پیش‌بینی نگرش جوانان مجرد به ازدواج بر اساس صفات شخصیتی و کمال گرایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد، رشته مشاوره خانواده، دانشگاه آزاد اسلامی، تنکابن، ایران

2 استادیار، گروه روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد آیت الله آملی، ایران

10.22034/aftj.2023.339908.1548

چکیده

هدف: پژوهش حاضر با هدف پیش بینی نگرش جوانان مجرد به ازدواج بر اساس صفات شخصیتی و کمال گرایی انجام شد. روش: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و طرح پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود، جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان مجرد دانشگاه های شهر اصفهان در نیمسال دوم سال تحصیلی 1399-1400 بود ند که از جامعه مزبور تعداد 170 نفر به روش در دسترس انتخاب شدند و به پرسشنامه های نگرش نسبت به ازدواج براتن و روزن (1998)، پرسشنامه 5 عامل بزرگ شخصیت فرم کوتاه (NEO-FFI)، پرسشنامه استاندارد کمال گرایی تری – شورت و همکاران (1995) پاسخ دادند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون سلسه مراتبی با استفاده از نرم افزار SPSS استفاده شد. یافته ها: نتایج نشان داد از بین صفات شخصیتی، نوروزگرایی به صورت منفی و برونگرایی به صورت مثبت و معنادار نگرش جوانان مجرد به ازدواج را پیش بینی می کند. همچنین، کمال گرایی منفی بطور منفی و کمال گرایی مثبت به صورت مثبت و معنی دار قادر به پیش بینی نگرش جوانان مجرد به ازدواج بود. نتیجه گیری: بر اساس یافته های پژوهش می توان چنین نتیجه گرفت که صفات شخصیتی و کمال گرایی از عواملی هستند که در نگرش جوانان به ازدواج نقش دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Predicting the attitudes of single young people towards marriage based on personality traits and perfectionism

نویسندگان [English]

  • Mitra Mohammadian Khansari 1
  • Ali Asghar Hosseinzadeh 2
1 Ms. c, family counseling, Islamic Azad University, Tonekabon, Iran
2 Assistant Professor, Department of Psychology, Islamic Azad University, Tonekabon, Iran
چکیده [English]

