مقایسه اثربخشی زوج درمانی به شیوه سایکودرام و زوج درمانی رفتاری تلفیقی بر بهبود تاکتیک های حل تعارض در زوجین متعارض

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مشاوره، واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسلامی، سنندج، ایران

2 استادیار، گروه مشاوره، واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسلامی، سنندج، ایران

3 استادیار، گروه روانشناسی، واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسلامی، سنندج، ایران

چکیده

هدف: پژوهش حاضر با هدف مقایسه اثربخشی زوج درمانی به شیوه سایکودرام و زوج درمانی رفتاری تلفیقی بر بهبود تاکتیک‌های حل تعارض زوجین متعارض در شهر تهران 1398 انجام شد. روش پژوهش: روش این پژوهش نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون-پس آزمون با گروه گواه و مرحله پیگیری است. جامعه آماری شامل کلیه زوجین متعارض مراجعه کننده به مرکز نمایش درمانی ایران در سال 1398 بود. نمونه این پژوهش شامل 36 نفر (18 زوج) از مراجعه کنندگان به مرکز نمایش درمانی ایران بود که به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. سپس در سه گروه 12 نفری شامل دو گروه آزمایش و یک گروه گواه گمارش شدند. گروه آزمایش اول 12 جلسه تحت زوج درمانی به شیوه سایکودرام مورنو (1969) و گروه آزمایش دوم نیز 12 جلسه تحت زوج درمانی رفتاری تلفیقی کریستنسن و همکاران (2014) قرار گرفتند. داده‌ها با استفاده از مقیاس تجدید نظر شده تاکتیک‌های حل تعارض استراوس (1996) به دست آمد و با آزمون تحلیل واریانس چند متغیره و اندازه گیری مکرر در نرم افزار spss22 تحلیل شد. یافته‌ها: نتایج این مطالعه نشان داد که زوج درمانی به شیوه سایکودرام بر حمله جسمی (52/11F= و 001/0P=) و خشونت روانی (74/12F= و 001/0P=) و مذاکره غیر خشن (84/58F= و 001/0P=) در فرم قربانی و به ترتیب حمله جسمی (96/17F= و 001/0P=)، خشونت روانی (08/17F= و 001/0P=) و مذاکره غیر خشن (45/89F= و 001/0P=) در فرم پرخاشگر موثر بوده است. نتیجه‌گیری: نتایج حاکی از اثربخشی زوج درمانی به شیوه سایکودرام بر کاهش حمله جسمی و خشونت روانی و افزایش مذاکره غیر خشن در زوجین متعارض و ماندگاری آن در طی زمان بود. بنابراین متخصصان سلامت و درمانگران می‌توانند برای بهبود تاکتیک‌های حل تعارض بین زوجین از روش زوج درمانی به شیوه سایکودرام در کنار سایر روش‌های درمانی استفاده کنند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Comparison of the Effectiveness of Couple Therapy in the Way of Psychodrama and Integrative Behavioral Couple Therapy (IBCT) on Improving Conflict Resolution Tactics in Contradictory Couples

نویسندگان [English]

  • Paria mozhgani 1
  • Omid Moradi 2
  • Hamzeh ahmadian 3
  • Yahya Yarahmadi 3
1 PhD Student in Counseling, Department of Counseling, Sanandaj Branch, Islamic Azad University, Sanandaj, Iran
2 Assistant Professor. Department of Counseling, Sanandaj Branch, Islamic Azad University, Sanandaj, Iran
3 Assistant Professor. Department of Psychology, Sanandaj Branch, Islamic Azad University, Sanandaj, Iran
چکیده [English]

