بررسی اثربخشی نقاشی درمانی بر اضطراب سلامت، احساس تنهایی و اضطراب مرگ سالمندان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه روانشناسی، واحد امارات، دانشگاه آزاد اسلامی، دبی، امارات متحده عربی

2 گروه روانشناسی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران

3 استادیار روانپزشکی، بیمارستان آموزشی درمانی روانپزشکی رازی، تهران، ایران

10.22034/aftj.2023.334854.1502

چکیده

هدف: این پژوهش با هدف تعیین اثربخشی نقاشی درمانی بر اضطراب سلامت، احساس تنهایی و اضطراب مرگ سالمندان انجام شد. روش پژوهش: این پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه آزمایش و گروه کنترل با یک دوره آزمون پیگیری بود. از جامعه آماری سالمندان مقیم خانه‌های سالمندان شهرستان تهران در سال 1400 30 نمونه به صورت در دسترس انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایشی وگروه کنترل جایگزین شدند. نقاشی درمانی به مدت ده جلسه برای گروه آزمایش اعمال شد. یافته-های مورد نیاز با استفاده از پرسشنامه اضطراب سلامتی (سالکوسیس و وارویک، ۲۰۰۲)، احساس تنهایی (دهشیری و همکاران، 1386) و اضطراب مرگ تمپلر (1970) جمع‌آوری شد و با استفاده از تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر مورد تحلیل قرار گرفت. یافته‌ها: نتایج پژوهش نشان داد که میانگین نمرات پس‌آزمون و آزمون پیگیری اضطراب سلامت، احساس تنهایی و اضطراب مرگ در گروه آزمایش کاهش پیدا کرد و نتایج تحلیل واریانس اندازه‌گیری مکرر نشان داد که مداخله نقاشی درمانی بر کاهش اضطراب سلامت، احساس تنهایی و اضطراب مرگ سالمندان اثربخش است (001/0 p<). نتیجه‌گیری: بنابراین پیشنهاد می‌شود از مداخله نقاشی درمانی به منظور کاهش اضطراب سلامت، احساس تنهایی و اضطراب مرگ سالمندان استفاده شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of the effectiveness of painting therapy on health anxiety, loneliness and death anxiety in the elderly

نویسندگان [English]

  • Leila Asadi 1
  • Mohammadreza Seirafi 2
  • Morvarid Ahadi 3
1 Department of Psychology, Emirates Branch, Islamic Azad University, Dubai, United Arab Emirates
2 Department of Psychology, Karaj Branch, Islamic Azad University, Karaj, Iran
3 Assistant Professor of Psychiatry, Razi Psychiatric Teaching Hospital, Tehran, Iran
چکیده [English]

Aim: The aim of this study was to determine the effectiveness of painting therapy on health anxiety, loneliness and death anxiety in the elderly. Methods: The research method was quasi-experimental with pre-test-post-test design with experimental group and control group with a follow-up test period. From the statistical population of the elderly living in nursing homes in Tehran in 2021, 30 samples were selected by convenience sampling and randomly divided into two experimental groups and a control group. Painting therapy was applied for ten sessions for the experimental group. The required findings were collected using the Health Anxiety Questionnaire (Salkovskis & Warwick, 2002), Loneliness (Dehshiri et al., 2007) and Templer Death Anxiety (1970) and were analyzed using repeated measures analysis of variance was analyzed. Results: Findings showed that the mean scores of post-tests and follow-up test of health anxiety, loneliness and death anxiety in the experimental group decreased and the results of repeated measures analysis of variance showed that painting therapy intervention to reduce health anxiety, loneliness and death anxiety in the elderly is effective (p <0.001). Conclusion: Therefore, it is suggested that painting therapy intervention be used to reduce health anxiety, loneliness and death anxiety in the elderly

کلیدواژه‌ها [English]

