مدل یابی سازگاری زناشویی بر اساس الگوهای ارتباطی و عملکرد رابطه زناشویی با میانجی گری نگرش معنوی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روانشناسی عمومی، گروه روانشناسی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران

2 استادیار، گروه روانشناسی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران

3 استاد، گروه مشاوره، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران.

10.22034/aftj.2023.377755.1873

چکیده

هدف: یکی از مهم‌ترین رابطه‌ها بین یک زن و یک مرد، ازدواج است که شامل هم تعهد عاطفی و هم قانونی می‌شود و از اهمیت ویژه‌ای در زندگی هر فرد بزرگ‌سال برخوردار است. بنابراین هدف این پژوهش مدل یابی سازگاری زناشویی بر اساس الگوهای ارتباطی و عملکرد رابطه زناشویی با میانجی‌گری نگرش معنوی بود. روش پژوهش: پژوهش حاضر توصیفی- همبستگی از نوع مدل یابی معادلات ساختاری بود. جامعه آماری پژوهش شامل افراد متأهل ساکن شهر تهران بودند که با توجه به تعداد تغییرهای مشاهده‌پذیر، به روش در دسترس 350 نفر نمونه به پرسشنامه‌های سازگاری زناشویی اسپانیر(1976)، نگرش معنوی: شهیدی و فرج نیا (1391)، الگوهای ارتباطی کریستنسن و سالاوی (۱۹۸۴) و عملکرد جنسی: فرج نیا و همکاران(1393) پاسخ دادند. داده‌های پژوهش نیز از طریق نرم‌افزار SPSS و AMOS مورد تجزیه تحلیل قرار گرفت. یافته‌ها: یافته‌ها نشان داد که الگوی ارتباطی سازنده به‌طور مستقیم به میزان 334/0 = β از واریانس سازگاری زناشویی را تبیین می‌کند و الگوی ارتباطی کناره‌گیری نیز به‌طور مستقیم به میزان 159/0 - = β از واریانس سازگاری زناشویی را تبیین می‌کند. همچنین الگوی ارتباطی سازنده به‌طور مستقیم به میزان 21/0= β از واریانس نگرش معنوی را تبیین می‌کند و نگرش معنوی  به‌طور مستقیم به میزان 147/0= β از واریانس سازگاری زناشویی را تبیین می‌کند. نتیجه‌گیری: می‌توان نتیجه گرفت که مدل‌یابی سازگاری زناشویی بر اساس الگوهای ارتباطی و عملکرد رابطه زناشویی با میانجی‌گری نگرش معنوی دارای اعتبار است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Modeling marital adaptability based on communication patterns and sexual relationship performance mediated by spiritual attitude

نویسندگان [English]

  • Saeedeh Farajnia 1
  • Mohammad Reza Beliad 2
  • Simin Hosseinian 3
  • Marjan Hosseinzadeh Taqvai 2
1 PhD student in General Psychology, Department of Psychology, Karaj Branch, Islamic Azad university, Karaj, Iran
2 Assistant Professor, Department of Psychology, Karaj Branch, Islamic Azad university, Karaj, Iran
3 Professor, Counseling Department, Faculty of Educational Sciences and Psychology, Al-Zahra University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Aim: One of the most important relationships between a man and a woman is marriage, which includes both emotional and legal commitment and is of special importance in the life of every adult. Therefore, the purpose of this research was to model marital adjustment based on communication patterns and marital relationship performance with the mediation of spiritual attitude. Method: The present research was a descriptive-correlation type of structural equation modeling. The statistical population of the research included married people living in Tehran, according to the number of observable changes, 350 samples were available according to Spanir's (1976) marital compatibility questionnaires, spiritual attitude: Shahidi and Farajnia (2013), Christensen and Salavi's communication patterns. (1984) and sexual performance: Farajnia et al. (2013) answered. The research data was also analyzed through SPSS and AMOS software. Results: The findings showed that the constructive communication pattern directly explains β = 0.334 of the variance of marital adjustment, and the withdrawal communication pattern directly explains β = 0.159 of the variance of marital adjustment. Also, the constructive communication pattern directly explains β=0.21 of the variance of spiritual attitude and the spiritual attitude directly explains β=0.147 of the variance of marital adjustment. Conclusion: It can be concluded that the modeling of marital compatibility based on communication patterns and marital relationship performance with the mediation of spiritual attitude is valid.