Aim: The aim of the present study was to compare the effectiveness of Psychodrama Couple Therapy and Integrated Behavioral Couple Therapy (IBCT) on improving conflict resolution tactics of contradictory couples. Method: The method of this semi-experimental study is pre-test/post-test with a control group and a follow-up phase. The statistical population included all conflicting couples who referred to Dramatherapy Center of Iran in 2019. The sample of this study includes 36 persons (18 couples) who referred to Dramatherapy Center of Iran who were selected by the available sampling method. Then they were assigned in 3 groups of 12 persons including two experimental groups and one control group. The first experimental group underwent 12 sessions of Psychodrama Couple Therapy by Moreno (1969) and the second experimental group underwent 12 sessions of Integrative Behavioral Couple Therapy by Christensen et al. (2014). Data were obtained by using Conflict Tactics Scale (CTS2) by Straus (1996) and analyzed by methods of repeated measure analysis of variance using spss22 software. Results: The results of this study showed that Psychodrama Couple Therapy reduced physical assault (F=11.52 and p=0.001) and psychological violence (F=12.74 and p=0.001) and increased non-violent negotiation (F=58.84 and p=0.001) in the victim form and respectively physical assault (F=17.96 and p=0.001), psychological violence (F=17.08 and p=0.001) and non-violent negotiation (F=89.45 and p=0.001) in the aggressive form. Conclusion: The results indicated the effectiveness of Psychodrama Couple Therapy on reducing physical assault and psychological violence and increasing non-violent negotiation in conflicting couples and its durability over time. Therefore, health professionals and therapists can use Psychodrama Couple Therapy along with other treatment methods to improve couples' conflict resolution tactics.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Conflict Resolution Tactics
  • Couple Therapy
  • Psychodrama
  • Integrated Behavioral
امرایی، مجید. (1395). نمایش درمانی راهی برای آزادسازی ذهن. تهران: انتشارات طهورا.
پناغی، لیلی و دهقانی، محسن و عباسی، مریم و محمدی، سمیه و ملکی، قیصر. (1397). بررسی پایایی، روایی و ساختار عاملی مقیاس تجدیدنظر شده تاکتیک‌های حل تعارض. فصلنامه خانواده پژوهی، 7(25)، 117-103.
پناهی، مریم.، کاظمی جمارانی، شبنم.، عنایت­پور شهربابکی، مهدیه.، و رستمی، مهدی. (1396). اثربخشی زوج درمانی رفتاری-تلفیقی بر کاهش دلزدگی زناشویی و ترس از صمیمیت زوج­ها. روانشناسی کاربردی، 11(3): 373-393
حبیب پور گتابی، کرم.، و صفری شالی، رضا. (1398). راهنمای جامع کاربرد spss در تحقیقات پیمایشی. تهران: متفکران.
رستمی، مهدی.، و قزلسفلو، مهدی. (1397). اثربخشی آموزش پیش از ازدواج به شیوه سیمبیس (SYMBIS)  بر باورهای ارتباطی زوجین نامزد. دوفصلنامه روانشناسی خانواده، 5(1): 45-56
سودانی، منصور.، داستان، نصیر.، خجسته مهر، رضا.، و رجبی، غلامرضا. (1399). مقایسه اثربخشی زوج درمانی رواینی و زوج درمانی رفتاری تلفیقی بر تاکتیک‌های حل تعارض زنان قربانی خشونت همسر. فصلنامه علمی پژوهشی زن و جامعه، 6(3)، 12-1.
عباسی بورندرق.، کیمیایی، سید علی.، و قنبری هاشم آبادی، بهرامعلی. (1398). بررسی و مقایسه اثربخشی زوج درمانی رفتاری تلفیقی و رفتاری شناختی روی باورهای ارتباطی زوجین متقاضی طلاق. فصلنامه پژوهش‌های نوین روانشناختی، 8(31)، 76-58.
لیاقت، ریتا. (1392). تلفیق سایکودرام و خانواده درمانی شناختی در ارتقاء سلامت روان و بهبود عوارض ناشی از جدایی روانشناختی زوجین.
ملکی، قیصر.، ذبیح زاده، عباس.، پناغی، لیلی.، رشیدی، مانا.، و باقری، محبوبه. (1398). تاکتیک‌های حل تعارض در انواع سبک‌های دلبستگی زوجین. اندیشه و رفتار، 8(31)، 88-77.
References
Abbasi B. and Kimiaei, A. and Ghanbari H., Bahram A. (2019). "A Study and Comparison of the Effectiveness of Couples Therapeutic Integrated Behavioral and Cognitive Behavioral Therapy on Couples' Communication Beliefs." Quarterly Journal of Modern Psychological Research, 8 (31), 58-76. (In Persian)
Amrayi, M. (2016). Therapy is a way to liberate the mind. Tehran: Tahora Publications. (In Persian)
Barlow, D.H. editor. Clinical handbook of psychological disorders: A step-by-step treatment manual. Guilford publications; 2014.
Bernstein, H. Philippe and Bernstein, T. Marseille. (2020). Marital therapy, translated by Hamid Reza Sohrabi (2020). Tehran: Rasa Cultural Services.
Baucom, B., Atkins, D., Simpson, L., Christensen, A. Prediction of Response toTreatment in a Randomized Clinical Trial of Couple Therapy:A 2-Year Follow-Up. J Consult Clin Psychol 2019; 77(1): 160-173.