  • Elderly
  • Health Anxiety
  • Loneliness
  • Death Anxiety
  • Painting Therapy
امینی راستابی زهرا.، شریفی، علی اکبر.، و رفاهی، ژاله. (1392). ویژگی‌های روان‌سنجی مقیاس افسردگی سالمندان در یک نمونه ایرانی. سالمند: مجله سالمندی ایران. ۸ (۲) :۵۴-۵۹
برشان، ادیبه.، سلطانی نژاد، امیر.، صادق زاده، عباس.، رجبی، طناز.، و میرحسینی، منصوره. (1396). تأثیر هنردرمانی بر کیفیت زندگی و مشارکت اجتماعی سالمندان مقیم آسایشگاه‌های شهر کرمان. سالمندشناسی. ۲ (۳) :۱۸-۲۵
خلوتی، ملیحه.، باباخانیان، مسعوده.، خلوتی، محبوبه.، نافعی، ایوب.، خلوتی، منیره.، و غفوری، روناک. (1400). اضطراب مرگ در سالمندان ایرانی: یک مرور نظام‌مند و متاآنالیز. سالمند: مجله سالمندی ایران. ۱۶(۲)، ۱۷۱-۱۵۲.
دهشیری، غلامرضا.، برجعلی، محمود.، شیخی، منصوره.، و حبیبی، مجتبی. (1387). ساخت و اعتباریابی مقیاس احساس تنهایی در بین دانشجویان. مجله روانشناسی، 296،47.
رجبی غلامرضا.، و بحرانی، محمود. (1380). تحلیل عاملی سوالهای مقیاس اضطراب مرگ. مجله روانشناسی. 5 (4)، 331-344.
شفایی، محیا.، پیامی، میترا.، امینی، کوروش.، و پهلوان شریف، سعید. (1395). بررسی ارتباط بین اضطراب مرگ و کیفیت زندگی در بیماران تحت درمان با همودیالیز. حیات. ۲۲ (۴) :۳۳۸-۳۲۵.
عبداله زاده، حسن.، و خبازی، مائده. (1396). اثربخشی درمان خاطره‌پردازی انسجام ی بر اضطراب سلامت، افسردگی مرگ و استرس ادراک شده سالمندان. فصلنامه روانشناسی سلامت، 6(2)، 113-101.
عسگری، مرضیه.، مکوندی، بهنام.، و نادری، فرح. (1394). اثربخشی موسیقی درمانی بر اضطراب و خودکارآمدی سالمندان. روانشناسی سلامت، 4: 71-83.
قدم پور، عزت اله.، امیریان، لیلا.، و رادپور، فاطمه. (1398). تأثیر نقاشی درمانی گروهی بر احساس تنهایی، مهار خشم، و سازش یافتگی اجتماعی دانش‌آموزان ابتدایی. فصلنامه سلامت روان کودک. ۶ (۲) :۱۱۹-۱۳۱
قمری کیوی، حسین.، زاهد بابلان، عادل.، و فتحی، داود. (1394). اثربخشی گروه درمانی شناختی رفتاری بر اضطراب مرگ در سالمندان مرد سوگوار. فصلنامه پرستاری سالمندان. ۱ (۴) :۶۹-۶۰.
محمدی، بهزاد.، پروین پور، شهاب.، و شیرینی، علیرضا. (1397). اثربخشی تمرین ریتمیک ایروبیک با موسیقی بر توجه انتخابی، افسردگی و اضطراب مردان سالمند. روان‌شناسی پیری، 4(1)، 73-82.
میکاییلی، نیلوفر.، رجبی، سعید.، و عباسی، مسلم. (1391). مقایسه احساس تنهایی، سلامت روانی و خودکارآمدی در سالمندان. یافته‌های نو در روان شناسی، 7 (22)، 73-81.
نرگسی فریده.، ایزدی، فاطمه.، کریمی نژاد، کلثوم.، و رضایی شریف، علی. (1396). بررسی اعتبار و روایی نسخه فارسی پرسشنامه اضطراب سلامت در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی. فصلنامه اندازه گیری تربیتی، 7(27)، 147-160.
ولی زاده، عماد.، دادخواه، اصغر.، ازخوش، منوچهر. (1399). اثربخشی موسیقی‌درمانی شناختی رفتاری بر تنظیم شناختی هیجان افراد سالمند. روان‌شناسی پیری، 6(4)، 382-369.
References
Abdullahzadeh, H., & Khabazi, M. (2017). The effectiveness of coherence reminiscence therapy on health anxiety, death depression and perceived stress in the elderly. Health Psychology Quarterly, 6(2), 101-113. (In Persian)
Aguilar, B. A. (2017). The efficacy of art therapy in pediatric oncology patients: an integrative literature review. Journal of pediatric nursing, 36, 173-178.
Amini Rastabi Z., Sharifi, A. A., & Refahi, Z. (2013). Psychometric properties of the elderly depression scale in an Iranian sample. Salamand: Iranian Journal of Geriatrics. 8 (2): 54-59. (In Persian)
Asgari, M., Makvandi, B., & Naderi, F. (2015). The effectiveness of music therapy on anxiety and self-efficacy of the elderly. Health Psychology, 4: 71-83. (In Persian)
Barfarazi, H., Pourghaznein, T., Mohajer, S., Mazlom, S. R., & Asgharinekah, S. M. (2018). Evaluating the effect of painting therapy on happiness in the elderly. Evidence Based Care, 8(3), 17-26.
Barshan, A., Soltaninejad, A., Sadeghzadeh, A., Rajabi, T., & Mirhosseini, M. (2017). The effect of art therapy on the quality of life and social participation of the elderly living in nursing homes in Kerman. Elderly Science. 2 (3): 18-25. (In Persian)
Brody, C. M., & Semel, V. G. (2005). Strategies for therapy with the elderly: Living with hope and meaning. Springer Publishing Company.
