نقش میانجیگری سبک های انعطاف پذیری شناختی در رابطه بین اضطراب با تصویر بدنی زنان مبتلا به سرطان پستان داوطلب ماستکتومی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روانشناسی، واحد علوم و تحقیقات،دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استادیار روانشناسی ، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

3 استادیار گروه روانشناسی، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران

چکیده

هدف: در پژوهش حاضر به بررسی تحلیل نقش میانجیگری تنظیم شناختی هیجان در رابطه بین اضطراب با تصویر بدنی زنان مبتلا به سرطان پستان داوطلب ماستکتومی می پردازیم. روش: روش پژوهش، همبستگی از نوع معادلات ساختاری می باشد. نمونه پژوهش را 350شرکت کننده مبتلا به سرطان پستان داوطلب ماستکتومی از دو بیمارستان امام خمینی(ره) و امام حسین(ع) تشکیل می دهند که به شیوه نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزارهای مورد استفاده در پژوهش پرسشنامه اضطراب بک، پرسشنامه تصویر بدنی هورمز و همکاران(2008) و پرسشنامه انعطاف پذیری شناختی دنیس و وندر وال (2010) می باشد. یافته ها: یافته ها نشان داد که اثر مستقیم اضطراب با ضریب استاندار بتا بر روی انعطاف پذیری شناختی (789/0-Beta=) و بر روی تصویر بدنی تصویر بدنی (562/0-Beta=) بطور منفی در سطح کمتر از یک هزارم (001/0>P) معنادار است. همچنین اثر مستقیم انعطاف پذیری شناختی بر روی تصویر بدنی (211/0Beta=) بطور مثبت در سطح کمتر از 05/0 معنادار است. علاوه بر این، اندازه اثر غیرمستقیم اضطراب به تصویر بدنی بیماران با ضریب استاندارد 17/0- در سطح کمتر از 05/0 معنی‌دار است. نتیجه گیری: بیمارانی که از انعطاف پذیری شناختی بیشتری استفاده می کنند اضطراب و تصویر بدنی منفی کمتری را تجربه می نمایند و بالعکس کسانی که از انعطاف پذیری شناختی کمتری استفاده می نمایند اضطراب و تصویر بدنی منفی بیشتری را درک می کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The mediating role of cognitive flexibility styles in the relationship between anxiety and body image in women with voluntary mastectomy breast cancer

نویسندگان [English]

  • Rohlalah Zali 1
  • علی Esmaeili 2
  • hayede saberi 3
1 Ph.D. student in psychology, science and research department, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Assistant Professor of psychology Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran
3 Assistant Professor, Department of Psychology, Roudhen Branch, Islamic Azad University, Roudhen, Iran
چکیده [English]

