اثربخشی درمان مبتنی بر کارآمدی هیجانی بر خودکنترلی و صمیمیت زنان آسیب دیده از ترومای پیمان شکنی همسر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه روانشناسی، واحد اصفهان(خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران

2 دانشیار، گروه روانشناسی، واحد اصفهان(خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران

10.22034/aftj.2023.331859.1431

چکیده

هدف: هدف این پژوهش تعیین اثربخشی درمان مبتنی برکارآمدی هیجانی بر خودکنترلی و صمیمیت زنان آسیب دیده از ترومای پیمان‌شکنی همسر بود. روش پژوهش: این پژوهش از نوع نیمه‌آزمایشی با طرح پیش‌آزمون ‌‌_ پس‌آزمون با گروه گواه و پیگیری دو ماهه و جامعه آماری این پژوهش زنان آسیب دیده از پیمان‌شکنی همسر مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهر اصفهان در سال ۱۳۹۹ بود که پس از غربالگری با مقیاس سنجش اختلال پس از آسیب (وددرز و همکاران،۱۹۹۴) ۳۰ نفر به صورت نمونه‌گیری هدفمند انتخاب و در دو گروه آزمایش و کنترل به صورت تصادفی جایگزین شدند(هرگروه 15 نفر). ابزارهای پژوهش پرسشنامه خودکنترلی (تانجی و همکاران،۲۰۰۴) و صمیمیت (واکر و تامپسون،۱۹۸۳) بود. گروه آزمایش به مدت ۸ جلسه ۹۰ دقیقه‌ای تحت درمان مبتنی برکارآمدی هیجانی مک‌کی و وست (۲۰۱۶) قرار گرفت، اما گروه گواه تا پایان مرحله پیگیری، هیچ مداخله‌ای را دریافت نکردند؛ سپس هر دو گروه در سه مرحله پیش‌آزمون، پس‌آزمون و پیگیری به وسیله پرسشنامه‌های خودکنترلی و صمیمیت مورد ارزیابی قرار گرفتند. داده‌ها با استفاده از تحلیل واریانس اندازه‌های تکراری تحلیل شد. یافته‌ها: نتایج حاکی از تأثیر درمان مبتنی برکارآمدی هیجانی بر خودکنترلی (۴۷۹/۲۲F=، ۰۰۱/۰p<) و صمیمیت (۱۴/۵۷F=، ۰۰۱/۰p<) در مرحله پس‌آزمون و پایداری این تأثیر در مرحله پیگیری بود. نتیجه گیری: بنابر نتایج این پژوهش برای بهبود خودکنترلی و صمیمیت زنان آسیب دیده از ترومای پیمان‌شکنی همسر می‌توان از درمان کارآمدی هیجانی استفاده نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effectiveness of emotion efficacy therapy on self-control and Intimacy of women Injured by trauma husband’s infidelity.

