بررسی نقش میانجی نشخوار فکری بین کنترل والدینی با کمرویی دختران نوجوان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تخصصی گروه روانشناسی، واحد بجنورد، دانشگاه آزاد اسلامی، بجنورد، ایران

2 استادیار گروه روانشناسی، واحد قوچان، دانشگاه ازاد اسلامی، قوچان، ایران

3 دانشیار گروه روانشناسی، واحد قوچان، دانشگاه ازاد اسلامی، قوچان، ایران

10.22034/aftj.2023.340782.1565

چکیده

هدف: هدف پژوهش حاضر تعیین نقش میانجی نشخوار فکری بین کنترل والدینی با کمرویی دختران نوجوان بود. روش پژوهش: این پژوهش توصیفی- پیمایشی از نوع همبستگی است. هدف تحقیق کاربردی و از نظر زمان مقطعی می باشد. جامعه آماری، شامل کلیه ی دانش آموزان دختر متوسطه دوم شهر بجنورد است که در سال تحصیلی 1399-1400 مشغول به تحلیل بوده اند. جهت برآورد حجم نمونه کافی از روش تعیین حجم نمونه کلاین (2005) استفاده شد که تعداد 567 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شد. روش نمونه گیری خوشه ای تک مرحله ای می باشد. به‌منظور جمع‌آوری اطلاعات موردنظر و سنجش متغیرهای تحقیق، از پرسشنامه نشخوار فکری توسط هوکسما و مارو در سال (۱۹۹۱) کنترل والدینی (PLOC) توسط لسلی ک. کمپیز، رابرت دی. لایمن و استیون پرنتیس دان (۱۹۸۶) و پرسشنامه کمرویی استنفورد استفاده شد و جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات از نرم افزار spss و Amose استفاده شد. یافته ها: نتایج، مدل علی کمرویی دختران نوجوان بر اساس کنترل والدین با نقش میانجی نشخوار فکری دارای برازش مناسب است. کنترل والدین بر خود انتقادی تاثیر مستقیم دارد؛ همچنین کنترل والدین بر کمرویی و برن شخوار فکری تاثی رمستقیم دارد. همچنین نشخوار فکری بر کمرویی تاثیرمستقیم دارد. نتیجه گیری: با توجه به نتایج پژوهش می توان گفت که نشخوار فکری نقش میانجی بین کنترل والدین و کمرویی ایفا می کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating the mediating role of rumination between parental control and shyness in adolescent girls

نویسندگان [English]

  • Hassanpour Amaneh 1
  • Ebrahim Alizadeh Mousavi 2
  • Mohammad Mohammadipour 3
1 PhD student, Department of Psychology, Bojnord Branch, Islamic Azad University, Bojnord, Iran
2 Assistant Professor, Department of Psychology, Qochan Branch, Islamic Azad University, Qochan, Iran
3 Associate Professor, Department of Psychology, Qochan Branch, Islamic Azad University, Qochan, Iran
چکیده [English]

Aim: The purpose of the research is to Investigating the mediating role of rumination between parental control and shyness in adolescent girls. Method: The current research method is descriptive-survey of correlation type. The purpose of the research is applied and cross-sectional in terms of time. The statistical population includes all female secondary school students of Bojnord city who were engaged in the analysis in the academic year of 2014-2016. In order to estimate the sufficient sample size, Klein's (2005) sample size determination method was used, and 567 people were selected as the sample size. The sampling method is a single-stage cluster. In order to collect the desired information and measure the research variables, Hoeksma and Maro (1991) Rumination Questionnaire, Leslie et al.'s (1986) Parental Control (PLOC) and Stanford Shyness Questionnaire were used. SPSS and AMOS software were used to analyze the data. Results: According to the results, the causal model of students' shyness based on parental control with the mediating role of rumination has a suitable fit. Conclusion: parental control has a direct effect on self-criticism. Parental control has a direct effect on shyness. Parental control has a direct effect on rumination. Rumination has a direct effect on modesty. Rumination plays a mediating role between parental control and shyness.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Rumination
  • parental control
  • shyness
  • teenage girls
افروز، غلامعلی.، نوابی نژاد، شکوه.، و احمدی، علیرضا. (1393) پرسش‌های امروز جوانان: افسردگی، تشویش و دلهره، کمرویی، پرخاشگری. تهران: موسسه فرهنگی مدرسه برهان.
حمیدی، اشرف سادات. (1399). بررسی تاثیر آموزش‌های فراشناختی بر نشخوار فکری و عزت نفس دانش آموزان دختر دوره متوسطه، هفتمین کنفرانس بین المللی روانشناسی،مشاوره و علوم تربیتی.
شریعتی، سمیرا.، و کریمی، بهروز. (1399). تاثیر آموزش تکنیک های ذهن آگاهی بر شادکامی، بهزیستی ذهنی و نشخوار فکری دختران مجرد. خانواده درمانی کاربردی، 1(1): 125-147
شفیعی، حسن.، زارع، حسین.، و علی پور، احمد.  (1396). ساخت و اعتبار یابی برنامه رایانه‌ای درمان اصلاح سوگیری توجه برای اختلال اضطراب اجتماعی. تازه‌های علوم شناختی. 19(2)، 19-29.
هوشی، نگین.، خدابخشی کولایی، آناهیتا.، و فلسفی نژاد، محمدرضا. (1399). اثربخشی مشاوره گروهی مبتنی بر ذهن آگاهی بر کیفیت خواب و نشخوار فکری سالمندان سنجش و پژوهش در مشاوره کاربردی،  ۲ (۱) :۵۱-۳۵ ۱۰,۵۲۵۴۷/jarcp.۲.۱.۳۵
References
Afrooz, G. A., Navabinejad, S., & Ahmadi, A. (2014) Questions of today's youth: depression, anxiety and fear, shyness, aggression. Tehran: Burhan School Cultural Institute. (In Persian)
Alonso P, Menchon JM, Mataix-Cols D, Pifarre J, Urretavizcaya M, Crespo JM, et al. Perceived parentalrearing style in obsessive-compulsive disorder: relation to symptom dimensions. Psychiatry Res 2004; 127(3):267-78
Hamidi, A. (2020). Investigating the impact of metacognitive training on rumination and self-esteem of female high school students, 7th International Conference on Psychology, Counseling and Educational Sciences. (In Persian)
Hoshi N, Kjodabakhshi Kolaei A, Falsafinejad M. (2020). The Effectiveness of Mindfulness-Based Group Counseling on Sleep Quality and Rumination in Older People. Journal of Assessment and Research in Applied Counseling. 2(1), 35-51. doi:10.52547/jarcp.2.1.35 (In Persian)
Kealy, B.T. Holland, J. & Watson, M. (2005). Preliminary evidence on theassociation between critical thinking and performance in principals of accounting.Issues in Accounting Education, 20(1): 33-49
Shafiei, H., Zare, H., & Alipour, A. (2017). Construction and validation of a computerized treatment program for correction of attentional bias for social anxiety disorder. Cognitive science news. 19(2), 19-29. (In Persian)
Shariyati, S., & Karimi, B. (2020). The effect of teaching mindfulness techniques on happiness, mental well-being and rumination of single girls. Journal of Applied Family Therapy, 1(1), 125-147. doi: 10.22034/aftj.2020.111429 (In Persian)
Wells, A. & Matthews, G. (2002). Modeling cognition in emotional disorder: TheSREF model. Behavior Research and Therapy, 34, 881–888
Wells, A. (2000). Depressive rumination: Nature, theory, and treatment (pp.107-124). New York: Wiley