Baucom, B., Sevier, M., Eldridge, K., Doss, B., Christensen, A. Observed Communication in Couples Two Years after Integrative and Traditional Behavioral CoupleTherapy: Outcome and Link with Five-Year Follow-Up. J Consult Clin Psychol 2019; 79(5): 565-576.
Callian, T. & Siewgeok, L. (2019). A study of marital confilict on measures on social support and mental health. Sunway university college.
Cano, H. J., Leonard, F. J. (2019). Preventing Marital Distress through Communication and Conflict Management 4 and 5 Years Follow Up, Journal of Consulting and Clinical Psychology, 61, 70-77.
Christensen A, Jacobson N S, Babcock B. Infidelity and behavioral couple therapy: optimism in the face of betrayal. Journal of consulting and clinical psychology. 2018;73(1):144.
Gillpatrick, S. (2021). 7ways couples add conflict to conflict. centerstone, wellness program.
Goldenberg, Irene and Goldenberg, Herbert (2020). Family Therapy. Translated by Hamid Reza Hossein Shahi and Siamak Naghshbandi. Tehran: Roshd Publications.
Gorman, Allen. S. (2019). Clinical Guide to Couples Therapy. Translated by Rozita Amani and Mohammad Reza Majzoubi and Saleh Sepehrinia. Hamedan: Bu Ali Sina University Press.
Greeff, A. P., and De Bruyne, A.T. (2018). Conflict management style and marital satisfaction. Journal of Sex & Marital Therapy, 26(4), 321-334.
Habibpour K. and Safari R. (2019). A comprehensive guide to the application of spss in survey research. Tehran: Thinkers Publishing.
Jacobson, N. S., Christensen A, Prince, S. E., Cordova, J., Eldridge, K. Integrative behavioral couple therapy: Anacceptance-based, promising new treatment for couple discord. J Consult Clin Psychol 2020; 68(2): 351-355.
Karatas. L. (2020). Group counseling. Canada: Brooks/Cole Thomson Learning.
Kudva, K. & Jacobson, N.S. (2018). Communication, Conflict, and Psychological Distance in Non-distressed, Clinic, and Divorcing Couple, Journal of Consulting and Clinical Psychology, 59, 459-463.
Liaghat, R. (2013). "Combining psychodrama and cognitive family therapy in promoting mental health and improving the effects of psychological separation on couples."
Maleki, Q. and Zabihzadeh, A. and Panaghi, L. and Rashidi, M. and Bagheri, M. (2019). "Conflict Resolution Tactics in Types of Couples' Attachment Styles." Thought and Behavior, 8 (31), 77-88.
Minuchin, S. (1994). Families and family therapy. Cambridge, MA: Harvard University Press.
Montesi, J. L., Conner, B. T., Gordon, E. A., Fauber, R. L., Kim, K. H., Heimberg, E. On the relationship among social anxiety, intimacy, sexual sommunication, and sexual satisfaction in young couples. Arch Sex 2021; 42(1): 81-91.
Moreno. J. L. (1969). Psychodrama. Volume 3. Beacon, NY: Beacon House.
Navabinejad S, Rostami M, Parsakia K. (2023). The Mediating Role of Emotional Intelligence In The Relationship Between Marital Conflicts And Tendency To Marital Infidelity In Couples. Journal of Assessment and Research in Applied Counseling. 5(1), 1-8. doi:10.52547/jarac.5.1.1
Panahi, M., Jamarani, S. K., Shahrbabaki, M. E., & Rostami, M. (2017). Effectiveness of integrative behavioral couple therapy on reducing marital burnout and fear in couples of intimacy. Journal of applied psychology, 11(3), 43 (In Persian)
Panaghi, L. and Dehghani, M. and Abbasi M. and Mohammadi S. and Maleki, Q. (2018). "Study of reliability, validity and factor structure of the revised scale of conflict resolution tactics". Family Research Quarterly, 7 (25), 103-117. (In Persian)
Rostami, M., & Ghezelseflo, M. (2018). Examining the effects of the SYMBIS pre-marriage training on engaged couples' communication beliefs. Journal of Family Psychology, 5(1), 45-56 (In Persian)
Schneider, L & Baldrama, B. (2019). A prospective investigation of the impact of attachment style on stress generation among clinically depressed individuals. Behavior Research and Therapy, 45, 179-188.
Sobral, W. K., Matos, P. M., Costa, M. E. Fear of intimacy among couples: Dyadic and mediating effects of parental inhibition of exploration and individuality and partner attachment. J Fam Sci 2018; 6(1): 380-388
Straus, P. (2016). The inner world outside: Object relations theory and psychodrama. London: Tavistock Routledge.
Sudani, M. and Dastan, N. & Khojasteh Mehr R. and Rajabi, Gh. (2020). "Comparison of the effectiveness of psychotherapeutic couple therapy and couple therapy on integrated behavioral conflict resolution tactics for women victims of spousal violence." Journal of Women and Society Research, 6 (3), 1-12. (In Persian)
Yoo, H., Bartle, S., Day, R. D., Gangamma R. Couple communication, emotional and intimacy, and relationship satisfaction. J Sex Marit Ther 2020; 40(4): 275-293.