اثربخشی آموزش مهارت‌های اجتماعی هیجانی بر باورهای انگیزشی و راهبردهای یادگیری خودتنظیمی دختران مبتلا به اختلال یادگیری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه روانشناسی، واحد بیرجند، دانشگاه آزاد اسلامی ، بیرجند، ایران

2 استاد، گروه روانشناسی، واحد بیرجند، دانشگاه آزاد اسلامی ، بیرجند، ایران

3 دانشیار گروه روانشناسی، واحد بیرجند، دانشگاه آزاد اسلامی، بیرجند، ایران

10.22034/aftj.2023.341581.1573

چکیده

هدف: هدف پژوهش حاضر، تعیین اثربخشی آموزش مهارت‌های اجتماعی هیجانی بر باورهای انگیزشی و راهبردهای یادگیری خودتنظیمی دختران مبتلا به اختلال یادگیری ‌بوده است.‌ روش پژوهش: روش تحقیق حاضر از لحاظ هدف، کاربردی و از نظر موقعیت میدانی و از نظر روش نیمه‌آزمایشی با طرح پیش‎آزمون، پس‎آزمون و پیگیری با گروه گواه ‌و ‌انتصاب‌ تصادفی ‌بوده است. جامعه آماری این پژوهش، شامل تمام دختران 10 تا 13 سال دارای اختلال یادگیری خواندن، نوشتن و ریاضی شهرستان جویبار در سال تحصیلی 1400-1399 بوده است. نمونه‌گیری به صورت هدفمند و 30 نفر از دختران به عنوان نمونه انتخاب شدند و سپس با گمارش تصادفی، 15 نفر به گروه آموزش مهارت‌های اجتماعی هیجانی و 15 نفر به گروه گواه تخصیص داده شدند. گروه آزمایش به مدت 10 جلسه تحت آموزش مهارت‌های اجتماعی هیجانی براساس مدل اسکویرز (2003) قرار گرفتند؛ در حالی که گروه گواه هیچ مداخله‌ای را دریافت نکرد. همچنین پرسشنامه باورهای انگیزشی هارتر (1981)، و پرسشنامه یادگیری خودتنظیمی ریان و کانل (1989) در مرحله پیش‌آزمون، پس‌آزمون و پیگیری مورد استفاده قرار گرفت. در نهایت، داده‌ها با استفاده از آزمون تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر و آزمون تعقیبی بونفرونی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته‌ها: نتایج نشان داد که آموزش مهارت‌های اجتماعی هیجانی بر باورهای انگیزشی (95/16=F؛ 001/0=P) و راهبردهای یادگیری خودتنظیمی (57/88=F؛ 001/0=P) دختران تاثیر دارد. نتیجه‌گیری: می توان نتیجه گرفت آموزش مهارت‌های اجتماعی هیجانی بر باورهای انگیزشی و راهبردهای یادگیری خودتنظیمی دختران موثر است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The effectiveness of social-emotional skills training on motivational beliefs and self-regulated learning strategies of girls with learning disabilities

نویسندگان [English]

  • Sedigheh Afshari 1
  • Seyed Abdulmajid Bahrainian 2
  • Fatemeh Shahabizadeh 3
1 PhD student, Department of Psychology, Birjand Branch, Islamic Azad University, Birjand, Iran
2 Professor, Department of Psychology, Birjand Branch, Islamic Azad University, Birjand, Iran
3 Associate Professor of Psychology Department, Birjand Branch, Islamic Azad University, Birjand, Iran
چکیده [English]

