نقش احساس تنهایی، رضایت جنسی و بخشش در پیش‌بینی افسردگی در زنان آسیب‌‌دیده از خیانت همسر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه مشاوره، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران

2 دانشیار گروه روانشناسی، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران

3 گروه مشاوره، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

چکیده

هدف: پژوهش حاضر با هدف نقش احساس تنهایی، رضایت جنسی و بخشش در پیش‌بینی افسردگی در زنان آسیب‌دیده از خیانت همسر انجام شد. روش پژوهش: این مطالعه از نوع کاربردی و توصیفی -همبستگی بود. ۲۵۰ نفر از زنان آسیب‌دیده از خیانت همسر در شهر تهران با استفاده از روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب و در این پژوهش شرکت کردند. شرکت‌کنندگان پرسشنامه‌های احساس تنهایی راسل و پیلوا و کورتونا (1980)، رضایت ‌جنسی لارسون و همکاران (۱۹۹۸)، بخشش ری و همکاران (2001) و افسردگی بک (1996) را تکمیل کردند. تحلیل داده‌ها با استفاده از روش ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه انجام گرفت. یافته‌ها: نتایج پژوهش نشان داد بین احساس تنهایی و افسردگی رابطه مثبت معنی‌دار (۰01/0>P) و بین رضایت جنسی و بخشش با افسردگی رابطه منفی معنی‌داری وجود دارد (۰01/0>P). نتایج تحلیل رگرسیون نیز نشان داد 44 درصد از واریانس افسردگی در زنان آسیب‌‌دیده از خیانت همسر با احساس تنهایی، رضایت جنسی و بخشش، پیش‌بینی می‌شود (001/0>P، ۶61/0=R، ۴۳۷/0=R2 و ۴۳۰/0=R2 تعدیل شده). همچنین سهم احساس تنهایی بزرگتر از سایر متغیرهای پیش‌بین بود.
نتیجه‌گیری: بر اساس نتایج تحقیق می‌توان نتیجه گرفت که احساس تنهایی، رضایت جنسی و بخشش بر افسردگی در زنان آسیب‌‌دیده از خیانت همسر موثر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The role of loneliness, sexual satisfaction and forgiveness in predicting depression in women affected by infidelity

نویسندگان [English]

  • elham ebrahimi 1
  • Majid Zargham hajebi 2
  • shokoh navabi nejad 3
1 PhD Student, Department of Consulting, Qom Branch, Islamic Azad University, Qom, Iran.
2 Associate Professor, Department of sychology, Qom Branch, Islamic Azad University, Qom, Iran.
3 Department of Counseling, Faculty of Humanities, Kharazmi University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Aim: The aim of this study was to investigate the role of loneliness, sexual satisfaction, and forgiveness in predicting depression in women affected by infidelity. Methods: 250 women affected by infidelity in Tehran were selected usinghe purposive sampling method and participated in this study. Participants completed the Russell & Pilva & Cortona (1980) Loneliness Questionnaire, Larson et al. (1998), Ray et al. (2001), and Beck (1996) Depression Inventory. Data analysis was performed using Pearson correlation coefficient and multiple regression. Results: The findings showed that there was a significant negative relationship between feelings of loneliness and depression (P <0.01) and a significant positive relationship between sexual satisfaction and forgiveness with depression (P <0.01). The results of multiple regression also showed that feelings of loneliness, sexual satisfaction, and forgiveness play a role in predicting depression in women affected by infidelity and the share of feelings of loneliness was greater than other predictor variables. Conclusion: Based on the results of the study, it can be concluded that feelings of loneliness, sexual satisfaction, and forgiveness are effective on depression in women affected by infidelity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Loneliness
  • sexual satisfaction
  • forgiveness
  • depression
  • marital infidelity
ایمانی فر، حمیدرضا.، فاطمی، جمیله.، و امینی، فاطمه. (1391). بخشش از دیدگاه روان‌شناسی و قرآن‌کریم. انسان پژوهی دینی، 9(27)، 149-175.
بهرامی، نسیم.، ستارزاده، نیلوفر.، رنجبرکوچکسرایی، فاطمه.، و قوجازاده، مرتضی. (1386). بررسی ارتباط رضایت جنسی و افسردگی بین زوجین بارور و نابارور. باروری و ناباروری، 8(1)، 59-52.
خیری، ‌یوسف.، صفا، ‌میکائیل.، و نصیری، ‌فریده. (1397). سلامت معنوی، بخشش و راهبردهای مقابله‌ای در بیماران مبتلا به سرطان‌های دستگاه گوارش. اخلاق پزشکی، 43(12)، 4-13.
دمیرچی، یاسمن.، و صلاحیان، افشین. (1397). بررسی رابطه سبک‌های دلبستگی، عشق و رضایت جنسی با احساس تنهایی در زنان. مطالعات اجتماعی روان شناختی زنان، 16(1)، 198-177.