کلیدواژه‌ها [English]

  • marital adaptability
  • communication patterns
  • sexual relationship
  • spiritual attitude
امان الهی، عباس.، حیدریان، مریم.، و عطاری، یوسفعلی. (1397). بررسی مدل پیشنهادی رابطه دلبستگی به خدا و رضایت زناشویی با میانجیگری معنویت زناشویی و بهزیستی معنوی در کارکنان زن اداره‌های دولتی شهر اهواز،‌ فصلنامه روانشناسی و دین، 10(1): 105-122.
باقری، فریبرز.، اکبری زاده، فاطمه.، و حاتمی، حمیدرضا. (1390). رابطه بین هوش معنوی و شادکامی در پرستاران بیمارستان فاطمه الزهرا، پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی، فصلنامه طب جنوب، 14(4): 256-263.
بصروی، سیما.، و عباسی، ترانه (1394). رابطه هوش معنوی و کیفیت ابعاد رابطه زناشویی (صمیمیت و شور جنسی) در بین زنان متاهل شهرستان کرج، فصلنامه نسیم تندرستی، 4(3): 15-30.
پاک گوهر، مینو.، و ویژه، مریم. (1387). تاثیر مشاوره بر رضایت جنسی زنان نابارور، مجله دانشکده پرستاری و مامایی دانشکده علوم پزشکی تهران، 14(1): 30-21.
پیرساقی، فهیمه.، زهراکار، کیانوش.، کیامنش، علیرضا.، محسن زاده، فرشاد.، و حسنی، جعفر. (1396). شاخص‌های ارتباط زناشویی کارآمد: یک مطالعه کیفی، دوفصلنامه مشاوره کاربردی، 7(1): 1-26.
توکلی زاده، جهانشیر.، سلطانی، علیرضا.، و پناهی، محمود. (1392). سازگاری زناشویی: نقش پیش بین هوش معنوی و راهبردهای مقابله با استرس، فصلنامه افق دانش، 19(5): 57-63.
تجویدی، منصوره.، بهرامی، نوران.، ضیغمی محمدی،‌ شراره.، و طالقانی، مونا. (1396). ارتباط سلامت معنوی و رضایت زناشویی در زنان متاهل مراجعه کننده به مراکز بهداشت شهرستان کرج، نشریه علوم پزشکی دانشگاه البرز، 6(2): 123-129.
ثناگویی، محمد.، جان بزرگی، مسعود.، و مهدویان، علیرضا. (1390). رابطه الگوهای ارتباطی زوجین با رضامندی زناشویی، فصلنامه مطالعات اسلام و روانشناسی، 5(9): 57-77.
جزینی، شادی.، عبدالهی، نیره.، امان الهی، عباس.، و اصلانی، خالد. (1396). پیش بینی عملکرد جنسی بر اساس سبک‌های دلبستگی،‌ تمایز یافتگی خود و تحصیلات در دانشجویان زن متاهل شهر اهواز، فصلنامه مطالعات روانشناختی، 13(4)، 23-34.
حسنی مقدم، صدیقه.، ژیلا، گنجی.، شریف نیا، سیدحمید.، اعرابی، محسن.، و خانی، صغری. (1398). بررسی عوامل مرتبط با الگوهای ارتباطی زوجین ایرانی: مطالعه مروری مفهومی، مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران، 29(177): 222-239.
رحیم پور، فرزانه.، صبحی قراملکی، ناصر.، و نریمانی، محمد. (1396). مقایسه اثربخشی دو برنامه آموزشی تاب آوری و مهارتهای ارتباطی بر سازگاری زناشویی دانشجویان، فصلنامه فرهنگ در دانشگاه اسلامی، 7(1): 34-56.
سودانی، منصور.، شجاعیان، منصور.، خجسته مهر، رضا.، و شیرالی نیا، خدیجه. (1396). اثربخشی زوج درمانی مشارکتی بر الگوهای ارتباطی و صمیمیت زوجین مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهر بهبهان، مجله علمی-پژوهشی دانشگاه پزشکی یاسوج، 22(4): 499-514.
سیدی، زهرا.، و شاه نظری، مهدی. (1398). پیش بینی رضایت جنسی زنان متاهل بر اساس سازگاری زناشویی، الگوهای ارتباطی و تنظیم هیجانی، فصلنامه علمی-ترویجی رویش روانشاسی،  9(32): 179-190.
شهیدی، شهریار.، و فرج نیا، سعیده. (1391). ساخت و اعتباریابی پرسشنامه سنجش نگرش معنوی، فصلنامه علمی-پژوهشی روانشناسی و دین، 5(3): 97-115.
صمدزاده، منا.، شعیری، محمدرضا.، علیرضا، مهدویان.، و جاویدی، نصیرالدین. (1392). پرسشنامه الگوهای ارتباطی: اعتبار و روایی، فصلنامه مشاوره و روان درمانی خانواده، 1(9): 125-153.