Aim: The purpose of this research was to determine the effectiveness of social-emotional skills training on motivational beliefs and self-regulation learning strategies of girls with learning disabilities. Methods: The present research method is practical in terms of purpose and in terms of field situation and in terms of semi-experimental method with the design of pre-test, post-test and follow-up was with the control group and random assignment. The statistical population of this research included all girls aged 10 to 13 with learning disabilities in reading, writing and math in Joybar city in the academic year of 2019-20. Sampling was purposeful and 30 girls were selected as a sample, and then 15 girls were randomly assigned to the social-emotional skills training group and 15 girls were assigned to the control group. The experimental group was trained in social-emotional skills based on the Squires model (2003) for 10 sessions; while the control group did not receive any intervention. Also, Harter's motivational beliefs questionnaire (1981) and Ryan and Connell's self-regulated learning questionnaire (1989) were used in the pre-test, post-test and follow-up stages. Finally, the data were analyzed using ANOVA with repeated measures and Bonferroni's post hoc test. Results: The results showed that social emotional skills training has an effect on girls' motivational beliefs (F=16.95; P=0.002) and self-regulation learning strategies (F=88.75; P=0.001). Conclusion: It can be concluded that social emotional skills training is effective on girls' motivational beliefs and self-regulation learning strategies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • social emotional skills
  • motivational beliefs
  • self-regulated learning
  • learning disorder
افشاری، صدیقه.، بحرینیان، سیدعبدالمجید.، و شهابی زاده، فاطمه. (1401). اثربخشی آموزش فراشناخت بر باورهای انگیزشی و راهبردهای یادگیری خودتنظیمی دانش‌آموزان مبتلا به اختلال یادگیری دوفصلنامه مطالعات روانشناختی نوجوان و جوان، 3(1): 394-۳۸۲ ۱۰,۵۲۵۴۷/jspnay.۳.۱.۳۸۲
معصومی جهاندیزی، حسین.، حجازی، مسعود.، احمدی، محمد سعید.، و وکیلی، محمد مسعود. (1398). بررسی وضعیت راهبردهای یادگیری خودتنظیمی در دانشجویان پزشکی و پرستاری دانشگاه علوم پزشکی زنجان در سال تحصیلی 97-1396، توسعه آموزش در علوم پزشکی، 13(38)، 76-85.
نریمانی، محمد.، خشنودنیای چماچائی، بهنام.، زاهد، عادل.، ابوالقاسمی، عباس. (1395). مقایسه‌ی باورهای انگیزشی و راهبردهای یادگیری خودتنظیمی در دانشآموزان پسر نارساخوان، نارسانویس، نارسا حساب و عادی. ناتوانی‌های یادگیری، 5(4)، 87-107.
نیک پی، ایرج.، فرحبخش، سعید.، و یوسفوند، لیلا. (1396). تاثیر آموزش راهبردهای یادگیری خودتنظیمی (شناختی و فراشناختی) بر سبک‌های اسنادی و ابعاد آن (منبع علیت، ثبات علیت، کلی بودن علیت) در دانش آموزان. دوفصلنامه راهبردهای شناختی در یادگیری، 4(7)، 93-108.
صبحی قراملکی، ناصر.، ابوالقاسمی، عباس.، و دهقان، حمیدرضا. (1393). مقایسه تسلط نیم کره‌های مغزی A،B،C و D دانش آموزان عادی و ناتوان یادگیری. مجله ناتوانی‌های یادگیری، 3(4)، 59-79.
References
Afshari S, Bahrainian S A, Shahabizadeh F. (2022). The effectiveness of metacognition training on motivational beliefs and self-regulated learning strategies of students with learning disorders. journal of Adolescent and Youth Psychological Studies. 3(1), 382-394. doi:10.52547/jspnay.3.1.382 (In Persian)
Berkeley, S., & Larsen, A. (2018). Fostering self‐regulation of students with learning disabilities: Insights from 30 years of reading comprehension intervention research. Learning Disabilities Research & Practice, 33(2), 75-86.
Chaves-Barboza, E., Trujillo-Torres, J. M., & López-Núñez, J. A. (2015). Accomplishments in learning self-regulation in personal environments. Creative Education6(11), 1108.
Chin, K. Y., Hong, Z. W., & Chen, Y. L. (2014). Impact of using an educational robot-based learning system on students’ motivation in elementary education. IEEE Transactions on learning technologies, 7(4), 333-345.
Cleary, T. J., Durning, S. J., & Artino, A. R. (2016). Microanalytic assessment of self-regulated learning during clinical reasoning tasks: recent developments and next steps. Academic medicine91(11), 1516-1521.
De La Paz, S., & Wissinger, D. R. (2017). Improving the historical knowledge and writing of students with or at risk for LD. Journal of Learning Disabilities50(6), 658-671.
Heiman, T., & Berger, O. (2008). Parents of children with Asperger syndrome or with learning disabilities: Family environment and social support. Research in developmental disabilities29(4), 289-300.
Keamu, H. P. (2017). Student academic performance: The role of motivation, strategies, and perceived factors hindering Liberian junior and senior high school students learning. Education Research International2017.
Kitsantas, A. (2013). Fostering college students’ selfregulated learning with learning technologies. Hellenic Journal of Psychology, 10(3), 235-252.
Kusiak, M. (2001). The effect of metacognitive strategy training on reading comprehension and metacognitive knowledge. EUROSLA yearbook1(1), 255-274.
Lynch, D. J. (2010). Motivational beliefs and learning strategies as predictors of academic performance in college physics. College Student Journal44(4), 920-928.