نویسندگان [English]

  • ,Mahshid Niknezhadi 1
  • Ilnaz Sajjadian 2
  • Gholamreza Manshaee 2
1 PhD Student, Department of psychology, Isfahan (Khorasgan) Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran
2 Associate Professor, Department of psychology, Isfahan (Khorasgan) Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Aim: This study aimed to determine the effectiveness of emotion efficacy therapy on self-control and intimacy of women injured by trauma husband infidelity. Methods: The research method was quasi-experimental and pretest-posttest design with two-months follow-up. The statistical population was the women injured by trauma husband infidelity who referred to counseling centers in Isfahan city in 2019, after screening with the post-traumatic stress disorder measurement scale (Weathers et al., 1994), 30 people were selected by purposive sampling and they were randomly replaced in two experimental and control groups (15 people in each group). The research tools were self-control questionnaire (Tangeny et al., 2004) and intimacy (Walker & Thompson, 1983). The data were analyzed using repeated measures analysis of variance. The experimental group underwent 8 sessions of 90-minute emotion efficacy therapy intervention by Matthew et al. (2016) but the control group received no treatment. Results: The results showed the effect of emotion efficacy therapy on self-control (P<0/001, F=22/479) and intimacy (P<0/001, F=57/14) in post-test, and stability of this effect was in the follow-up. Conclusion: According to the results of this research, emotional efficiency therapy can be used to improve the self-control and intimacy of women Injured by trauma husband’s infidelity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Emotion Efficacy Therapy
  • self-control
  • Intimacy
  • Trauma
  • Husband Infidelity
آقاگدی، پریسا.، گل­پرور، محسن.، و آقایی، اصغر. (۱۳۹۷). تأثیر درمان ذهن­آگاهی بخشش محور و درمان هیجان­مدار بر بخشش در زنان آسیب دیده از پیمان­شکنی همسر. مدیریت ارتقای سلامت. ۷(۵):۵۳-۴۵
ایمانی­زاد، اعظم.، گل­محمدیان، محسن.، مرادی، امید.، و گودرزی، محمود.(۱۴۰۰). اثربخشی زوج­درمانی هیجان مدار بر بخشودگی و باورهای ارتباطی زوجین درگیر در پیمان­شکنی زناشویی. مجله علوم روانشناختی. ۲۰(۱۰۰):۶۶۵-۶۵۳
باباخانی، وحیده.(۱۳۹۹). اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT) بر تحمل پریشانی و خودکنترلی زنان خیانت دیده. روان­شناسی خانواده. ۷(۱): ۱۳۲-۱۲۱
بیرامی، منصور،. هاشمی نصرت­آباد، تورج،. اسماعیل­پور، خلیل،. و شیری، علی.(۱۴۰۰). اثربخشی درمان مبتنی بر کارآمدی هیجانی بر کاهش وابستگی به اینترنت و آسیب­پذیری روان­شناختی در دانش­آموزان دارای نشانه­های اعتیاد اینترنتی. مطالعات روان­شناسی بالینی. ۱۱(۴۴): ۴۳-۲۳
پور­یحیی، سیدمصطفی.، شیرکوند، فریده.، سلیمی، آرمان.، داورنیا، رضا.، و شاکرمی، محمد. (۱۳۹۸). تأثیر مداخله مبتنی بر بخشش به شیوه گروهی بر صمیمیت زناشویی زنان آسیب دیده از پیمان­شکنی همسر. افق دانش. ۲۵(۲): ۱۰۹-۱۰۲
ثنایی، باقر.(۱۳۷۹). ازدواج؛ انگیزه­ها، پرتگاه­ها و سلامت آن. پژوهش­های تربیتی دانشگاه تربیت معلم. (۳و ۴):۴۳-۱۹
چشمه­سنگی، زهرا.، کرد­تمینی، بهمن.، و کهرازیی، فرهاد.(۱۳۹۵). نقش رفتار جرأتمندانه در خود تاب­آوری و خودکنترلی زنان معتاد. فصلنامه اعتیاد پژوهی سوء مصرف مواد. ۱۰(۳۸): ۱۶۳-۱۸۲