فتح الله زاده، نوشین.، میرصیفی فرد، لیلا سادات.، کاظمی، مهناز.، سعادتی، نادره.، و نوابی نژاد، شکوه. (1396). اثربخشی غنی سازی زندگی زناشویی بر اساس نظریه انتخاب بر کیفیت روابط زناشویی و صمیمیت زوج ها، فصلنامه روانشناسی کاربردی، 3(43): 353-372.
فرمانی شهرضا، شیوا.، رسولی، محسن.، و قائدنیای جهرمی، علی. (1393). رابطه میان صمیمیت زناشویی، الگوهای ارتباط زناشویی و همدم طلبی- دوری گزینی کارکنان متأهل دانشگاه خوارزمی، مشاوره و روان‌درمانی خانواده، 4(3): 447-473.
فرج نیا، سعیده.، حسینیان، ‌سیمین.، شهیدی،‌ شهریار.، و صادقی، منصوره.(1393). تدوین و بررسی ویژگی‌های روانسنجی مقیاس عملکرد جنسی زناشویی، دو فصلنامه علمی- پژوهشی مشاوره کاربردی، 4(1): 85-102.
گلزار سیرجانی، ملیحه.، و بیان فر، فاطمه. (1399). نقش الگوهای ارتباطی زوجین در گسست عاطفی، فصلنامه سنجش و پژوهش در مشاوره و روانشناسی، 4(6): 33-51.
مام صالحی، حسین.، مرادی، امید.، عارفی، مختار.، و یاراحمدی، یحی. (1399). نقش واسطه‌ای الگوهای ارتباطی در رابطه بین تمایز یافتگی خود و رضایت جنسی زوجین، مجله روان پزشکی و روانشناسی بالینی ایران، 26(2): 159-175.
مک کی، متیو.، فنینگ، پاتریک.، و پالگ، کیم. (1396). مهارت‌های زناشویی، مترجم محمدعلی رحیمی، نشر ارجمند.
مقدس علی، شیما.، میرهاشمی، مالک.، و باقری، نسرین. (1400). مدل یابی معادلات ساختاری نقش میانجی تاب آوری در رابطه بین الگوهای ارتباطی با رضایت زناشویی، نشریه پژوهش پرستاری، 16(1): 51-65.
مهدیزادگان، ایران؛.، برکت، الهه.، و گلپرور، محسن. (1395). مقایسه عملکرد جنسی مردان و زنان در آستانه طلاق شهر اصفهان، فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی، 17(1): 16- 24.
References
Amanollahi, A., Heydarian, M., & Attari, Y. (2018). Investigating the proposed model of the relationship between attachment to God and marital satisfaction with the mediation of marital spirituality and spiritual well-being in female employees of government offices in Ahvaz, Psychology and Religion Quarterly, 10(1): 105-122. (In Persian)
Bagheri, F., Akbarizadeh, F., & Hatami, H. (2011). The relationship between spiritual intelligence and happiness in nurses of Fatemeh Al-Zahra Hospital, Jihad University Scientific Database, Southern Medicine Quarterly, 14(4): 256-263. (In Persian)
Barton, A. W., Beach, S. R. H., Wells, A. C., Ingels, J. B., Corso, P. S., Sperr, M. C., Anderson, T. N., & Brody, G. H. (2018). The Protecting Strong African American Families Program: A randomized controlled trial with rural African American couples. Prev Sci. 19(7): 904-913.
Basravi, S., & Abbasi, T. (2015). The relationship between spiritual intelligence and the quality of marital relationship dimensions (intimacy and sexual passion) among married women in Karaj city, Nasim Tossani Quarterly, 4(3): 15-30. (In Persian)
Christensen, A., & Shenk, J. L. (1991). Communication, conflict, and the psychological distance in non distressed, clinic, and divorcing couples. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 59(12): 458- 463.
Cotton, S., Larkin, E., Hoopes, A., Cromer, B. A., & Rosenthal, S. L.(2005). The impact of adolescent spirituality on depressive symptoms and health risk behaviors. Journal of Adolescent Health, 36(6): 529.
Danley, C. J. (2007). Marital Satisfaction in Clergy Couple: Issues, Concern, and Medieting Factors Associeted with their Roles As Pastor and Pastor’s Spouse. PHD.Texas Woman’s University.
