اثربخشی درمان شناختی مبتنی بر ذهن‏آگاهی بر خودآگاهی هیجانی، همدلی و شفقت به خود در کارآموزان زن روان-درمانگری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه روانشناسی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران

2 استادیار گروه روانشناسی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران

3 استادیار، گروه روانشناسی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلمی، کرج، ایران

چکیده

هدف: پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی درمان شناختی مبتنی بر ذهن‏آگاهی بر خودآگاهی هیجانی، همدلی و شفقت به خود در کارآموزان روان‌درمانگری انجام شد. روش پژوهش: پژوهش نیمه‏آزمایشی با طرح پیش‏آزمون-پس‏آزمون با دو گروه آزمایش و گواه و پیگیری دو ماهه بود. جامعه آماری پژوهش متشکل از کلیه کارآموزان زن روان‌درمانگری شهر تهران در سال 1400 بود که با روش نمونه‏گیری در دسترس تعداد 30 نفر انتخاب و به شیوه تصادفی در دو گروه 15 نفری جایگزین شدند. گردآوری اطلاعات با پرسشنامه خودآگاهی هیجانی ریفی و همکاران (2008)، پرسشنامه همدلی مهرابیان و اپستین (1972) و پرسشنامه شفقت به خود نف (2003) انجام شد. برای هر یک از گروه‏های آزمایش برنامه مداخلاتی درمان شناختی مبتنی بر ذهنآگاهی باون و مارلات (2011) به صورت جلسات هفتگی برگزار شد. تحلیل داده‏ها علاوه بر روش‏های آمار توصیفی با تحلیل واریانس آمیخته و آزمون تعقیبی بنفرونی انجام شد. یافته‌ها: نتایج نشان داد در دوره پس‏آزمون بین میانگین نمرات همدلی (001/0>P)، ذهن‏آگاهی هیجانی (001/0>P)، و شفقت به خود(001/0>P) گروه‏ شرکت کننده در جلسات مداخله نسبت به گروه گواه از نظر آماری تفاوت معنادار می‏باشد. اثربخشی دو شیوه مداخلاتی در طول زمان در آزمودنی‏های گروه‏های آزمایش پایدار بود. نتیجه‌گیری: براساس نتایج پژوهش انجام مداخلات روان‏شناختی جهت آماده‏سازی کارآموزان روان‏درمانگری اهمیت بالایی دارد و می‌تواند پایه‌ای برای آگاهی افزایی و به‌کارگیری صحیح این مداخلات در کارآموزان روان‌درمانگری باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effectiveness of mindfulness based cognitive therapy on emotional self-awareness, empathy and self-compassion in psychotherapy trainees

نویسندگان [English]

  • Salma Aminifar 1
  • Maryam Bahrami Hidaji 2
  • Adis Kraskian Mujembari 2
  • Mohsen Mansoobifar 3
  • Parisa Peyvandi 2
1 PhD student, Department of Psychology, Karaj Branch, Islamic Azad University, Karaj, Iran
2 Assistant Professor, Department of Psychology, Karaj Branch, Islamic Azad University, Karaj, Iran
3 Assistant Professor, Department of Psychology, Karaj Branch, Islamic Azad University, Karaj, Iran
چکیده [English]

Aim: The present study was conducted with the aim of determining the effectiveness of cognitive therapy based on mindfulness on emotional self-awareness, empathy and self-compassion in psychotherapy trainees. Methods: It was a semi-experimental research with a pre-test-post-test design with two experimental and control groups and a two-month follow-up. The statistical population of the research consisted of all female psychotherapist trainees in Tehran in 2021, who were selected by the available sampling method and randomly replaced in two groups of 15 people. Data collection was done with Rifi et al.'s emotional self-awareness questionnaire (2008), Mehrabian and Epstein's empathy questionnaire (1972), and Neff's self-compassion questionnaire (2003). For each of the experimental groups, a cognitive therapy intervention program based on Bowen and Marlatt (2011) was held in the form of weekly sessions. In addition to descriptive statistics, data analysis was performed with mixed analysis of variance and Bonferroni’s post hoc test. Results: The results showed that in the post-test period, between the average scores of empathy (P<0.001), emotional awareness (P<0.001), and self-compassion (P<0.001) of the company group There is a statistically significant difference between the participants in the intervention sessions compared to the control group. The effectiveness of the two intervention methods was stable over time in the subjects of the experimental groups. Conclusion: Based on the results of the research, conducting psychological interventions for the preparation of psychotherapy trainees is very important and can be a basis for raising awareness and correctly applying these interventions in psychotherapy trainees.

کلیدواژه‌ها [English]

  • mindfulness
  • emotional self-awareness
  • empathy
  • self-compassion