Ciasca, E. C., Ferreira, R. C., Santana, C. L., Forlenza, O. V., Dos Santos, G. D., Brum, P. S., & Nunes, P. V. (2018). Art therapy as an adjuvant treatment for depression in elderly women: a randomized controlled trial. Brazilian Journal of Psychiatry, 40, 256-263.
Dehshiri, G., Borjali, M., Sheikhi, M., & Habibi, M. (2008). Construction and validation of loneliness scale among students. Journal of Psychology, 296, 47. (In Persian)
Duholm, C. S., Højgaard, D. R., Skarphedinsson, G., Thomsen, P. H., & Rask, C. U. (2021). Health anxiety symptoms in pediatric obsessive–compulsive disorder: patient characteristics and effect on treatment outcome. European Child & Adolescent Psychiatry, 1-12.
Dzhambov, A. M., & Dimitrova, D. D. (2014). Elderly visitors of an urban park, health anxiety and individual awareness of nature experiences. Urban Forestry & Urban Greening, 13(4), 806-813.
Ghadampour, E.., Amirian, L., & Radpour, F. (2019). The effect of group painting therapy on feelings of loneliness, anger control, and social adjustment of elementary school students. Children's Mental Health Quarterly. 6 (2): 119-131. (In Persian)
Ghamari Kivi, H., Zahed Babelan, A., & Fathi, D. (2015). The effectiveness of cognitive behavioral therapy group on death anxiety in bereaved elderly men. Geriatric Nursing Quarterly. 1 (4): 69-60. (In Persian)
Hajishhvirdi M, Khodabakhshi Kolaei A, Falsafinejad M. (2020). The Effectiveness of Mind Games in Improving the Psychological Adjustment in Older Men. Journal of Assessment and Research in Applied Counseling. 2(3), 1-16. doi:10.52547/jarcp.2.3.1
Hoshi N, Kjodabakhshi Kolaei A, Falsafinejad M. (2020). The Effectiveness of Mindfulness-Based Group Counseling on Sleep Quality and Rumination in Older People. Journal of Assessment and Research in Applied Counseling. 2(1), 35-51. doi:10.52547/jarcp.2.1.35
Isik, K., Başoğul, C., & Yildirim, H. (2020). The relationship between perceived loneliness and depression in the elderly and influencing factors. Perspectives in Psychiatric Care.
Jones, J. P., Walker, M. S., Drass, J. M., & Kaimal, G. (2018). Art therapy interventions for active duty military service members with post-traumatic stress disorder and traumatic brain injury. International Journal of Art Therapy, 23(2), 70-85.
Khadar, M. G., Babapour, J., & Sabourimoghaddam, H. (2013). The effect of art therapy based on painting therapy in reducing symptoms of oppositional defiant disorder (ODD) in elementary school boys. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 84, 1872-1878.
Khalvati, M., Babakhanian, M., Khalvati, M., Nafei, A., Khalvati, M., & Ghafouri, R. (2021). Death anxiety in Iranian elderly: a systematic review and meta-analysis. Salamand: Iranian Journal of Geriatrics. 16(2), 152-171. (In Persian)
Li, X. M., Zhou, K. N., Yan, H., Wang, D. L., & Zhang, Y. P. (2012). Effects of music therapy on anxiety of patients with breast cancer after radical mastectomy: a randomized clinical trial. Journal of advanced nursing, 68(5), 1145-1155.
Looper, K.J., & Kirmayer, L.J. (2001). Hypochondriacal concerns in a community population. Psychological Medicine, 31, 577– 84.
Melo, V. H. D., Sousa, R. A. L. D., Improta-Caria, A. C., & Nunes, M. A. P. (2021). Physical activity and quality of life in adults and elderly individuals with lower limb amputation. Revista da Associação Médica Brasileira, 67, 985-990.
Meng, F., Guo, X., Zhang, X., Peng, Z., & Lai, K. H. (2020, January). Examining the role of technology anxiety and health anxiety on elderly users’ continuance intention for mobile health services use. In Proceedings of the 53rd Hawaii International Conference on System Sciences.
