بررسی علل ناسازگاری زناشویی در تعاملات زوجی ( مطالعه کیفی )

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مشاوره، واحد خمینی شهر، دانشگاه آزاد اسلامی، خمینی شهر، اصفهان، ایران

2 استادیار گروه مشاوره، واحد خمینی شهر، دانشگاه آزاد اسلامی، خمینی شهر، اصفهان، ایران

چکیده

هدف: هدف مطالعه حاضر بررسی علل ناسازگاری در تعاملات زوجی است. روش پژوهش: این مطالعه با روش کیفی و به شیوه تحلیل مضون (تماتیک) انجام شد. روش: روش نمونه گیری هدفمند و تا حد اشباع بود به این  ترتیب که 20 نفر از زوجین ناسازگار بر اساس ملاک‌های ورود و خروج انتخاب شدند و مورد مصاحبه قرار گرفتند. ابزار پژوهش مصاحبه نیمه ساختاریافته عمیق بود. یافته­ ها: داده‌های گرد آوری شده به کمک تحلیل مضمون  و نرم افزار MAXQDA.2018 مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفتند.  پس از تحلیل محتوای داده‌ها هفت مقوله مرکزی حاصل گردید که به ترتیب اهمیت عبارت بودند از کمبود مهارت‌های ارتباطی (ناهماهنگی رفتارکلامی و غیرکلامی، ضعف مهارت گفتگو، مرزهای مبهم، ضعف مهارت‌های شنیداری)، نفوذ ناپذیری (عدم انعطاف پذیری، عدم توافق، تکبر ورزیدن)، نبود مرزبندی در خانواده اصلی (مثلث سازی، محکوم کردن، مداخله کردن)، عوامل اقتصادی (مشکلات مالی، مهریه سنگین، تورم)، ناارزنده‌سازی (کم ارزش دانستن، عدم پذیرش، قضاوت کردن)، عدم تحمل پریشانی (عدم کنترل خشم، احساسی عمل کردن، نفرت داشتن) و ازدواج اجباری (پایبندی به روابط قبیله ای، پایبندی به آداب و رسوم). نتیجه گیری: درتعاملات زوجی مقوله‌های بدست آمده، علل ناسازگاری زناشویی هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the causes of Maladjustment in marital interactions (qualitative study)

نویسندگان [English]

