واکاوی مولفه‌های مدیریت موثر توجه طلبی در بین زنان متاهل از منظر مشاوران خانواده: ارائه‌ی یک مدل درمانی طی مطالعه‌ای کیفی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه مشاوره، واحد اصفهان (خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران

2 استادیار گروه روانشناسی، واحد اصفهان (خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران

10.22034/aftj.2023.352236.1717

چکیده

هدف: امروزه توجه‌طلبی به موضوعی نگران کننده در بافت خانواده تبدیل شده است و لزوم پیشگیری و تعدیل آن به عنوان یک ضرورت درمانی احساس می‌‌شود. از این رو پژوهش حاضر با هدف واکاوی مؤلفه‌های مدیریت مؤثر توجه‌طلبی در بین زنان متأهل از منظر مشاوران خانواده و ارائه‌‌ی یک مدل درمانی انجام شد. روش پژوهش: محیط پژوهش کلیه‌ی مشاوران خانواده در سال 1400-1401 بود. از بین مشاوران با تجربه که در زمینه خانواده‌درمانی تجربه لازم را داشتند با استفاده از روش نمونه‌گیری هدف‌مند 9 نفر برای مشارکت در پژوهش انتخاب شدند و مورد مصاحبه قرار گرفتند. روش مطالعه تحلیل مضمون تعمقی بود. ابزار پژوهش مصاحبه نیمه ساختاریافته بود. یافته‌ها: داده‌‌‌‌ها به روش شش مرحله‌‌ای تحلیل مضمون کلارک و براون تحلیل شدند. نتایج حاصل از تحلیل مصاحبه‌‌ها نشان داد که مدیریت توجه‌طلبی از سه مقوله‌‌ی اصلی ارزیابی (با سه مقوله‌‌ی سازمان دهنده‌ی ارزیابی خودگزارشی، ارزیابی علائم به کمک مصاحبه و ارزیابی آثار فردی و زوجی توجه‌طلبی)؛ درمان فردی (با مقوله‌‌های سازمان دهنده‌‌ی بینش‌یابی، اصلاح شناخت‌‌های محرک توجه‌طلبی، اصلاح رفتارها و هیجانات توجه طلبانه) و درمان زوجی با مقولات سازمان دهنده‌ی (بهبود دلبستگی، بهبود تمایز خود و بهبود قصه‌‌ی زندگی) تشکیل شده است. نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج، یک مدل درمانی سه بعدی از ارزیابی، درمان فردی و زوجی تشکیل شد که می‌‌تواند راهگشا و الهام بخش مشاوران علاقه‌مند به این حوزه باشد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Components of Effective Management of Attention Seeking among Married Women from the Perspective of Family Counselors: Presenting a Treatment Model in a Qualitative Study

نویسندگان [English]

  • Sare Khodaee 1
  • Zahra Yousefi 2
  • Floor Khayatan 2
1 Phd Student of counseling department, Isfahan branch (Khorasgan), Islamic Azad University, Isfahan, Iran
2 Assistant Professor, Department of Psychology, Isfahan Branch (Khorasgan), Islamic Azad University, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Aim: Nowadays, attention seeking has become a matter of concern in the family context and the need for prevention and adjustment is felt as a therapeutic necessity. Therefore, the present study aimed to investigate the components of effective management of attention seeking among married women from the perspective of family counselors and to present a treatment model. Methods: From experienced counselors who had the necessary experience in the field of family therapy, using purposive sampling method, 8 people were selected to participate in the study and were interviewed. The study method was reflective theme analysis. The interview tool was a semi-structured interview. Results: Data were analyzed by Clark and Brown method in six steps. The results of the analysis of the interviews showed that attention management is one of the three main categories of evaluation (with three organizing categories: self-report evaluation, evaluating symptoms with the help of interviews, and evaluating the individual and couple effects of attention seeking); 2) Individual therapy (with the organizing categories: insight, modifying cognitive stimulus cognitions, modifying attention-seeking behaviors and emotions) and couple therapy)with organizing categories: improving attachment, improving self-differentiation, and improving Life story) is composed. Conclusion: According to the results of a three-dimensional treatment model of evaluation, individual and couple therapy was formed, which can be helpful and inspiring counselors interested in this field

