اثربخشی گروه‌درمانی ذهن آگاهی مبتنی بر شناخت بر کاهش اضطراب و افزایش کیفیت زندگی زوجین دارای شوهربزهکار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری مشاوره،گروه مشاوره،دانشگاه فرهنگیان ،تهران،ایران

2 کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، واحد بیرجند، دانشگاه آزاد اسلامی، بیرجند، ایران

3 کارشناسی ارشد مشاوره خانواده،دانشگاه بجنورد،ایران

10.22034/aftj.2023.377355.1871

چکیده

هدف: پژوهش حاضر جهت بررسی اثربخشی گروه‌درمانی ذهن اگاهی مبتنی بر شناخت بر کاهش اضطراب و افزایش کیفیت زندگی زوجین دارای شوهربزهکار انجام گرفت. روش پژوهش: طرح پژوهش حاضر شبه‌آزمایشی از نوع پیش‌آزمون- پس‌آزمون و پیگیری با گروه گواه بود. جامعه اماری شامل کلیه بزهکاران و همسرانشان بود که در طول سال 1400 به کلینیک خدمات روانشناسی و مشاوره وصال مراجعه می‌نمایند. برای نمونه گیری، از روش نمونه گیری در دسترس استفاده می‌شود که 20 نفر از زوجین، از مراجعان کلینیک خدمات روانشناسی و مشاوره وصال انتخاب و به صورت تصادفی در گروه ازمایش و گروه گواه جایگزین می‌شوند. اعضای گروه آزمایش 8 جلسه گروه‌درمانی ذهن اگاهی مبتنی بر شناخت را دریافت کردند و به اعضای گروه گواه هیچ مداخله‌ای ارائه نشد. قبل و بعد از اجرای مداخله پرسشنامه اضطراب بک (بک و همکاران، 1990) و کیفیت زندگی (گروه سازمان جهانی بهداشت، 1998) توسط گروه نمونه تکمیل شدند. یافته‌ها: نتایج تحلیل واریانس اندازه گیری مکرر نشان داد که در مراحل پس آزمون و پیگیری اضطراب زنان دارای شوهربزهکار گروه آزمایش نسبت به گروه گواه کاهش معناداری (74/89 =F، 001/0 =P) و کیفیت زندگی گروه ازمایش نسبت به گروه گواه افزایش (31/110 =F، 001/0 =P) معنادار یافته است. نتیجه‌گیری: یافته‌های پژوهش مؤید این مهم است که گروه‌درمانی ذهن آگاهی مبتنی بر کاهش اضطراب باعث کاهش تعارض‌های زناشویی زوجین دارای همسر بزهکار می‌گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The effectiveness of mindfulness group therapy based on cognition in reducing anxiety and increasing the quality of life of couples with delinquent husbands

نویسندگان [English]

  • Morteza Haydari 1
  • Zaynab sadat mirshabani 2
  • Atefeh Sadegh Masjedi 2
  • Hanieh Mortezaei 3
1 PhD in Counseling, Counseling Department, Farhangian University, Tehran, Iran
2 M.A of Clinical Psychology, Birjand Branch, Islamic Azad University, Birjand, Iran
3 M.A in family counseling, Bojnoord University, Iran
چکیده [English]

Aim: The present study was conducted to investigate the effectiveness of cognitive-based mindfulness group therapy on reducing anxiety and increasing the quality of life of couples with delinquent husbands. Method: The current research design was a quasi-experimental pre-test-post-test and follow-up with a control group. The statistical population included all criminals and their spouses who refer to Wasal Psychological and Counseling Clinic during the year 2021. For sampling, the available sampling method is used, 20 couples are selected from the clients of Vesal Psychological and Counseling Clinic and are randomly replaced in the experimental group and the control group. Received the cognitive-based intervention and no intervention was provided to the members of the control group. Before and after the implementation of the intervention, Beck's anxiety questionnaire (Beck et al., 1990) and quality of life (World Health Organization group, 1998) were completed by the sample group. Result: The results of repeated measurement variance analysis showed that in the post-test and follow-up stages, the anxiety of women with delinquent husbands in the experimental group compared to the control group showed a significant decrease (F = 89.74, P = 0.001) and the quality of life of the experimental group compared to the control group. The evidence of increase (F = 110.31, P = 0.001) was found significant. Conclusion: The findings of the research confirm that it is important that mindfulness group therapy based on reducing anxiety reduces the marital conflicts of couples with delinquent spouses

کلیدواژه‌ها [English]