دهقان منشادی، سیدمسعود.، فروزنده، الهام.، و زارع نیستانک، محمد. (1399). اثربخشی آموزش مداخله در بحران بر کیفیت زندگی، اجتناب تجربه‌ای و نشخوارهای ذهنی زنان خیانت‌دیدۀ دارای علائم افسردگی. مجله مطالعات ناتوانی، ۱۰ (11)، ۱4۶-۱۳۶.
دهقانی، مصطفی.، اصلانی، خالد.، امان الهی، عباس.، و رجبی، غلامرضا. (1398). اثربخشی زوج‌درمانی متمرکز بر هیجان مبتنی بر مدل درمان آسیب دل‌بستگی بر بخشش در زن‌های آسیب‌دیده از خیانت زناشویی. مشاوره و روان درمانی خانواده، 9(1)، 160-143.
راستگو، ناهید.، گلزاری، محمود.، و براتی سده، فرید. (1393). اثربخشی افزایش دانش جنسی بر رضایت زناشویی زنان متاهل. مطالعات روان شناسی بالینی5(17)، 35-48.
رحمانی، اعظم.، مرقاتی خویی، عفت السادات.، صادقی، نرجس.، و قلی، لیلا. (1390). ارتباط رضایت جنسی و رضایت از زندگی زناشویی. نشریه پرستاری ایران، ۲۴ (۷0)، ۸۲-۹۰.
رضایی کلانتری، مرضیه.، و افتخاری کنزری، فروزان. (1398). رابطه بین احساس تنهایی و سلامت روان با اعتیاد به اینترنت دانش آموزان پسر مقطع اول متوسطه شهر ساری 1397-1396. فصلنامه فن آوری اطلاعات و ارتباطات در علوم تربیتی, 9(4), 23-5.
رنجبران، شایسته.،و کیانی، لیلا.، زارع، مریم.، و شایقیان، زینب. (1394). اثربخشی معنادرمانی گروهی بر احساس تنهایی زنان سالمند مقیم سرای سالمندان
زندی پور، طیبه.، آزادی، شهدخت.، و ناهیدپور، فرزانه. (1390). بررسی رابطه ویژگی‌های شخصیتی، بخشش، سلامت روان در زوج‌های مراجعه کننده به مراکز بهداشت گچساران. فصلنامه جامعه شناسی زنان، 2(2)، 18-10.
سادوک، بنجامین جیمز.، سادوک، ویرجینیا آلکوت.، و روئیز، پدرو. (2019). خلاصه روانپزشکی علوم رفتاری/ روانپزشکی بالینی. ترجمه فرزین رضاعی (1399). تهران: انتشارات ارجمند.
سودانی، منصور.، شجاعیان، منصور.، و نیسی، عبدالکاظم. (1391). اثربخشی معنا درمانی گروهی بر احساس تنهایی مردان بازنشسته. پژوهش‌های علوم شناختی و رفتاری، 2(1)، 43-54.
شاه سیاه، مرضیه. (1388). بررسی رابطه ی رضایت جنسی و تعهد زناشویی زوجین شهرستان شهرضا 1387. مجله اصول بهداشت روانی، 11(43)، 233-238.
شریفی، مهدی.، محمد امین زاده، دانا.، سلیمانی صفت، عرفان.، سودمند، نسرین.، و یونسی، سیدجلال. (۱۳۹۶). ارتباط بین تفکر قطعی‌نگر با احساس تنهایی و افسردگی در سالمندان. سالمند: مجله سالمندی ایران، ۱۲ (۳)، ۲۷۶-۲۸۷.
صدری دمیرچی، اسماعیل.، و رمضانی، شکوفه. (1395). اثربخشی درمان وجودی بر احساس تنهایی و اضطراب مرگ در سالمندان. روان‌شناسی پیری، 2(1)، 12-1.
صفایی، مینو.، علیرضایی، سمیه.، و رجب زاده، سمیرا. (1397). بررسی ارتباط عملکرد جنسی با افسردگی و اضطراب در زنان یائسه مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهرستان تربت حیدریه در سال 1395. فصلنامه کمیته تحقیقات دانشجویی، 21(66)، 40-32.
صمدی کاشان، سحر.، حاج حسینی، منصوره.، به پژوه، احمد.، و زمانی زارچی، محمد صادق. (1398). اثربخشی مشاوره گروهی مبتنی بر پذیرش و تعهد بر احساس تنهایی زنان آسیب دیده از خیانت. فصل‌نامه پژوهش‌های کاربردی روانشناختی، 10(1)، 82-73.
فتحی، منصور.، فکر آزاد، حسین.، غفاری، غلامرضا.، و بوالهری، جعفر. (1392). شناسایی عوامل زمینه‌ساز بی‌وفایی زناشویی مردان. رفاه اجتماعی، ۱۳(۵۱)، ۱۰۹-۱۳۱.
