اثربخشی آموزش درمان معنوی خداسو بر کاهش افسردگی و اضطراب و افزایش کیفیت زندگی زنان مبتلا به سرطان پستان در شهر تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه روانشناسی، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران

2 دانشیار، گروه روانشناسی، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران

چکیده

هدف: مقاله حاضر با هدف اثربخشی آموزش درمان معنوی خداسو بر کاهش افسردگی و اضطراب و افزایش کیفیت زندگی زنان مبتلا به سرطان پستان در شهر تهران انجام شد. روش: روش پژوهش از نوع نیمه‌آزمایشی با طرح پیش‌آزمون-پس‌آزمون با گروه گواه و پیگیری است. جامعه آماری، کلیه زنان مبتلا به سرطان پستانِ تحت درمان در بیمارستان شهرری تهران در تابستان سال 1401 بودند. جهت تعیین نمونه 30 نفر به صورت داوطلبانه و هدفمند انتخاب و در دو گروه آزمایش و گواه گمارده شدند. جهت سنجش افسردگی و اضطراب از پرسشنامه بک و جهت سنجش کیفیت زندگی از پرسشنامه سازمان بهداشت جهانی استفاده شد. قبل از اجرای مداخله از هر دو گروه پیش‌آزمون افسردگی، اضطراب و کیفیت زندگی به عمل آمد. گروه آزمایش آموزش درمان معنوی خداسو را از طریق پروتکل آموزشی در 8 جلسه دریافت کرد و گروه گواه هیچگونه مداخله آموزشی دریافت نکرد. پس از اجرای مداخله در مرحله پس‌آزمون، هر دو گروه مجددا ابزارهای مرحله پیش‌آزمون را پاسخ دادند و 45 روز بعد مجددا در بین هر دو گروه ابزارها اجرا شد. داده‌ها با استفاده از آزمون تحلیل واریانس بین- درون آزمودنی‌های آمیخته تجزیه و تحلیل شدند.یافته‌ها: نتایج نشان داد آموزش درمان معنوی خداسو درکاهش افسردگی (02/5=F، 03/0=P) و اضطراب (16/11=F، 001/0=P) و افزایش کیفیت زندگی (52/25=F، 001/0=P) زنان اثربخش بوده و بعد از 45 روز همچنان پایدار بوده است (05/0>p). نتیجه‌گیری: با توجه به اثربخشی و پایداری آموزش درمان معنوی خداسو؛ پیشنهاد می‌شود در مراکز بهداشتی و درمانی به بهره‌گیری از روش‌های درمانی معنوی خداسو برای بهبود وضعیت روحی بیماران سرطانی بهره گرفته‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effectiveness of God- Inclined Spiritually Therapy on the Reduction of Depression and Anxiety and the Increase of Quality Life of Women with Breast Cancer in Tehran City

نویسندگان [English]

  • Masoumeh Vahhabi Mashak 1
  • Mina Mojtabaie 2
1 PhD student, Department of Psychology, Roudhen Branch, Islamic Azad University, Roudhen, Iran
2 Associate Professor, Department of Psychology, Rudehen Branch, Islamic Azad University, Rudehen, Iran
چکیده [English]

Aim: The Present article aimed to investigate the effectiveness of god-inclined therapy on the reduction of depression and anxiety and the increase of quality life of women with breast cancer(BC) in Tehran. Methods: The present research was implemented in quasi-experimental method with pre-test and post-test design, control group and follow-up. The statistical population were all women with breast cancer(BC) under treatment in ShahreRey hospital of Tehran during 2022; among them30 women were selected in voluntarily purposeful method and appointed in two groups of experimental and control. The instruments were consisted of Beck’s depression and anxiety questionnaires and World’s Health Organizational questionnaire of quality of life. The validity was confirmed by the experts and the reliability was estimated and approved through Cronbach Alpha (α>0.07). Prior to the treatment, the depression, anxiety and quality of life tests were implemented for both groups. The experimental group had received a God- Inclined Spiritually Therapy through eight sessions. The control group had not received any treatment. Both groups repeatedly answered to the questionnaires, after implementing the intervention in post-test and follow-up stages. The data was analyzed through between-within mixed variance analysis. Results: The results revealed that god-inclined therapy was effective in the reduction of depression (F=5.02, P=0.03) and anxiety (F=11.16, P=0.001) and the increase of women`s quality of life (F=25.52, P=0.001), which was stable after 45days in follow-up stage (p<0.05). Conclusion: According to the effectiveness and stability of god-inclined therapy, it is suggested to implement these god-inclined methods in health and treatment centers in order to improve cancer patients’ spiritual status.

کلیدواژه‌ها [English]

  • God-Inclined Therapy
  • Depression
  • Anxiety
  • Quality of Life
  • Breast Cancer