  • consciousness
  • anxiety
  • quality of life
  • women with delinquent husbands
اسلامی، منصوره. (1384). ارتباط کیفیت زندگی و راهبردهای مقابله با استرس در بیماران قلبی و عروقی. پایان نامه کارشناسی ارشد، چاپ نشده، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه الزهرا.
خالقی پور، شهناز. (1381). تأثیر آموزش مهارتهای پیشگیری اولیه بر ابراز وجود، سازگاری، آگاهی و گرایش به سوء مصرف مواد مخدر در دانش آموزان دوره متوسطه منطقه 5 اصفهان. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد اسلامی خوراسگان
نجفی، مارال.، و برهانی، فریبا (1389). کیفیت زندگی کودکان سن مدرسه مراجعه کننده به مرکز بیماریهای خاص شهرکرمان درسال 1389. مجله دانشکده پرستاری و مامایی رازی کرمان، سال 10(2): 98-83.
References
Aldao, A., Nolen-Hoeksema, S., & Schweizer, S. (2010). Emotion-regulation strategies across psychopathology: A meta-analytic review. Clinical Psychology Review, 30(2): 217-237.
Beach S R H, Fincham F D, Katz J. Marital Therapy in Treatment of Depression: Toward A Third Generation of Therapy and Research. Clinical Psychology Review 1998; 18 (6): 635-661
Eslami, M. (2005). Relationship between quality of life and stress coping strategies in cardiovascular patients. Master's thesis, unpublished, Faculty of Educational Sciences and Psychology, Al-Zahra University. (In Persian)
Johanson S M. The Revolution in Couple Therapy. Journal of Marital and Family Therapy 2003; 29: 348- 365
Kaveyani H, Johari F, Bahirani H. (2005). Cognitive Therapy Based on Mindfulness (MBCT) in Decreasing Negative Thoughts, Inefficient Attitude, Depression, and Anxiety, 60 days Pursuit. Journal of Newest Cognitive Sciences 7 (1):49-59.
Kenny M A, Williams J M. Treatment-Resistant Depressed Patients Show a Good Response to Mindfulness-Based Cognitive Therapy. Behavior Research and Therapy 2007; 45(3): 617-625.
Khaleghipour, S. (2002). The effect of primary prevention skills training on self-expression, adaptability, awareness and tendency to drug abuse in high school students of Isfahan region 5. Master's thesis. Khorasan Islamic Azad University. (In Persian)
Kimyaee A, Shafiabadi A, Delavar A, Sahebi A. Study and comparison and combination of it with Yuga in treatment of severe depression. Journal of Educational and Psychological Researches 2006; 7 (2): 88-113. [Text in Persian]
Michalak J, Heidenreich T, Meibert P, Schulte D. Mindfulness Predicts Relapse/Recurrence In Major Depressive Disorder After Mindfulness-Based Cognitive Therapy. Journal of Nervous and Mental Disease. Baltimore 2008; 196 (8): 630-648.
Najafi, M., & Borhani, F. (2010). Quality of life of school-age children referred to Kerman Special Diseases Center in 2010. Journal of Razi Kerman College of Nursing and Midwifery, year 10(2): 83-98. (In Persian).
Riso L P, Blandino J A, Hendricks E, Granta M M, Duin J S. Marital History and Current Marital Satisfaction In Chronic Depression. Journal of Contemporary Psychotherapy 2002; 32(4); 291 – 296.
Sadock B J, Sadock V. (2000) Comprehensive Textbook of Psychiatry. 7th Edition. Philadelphia; Lippincott Williams.
Segal Z V, Teasdale J, Williams J M G. (2004) Mindfulness-Based Cognitive Therapy: Theoretical Rationale and Empirical Status. In: Hayes SC, Follette V M, Linehan M.M (Eds.). Mindfulness and Acceptance: Expanding the Cognitive-Behavioral Tradition. New York; Guilford Press: 45-65.
Segal Z V, Williams J M, Teasdale J D. Mindfulness- Based Cognitive Therapy for Depression. New York; Guilford, 2002.
Segal Z, Gemar M, Williams S. (1998) Differential Cognitive Response to a Mood Challenge Following Successful Cognitive Therapy or Pharmacotherapy for Unipolar Depression. Journal of Abnormal Psychology; 108: 483-490.
Shakoei F, Mohammadi F, Mahlouji A, Soleymanizadeh N. (2020). The Effectiveness of Mindfulness-Based Stress Reduction on Anxiety and Rumination in Married Women with Generalized Anxiety Disorder. Journal of Assessment and Research in Applied Counseling. 2(3), 17-31. doi:10.52547/jarcp.2.3.17
Teasdale J D, Segal Z V, Williams J M G. (1995) How Does Cognitive Therapy Prevent Depressive Relapse and Why Should Attention Control (Mindfulness) Training Help? Behavior Research and Therapy; 33: 25-39.
Teasdale J, Segal Z V, Williams J G, Ridgeway V, Soulsby J, (2000) Lau M A. Prevention and Relapse/Recurrence In Major Depression By Mindfulness-Based Cognitive Therapy. Journal of Consulting and Clinical Psychology2000; 68: 615-623.
Williams J G, Russell I, Russell D. (2008) Mindfulness-Based Cognitive Therapy: Further Issues in Current Evidence and Future Research. Journal of Consulting and Clinical Psychology; 76 (3): 524-
Wissman M M. (1987) Advances in Psychometric Epidemiology: Rates and Risks For Major Depression. American Journal of Public Health; 77: 445-451.