ملک تاج مشک بید حقیقی، زهرا.، شمس، مفرحه.، میرمحمد، ولی مجد.، تیموری حسینی، فاطمه. (1381). تاثیر مشاوره زناشویی بر رضایت جنسی زوجین. نشریه پرستاری ایران، ۱۵ (۳۲ و ۳۳)، ۱۵-۱۹
میرزایی، مسعود.، و اکبری، زهرا. (1393). بررسی شیوع افسردگی در بیماران دیالیزی در ایران (۱۳۹۲-۱۳۷۸): یک مطالعه سیستماتیک و متاآنالیز. مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران. ۲۴ (۱۲۱):۳۱۷-۳۲۵.
نکونام، آسیه.، اعتمادی، ثریا.، و پورنقاش تهرانی، سید سعید. (1398). بررسی رابطه رضایت جنسی با استرس زناشویی، رضایت زناشویی و علائم روانشناختی بیماران قلبی بای پس عروق کرونر. مجله روانشناسی و روانپزشکی شناخت، ۶ (۲)، ۲۶-۱۶.
‏Akdoğan, R., & Çimşir, E. (2019). Linking inferiority feelings to subjective happiness: Self-concealment and loneliness as serial mediators. Personality and Individual Differences, 149, 14-20.
Alves, M. L. B. M. (2018). Physical attractiveness: sexual satisfaction, promiscuity and infidelity (Doctoral dissertation).‏
Arnaud C, White-Koning M, Michelsen SI, Parkes J, Parkinson K, Thyen U, et al.(2008). Parent-reported the Quality of Life of Children with cerebral palsy in Europe. Pediatrics, 121(1): 54-64
Azhar, A., Abbas, J., Wenhong, Z., Akhtar, T., & Aqeel, M. (2018). Linking infidelity stress, anxiety, and depression: Evidence from Pakistan married couples and divorced individuals. International Journal of Human Rights in Healthcare, 11(3), 2056-4902
Barcaccia, B., Salvati, M., Pallini, S., Baiocco, R., Curcio, G., Mancini, F., & Vecchio, G. M. (2020). Interpersonal forgiveness and adolescent depression. The mediational role of self-reassurance and self-criticism. Journal of Child and Family Studies, 29(2), 462-470.‏
Barraca, J., & Polanski, T. X. (2021). Infidelity treatment from an integrative behavioral couple therapy perspective: Explanatory model and intervention strategies. Journal of Marital and Family Therapy, 47(4), 909-924.
Beck AT, Steer RA, Brown GK. Beck depression inventory-II. San Antonio: Pschological Corporation; 1996.
Cano, A., & O'Leary, K. D. (2000). Infidelity and separations precipitate major depressive episodes and symptoms of nonspecific depression and anxiety. Journal of consulting and clinical psychology, 68(5), 774.‏
Chi, P., Tang, Y., Worthington, E. L., Chan, C. L., Lam, D. O., & Lin, X. (2019). Intrapersonal and interpersonal facilitators of forgiveness following spousal infidelity: A stress and coping perspective. Journal of clinical psychology, 75(10), 1896-1915.‏
Ciarocco, N. J., Echevarria, J., & Lewandowski Jr, G. W. (2012). Hungry for love: The influence of self-regulation on infidelity. The Journal of social psychology, 152(1), 61-74.‏
Costa, C. B. D., Haack, K. R., Oliveira, E. L. D., & Falcke, D. (2019). Infidelity from the perspective of men and women. Pensando familias, 23(1), 3-18.‏
Currin, J. M., & Hubach, R. D. (2018). Importance of self-forgiveness and social support in potentially reducing loneliness in men who have sex with men. Journal of LGBT Issues in Counseling, 12(4), 279-292.
Dahlberg, L., McKee, K. J., Frank, A., & Naseer, M. (2022). A systematic review of longitudinal risk factors for loneliness in older adults. Aging & Mental Health, 26(2), 225-249.
Ferron, A., Lussier, Y., Sabourin, S., & Brassard, A. (2016). The role of internet pornography use and cyber infidelity in the associations between personality, attachment, and couple and sexual satisfaction. Social Networking, 6(1), 1-18.‏
Glowinska, A., Duleba, A. J., Zielona-Jenek, M., Siakowska, M., Pawelczyk, L., & Banaszewska, B. (2020). Disparate Relationship of Sexual Satisfaction, Self-Esteem, Anxiety, and Depression with Endocrine Profiles of Women With or Without PCOS. Reproductive Sciences, 27(1), 432-442.‏
Gogoi, R. R., Kumar, R., & Deuri, S. P. (2017). Anxiety, depression, and quality of life in mothers of children with intellectual disability. Open Journal of Psychiatry & Allied Sciences, 8(1), 71-75.‏
Grøntvedt, T. V., Kennair, L. E. O., & Bendixen, M. (2020). Breakup likelihood following hypothetical sexual or emotional infidelity: perceived threat, blame, and forgiveness. Journal of Relationships Research, 11(7), 1-9.