Farajnia, S., Hosseinian, S., Shahidi, S., & Sadeghi, M. (2014). Compilation and review of the psychometric characteristics of the marital sexual function scale, two scientific-research quarters of applied counseling, 4(1): 85-102. (In Persian)
Farmani Z, Aflakseir A. (2019). Investigating the Roles of Family Communication Patterns on Dyadic Adjustment of Married Students. Journal of Assessment and Research in Applied Counseling. 1(2), 71-84. doi:10.52547/jarcp.1.2.71
Farmani Shahreza, S., Rasouli, M., & Ghaedniai Jahormi, A. (2014). The relationship between marital intimacy, marital communication patterns and companionship-avoidance among married employees of Kharazmi University, Family Counseling and Psychotherapy, 4(3): 473-447. (In Persian)
Fatollahzadeh, N., Mirsafi Fard, L. S., Kazemi, M., Saadati, N., & Navabinejad, S. (2017). The effectiveness of enriching married life based on choice theory on the quality of marital relationships and the intimacy of couples, Applied Psychology Quarterly, 3(43): 353-372. (In Persian)
Golzar Sirjani, M., & Bayanfar, F. (2020). The role of couples' communication patterns in emotional breakup, Quarterly Journal of Assessment and Research in Counseling and Psychology, 4(6): 33-51. (In Persian)
Hasani Moghadam, S., Zhila, G., Sharifnia, S., Arabi, M., & Khani, S. (2019). Investigating factors related to communication patterns of Iranian couples: a conceptual review, Mazandaran University of Medical Sciences Journal, 29(177): 222-239. (In Persian)
Jazini, S., Abdulahi, N., Amanolahi, A., & Aslani, K. (2017). Predicting sexual performance based on attachment styles, self-differentiation and education in married female students of Ahvaz, Psychological Studies Quarterly, 13(4), 23-34. (In Persian)
Kline, R. B. (2010). Principles and practice of structural equation modeling (Third Edition). New York: Guilford Press.
Kordbache Sh, Arefi M.(2018). The Role of Family Communication Patterns and Sexual Quality in Predicting Attitudes toward Marital Infidelity in Women in Isfahan. Social Behavior Research & Health (SBRH); 2(1): 199-209. (In Persian)
Lata, S. (2017). Marital Adjustment and Depression among Couples, The International Journal of Indian Psychology , 4, 2, 33-46.
Mam Salehi, H., Moradi, O., Arefi, M., & Yarahamdi, Y. (2020). The mediating role of communication patterns in the relationship between self-differentiation and couples' sexual satisfaction, Iranian Journal of Psychiatry and Clinical Psychology, 26(2): 159-175. (In Persian)
Mehdizadegan, I., Barkat, E., & Golparvar, M. (2016). Comparing the sexual performance of men and women on the verge of divorce in Isfahan, Knowledge and Research Quarterly in Applied Psychology, 17(1): 16-24. (In Persian)
Moghads Ali, S., Mirhashmi, M., & Bagheri, N. (2021). Structural equation modeling of the mediating role of resilience in the relationship between communication patterns and marital satisfaction, Nursing Research Journal, 16(1): 51-65. (In Persian)
Nappi RE., Cucinella L., Martella S., Rossi M., Tiranini L., Martini E. (2016). Female sexual dysfunction (FSD): Prevalence and impact on quality of life (QoL). Maturitas. 1(94): 87-91.
