.
Pines, A. (1996). What should we do so that the love of a dream does not end in boredom? Translator Shadab, F. Tehran. Ghoghnos Publication.
Pourmohseni Kolouri, F., Zohri, N., Atadokht, A., & Mowlaie, M. (2020). The role of dark personality dimensions, self -differentiation and gender roles in predicting marital boredom. Journal of Family Psychology, 6(2):43-56. (In Persian)
Qavami, R., Mohammadi Fazel, M., Aliyari, Z., & Beiraqdar, SH. (2023). The role of marital boredom and sexual dissatisfaction in love failure in couples with emotional divorce. Journal of Applied Family Therapy, 4(1): 2023. (In Persian)
Rahim, M. A. (1983). A measure of styles of handing interpersonal conflict. Academy of management journal, 26(2): 368-376.
Rahim, M. A., & Magner, N. R. (1994). Convergent and discriminant validity of the Rahim Organizational Conflict Inventory–II. Psychological Reports, 74: 35–38.
Rahim, M. A., & Magner, N. R. (1995). Confirmatory factor analysis of the styles of handling interpersonal conflict: first-order factor model and its invariance across groups. Journal of Applied Psychology, 80: 122-132.
Rezvani, H., & Saemi, H. (2019). Correlation between Self – differentiation and Neuroticism with emotional divorce in married Students of Azad Shahr, Azad University, journal of Health Promotion management, 8(2): 23-30. (In Persian)
Sadati, S.E., Mehrabizadeh Honarmand, M., & Soodani, M. (2014). The causal relationship of differentiation neuroticism and forgiveness whit marital boredom through mediation of marital conflict, Journal of Family Psychology, 1(2):55-68. (In Persian)
Safarzadeh Chamachee, M. H. (2021). The relationship between communication styles and conflict resolution styles with couples motional intimacy, Master thesis of Ahrar Institute of Higher Education. (In Persian)
Samari, M., & Nakhaee, N. (2018). Psychometrics characteristics of two questionnaires for measuring emotional divorce in Iranian context. Journal of Family Medicine, 5(2):11-37. (In Persian)
Samoory Ghaeni, E.  (2022). Predicting emotional divorce based on attachment styles and conflict resolution styles with the mediation of gender self-efficacy in women, Master’s thesis of Payam Noor Isfahan University. (In Persian)
Shafiee, Z., Ghomrani, A. (2017). The Role of Dark personality and Flourishing in Couples boredom   Women and Society Quarterly, 8(29): 77-94. (In Persian)
Shivandi, K., Moslemabadi, M., & Farshad, M. (2016). Predicting Job boredom based on marital conflicts and self-differentiation, culture and Counseling and Psychotherapy Quarterly, 7(27): 51-66. (In Persian)
Smoker, M. & March, F., (2017). Predicting Perpatration of Intimate Partner Cyberstalking: Gender and the Dark Tetrad. Computer in Human Behavior, 69: 1-28.
Somohano, V. C. (2013) Mindfulness, attachment style and conflict resolution behaviors in romantic relationships (Doctoral dissertation, Humboldt State University).
Sorenson, R. L. (1999). Conflict management strategies used by businesses. Fam Bus Rev, 12 (4): 325-39.
Stevens, J. P. (2012). Applied multivariate statistics for the social sciences. Routledge.
Van Gasse, D., & Mortelmanse, D. (2020). Reorganizing the Single – parent Family System: Exploring the Process Perspective on Divorce. Family Relations, 69(5): 1100-1112. Doi:10.1111/fare. 12432.
Vincent, J.P., Wises, R. L., & Grey, R. (2006). A behavioral analysis of problem solving in distressed marriage and stranger dyads. Behavior therapy, 6(4): 475-487.
Weiss, J. M. (2014). Marital Preparation, Experiences, and personal Qualities in a Qualitative Study of Individuals in Great Marriages.
Weisskirch, R. S., & Delevi, R. (2013). Attachment style and conflict resolution skills predicting technology use in relationship dissolution. Computers in Human Behavior, 29(6): 2530-2534.
Womic, J., Foltz, R. M., & King, L. A. (2019). Relesing the beast within? Authenticity, well-being, and the Dark Terad. Personality and Individual Difference, 137: 115-125.
Uysal, A. N. (2016). Predicting relationship satisfaction: Dark triad personality traits, love attitudes, attachment dimensions, Master's thesis, Doguş Universitesi Sosyal Bilimler Enstitusu.
Yazdanbakhsh, K., Karimi, S., Moulai, A., & Bahramzadeh, M. (2012). The relationship between narcissistic personality disorder and practical obsession with marital satisfaction among teachers in Kermanshah, The first national conference of personality and modern life of Sanandaj Islamic Azad University. (In Persian)
Yu Y, Di W, Jiang-Meng W, Yu-Chen W. (2020). Dark personality, marital quality, and marital instability of Chinese couples: An actor-partner interdependence mediation model. Personality and Individual Differences, 154: 1-14.
 
.