Guitar, A. E., Geher, G., Kruger, D. J., Garcia, J. R., Fisher, M. L., & Fitzgerald, C. J. (2017). Defining and distinguishing sexual and emotional infidelity. Current Psychology, 36(3), 434-446.
Ha, J., & Lee, H. (2021). Effects of Depression, Social Isolation and Quality of Communication Life on the Suicidal Ideation among older adults with hearing loss. Adult Nursing Association Conference,149-149.
Hajduk, G. K., Cockburn, A., Margraf, N., Osmond, H. L., Walling, C. A., & Kruuk, L. E. (2018). Inbreeding, inbreeding depression, and infidelity in a cooperatively breeding bird. Evolution, 72(7), 1500-1514.‏
Jahrami, H., Alekri, E., BaHammam, A. S., Alsalman, A., Bragazzi, N. L., Alhaj, O., & Saif, Z. (2020). The association between micronutrient status and sleep quality in patients with depression: a case-control study. Sleep and Breathing, 12(3), 1-9.‏
Kaleta, K., & Mróz, J. (2020). The relationship between basic hope and depression: forgiveness as a mediator. Psychiatric Quarterly, 91(3), 877-886.‏
Kalin, N. H. (2021). Anxiety, depression, and suicide in youth. American journal of psychiatry, 178(4), 275-279.
Koç, Z., & Saglam, Z. (2013). Determining the correlation between sexual satisfaction and loneliness levels in patients with hemodialysis in a Muslim community. Sexuality and Disability, 31(1), 13-29.‏
Larson, J. H., Anderson, S. M., Holman, T. B., & Niemann, B. K. (1998). A longitudinal study of the effects of premarital communication, relationship stability, and self-esteem on sexual satisfaction in the first year of marriage. Journal of sex & marital therapy, 24(3), 193-206.
Martín‐María, N., Caballero, F. F., Lara, E., Domènech‐Abella, J., Haro, J. M., Olaya, B., & Miret, M. (2021). Effects of transient and chronic loneliness on major depression in older adults: a longitudinal study. International Journal of Geriatric Psychiatry, 36(1), 76-85.
Merwin, K. E., O'Sullivan, L. F., & Rosen, N. O. (2017). We need to talk: Disclosure of sexual problems is associated with depression, sexual functioning, and relationship satisfaction in women. Journal of sex & marital therapy, 43(8), 786-800.‏
Palladino, R., Chataway, J., Majeed, A., & Marrie, R. A. (2021). Interface of multiple sclerosis, depression, vascular disease, and mortality: a population-based matched cohort study. Neurology, 97(13), e1322-e1333.
Pelucchi, S., Paleari, F. G., Regalia, C., & Fincham, F. D. (2015). Self-forgiveness in romantic relationships: 2. Impact on interpersonal forgiveness. Family Science, 6(1), 181-190.‏
Russell, D., Peplau, L. A., & Cutrona, C. E. (1980). The revised UCLA Loneliness Scale: concurrent and discriminant validity evidence. Journal of personality and social psychology, 39(3), 472.
Russell, D., Peplau, L. A., & Ferguson, M. L. (1988). Developing a measure of loneliness. Journal of personality assessment, 42(3), 290-294.
Rye, M. S., Loiacono, D. M., Folck, C. D., Olszewski, B. T., Heim, T. A., & Madia, B. P. (2001). Evaluation of the psychometric properties of two forgiveness scales. Current Psychology, 20(3), 260-277.‏
Scheeren, P., de Apellániz, M., de Alda, I., & Wagner, A. (2018). Infidelidade conjugal: a experiência de homens e mulheres. Temas em psicologia. São Paulo. 13(4) , 355-369.
Talaizadeh, f., & bakhtiyarpour, S. (2016). The relationship between marital satisfaction and sexual satisfaction with couple mental health.‏ 10(40), 37-46.
Thorson, J. T. (2019). Guidance for decisions using the Vector Autoregressive Spatio-Temporal (VAST) package in stock, ecosystem, habitat and climate assessments. Fisheries Research, 210(4), 143-161.
Vanhalst, J., Goossens, L., Luyckx, K., Scholte, R. H., & Engels, R. C. (2013). The development of loneliness from mid-to late adolescence: Trajectory classes, personality traits, and psychosocial functioning. Journal of Adolescence, 36(6), 1305-1312.‏
Yuan, S., & Weiser, D. A. (2019). Relationship dissolution following marital infidelity: comparing European Americans and Asian Americans. Marriage & Family Review, 55(7), 631-650.