Aim: The aim of this study was to predict the attitude of single young people to marriage based on personality traits and perfectionism. Method: The present research was descriptive-correlational in terms of applied purpose and descriptive research design. The statistical population included all single students of Isfahan universities in the academic year 2020-2021. From this community, 170 students were selected by available methods and all paticipants responded to Bratton and Rosen (1998) Attitudes Towards Marriage, the 5 Big Factors of Short Form Personality (NEO-FFI), and the Terry - Short et al. (1995) Perfectionism Questionnaires. Pearson correlation method and hierarchical regression analysis and SPSS software were used to analyze the data. Results: The results showed that among personality traits, neuroticism negatively and extroversion positively and significantly predicts the attitude to marriage. Also, negative perfectionism negatively and positive perfectionism positively and significantly predict the attitudes towards marriage. Conclusion: Based on the research findings, it can be concluded that personality traits and perfectionism are among the factors that play a role in young people's attitudes toward marriage.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Attitude towards marriage
  • personality traits
  • perfectionism
آرمیده، رحمان.، و رضاخانی، سیمین دخت. (1398) پیش‌بینی انتظار از ازدواج بر اساس سبک‌های دلبستگی و ویژگی‌های شخصیتی. فصلنامه زن و جامعه، 10(40)، 223-244.
آشته، کژال.، کرمی، جهانگیر. (1397) پیش بینی نگرش به ازدواج از طریق ویژگیهای شخصیتی، سبکهای دلبستگی و جو خانوادگی در دانشجویان دختر مجرد دانشگاه رازی کرمانشاه. رویش روان شناسی، 7(11)، 355-374.
ابراهیمی، نازیلا.، کرایی، امین.، عباس پور، ذبیح اله.، و شهبازی، مسعود. (1399) بررسی تأثیر ابعاد هویت فردی بر نگرش به ازدواج با میانجیگری مؤلفه‌های افق ازدواج در دانشجویان پسر مجرد تحصیلات تکمیلی. پژوهش های‌روانشناسی‌اجتماعی، 10(39)، 59-82.
اخوان عبیری، فاطمه.، شعیری، محمدرضا.، و غلامی فشارکی، محمد. (1398) بررسی ویژگیهای روانسنجی مقیاس کمالگرایی چندبعدی فراست (FMPS). مجله روانشناسی و روان پزشکی شناخت، 6(1)، 87-106.
پاک نژاد، ثمین.، میرزاحسینی، حسن.، و منیرپور، نادر. (1399). اثربخشی مدل مشاوره طرح واره محور بر تردیدها و نگرش‌های ازدواج سنجش و پژوهش در مشاوره کاربردی، 2(2): 17-1 ۱۰,۵۲۵۴۷/jarcp.۲.۲.۱
تقوی مقدم، علی.، مسیح آبادی، ابوالقاسم.، شورورزی، محمدرضا.، و مهرآذین، علیرضا. (1397) رابطه بین پنج عامل بزرگ شخصیت مدیرعامل و متغیرهای مالی. فصلنامه علمی- پژوهشی پژوهشنامه تربیتی، 13(56)، 61-78.
حاج رضایی، بهار.، نوابی نژاد، شکوه.، کیامنش، علیرضا.(1397). مقایسه اثربخشی آموزش رویکرد اولسون ورویکرد پذیرش و تعهد بر انتظار از ازدواج و مسئولیت پذیری دختران مجرد مانده، مجله علوم پزشکی مشهد،6(12)، 49-32.
خجسته مهر، رضا.، محمدی، علی.، عباس پور، ذبیح اله.(1394). نظریه زمینه‌ای فرایند شکل گیری نگرش به ازدواج (یک مطالعه کیفی)، مجله تحقیقات کیفی در علوم سلامت، 6(3)، 354-343
خادمی، علی.،و صادقیان، مرجان. (1391) بررسی معیارهای همسرگزینی بر حسب ویژگی‌های شخصیت در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی یزد در سال 91-90. زن و مطالعات خانواده، 5(17)، 67-90.
رضا خانی، سمین دخت.، نوری قاسم آبادی، ربابه.، و جان بخش، مژگان(1389). رابطه ی کمال گرایی با باورها و انگیزه‌های ازدواج در دانشجویان دانشگاه تهران.  زن و مطالعات خانواده،3(10)،73-61.
طزری، سمیه.، و ناعمی، حسن (1395) بررسی رابطه کمال گرایی با مالک‌های انتخاب همسر در بین دانشجویان علوم پزشکی سبزوار. کنفرانس بین المللی روانشناسی علوم تربیتی و رفتاری، تهران
نیکخواه، هدایت اله، فانی، مریم.، و اصغرپور ماسوله، احمدرضا (1396) سنجش نگرش دانشجویان نسبت به ازدواج و عوامل مؤثر در آن. جامعهشناسی کاربردی، 28(3)، 99-122.
هومن، حیدرعلی(1390). تحلیل داده چندمتغیری در پژوهش رفتاری. تهران: انتشارات پیک هنر.
References
Akhavan Abiri, F., Shoairi, M. R., & Gholami Fesharaki, M. (2019) Examining the psychometric properties of the Frost Multidimensional Perfectionism Scale (FMPS). Journal of Cognitive Psychology and Psychiatry, 6(1), 87-106. (In Persian)
Aramideh, R., & Rezakhani, S. (2019) Predicting Marriage Expectancy Based on Attachment Styles and Personality Traits. Women and Society Quarterly, 10(40), 223-244. (In Persian)
Ashte, K., & Karami, J. (2018) Prediction of attitude towards marriage through personality traits, attachment styles and family atmosphere in unmarried female students of Razi University of Kermanshah. Development of Psychology, 7(11), 355-374. (In Persian)
Ebrahimi, N., Karaei, A., Abbaspour, Z., & Shahbazi, M. (2020) Investigating the effect of individual identity dimensions on the attitude towards marriage with the mediation of marriage horizon components in single male postgraduate students. Social Psychology Research, 10(39), 59-82. (In Persian)
Ercan., E.U Uçar., S.(2021) Gender Roles, Personality Traits and Expectations of Women and Men towards Marriage. Educational Policy Analysis and Strategic Research,16(7).7-21.
Fair B. (2018). The brain correlates of personality and sex differences. master of science thesis in Neuroscience, University of Vermont, USA.
Frost, R. O. Heimberg, R. G., Holt, C. S., Mattia, J. I., & Neubauer A. L. (1993), A Comparison of two measures of perfectionism. Personality and individual Differrnces, 14:119-126.
Gausman, J., Othman, A., Dababneh, A. et al. (2020) A social-ecological examination into the research, policy and health service delivery environment related to early marriage and sexual and gender-based violence among youth in Jordan. BMC Int Health Hum Rights 20, 16 (2020). https://doi. org/10. 1186/s12914-020-00234-y