کلیدواژه‌ها [English]

  • Attention seeking
  • Family
  • Married women
  • Thematic analysis
  • Therapeutic model
احمدی‌مهر، زهرا.، یوسفی، زهرا.، گل‌پرور، محسن. (1399). بررسی اثربخشی روش بین نسلی بوئن بر روابط خانوادگی، مرزها، مثلث‌سازی و شیوه‌های کنترل زنان متأهل در شهر اصفهان. روانشناسی بالینی، 12(3): 25-34.
امامی، زهرا.، کجباف، محمدباقر. (1393). اثربخشی کیفیت زندگی ‌درمانی بر علایم اضطراب و افسردگی دانش‌آموزان دختر مقطع متوسطه. پژوهش‌های علوم شناختی و رفتاری، 4(2): 89-102.
کریمی، حسن.، کولائیان، ساجده. (1399). پیش‌بینی راهبردهای حل تعارض همسران براساس نشانه‌های اختلال شخصیت مرزی با واسطه‌گری تنظیم هیجان. روانشناسی بالینی، 12(3): 13-24.
یوسفی، زهرا.، کریم‌نژاد، ریحانه. (1397). اثربخشی آموزش همسرداری مبتنی بر شفقت بر بهبود روابط خانوادگی، تعارضات زناشویی، بخشش و صمیمیت زوجین ناشنوا و کم‌شنوای شهر اصفهان. مطالعات زن و خانواده، 6(2): 199-223.
یوسفی، زهرا.، همایی، فاطمه. (1396). اثربخشی آموزش بهبود خلق مبتنی بر پذیرش و تعهد بر کاهش افسردگی و بهبود سبک‌های فرزند پروری مادران در زرین‌شهر. مجله دانشگاه علوم پزشکی جیرفت، ۴(۲): 236-248.
References
Ahmadi-Mehr, Z., Yousefi, Z., & Golparvar, M. (2020). Investigating the effectiveness of Bowen's intergenerational method on family relations, borders, triangulation and control methods of married women in Isfahan city. Clinical Psychology, 12(3): 25-34. (In Persian)
Assaad, L., Lane, S., Hopwood, C. J., Durbin, C. E., & Thomas, K. M. (2020). Personality Pathology and Spouses' Moment-to-Moment Interpersonal Behaviors. Journal of personality disorders, 34(4), 519-545.
Beeney, J. E., Hallquist, M. N., Scott, L. N., Ringwald, W. R., Stepp, S. D., Lazarus, S. A.,... & Pilkonis, P. A. (2019). The emotional bank account and the four horsemen of the apocalypse in romantic relationships of people with borderline personality disorder: A dyadic observational study. Clinical Psychological Science, 7(5), 1063-1077.
Blagov, P. S., Fowler, K. A., & Lilienfeld, S. O. (2007). Histrionic personality disorder.
Bornstein, R. F. (2017). Evidence-based psychological assessment. Journal of personality assessment, 99(4), 435-445.
Braun, V., & Clarke, V. (2019). Reflecting on reflexive thematic analysis. Qualitative research in sport, exercise and health, 11(4), 589-597.
Edwards, F. (2016). An investigation of attention-seeking behavior through social media post framing.
Emami, Z., & Kajbaf, M. B. (2014). The effectiveness of quality of life therapy on the symptoms of anxiety and depression in high school female students. Cognitive and Behavioral Sciences Research, 4(2): 89-102. (In Persian)
Fischer, C. T. (2012). Individualizing psychological assessment: A collaborative and therapeutic approach. Routledge.
Garland, A. F., Bickman, L., & Chorpita, B. F. (2010). Change what? Identifying quality improvement targets by investigating usual mental health care. Administration and Policy in Mental Health and Mental Health Services Research, 37(1), 15-26.
Ghassem Boroujerdi, F., Kimiaee, S. A., Amin Yazdi, S. A., Safa, M., & Chaibakhsh, S. (2021). Evaluating the Psychological Profile of Suicide Attempters in Terms of Personality, Emotion, Relationship, and Self-Compassion in Massih Daneshvari Hospital in 2018. Journal of Suicide Prevention, 3(1), 27-44.
Halpern, D., Katz, J. E., & Carril, C. (2017). The online ideal persona vs. the jealousy effect: Two explanations of why selfies are associated with lower-quality romantic relationships. Telematics and Informatics, 34(1), 114-123.
Hao, L., Liu, D., Yin, J., Lin, B., Zhang, X., & Jiang, Q. (2021). Peer phubbing and selfie liking: The roles of attention seeking and gender. Social Behavior and Personality: an international journal, 49(7), 1-13.
