بررسی تاثیر رویکرد تلفیقی طرحواره درمانی وایماگوتراپی بر درمان مشکلات بین فردی زوجین جوان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه روانشناسی، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

10.22034/aftj.2023.384014.1950

چکیده

هدف: ازدواج باتوجه به عوامل مختلف ازجمله مشکلات بین فردی زوجین می‌تواند پایدار یا ناپایدار باشد. هدف پژوهش، تعیین اثربخشی آموزش بسته مشاوره پیش از ازدواج مبتنی بر تلفیق رویکردهاِی طرحواره درمانی و ایماگوتراپی بر درمان مشکلات بین فردی زوجین در آستانه ازدواج بود. روش پژوهش: پژوهش به روش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون،پس آزمون و پیگیری دوماهه با گروه گواه بود. جامعه آماری را دختر و پسرهای در آستا نه ازدواج مراجعه کننده به مرکز مشاوره راه فردا در شهر تهران در سال 1400 تشکیل دادند که بیست زوج به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. سپس به طور تصادفی در دو گروه متشکل از 10 زوج آزمایش و 10 زوج گواه قرار گرفتند. برای هر دو گروه، پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری اجرا شد.پرسشنامه مشکلات بین فردی(هرویتز و همکاران، 1989) به کار رفت. بسته مشاوره در هشت جلسه نود دقیقه‌ای دو بار در هفته صرفاً برای گروه آزمایش اجراشد. تحلیل داده‌ها با استفاده از روش تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر و آزمون تعقیبی LSD در نرم افزار SPSS نسخه ۲۲ صورت گرفت. سطح معناداری آزمون‌های آماری 05/0 در نظر گرفته شد. یافته‌ها: نتایج نشان داد، اثر اصلی زمان (006/0= p) اثر اصلی گروه (001/0 = P) و اثر متقابل زمان و گروه (001/0 = P) بر متغیر مشکلات بین فردی معنادار بود. در گروه آزمایش، میانگین نمرات پیش آزمون متغیر مشکلات بین فردی زوجین به طور معناداری بیشتر از میانگین نمرات پس آزمون (015/0 = P) و پیگیری (024/0 = P) بود. به‌علاوه، تفاوت معناداری بین میانگین نمرات متغیر مذکور بین مراحل پس آزمون و پیگیری مشاهده نشد  (228/0 = p)که به معنای ماندگاری اثر مداخله آموزش‌ها، در طول زمان در گروه آزمایش است. نتیجه‌گیری: براساس نتایج، آموزش بسته تدوین شده مشاوره پیش از ازدواج برمبنای تلفیق رویکردها و مفاهیم طرحواره درمانی و ایماگوتراپی، بر کاهش مشکلات بین فردی زوجین در آستانه ازدواج اثربخشی دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The effectiveness of the combination of schema therapy and imago therapy on personal growth and couples’ communication instability

نویسنده [English]

  • Majid Mahmoodi Mozafar
Department of Psychology, South Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Aim: Marriage can be stable or unstable according to various factors, including interpersonal problems of the couple. The aim of the research was to determine the effectiveness of the premarital counseling package training based on the integration of schema therapy and imagotherapy approaches on the treatment of interpersonal problems of couples on the verge of marriage. Research method: Method: The research was a semi-experimental method with a pre-test, post-test and two-month follow-up plan with the control group. The statistical population consisted of boys and girls on the verge of marriage who referred to Rah Farda Counseling Center in Tehran in 2021, and twenty couples were selected by random sampling. Then they were randomly divided into two groups consisting of 10 test pairs and 10 control pairs. For both groups, pre-test, post-test and follow-up were performed. Interpersonal problems questionnaire (Hurwitz et al., 1989) was used. The counseling package was conducted in eight ninety-minute sessions twice a week only for the experimental group. Data analysis was done using repeated measures analysis of variance and LSD post hoc test in SPSS version 22 software. The significance level of statistical tests was considered 0.05. Results: The results showed that the main effect of time (p = 0.006), the main effect of group (p = 0.001) and the interaction effect of time and group (p = 0.001) were significant on the variable of interpersonal problems. In the experimental group, the average pre-test scores of the couple's interpersonal problems variable were significantly higher than the average scores of the post-test (p = 0.015) and follow-up (p = 0.024). In addition, there was no significant difference between the mean scores of the mentioned variable between the post-test and follow-up stages (p = 0.228), which means that the effect of the intervention of trainings is lasting over time in the experimental group. Conclusion: Based on the results, pre-marriage counseling package based on the integration of approaches and concepts of schema therapy and imagotherapy is effective in reducing the interpersonal problems of couples on the eve of marriage

کلیدواژه‌ها [English]