Goode, William (1963). World revolution & Patterns, New York: Free press.
Haj Rezaei, B., Navabinejad, S., & Kiamanesh, A. (2018). Comparison of the effectiveness of teaching Olson's approach and acceptance and commitment approach on the expectation of marriage and responsibility of unmarried girls, Mashhad Journal of Medical Sciences, 6(12), 32-49. (In Persian)
Hanjani, D. Suryadi(2020) Proceedings of the 2nd Tarumanagara International Conference on the Applications of Social Sciences and Humanities (TICASH 2020). Advances in Social Science, Education and Humanities Research. 2352-5398
Haring, M., Hewitt, P. L., & Flett, G. L. (2003), Perfectionism, Coping, and Quality of Intimate Relationships. Journal of marriage and family, 65(1): 143-158.
Hewitt PL, Flett GL.(2015). "Perfectionism in the self and social contents: Conceptualization, assessment and association whit psychology". J Pers Soc Psychol; 60(3): 456-70.
Hewitt, p. (2009), Perfectionism. Canadian Psychological Association. University of British Columbia.
Homan, H. A. (1390). Multivariate data analysis in behavioral research. Tehran: Pik Honar Publications. (In Persian)
Jayakumar, A., Sudhir, P. M., Mariamma, P. (2016). Procrastination, Perfectionism, Coping and their Relation to Distress and Self-esteem in College Students. Journal of the Indian Academy of Applied Psychology, 42, 82-91
Kezban.,C.(2017). Unmarried women with closed “windows of opportunity”: Professional women's reasons for not getting married. Womens studies international forum 66:44-58TED University, Department of Sociology, 06240 Ankara, Turkey.
Khademi, A. & and Sadeghian, M. (2012) Examining the criteria of choosing a spouse according to personality traits in the students of Islamic Azad University of Yazd in the year 2010-2012. Women and Family Studies, 5(17), 67-90. (In Persian)
Khojaste Mehr, R., Mohammadi, A., & Abbaspour, Z. (2015). The contextual theory of the formation process of attitude towards marriage (a qualitative study), Journal of Qualitative Research in Health Sciences, 6(3), 354-343 (In Persian)
Koenig, Laura B., Matt McGue, and William G. Iacono. 2008. “Stability and Change in Religiousness During Emerging Adulthood.” Developmental Psychology 44(2):532-543.
Macedo, A. ; Marques, M. ; Pereira, A. T. (2014). Perfectionism and Psychological Distress: A Review of the Cognitive Factors. Journal of Clinical Neurosciences and Mental Health. 6 (1):1-10.
Moghtadai M, Yousefi Z, Davari Dolatabadi M. (2023). The internal consistency and validity of marriage values scales among young women. Journal of Assessment and Research in Applied Counseling. 5(1), 56-70. doi:10.52547/jarac.5.1.56
Nikkhah, H., Fani, M., & Asgharpour Masuleh, A. (2017) Measuring students' attitudes towards marriage and the factors influencing it. Applied Sociology, 28(3), 122-99. (In Persian)
 Olivier M, Herve M. (2015). The big five questionnaires for children (BFQ-C): a french validation on 8-to 14-yearold children. Pers Individ Dif. ; 87: 55-8.
Paknejad S, Mirzahouseini H, Monirpour N. (2020). The effectiveness of schema-based counseling model on marriage doubts and attitudes. Journal of Assessment and Research in Applied Counseling. 2(2), 1-17. doi:10.52547/jarcp.2.2.1 (In Persian)
Reza Khani, S., Nouri Ghasemabadi, R., & Jan Bakhsh, M. (2010). The relationship between perfectionism and marriage beliefs and motivations in Tehran University students. Women and Family Studies, 3(10), 61-73. (In Persian)
Rice, K. G., Richardson, C. M. E., & Clark, D. (2012). Perfectionism, procrastination, and psychological distress. Journal of Counseling Psychology, 59, 288-302.
Roberts BW, Donnellan MB, Hill PL. (2013). Personality trait development in adulthood. Handb Life Course. ; 183–96.
Servaty, L., & Weber, K. (2010). The Relationship between Gender and Attitudes towards Marriage. Journal of Student Research. 43(2), 276-284.
Stoeber, J., Haskew, A. E., & Scott, C. (2015). Perfectionism and exam performance: The mediating effect of task-approach goals. Personality and Individual Differences, 74, 171-176
Taghavi Moghadam, A., Masihabadi, A., Shourvarzi, M. R., & Mehrazin, A. (2018) The relationship between the big five factors of CEO personality and financial variables. Educational Research Quarterly, 13(56), 61-78. (In Persian)
Tazri, S., & Naemi, H. (2016) Examining the relationship between perfectionism and owners of choosing a spouse among medical students in Sabzevar. International Conference on Psychology of Educational and Behavioral Sciences, Tehran. (In Persian)
Tosun, C, Yazıcı, H. (2021). Perceived Parental Relationship Behaviors, Dyadic Perfectionism in Romantic Relationships and Relationship Quality Among College Students. International Journal of Psychology and Educational Studies, 8 (1), 158-165
Tosun, C, Yazıcı, H. (2021). Perceived Parental Relationship Behaviors, Dyadic Perfectionism in Romantic Relationships and Relationship Quality Among College Students. International Journal of Psychology and Educational Studies, 8 (1), 158-165. DOI: 10. 17220/ijpes. 8. 1. 223
Willoughby, Brian.(2010). “Associations Between Sexual Behavior, Sexual Attitudes, and Marital Horizons During Emerging Adulthood.” Journal of Adult Development 19(2):100-110