پیش بینی تاب آوری خانواده مبتنی برالگوهای ارتباطی خانواده و تعهد زناشویی با میانجیگری تمایزیافتگی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مشاوره دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی تهران ایران

2 استادیار، گروه روانشناسی و کودکان استثنایی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 دانشیار، گروه علوم رفتاری، پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی، سازمان سمت، ایران

10.22034/aftj.2023.335433.1505

چکیده

هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین تعهّد زناشویی و الگوهای ارتباطی خانواده با تاب آوری خانواده با میانجیگری تمایز یافتگی خود شکل گرفت. روش پژوهش: پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی است؛ بدین منظوراز جامعه آماری زنان و مردان متآهل شهرتکاب( از استان آذربایجان غربی) نمونه ای باروش نمونه گیری در دسترس به حجم 296 نفر انتخاب شدند. در این پژوهش به منظور جمع آوری داده ها از پرسشنامه تاب آوری خانواده مک کوبین و همکاران ( 1986 )، پرسشنامه الگوهای ارتباطی خانواده کوئرنر و فیتز پاتریک (2002)، پرسشنامه تعهّد زناشویی استانلی و مارکمن (1992)، پرسشنامه تمایز یافتگی خود دریک (2011) استفاده شد. داده های حاصل از پژوهش با نرم افزار SPSS-23 و AMOS-23 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته ها: نتایج نشان دادند بین تمایز یافتگی خود و تاب آوری خانواده رابطه ای وجود نداشت، بنابراین تمایز یافتگی خود بین رابطه الگوهای ارتباطی و تعهد ناشویی با تاب آوری میانجی نمی باشد. نتایج همبستگی پیرسون نشان داد بین الگوی ارتباطی جهت گیری گفت و شنود با تاب آوری رابطه مستقیم و معنادار در سطح 05/0 و بین الگوی ارتباطی جهت گیری همنوایی رابطه غیر مستقیم و معنادار در سطح 05/0 و بین تعهد زناشویی با تاب آوری خانواده رابطه معنادار و مستقیم در سطح 01/0 وجود داشت. نتیجه‌گیری: نتایج مدل یابی معادلات ساختاری نشان داد که تعهد زناشویی و الگوهای ارتباطی خانواده می توانند تاب آوری خانواده را پیش بینی کنند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Predicting family resilience based on family communication patterns and marital commitment with the mediation of differentiation

نویسندگان [English]

  • hoeinali ehsani 1
  • mansure shahriari ahmadi 2
  • Mehdi Zare 3
  • Mahshid Izadi 2
1 PhD student in Counseling, Central Tehran Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Assistant Professor, Department of General Psychology and Exceptional Children, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
3 Associate Professor, Department of Behavioral Sciences, Research Institute for Humanities Research and Development, Samat Organization, Iran
چکیده [English]