Pak G., M., & Vizhe, M. (2008). The effect of counseling on the sexual satisfaction of infertile women, Journal of the School of Nursing and Midwifery, Tehran School of Medical Sciences, 14(1): 21-30. (In Persian)
Perez, J. (2012). Validation of marital spirituality scale, International Journal of Social Science and Humanity, v. 2 (4), p. 296-300.
Perry. S,.(2015). A match made in heaven? Religion-based marriage decisions, marital quality, and the moderating effects of spouse’s religious commitment. Social Indicators Research,12,3: 2 03–25.
Pirsaghi, F., Zahrakar, K., Kyamanesh, A., Mohsenzadeh, F., & Hasani, J. (2017). Indicators of Effective Marital Communication: A Qualitative Study, Applied Counseling Quarterly, 7(1): 1-26. (In Persian)
Priyadharshini, s & Gopalan, R. (2019). Marital Adjustment, Love, Personal Intimacy, Personality, Dyadic Coping and Spirituality on Marital Stability, Asian Journal of Advanced Research and Reports 7(4): 1-16.
Rahimpour, F., Sobhi Gharamaleki, N., & Narimani, M. (2017). Comparing the effectiveness of two educational programs of resilience and communication skills on students' marital adjustment, Farhang Journal in Islamic University, 7(1): 34-56. (In Persian)
Roles, R., & Janssen. (2020). Sexual and Relationship Satisfaction in Young, Heterosexual Couples: The Role of Sexual Frequency and Sexual Communication, The Journal of Sexual Medicine, 17(9): 1643-1652.
Samadzadeh, M., Shaeri, M., Alireza, M., & Javidi, N. (2013). Communication Patterns Questionnaire: validity and reliability, Family Counseling and Psychotherapy Quarterly, 1(9): 125-153. (In Persian)
Sanagoi, M., Jan Bozorgi, M., & Mahdovian, A. (2011). The relationship between couples' communication patterns and marital satisfaction, Islamic and Psychology Studies Quarterly, 5(9): 57-77. (In Persian)
Seyedi, Z., & Shah Nazari, M. (2019). Prediction of married women's sexual satisfaction based on marital compatibility, communication patterns and emotional regulation, Scientific and Promotional Quarterly of Roish Rwanashasi, 9(32): 179-190. (In Persian)
Shahidi, S., & Farajnia, S. (2012). Construction and Validation of Spiritual Attitude Measurement Questionnaire, Scientific-Research Quarterly of Psychology and Religion, 5(3): 115-97. (In Persian)
Soudani, M., Shojayan, M., Khojaste Mehr, R., & Shiralynia, K. (2017). Effectiveness of collaborative couple therapy on communication patterns and intimacy of couples referring to counseling centers in Behbahan city, scientific-research journal of Yasouj Medical University, 22(4): 499-514. (In Persian)
Tajverdi, M., Bahrami, N., Zeyghami Mohammadi, S., & Taleghani, M. (2017). Relationship between spiritual health and marital satisfaction in married women referring to Karaj health centers, Alborz University Medical Sciences Journal, 6(2): 123-129. (In Persian)
Tavakolizadeh, J., Soltani, A., & Panahi, M. (2013). Marital adjustment: the predictive role of spiritual intelligence and stress coping strategies, Efoq Danesh Quarterly, 19(5): 57-63. (In Persian)