دشت­بزرگی، زهرا. (۱۳۹۶). تأثیر مداخله مبتنی بر شفقت خود بر احساس تنهایی و تنظیم هیجانی زنان آسیب دیده از خیانت زناشویی. دانش و پژوهش در روان­شناسی کاربردی. ۱۸(۲)، (پیاپی ۷۰): ۷۹-۷۲
ذوالفقاری، داوود.، محمدخانی، شهرام.، مهدویان، علیرضا.، و اکبری، مهدی. (۱۴۰۰). مدل فراتشخیصی التیام از خیانت زناشویی با تأکید بر نقس فراشناخت­ها، طرحواره­ها، صمیمیت، کارآمدی هیجانی و بخشش. روان­شناسی بالینی و شخصیت. ۱۹(۱ پیاپی ۳۶): ۳۹-۲۷
صادقی، مریم.، محب، نعیمه.، و علیوند وفا، مرضیه.(۱۴۰۰). اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر دلزدگی زناشویی، ناگویی خلقی و کیفیت زندگی زنان آسیب دیده از خیانت زناشویی. فصلنامه خانواده درمانی کاربردی. ۲(۳ پیاپی۷): ۸۷-۶۹
علیزاده کندری، سهیلا. (1399). اثربخشی آموزش مهارت ارتباطی بر کاهش طلاق عاطفی زنان آسیب دیده از خیانت همسر. سنجش و پژوهش در مشاوره کاربردی. ۲ (۳) :۷۵-۸۵
عطاپور، ندا.، احمدی، خدابخش.، فلسفی نژاد، محمدرضا.، و خدابخشی کولایی، آناهیتا. (۱۳۹۹). عوامل خطر پیمان شکنی در زوج­های دارای خیانت زناشویی. فصلنامه سبک زندگی با محوریت سلامت. ۴(۳): ۴۰-۳۱
فخری، مریم­السادات.، مهدویان فرد، راحله.، وکیمیایی، سیدعلی. (۱۳۹۷). پیش­بینی احتمال طلاق زنان براساس دلبستگی اجتنابی، دلبستگی اضطرابی و مهارت حل مسئله خانواده. فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان­درمانی.۹(۳۳): ۲۰۷-۲۲۲
گلشنی، غزال،. و قاصدی، مسعود.(۱۳۹۸). اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن­آگاهی در زنان آسیب دیده از خیانت همسر بر تنظیم هیجانی، بخشش و صمیمیت زناشویی. روان­شناسی اجتماعی.۱۳(۵۲):۵۰-۴۱
گودرزی، محمدعلی. (۱۳۸۲). براساس اعتباریابی و روایی مقیاس تنیدگی پس از ضربه می‌سی سی پی(اشل). روان شناسی.۲۶، ۷(۲)
موحدی، معصومه.، موحدی، یزدان.، وکریمی نژاد، کلثوم. (۱۳۹۳). بررسی رابطه رضایت زناشویی، صمیمیت و کیفیت روابط زناشویی در متأهلین با گذشت. فصلنامه مشاوره و روان­درمانی خانواده. ۴(۴): ۶۵۲-۶۳۳
نامدارپور، فهیمه.، فاتحی زاده. مریم.، بهرامی، فاطمه.، و محمدی فشارکی، رحمت الله.(۱۳۹۷). پیامدهای نشخوار فکری در زنان دارای تعارضات زناشویی: مطالعه کیفی. پژوهش­های مشاوره. ۱۷(۶۷):۱۵۳-۱۲۴
یوسفی، ناصر.، و کریمی­پور، بنت الهدا. (۱۳۹۷). مقایسه اثربخشی درمان فراشناختی و زوج درمانی مبتنی بر خود نظم بخشی بر راهبردهای مقابله‌ای و خود کنترلی زوجین. پژوهش­های روان­شناسی بالینی و مشاوره. ۸(۱):۷۲-۵۲.
نوابی نژاد، شکوه.، رستمی، مهدی.، و پارساکیا، کامدین. (1402). بررسی نقش میانجی هوش هیجانی در رابطه میان تعارضات زناشویی و میل به خیانت زناشویی در زوجین. سنجش و پژوهش در مشاوره کاربردی، 5 (۱): ۱-۹
References
Aghagadi, P., Golparvar, M., & Aghaei, A. (2018). The effect of forgiveness-oriented mindfulness therapy and emotion-oriented therapy on forgiveness in women affected by husband's breach of contract. Health promotion management. 7(5):53-45. (In Persian)
Allison R.T. (2017). Communication and parental infidelity: A qualitative analysis of how adult children cope in a topic-avoidant environment. Journal of Divorce & Remarriage, 58(3): 175-193.
Alizadeh kondori S. (2020). The Effectiveness of Communication Skills Training in Reducing Emotional Divorce of Women Affected by their Husbands' Infidelity. JARAC; 2 (3) :75-85 (In Persian).
Amini, M., Lotfi, M., Fatemitabar, R., & Bahrampouri, L. (2020). The Effectiveness of Emotion-Focused Group Therapy on the Reduction of Negative Emotions and Internet Addiction Symptoms. Journal of practice in Clinical Psychology, 8(1): 1-8. (In Persian).