Aim: The present study was conducted with the aim of investigating the relationship between marital commitment and family communication patterns with family resilience through the mediation of self-differentiation. Method: the current research is descriptive of the correlation type; For this purpose, a random sample of 296 people was selected from the statistical population of married men and women in Shahratkab (from West Azarbaijan province). In this research, in order to collect data from McCubbin et al.'s family resilience questionnaire (1986), Koerner and Fitzpatrick's family communication patterns questionnaire (2002), Stanley and Markman's marital commitment questionnaire (1992), Drake's self-differentiation questionnaire (2011) was used. The data obtained from the research were analyzed with SPSS-23 and AMOS-23 software. Results: The results showed that there was no relationship between self-differentiation and family resilience, so self-differentiation is not a mediator between the relationship between communication patterns and marital commitment with resilience. The Pearson correlation results showed that between the communication pattern of dialogue orientation and resilience, there is a direct and meaningful relationship at the 0.05 level, and between the communication pattern of conformity orientation, there is an indirect and significant relationship at the 0.05 level, and between marital commitment and family resilience. There was a significant and direct relationship at the 0.01 level. Conclusion: The results of structural equation modeling showed that marital commitment and family communication patterns can predict family resilience.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Family communication patterns
  • marital commitment
  • family resilience
  • self-differentiation
امانی، احمد. (1394). اثر بخشی واقعیت درمانی گروهی برعزت نفس وتعهد زناشویی زوجین. مشاوره وروان درمانی خانواده، 5(2)، 23-1.
امینی، افسانه. (1396). بررسی رابطه بین ابعاد خانواده و کیفیت زندگی با هیجانات تحصیلی دانش آموزان متوسطه تحت پوشش کمیته امداد شهر ایوان، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات.
آیینه چی، عباس. (1397). مدل یابی تاب‌آوری خانواده بر اساس عوامل فردی وخانوادگی: نقش تاب‌آوری فردی. فصلنامه زن ومطالعات خانواده. 5(2)، 7-30.
تقی یار، زهرا.، و پهلوان زاده، فرشاد. (1398). بررسی اثربخشی رویکرد روایت درمانی بر تعهد زناشویی و رضایت جنسی زنان. دانش و پژوهش در روان شناسی کاربردی، 20(2)،110-120.
خندان دل، سحر.، و کاویان فر، حسین. (1394). نقش اعتماد در روابط بین فردی و تاب‌آوری خانواده در رضایت زناشویی زوج‌های شاغل.آسیب شناسی، مشاوره و غنی‌سازی خانواده، 1(1)، 14-31.
سعد آبادی، علی. (1389). بررسی پیش بینی تاب‌آوری فرزندان بر اساس الگوهای ارتباطی خانواده در دانش آموزان دوره دبیرستان شیراز. پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی، دانشگاه آزاد مرودشت.
علوی، موسی. (1392): مدل یابی معادلات ساختاری در پژوهش‌های مرتبط با آموزش علوم سلامت، معرفی روش و کاربرد آن. مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی، 13(6)، 519-530.
فخاری، نرگس.، لطیفیان، مرتضی.، و اعتماد، جلیل. (1393). بررسی ویژگی‌های روان سنجی فرم کوتاه پرسشنامه تمایز یافتگی خود در دانشجویان ایرانی. فصلنامه ی اندازه‌گیری تربیتی، 4(15)، 35-58.
گولدنبرگ، هربرت.، و گولدنبرگ، آیرین. (1396). خانواده درمانی. ترجمۀ مهرداد فیروز بخت، چاپ دوم. تهران: رسا.
مشایخ، مریم.، برجعلی، احمد.، دلاور، علی.، و شفیع آبادی، عبدالله. (1390). مدل یابی تاب‌آوری خانواده جانباز بر اساس متغیرهای شناختی, هیجانی. روانشناسی نظامی، 2(8)، 1-23.
مؤمنی، خدامراد.، و علیخانی، مصطفی. (1392). رابطه عملکرد خانواده، تمایزیافتگی خود و تاب‌آوری با استرس،اضطراب و افسردگی در زنان متأهل شهر کرمانشاه.، فصلنامه مشاوره و روان درمانی خانواده، 3(29)، 297-320.
نجفی، احد.، و شکاری، لیلا. (1394). رابطه تاب‌آوری والگوهای ارتباطی خانواده، اولین همایش علمی پژوهشی روانشناسی، علوم تربیتی و آسیب شناسی جامعه،کرمان.
نوایی، علی اکبر. (1392). خانوادۀ الگو در اسلام. پژوهش‌های اجتماعی اسلامی، 19(97)، 3-40.
نیلفروشان، زهرا.، عابدی، محمدرضا.، و احمدی، سید احمد. (1398). آسیب شناسی خانواده: طبقه بندی و سنجش. تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
References
