اثربخشی آموزش برنامه روان نمایشگری بر تاب‌آوری و سرمایه روان‌شناختی زنان مبتلا به سرطان پستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه روانشناسی سلامت، واحد بین‌المللی کیش، دانشگاه آزاد اسلامی، جزیره کیش، ایران

2 استادیار گروه روانشناسی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران

3 استاد گروه روانشناسی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

چکیده

هدف: هدف پژوهش حاضر تعیین اثر آموزش برنامه روان نمایشگری بر تاب‌آوری و سرمایه روان‌شناختی زنان مبتلابه سرطان پستان شهر بندرعباس است. روش پژوهش: این مطالعه آزمایشی با طرح پیش‌آزمون و پس‌آزمون با گروه گواه انجام شد. جامعه آماری این پژوهش را کلیه‌ی زنان مبتلابه سرطان پستان بیمارستان شهید محمدی شهر بندرعباس تشکیل دادند که تعداد آنها 78 نفر بود. از این تعداد، 60 نفر از زنان مبتلا به سرطان پستان شهر بندرعباس در سال 1398 که شدت و سطح بیماری یکسانی داشتند، به‌طور نمونه‌گیری در دسترس انتخاب، در دو گروه مداخله و گواه قرار گرفتند. ابزارهای مورداستفاده، پرسشنامه‌ی سرمایه‌ی روان‌شناختی لوتانز (2007) و مقیاس تاب‌آوری کونور و دیویدسون (2003) بود. روایی و پایایی این ابزارها در پژوهش‌های قبلی بررسی‌شده است. جلسات آموزش روان‌نمایشگری برراساس پروتکل لونتون (1388) در نه جلسه، نود دقیقه‌ای در یک ماه برگزار شد. پرسشنامه‌ها در مرحله‌ی اول و نهم مداخله تکمیل شد. تحلیل داده‌ها با نرم‌افزار SPSS.22 انجام گردید. یافته‌ها: آموزش برنامه روان نمایشگری سبب افزایش تاب‌آوری (71/199=F، 001/0>P) و همچنین سرمایه روان‌شناختی (40/108=F، 001/0>P) بیماران مبتلا به سرطان پستان شد. نتیجه‌گیری: روش آموزش برنامه روان نمایشگری به بیماران سرطانی از جهات مختلف، افزایش تاب‌آوری و سرمایه‌ی روان‌شناختی کمک می‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effectiveness of Psychodrama Program Training on Resilience and Psychological Capital in Women with Breast Cancer

نویسندگان [English]

  • Mehri Raoufi 1
  • Mohammadreza Seirafi 2
  • Hasan Ahadi 3
1 Department of Health Psychology, Kish International Branch, Islamic Azad University, Kish Island, Iran
2 Assistant Professor, Department of Psychology, Karaj Branch, Islamic Azad University, Karaj, Iran
3 Professor, Department of Psychology, Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Aim: The aim of this study was to determine the effect of psychotherapy program training on resilience and psychological capital of breast cancer women in Bandar Abbas. Methods: This experimental study was performed with a pretest and posttest design with a control group. The statistical population of this study consisted of all women with breast cancer in Shahid Mohammadi Hospital in Bandar Abbas, whose number was 78 people. Of these, 60 women with breast cancer in Bandar Abbas in 2019 who had the same severity and level of the disease, were selected by convenience sampling, were divided into two groups of intervention and control. The instruments used were Luthans (2007) Psychological Capital Questionnaire and Connor & Davidson (2003) Resilience Scale. The validity and reliability of these tools have been investigated in previous studies. Psychoanalytic training sessions based on the Leventon protocol (2009) were held in nine sessions, ninety minutes in a month. Questionnaires were completed in the first and ninth stages of the intervention. Data analysis was performed using SPSS.22 software. Results: Psychotherapy program training increased resilience (F= 199.71, P<0.001) and also psychological capital (F= 10.80, P<0.001) of patients with breast cancer. Conclusion: Psychotherapy program training method helps cancer patients in various ways, increasing resilience and psychological capital.

کلیدواژه‌ها [English]

  • emotion regulation
  • resilience
  • psychological capital
  • breast cancer