Andrada D, Neacsiu A, Jeremy W, Eberle R, Kramer R, Wiesmann T, Linehan M. (2014). Dialectical behavior therapy skills for transdiagnostic emotion dysregulation: A pilot randomized controlled trial. Behave Res Ther;59(12):40-51.
Atapour, N., Ahmadi, K., Falafishinejad, M. R., & Khodabakhshi Kulaee, A. (2020). Risk factors of breach of contract in couples with marital infidelity. A lifestyle magazine focusing on health. 4(3): 31-40
Babakhani, V. (2020). The effectiveness of acceptance and commitment therapy (ACT) on distress tolerance and self-control of betrayed women. Family psychology. 7(1): 121-132. (In Persian)
Beyrami, M., Hashemi Nosrat Abad, T., Ismailpour, K., & Shiri, A. (2021). The effectiveness of treatment based on emotional efficiency on reducing internet addiction and psychological vulnerability in students with signs of internet addiction. Clinical psychology studies. 11(44): 23-43. (In Persian)
Bravo, I. M., & White Lumpkin, P. (2010). The complex case of marital infidelity: An explanatory model of contributory processes to facilitate psychotherapy. The American Journal of Family Therapy, 38(5), 421-432.
Cheshme Sangi, Z., Kurd Tamini, B., & Kahrazee, F. (2016). The role of daring behavior in self-resilience and self-control of addicted women. Quarterly Journal of Substance Abuse Research. 10(38): 182-163. (In Persian)
Cludius, B., Mennin, D., & Ehring, T. (2020). Emotion regulation as a transdiagnostic process. Emotion, 20(1), 37-44. 
Darab, M., Bahrami, F., & Etemadi, O. (2020). Sexual Infidelity as an Attachment Injury in Iranian Women: A Qualitative Study. Journal of Divorce & Remarriage, 61(6), 385-405. (In Persian)
Dasht Bozorgi, Z. (2017). The effect of intervention based on self-compassion on feelings of loneliness and emotional regulation of women affected by marital infidelity. Knowledge and research in applied psychology. 18(2), 79-72. (In Persian)
Fakhri, M., Mahdavian Fard, R., & Kimiaei, S. A. (2018). Predicting the probability of women's divorce based on avoidant attachment, anxious attachment and family problem solving skills. Quarterly Journal of Counseling and Psychotherapy Culture. 9(33): 207-222. (In Persian)
Fatehizade, M., Rahimi, A., & Yousefi, Z. (2015). The Lived Experiences of Iranian Women, Injured from Their Husband’s Infidelity: Modern Applied Science, Vol.10,70-75. No. 4. 2016. http:’’ dx. Doi.org/10.5539/mas. v10n4p70.
Godarzi, M. A. (2003). Based on the validation and validity of the Mississippi Post-Traumatic Stress Scale (Eschel). Psychology. 7(2), 26. (In Persian)
Golshani, Gh., & Ghasadi, M. (2019). The effectiveness of cognitive therapy based on mindfulness in women affected by infidelity on emotional regulation, forgiveness and marital intimacy. Social Psychology. 13(52): 41-50. (In Persian)
Imanizad, A., Golmohamedian, M., Moradi, O., & Godarzi, M. (2021). The effectiveness of emotion-oriented couple therapy on forgiveness and communication beliefs of couples involved in breaking the marital contract. Journal of Psychological Sciences. 20(100):665-653. (In Persian)
Klemanski, D. H., Curtiss, J., MCLaughlin, K.A., & Nolen-Hoeksema, S. (2017). Emotion regulation and the transdiagnostic role of repetitive negative thinking in adolescents with social anxiety and depression. Cognitive therapy and research, 41(2), 206-219. (In Persian)
Lisman, C.G., & Holman, C.A., (2021). Cheating under the Circumstances in Marital Relationships: The Development and Examination of Propensity towards Infidelity Scale. Social Sciences 10:392. http:// doi.org/10.3390/socscio 10100392. 10(10): 1-13.