  • Pre-marital counseling package
  • Interpersonal problems
  • Couples on the verge of marriage
Alden, L. E., Wiggins, J. S., & Pincus, A. L. (1990). Construction of circumplex scales or the Inventory of Interpersonal Problems. Journal of Personality Assessment, 55, 521- 536.
Amani, A. (2015). The efficacy of reality therapy on marital commitment and self esteem of couples. Journal of Family Counseling and Psychotherapy 2015;5(2):1–23. (In Persian)
Baluchi, D., Atashpour, H., & Golparvar, M. (2019). Effectiveness of cognitive-behavioral therapy on the interpersonal problems of the people with sexual identity disorder. Journal of Analitical-Cognitive Psychology. 2019;10(38):49–59. (In Persian)
Barkham, M., Hardy, G. E., & Startup, M. (1994). The structure, validity and clinical relevance of the Inventory of Interpersonal Problems. British Journal of Medical Psychology, 67, 171-185.
Barkham, M., Hardy, G. E., & Startup, M. (1996). The IIP-32: a short version of the Inventory of Interpersonal Problems. British Journal of Clinical Psychology, 35, 21-36.
Besharat, M. A. (2007). Reliability and factorial validity of Farsi version of the Toronto Alexithymia Scale with a sample of Iranian students. Psychological Reports, 101, 209-220.
Besharat MA. (2008), Barrasiye payaee va etebar meghyas moshkelate beyne shakhsi (IIP-127) [The reliability and validity of Interpersonal Problems Inventory]. Journal of Daneshvar Behavior. 2008;15(28):13. (In Persian)
Bowen M. (1978). Family therapy in clinical practice. New York: Aronson.
Glasser W. (2010). Reality therapy: a new approach to psychiatry. New York: Harper Collins Publication.
Hadizadeh, M.H., Navabinejad, S., Nooranipour, R., & Farzad, V. (2019). The effectiveness of cognitive analytic therapy on the self-efficacy and interpersonal problems of women with dependent personality disorder. Journal of Counseling Research. 2019;18(69):208–29. (In Persian) http://dx.doi.org/10.29252/jcr.18.69.208
Horowitz, L.M., Rosenberg, S.E., Baer, B.A., Ureño, G., & Villaseñor, V. S. (1988), Inventory of interpersonal problems: psychometric properties and clinical applications. J Consult Clin Psychol. 1988;56(6):885–92. https://doi.org/10.1037/0022-006x.56.6.885
Horowitz, L. M. (1979). On the cognitive structure of interpersonal problems treated in psychotherapy. Journal of Counsulting and Clinical Psychology, 47, 5-15.
Horowitz, L. M. (1994). Pschemas, psychopathology, and psychotherapy research. Psychotherapy Research, 4, 1-19.،
Horowitz, L. M., & Vitkus, J. (1986). The interpersonal basis of psychiatric symptoms. Clinical Psychology Review, 6, 443-469. Krystal, H. (1979). Alexithymia and psychotherapy. American Journal of Psychotherapy, 33, 17-31.
Horowitz, L. M., Rosenberg, S. E., Baer, B. A., Ureno, G., & Villasenor, V. S. (1988). Inventory of Interpersonal Problems: psychometric properties and clinical applications. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 56, 885-892.
Kiani Chelmardi, A., Jamshidian Naeeni, Y., & Mazaheri, Z. (2014),Validation of interpersonal circumplex questionnaire in Iranian couples. Journal of Family Research. 2018;14(1):57–73. (In Persian) https://jfr.sbu.ac.ir/article_97628.html?lang=en
Leary, T. (1957). Interpersoanl diagnosis of personality. New York: Ronald Press. McDougall, J. (1989). Theatres of the body: a psychoanalytic approach to psychosomatic illness. New York: Norton.
Lundblad A-M, Hansson K. (2006), Couples therapy: effectiveness of treatment and long-term follow-up. J Family Therapy. 2006;28(2):136–52. http://dx.doi.org/10.1111/j.1467-6427.2006.00343.x
McKay M, Fanning P, Lev A, Skeen M. (2015),The interpersonal problems workbook. Hamidpour H, Minas Mirzabeig A. (Persian translator). Tehtan: Arjmand Pub; 2015.
Mirzei SH, Hasani J. (2016),Asar bakhshiye amoozeshe maharat haye zendegi dar kaheshe moshkelat ben fardi nojavanan [The effectiveness of life skills training in reducing interpersonal problems in adolescents]. Journal of Education Research. 2016;10(43):129–46. (In Persian) http://edu.bojnourdiau.ac.ir/article_519916.html?lang=en
Norouzi, M., Zargar, F., & Akbari, H. (2017), The effectiveness of acceptance and commitment therapy on reduction of interpersonal problems and experiential avoidance in university students. J Res Behav Sci. 2017;15(2):168– 74. (In Persian) http://rbs.mui.ac.ir/article-1-529-en.html
Rostami, M., & Ghezelseflo, M. (2018). Examining the effects of the SYMBIS pre- marriage training on engaged couples' communication beliefs. Journal of Family Psychology, 5(1), 45-56.
Safarpour Dehkordi, S., Tajiki, S., Razeghi, S., & Mozaffari, M. (2010), The effect of teaching interpersonal communication skills on improving social relationships and interpersonal conflicts resolution. Journal of Social Psychology. 2020;13(54):1–10. (In Persian) http://psychology.iauahvaz.ac.ir/article_673382.html?lang=en 20.  
Thimm, J. C. (2010), Relationships between early maladaptive schemas and psychosocial developmental task resolution. Clin Psychol Psychother. 2010;17(3):219–30. https://doi.org/10.1002/cpp.647
Young, J. E., Klosko, J.S., & Weishaar, M.E. (2018), Schema therapy, a practitioner's guide. Hamidpour H, Andouz Z. (2018). (Persian translator). Tehran: Arjmand Pub.
Zakeri F, Saffariantoosi MR, Nejat H. (2020). The role of self-compassion moderator in the effect of alexithymia and interpersonal problems on marital boredom in maladjusted women. Positive Psychology Research. 2020;5(4):35–50. (In Persian)