Masoumi Jahandizi, H., Hejazi, M., Ahmadi, MS., and Vakili, MM. (2019). Investigating the status of self-regulated learning strategies in medical and nursing students of Zanjan University of Medical Sciences in the academic year 2017-2018, Development of Education in Medical Sciences, 13(38), 76-85. (In Persian)
Mayes, A. S., & Moon, B. (Eds.). (2013). Teaching and learning in the secondary school. Routledge.
Moll, K., Kunze, S., Neuhoff, N., Bruder, J., & Schulte-Körne, G. (2014). Specific learning disorder: Prevalence and gender differences. PLoS one9(7), e103537.
Muwonge, C. M., Schiefele, U., Ssenyonga, J., & Kibedi, H. (2019). Modeling the relationship between motivational beliefs, cognitive learning strategies, and academic performance of teacher education students. South African Journal of Psychology, 49(1), 122-135.
Narimani, M., Khoshnoodnia Chomachaei, B., Zahed, A., & Abolghasemi, A. (2016). A compare motivational beliefs and self- regulation learning strategies in boy students with dyslexia, dysgraphia, dyscalculia and normal. Journal of Learning Disabilities, 5(4), 87-107. (In Persian)
Nicolielo-Carrilho, A. P., Crenitte, P. A. P., Lopes-Herrera, S. A., & Hage, S. R. D. V. (2018). Relationship between phonological working memory, metacognitive skills and reading comprehension in children with learning disabilities. Journal of Applied Oral Science, 26.
Nikpey, I., Farahbakhsh, S., & Yosefvand, L. (2017). The Effect of Self-Regulated learning Strategies (Cognition and Meta Cognition) the Attribution Styles and Its Dimensions (Source causality, Proof of causality, general causation) of The Second High School Students. Biquarterly Journal of Cognitive Strategies in Learning, 4(7), 93-108. (In Persian)
Pintrich, P. R., & De Groot, E. V. (1990). Motivational and self-regulated learning components of classroom academic performance. Journal of educational psychology82(1), 33.
Rodríguez Martínez, S., Piñeiro Aguín, I., Gómez Taibo, M. L., Regueiro Fernández, B., Estévez Blanco, I., & Valle Arias, A. (2017). An explanatory model of maths achievement: Perceived parental involvement and academic motivation. Psicothema.
Rosário, P., Núñez, J. C., Valle, A., González-Pienda, J., & Lourenço, A. (2013). Grade level, study time, and grade retention and their effects on motivation, self-regulated learning strategies, and mathematics achievement: a structural equation model. European journal of psychology of education28(4), 1311-1331.
Sarami P, Ghasemi M. (2022). The effectiveness of the intervention based on document retraining on academic burnout and academic procrastination of students with reading learning disorder. Journal of Assessment and Research in Applied Counseling. 4(4), 26-41. doi:10.52547/jarac.4.4.26
Sobhi, N., Abolghasemi, A., & Dehghan, H. (2014). Comparison of A, B, C and D brain quadrants dominance in normal students and students with learning disabilities. Journal of Learning Disabilities, 3(4), 59-79. (In Persian)
Soso, G.W.,and Lagana,L. (2019) the effects of video game training on the cognitive Functioning of older adults: A community – based randomized controlled trial Archives of Gerontology and Geriatrics , 80, 20-30.
Squires, J. (2003). The importance of early identification of social and emotional difficulties in preschool children. Washington, DC: Center for International Rehabilitation.
Su, C. H., & Cheng, C. H. (2015). A mobile gamification learning system for improving the learning motivation and achievements. Journal of Computer Assisted Learning, 31(3), 268-286.
Sungur, S. (2007). Modeling the relationships among students' motivational beliefs, metacognitive strategy use, and effort regulation. Scandinavian journal of educational research, 51(3), 315-326.
Torgesen, J. K. (2018). Phonologically based reading disabilities: Toward a coherent theory of one kind of learning disability. In Perspectives on learning disabilities (pp. 106-135). Routledge.
Vaughn, S., Elbaum, B., & Boardman, A. G. (2001). The social functioning of students with learning disabilities: Implications for inclusion. Exceptionality9(1-2), 47-65.
Wibrowski, C. R., Matthews, W. K., & Kitsantas, A. (2017). The role of a skills learning support program on first-generation college students’ self-regulation, motivation, and academic achievement: A longitudinal study. Journal of College Student Retention: Research, Theory & Practice19(3), 317-332.
Wihler,A:, Meurs,J.A.;Momm.t.D; John, J. and Blickle. (2017)" consciention sness.eutraversion, and field sales performance:combining narrow personaliy, Socialsk: LL,emotional Lability , and nonlinearity.
Woolfolk, A. (2004). An interview with Anita Woolfolk: The educational psychology of teacher efficacy. Educational psychology review, 16(2), 153-176.
Yeo, D. J., & Fazio, L. K. (2019). The optimal learning strategy depends on learning goals and processes: Retrieval practice versus worked examples. Journal of Educational Psychology111(1), 73.
Zeleke*, S. (2004). Self‐concepts of students with learning disabilities and their normally achieving peers: a review. European Journal of Special Needs Education19(2), 145-170.
Zhang, L., & Seepho, S. (2013). Metacognitive strategy use and academic reading achievement: insights from a Chinese context. Electronic Journal of Foreign Language Teaching10(1).
Zimmerman, B. J. (1990). Self-regulated learning and academic achievement: An overview. Educational psychologist25(1), 3-17.