  • Ali Rozyan 1
  • Fahimeh Namdarpour 2
  • Fatemeh javadzadehshahshahani 2
1 PhD student in counseling, Khomeini Shahr Branch, Islamic Azad University, Khomeini Shahr, Isfahan, Iran
2 Assistant Professor, Counseling Department, Khomeini Shahr Branch, Islamic Azad University, Khomeini Shahr, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Aim: The purpose of this study is to investigate the causes of maladjustment in couple interactions. Method: This study was conducted with a qualitative method and thematic analysis method. The sampling method was purposeful and up to the point of saturation, so that 20 maladjustment couples were selected based on the entry and exit criteria and were interviewed. The research tool was semi-structured in-depth interview. Findings: The collected data were analyzed with the help of thematic analysis and MAXQDA.2018 software. After analyzing the content of the data, seven central categories were obtained, which in order of importance were the lack of communication skills (inconsistency of verbal and non-verbal behavior, weak conversation skills, vague boundaries, weak listening skills), impenetrability (lack of flexibility, lack of agreement, arrogance) lack of demarcation in the main family (triangulation, condemning, intervention), economic factors (financial problems, heavy dowry, inflation), devaluation (undervaluing, non-acceptance, judging), intolerance of distress (lack of control) Anger, acting emotionally, having hatred) and forced marriage (adherence to tribal relations, adherence to customs). Conclusion: In couple interactions, the obtained categories are the causes of marital maladjustment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Couple Interactions
  • marital Maladjustment
  • Qualitative Study
ریاحی، محمداسماعیل.، علیوردی نیا، اکبر.، بهرامی، سیاوش. (1385). تحلیل جامعه شناختی میزان گرایش به طلاق. رساله دکترای تخصصی، رشته روان‌شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه کرمانشاه.
طاهری، فاطمه. (1397). بررسی رابطه بین اعتیاد به کار و ناسازگاری در محیط کار: نقش غنی سازی کار-خانواده و جنسیت. رساله دکترای تخصصی، رشته مشاوره شغلی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه کرمانشاه.
مختاری، میرفرد.، عبدالله، ولی نژاد. (1393). میزان دینداری و ارتباط آن با استفاده از شبکه‏‌های اجتماعی اینترنتی. جامعه شناسی کاربردی، 28(6): 1-16.
مسعودی اصل، پورفرد.، قلی زاده، آذر. (1395). مطالعه کیفی تجارب مردان و زنان طلاق گرفته از عوامل فرهنگی زمینه‌ساز طلاق. جامعه شناسی کاربردی،26(1): 64-39.
نامدارپور، فهیمه.، فاتحی زاده، مریم.، بهرامی، فاطمه.، محمدی فشارکی، رحمت اله. (1397). پیامدهای نشخوار فکری در زنان دارای تعارضات زناشویی. رساله دکترای تخصصی، رشته مشاوره، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه اصفهان.
References
Balbi, J. (2008). Epistemological and theoretical foundations of constructivist cognitive therapies: Post-rationalist developments. Dialogues in Philosophy, Mental and Neuro Sciences, 1(1).
‏Breen,M.P., &Weinberger,D.A. (1995). Regulation of depressive affect and interpersonal behavior among children requiring residential or day treatment. Development and Psychopathology, 7(3), 529-541.‏
Bingham, B. D. (1996). The effect of rituals on newlywed marital adjustment. Utah State University.
Canong, L., & Coleman, M. (2018). Studying stepfamilies: Four eras of family scholarship. Family process, 57(1), 7-24.
Capitano, J., & Greenhaus, J. H. (2018). When work enters the home: Antecedents of role boundary permeability behavior. Journal of Vocational Behavior, 109, 87-100.
Clark, R. M. (2015). Family life and school achievement. University of Chicago Press.
Faye, A., Kalra,G., Subramanyam,A., Shah, H., Kamath, R., & Pakhare, A. (2013). Study of marital adjustment, mechanisms of coping and psychopathology in couples seeking divorce in India. Sexual and Relationship Therapy, 28(3), 257-265.
Fincham, F. D., Beach, S. R., & Davila, J. (2004). Forgiveness and conflict resolution in marriage. Journal of family Psychology, 18(1), 72.
Guba, E. G., & Lincoln, Y. S. (1994). Competing paradigms in qualitative research. Handbook of qualitative research, 2(163-194), 105.
Locke, H. J., & Wallace, K. M. (1959). Short marital-adjustment and prediction tests: Their reliability and validity. Marriage and family living, 21(3), 251-255.
Markman, H. J., & Halford, W. K. (2005). International perspectives on couple relationship education. Family process, 44(2), 139-146.
Mondol, J. (2014). Marital Adjustment: Extension of psychophysical well-being. LAP LAMBERT Academic Publishing.
Minuchin, P. (1985). Families and individual development: Provocations from the field of family therapy. Child development, 289-302.‏
Niolon, R. (2000). Domestic violence in gay and lesbian couples. Causes of domestic.
Ospina, S., Dodge, J., Godsoe, B., Minieri, J., Reza, S., & Schall, E. (2004). From consent to mutual inquiry: Balancing democracy and authority in action research. Action research, 2(1), 47-69.
Ozden, M. S., & Celen, N. (2014). The relationship between inherent and acquired characteristics of human development with marital adjustment. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 140, 48-56.
Ruas, M.Rodríguez‐González, M., Lampis, J., Murdock, N. L., Schweer‐Collins, M. L., & Lyons, E. R. (2010). Couple adjustment and differentiation of self in the United States, Italy, and Spain: A cross‐cultural study. Family process, 59(4), 1552-1568.
Sternberg, K. J., Baradaran, L. P., Abbott, C. B., Lamb, M. E., & Guterman, E. (2006). Type of violence, age, and gender differences in the effects of family violence on children’s behavior problems: A mega-analysis. Developmental Review, 26(1), 89-112.
‏Tasew, A. S., & Getahun, K. K. (2021). Marital conflict among couples: The case of Durbete town, Amhara Region, Ethiopia. Cogent Psychology, 8(1), 1903127.
Yalcin, B. M., & Karahan, T. F. (1992). Effects of a couple communication program on marital adjustment. The Journal of the American Board of Family Medicine, 20(1), 36-44.
Zaitov, E. X., & Isaxonov, J. A. (2021). The Main Directions Of Solving The Main Problems Of Young Families In Modern Conditions. The American Journal of Interdisciplinary Innovations Research, 3(03), 70-74.