Hayashi Jr, P., Abib, G., & Hoppen, N. (2019). Validity in qualitative research: A processual approach. The Qualitative Report, 24(1), 98-112.
Holmes, E. A., Craske, M. G., & Graybiel, A. M. (2014). Psychological treatments: A call for mental-health science. Nature, 511(7509), 287-289.
Johnson, S. (2019). Attachment in action—changing the face of 21st century couple therapy. Current opinion in psychology, 25, 101-104.
Karimi, H., & Kulaian, S. (2020). Prediction of spouses' conflict resolution strategies based on symptoms of borderline personality disorder with the mediation of emotion regulation. Clinical Psychology, 12(3): 13-24. (In Persian)
Kasalova, P., Prasko, J., Kantor, K., Zatkova, M., Holubova, M., Sedlackova, Z.,... & Grambal, A. (2018). Personality disorder in marriage and partnership–a narrative review. Neuroendocrinology Letters, 39(3), 159-71.
Kaur, S., & Vig, D. (2016). Selfie and mental health issues: An overview. Indian Journal of Health & Wellbeing, 7(12).
Kay, M. L., Poggenpoel, M., Myburgh, C. P., & Downing, C. (2018). Experiences of family members who have a relative diagnosed with borderline personality disorder. Curationis, 41(1), 1-9.
Matusiewicz, A. K., Hopwood, C. J., Banducci, A. N., & Lejuez, C. W. (2010). The effectiveness of cognitive behavioral therapy for personality disorders. Psychiatric Clinics, 33(3), 657-685.
Mehrparvar, M. (2021). Comparison of social skills and narcissism in women seeking divorce and normal in Bukan city. Quarterly Disciplinary Knowledge West Azarbaijan, 14(50), 16-30.
Millon, T., Grossman, S., & Millon, C. (2015). Manual for the MCMI-IV. Bloomington. MN: Pearson Assessments.
Millon, T., Millon, C. M., Meagher, S. E., Grossman, S. D., & Ramnath, R. (2012). Personality disorders in modern life. John Wiley & Sons.
Monk, G., & Zamani, N. (2019). Narrative therapy and the affective turn: Part I. Journal of Systemic Therapies, 38(2), 1-19.
Ridgway, J. L., & Clayton, R. B. (2016). Instagram unfiltered: Exploring associations of body image satisfaction, Instagram# selfie posting, and negative romantic relationship outcomes. Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking, 19(1), 2-7.
Rudge, S., Feigenbaum, J. D., & Fonagy, P. (2020). Mechanisms of change in dialectical behaviour therapy and cognitive behaviour therapy for borderline personality disorder: a critical review of the literature. Journal of Mental Health, 29(1), 92-102.
South, S. C. (2014). Personality pathology and daily aspects of marital functioning. Personality Disorders: Theory, Research, and Treatment, 5(2), 195.
South, S. C., Turkheimer, E., & Oltmanns, T. F. (2008). Personality disorder symptoms and marital functioning. Journal of consulting and clinical psychology, 76(5), 769.
White, C. N., Gunderson, J. G., Zanarini, M. C., & Hudson, J. I. (2003). Family studies of borderline personality disorder: A review. Harvard Review of Psychiatry, 11(1), 8-19.
Yousefi, Z., & Homai, F. (2017). The effectiveness of mood improvement training based on acceptance and commitment on reducing depression and improving parenting styles of mothers in Zarinshahr. Journal of Jiroft University of Medical Sciences, 4(2): 236-248. (In Persian)
Yousefi, Z., & Karimnejad, R. (2018). The effectiveness of compassion-based husbandry training on improving family relationships, marital conflicts, forgiveness and intimacy of deaf and hard of hearing couples in Isfahan city. Women and Family Studies, 6(2): 199-223. (In Persian)