Mikaeili, N., Rajabi, S., & Abbasi, M. (2012). Comparison of feelings of loneliness, mental health and self-efficacy in the elderly. New findings in psychology, 7 (22), 73-81. (In Persian)
Mohammadi, B., Parvinpour, S., & Shirini, A. (2018). The effectiveness of rhythmic aerobic exercise with music on selective attention, depression and anxiety of elderly men. Psychology of Aging, 4(1), 73-82. (In Persian)
Morete, M. C., Solano, J. P. C., Boff, M. S., J Filho, W., & Ashmawi, H. A. (2018). Resilience, depression, and quality of life in elderly individuals with chronic pain followed up in an outpatient clinic in the city of Sao Paulo, Brazil. Journal of pain research, 11, 2561.
Mushtaque, I., Awais-E-Yazdan, M., Zahra, R., & Anas, M. (2022). Quality of Life and Illness Acceptance among End-Stage Renal Disease (ESRD) Patients on Hemodialysis: The Moderating Effect of Death Anxiety during COVID-19 pandemic. OMEGA-Journal of Death and Dying, 00302228221075202.
Nargesi, F, Izadi, F., Kariminejad, K., & Rezaei Sharif, A. (2017). Examining the reliability and validity of the Persian version of the health anxiety questionnaire in students of the University of Medical Sciences. Educational Measurement Quarterly, 7(27), 147-160. (In Persian)
Rajabi G., & Bahrani, M. (2001). Factor analysis of death anxiety scale questions. Journal of psychology. 5 (4), 331-344. (In Persian)
Salkovskis, P. M., & Warwick, H. (2002). The Health Anxiety Inventory: Development and validation of scales for the measurement of health anxiety and hypochondriasis. Psychological Medicine, 32, 843–853.
Shafaei, M., Payami, M., Amini, K., & Pahlavan Sharif, S. (2016). Investigating the relationship between death anxiety and quality of life in hemodialysis patients. Hayat 22 (4):325-338. (In Persian)
Sinoff, G. (2017). Thanatophobia (death anxiety) in the elderly: The problem of the child’s inability to assess their own parent’s death anxiety state. Frontiers in Medicine, 4, 11.
Sudjiwanati, S. (2021). A cupressure and Art Therapy: In Elderly Sufferers With Comorbidity. Journal of Cardiovascular Disease Research, 12(2), 439-441.
Sudjiwanati, S. (2021). A cupressure and Art Therapy: In Elderly Sufferers With Comorbidity. Journal of Cardiovascular Disease Research, 12(2), 439-441.
Tang, K.Y. (2007). Increased use of safety-seeking behaviors in chronic back pain patients with high health anxiety. Behavior Research and Therapy, 7, 25-40.
Thakur, N., & Han, C. Y. (2021). A review of assistive technologies for activities of daily living of elderly. arXiv preprint arXiv:2106.12183.
Trahin, C. M. (2011). Effects of group music therapy on psychiatric patients: Depression, anxiety and relationships.
Tyrer, P., Cooper, S., Crawford, M., Dupont, S., Green, J., Murphy, D.,... & Tyrer, H. (2011). Prevalence of health anxiety problems in medical clinics. Journal of psychosomatic research, 71(6), 392-394.
Tyrer, P., Tyrer, H. (2014). The departure of hypochondriasis is no loss. Aust. N. Z. Journal of Psychiatry. 48, 772–773.
Valizadeh, E., Dadkhah, A., & Ezkhosh, M. (2020). The effectiveness of cognitive behavioral music therapy on the cognitive regulation of emotion in the elderly. Psychology of Aging, 6(4), 382-369. (In Persian)
Von Korff, M., Crane, P., Lane, M., Miglioretti, D. L., Simon, G., Saunders, K.,... & Kessler, R. (2005). Chronic spinal pain and physical–mental comorbidity in the United States: results from the national comorbidity survey replication. Pain, 113(3), 331-339.
Zanjiran S, Borjali A, Kraskian A. Effect of group Logotherapy education on quality of life and general health in women of sanatorium. Razi Journal of Medical Sciences. 2015; 21(127):39-51.
Zhang, Y., Chen, Y., & Ma, L. (2018). Depression and cardiovascular disease in elderly: current understanding. Journal of Clinical Neuroscience, 47, 1-5.
***