MaKay, M., & West, A. (2016). Emotion efficacy therapy: A brief, exposure-based treatment for emotion regulation integrating ACT and DBT. New Harbinger Publications.
Mark, K P., Janssen, E., Milhausen, R. (2011). Infedility in heterosexual couples: Interpersonal and Personality related predictors of extra sex. Arch Sex Beh,40(5): 982-971.
Movahedi, M., Mohadi, Y., & Kariminejad, K. (2014). Investigating the relationship between marital satisfaction, intimacy, and quality of marital relationships in married couples. Family Counseling and Psychotherapy Quarterly. 4(4): 652-633. (In Persian)
Namdarpour, F., Fatehizadeh. M., Bahrami, F., & Mohammadi Fesharaki, R. (2018). Consequences of rumination in women with marital conflicts: a qualitative study. Consulting research. 17(67):153-124. (In Persian)
Navabinejad S, Rostami M, Parsakia K. (2023). The Mediating Role of Emotional Intelligence In The Relationship Between Marital Conflicts And Tendency To Marital Infidelity In Couples. JARAC; 5 (1) :1-9 (In Persian)
Pour Yahya, S. M., Shirkavand, F., Salimi, A., Davarnia, R., & Shakarami, M. (2019). The effect of intervention based on forgiveness in a group way on the marital intimacy of women affected by a spouse's breach of contract. horizon of knowledge 25(2): 102-109. (In Persian)
Sadeghi, M., Moheb, N., & Alivand Vafa, M. (2021). The effectiveness of treatment based on acceptance and commitment on marital burnout, dyslexia and quality of life of women affected by marital infidelity. Applied Family Therapy Quarterly. 2(3): 69-87. (In Persian)
Sanai, B. (2000). Marriage; Motivations, abysses and its health. Educational researches of Tarbiat Moalem University. (3 and 4): 19-43
Schade,L. & Sandberg,G. (2012). Healing the Attachment injury of marital infidelity using emotionally focused couples therapy: A case illustration. The American journal of family therapy,: 40: 434-444.
 Tangney, J., Baumeister, R.F., & Boone,A.L. (2004).High self- controle predicts good adjustment, less pathology,better grades, and interpersonal success. Journal of personality,72:271-324.
 Vowels, M., Laura, Vowels, J., Matthew. & Mark, P., Kristen. (2021). Is infidelity predictable? Using Explainable Machine Learning to Identify the Most Important Predictors of Infidelity. Journal of sex research. 59: 224-237.
 Walker, A.J. & Thompson, L. (1983). Intimacy and intergenerational aid and contact among mother  and daughter. Journal of Marriage and family, 45:842-849.
Weathers, F W, Litz, B.T.Herman D.S, Huska , J.A & Keane. T. (1994). The PTSD Cheklist (PCL). Reliability. Validity and diagnostic utility. Presented at the 9 Th Annual Meeting of the International Society for Traumatic Seress Hisser Studies. October 1993.605-614.
Wells, A. (2007). Cognition about cognition: Metacognitive therpy and change in generalized anxiety disorder and social phobia. Cognitive and Behavioral Practice, 14(1): 18-25.
Yousefi, N., & Karimipour, B. (2018). Comparing the effectiveness of metacognitive therapy and couple therapy based on self-discipline on coping and self-control strategies of couples. Clinical psychology research and counseling. 8(1):52-72. (In Persian)
Zolfaghari, D., Mohammadkhani, S., Mahdavian, A., & Akbari, M. (2021). The meta-diagnostic model of healing from marital infidelity with an emphasis on the defects of metacognitions, schemas, intimacy, emotional efficiency and forgiveness. Clinical psychology and personality. 19(1:27-39). (In Persian)
Zuo, P.Y., Karremans, C.J., Scheres, A., Kluwer, E., Burk, J.W., Kappen.G., & Kuile G.K. A Dyadic Test of the Association Between Trait Self- Control and Romantic Relationship Satisfaction.December‌ 2020.volum11.Article 594476. http:// di.org/10.3389/fpsyg. 2020.594476