Alavi, M. (2013): Structural equation modeling in research related to health science education, introducing the method and its application. Iranian Journal of Education in Medical Sciences, 13(6), 519-530.
Amani, A. (2015). Effectiveness of group reality therapy on self-esteem and marital commitment of couples. Counseling and Family Psychotherapy, 5(2), 1-23.
Amatoy, P. R. (2008). Continuity and change in marital quality between 1980and 2006. Journal of Marriage and the Family,65,1-22.
Amini, A. (2017). Investigating the relationship between family dimensions and quality of life with academic emotions of high school students covered by Ivan City Relief Committee, Master's Thesis, Azad University, Science and Research Unit.
Aydogan, D., & Dincer, D. (2020). Creating resilient marriage relationships: Self-pruning and the mediation role sacrifice with satisfaction. Current Psychology, 39(2), 500-510.
Ayeneh Chi, A. (2018). Modeling family resilience based on individual and family factors: the role of individual resilience. Quarterly Journal of Women and Family Studies. 5(2), 7-30.
Benzies K., & Mychasiuk, R. (2009). Fostering Family resiliencey:a review of the key protective factors.child and Family Social Work,14,pp 103-114
Dew, J., & Jackson, M. (2018). Commitment and relationship maintenance behaviors as marital protective factors during economic pressure. Journal of Family and Economic Issues, 39(2), 191-204.
Fakhari, N., Latifian, M., & Etemad, J. (2014). Examining the psychometric properties of the short form of self-differentiation questionnaire in Iranian students. Educational Measurement Quarterly, 4(15), 35-58.
Goldenberg, H., & Goldenberg, I. (2017). Family Therapy. Translated by Mehrdad Firoz Bakht, second edition. Tehran: Rasa.
Khandan Del, S., & Kavian Far, H. (2015). The role of trust in interpersonal relationships and family resilience in the marital satisfaction of working couples. Pathology, Counseling and Family Enrichment, 1(1), 14-31.
Mashayekh, M., Borjali, A., Delavar, A., & Shafiabadi, A. (2011). Modeling veteran family resilience based on cognitive and emotional variables. Military Psychology, 2(8), 1-23.
Maurović, I., Liebenberg, L., & Ferić, M. (2020). A review of family resilience: Understanding the concept and operationalization challenges to inform research and practice. Child Care in Practice, 26(4), 337-357.
McCubbin,H.I.,&McCubbin,M.A(1993),Familiescoping with illness:the resiliency model of family stress,adjustment and adaptation,In:Families,Healthand Illness(edsC.BDanielson,B.HJamel-Bissell&P.Winsted-Fry),PP.21-63.CCVMosby,St.Louis,MO.
Momeni, K., & Alikhani, M. (2013). The relationship between family functioning, self-differentiation and resilience with stress, anxiety and depression in married women of Kermanshah city. Family Counseling and Psychotherapy Quarterly, 3(29), 297-320.
Najafi, A., & Shekari, L. (2015). Resilience relationship between family communication patterns, the first scientific research conference of psychology, educational sciences and pathology of society, Kerman.
Navaei, A. A. (2013). The model family in Islam. Islamic Social Research, 19(97), 3-40.
Nilfroshan, Z., Abedi, M., & Ahmadi, S. A. (2019). Family pathology: classification and measurement. Tehran: Tehran University Press.
Saad Abadi, A. (2010). Investigating the prediction of children's resilience based on family communication patterns in Shiraz high school students. Master's thesis in educational psychology, Azad University of Morvdasht.
Taghiyar, Z., & Pahlavanzadeh, F. (2019). Investigating the effectiveness of narrative therapy approach on marital commitment and sexual satisfaction of women. Knowledge and Research in Applied Psychology, 20(2), 110-120.
Thomas, D. A. (2011). Reaching resilience: Protective factors and adult children of divorce. Retrieved from http://counselingoutfitters.com/ vistas/vistas11/Article_22.pdf
Tree, H.A. (2009). Multiple sclerosis verity, pain intensity and psychosocial factors: Associations with perceived social support, hope. Optimism, depression, and fatigue. Dissertation for the degree of Doctor of Philosophy, University of Kansas.
Walsh, F. (2003). Family resilience: A Framework for clinical practice. Family Process,42(1),1-18.