Objective: In the present study, we investigate the mediating role of cognitive emotion regulation in the relationship between anxiety and body image of women with voluntary mastectomy breast cancer. Method: The research method is correlation of structural equations. The sample consisted of 350 participants with voluntary mastectomy breast cancer from two hospitals, Imam Khomeini (RA) and Imam Hossein (AS), who were selected by available sampling method. The instruments used in the research are Beck Anxiety Questionnaire, Hormoz et al. (2008) Body Image Questionnaire and Dennis and Vander Wall (2010) Cognitive Flexibility Questionnaire. Results: The results showed that the direct effect of anxiety with beta standard coefficient on cognitive flexibility (Beta = -0.789) and on body image (Beta = 0.562) negatively at a level less than one The thousandth (P <0.001) is significant. Also, the direct effect of cognitive flexibility on body image (Beta = 0.211) is positively significant at the level of less than 0.05. In addition, the magnitude of the indirect effect of anxiety on the body image of patients with a standard coefficient of -0.17 is significant at the level of less than 0.05. Conclusion: Patients who use more cognitive flexibility experience less anxiety and negative body image, and conversely, those who use less cognitive flexibility experience more anxiety and negative body image.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Breast cancer
  • Anxiety
  • Body image
  • Cognitive flexibility
  • Mastectomy
اسکندری، حسین.، پژوهی‌نیا، شیما.، ابویسانی، یلدا. (1395). تبیین مشکلات روانی مبتنی بر انعطاف پذیری شناختی و تمایزیافتگی خود. مجله علوم اعصاب شفای خاتم، ۴ (۳) :۲۷-۱۸.
انتظاری، مرضیه.، شمسی پور دهکردی، پروانه.، و صحاف، رباب. (1396). اثربخشی فعالیت جسمانی بر انعطاف‌پذیری شناختی و کمال‌گرایی سالمندان. سالمند: مجله سالمندی ایران، ۱۲ (۴) :۴۱۳-۴۰۲.
تقی زاده، محمد احسان.، و فرمانی، اعظم. (1392). بررسی نقش انعطاف پذیری شناختی در پیش بینی نومیدی و تاب آوری در دانشجویان. فصلنامه روان شناسی شناختی، ۱ (۲) :۷۵-۶۷.
ثناگوی محرر، غلامرضا.، و میر شکاری، حمیدرضا. (1397). بررسی میزان ارتباط انعطاف‌پذیری شناختی و وسواس در بیماران اضطرابی. مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد, 61(6.1)، 223-230.
سپهوند، تورج.، و مرادی، فاطمه. (1397). مقایسه تنظیم هیجان و انعطاف‌پذیری شناختی در نمونه‌های غیربالینی نوجوانان با علائم اختلال اضطراب فراگیر و اختلال اضطراب اجتماعی. روان شناسی بالینی، 10(4)، 23-34.
سلطانی، اسماعیل.، شاره، حسین.، بحرینیان، سید عبدالمجید.، و فرمانی، اعظم. (1392). نقش واسطه‌ای انعطاف‌پذیری شناختی در ارتباط بین سبکهای مقابله‌ای و تاب‌آوری با افسردگی. پژوهنده، ۱۸ (۲) :۹۶-۸۸.
عدیلی، دنا.، بهرامی احسان، هادی.، شاهی، فرهاد.، و میرزانیا، مهرزاد. (1397). ابعاد کیفیت زندگی در زنان مبتلا به سرطان پستان تحت شیمی‌درمانی و ارتباط آن با ویژگی‌های جمعیت شناسی. فصلنامه علمی پژوهشی علوم روانشناختی، ۱۷ (۶۷) :۳۵۰-۳۴۵.
قدرتی میرکوهی، مهدی.، بالداران، ناهید.، و عبداللهی بقرآبادی، قاسم. (1396). پیش بینی انعطاف پذیری شناختی افراد تحت درمان با متادون بر اساس فرانگرانی، اضطراب، مدت و میزان مصرف متادون. فصلنامه علمی اعتیادپژوهی، ۱۱ (۴۲) :۱۹۶-۱۸۱.
کاویانی، حسین.، و موسوی، اشرف‌سادات. (1387). ویژگی‌های روان‌سنجی پرسشنامه اضطراب بک در طبقات سنی و جنسی جمعیت ایرانی. مجله دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، ۶۶ (۲) :۱۴۰-۱۳۶.
مرادزاده، فریبا.، و پیرخوائفی، علیرضا. (1396). اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر رضایت زناشویی و انعطاف‌پذیری شناختی کارکنان متأهل اداره بهزیستی. روان پرستاری،  ۵ (۶) :۷-۱
میرزایی، حمیدرضا.، مصطفایی، داود.، استبصاری، فاطمه.، ستار زاده، معصومه.، و استبصاری، کیمیا. (1395). تعیین کیفیت زندگی مبتلایان به سرطان پستان دریافت کننده خدمات حمایتی و تسکینی. نشریه پژوهش توانبخشی در پرستاری، ۳ (۲) :۲۶-۱۹.
Allemani C, Weir HK, Carreira H, Harewood R,Spika D, Wang X-S, et al. Global surveillance of cancer survival 1995 2009: analysis of individual data for 25 676 887 patients from 279 populationbased registries in 67 countries (CONCORD-2).The Lancet 2015;385(9972):977-1010
American Cancer Society. Cancer facts and figures 2013. Available from: http://www.cancer.org/acs/groups/content/@epidemiologysurveilance/documents/documen-t/acspc-036845.pdf. Accessed Nov. 23, 2013.
Bakht, S., & Najafi, S(2010 ). Body image and sexual dysfunctions: comparison between breast cancer patients and healthy women. Procedia Social and Behavioral Sciences 5. 1493–1497.
Beck, A.T., Epstein, N., Brown, G., & Steer, R.A. (1988). An inventory for measuring clinical anxiety: Psychometric properties. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 56, 893-897.
 Beck, A.T., Steer, R.A. (1990). Beck Anxiety Inventory Manual. San Anto: Psychological Corporation.
Berger AM, VonEssen S, Kuhn BR, Piper BF, Agrawal S, Lynch JC, Higginbotham P. Adherence, sleep, and fatigue outcomes after adjuvant breast cancer chemotherapy: results of a feasibility intervention study. Oncology nursing forum 2003; 30(3) : 513-522.
Bishop A, Kols A, Burns M , Dahlquist K , Miller A , Mittra I et al . Breast Cancer : Increasing Incidence, limited Options . Out look , 2002 ; 19(4).
Bouya S, Rafiemanesh H, Balouchi A, Taheri S, Badakhsh M, Didehvar M. Health-related quality of life of Iranian breast cancer patients: a metaanalysis and systematic review. Breast cancer res and treat 2018;170(2):205-12.
Carver, C.S., Pozo, K.C., Price, A.A., Noriega, V., Harris, S.D., Derhagopian, R.P et al. (1998). Concern about aspects of body image and adjustment to early stage breast cancer. Psychosomatic Medicine;60:168-74 .
Dennis, J. P., & Vander Wal, J. S.(2010). The cognitive flexibility inventory: Instrument development and estimates of reliability and validit, Cogn Ther Res, 34, 241-253.
Grabsch, B., Clarke, D.M., Love, A., McKenzie, D.P., Snyder, R.D., Bloch, S., et al (2006). Psychological morbidity and quality of life in women with advanced breast cancer: a crosssectional survey. Palliat Support Care 4(1):47–56.
Hormes, J.m., lytle, l., Gross, C.R., Ahmed, R., Troxel, A.B., & Schmitz, K.H (2008 ). The body image and relationship scale:..journal of clinical oncology vol6,n8.1269-1275 .
Kruk J,Aboul-Enein HY.Psychological Stress And The Risk Of breast Cancer : A Case-Control Study . Cancer Detection and Prevention , 2004 ; 28(6): 399-408.
Loebach Wetherell, J., Gatz, M. (2005). The Beck Anxiety Inventory in Older Adults With Generalized Anxiety Disorder. Journal of Psychopathology and Behavioral Assessment. 27(1): 17-24.
Mols F, Vingerhoets AJ, Coebergh JW, van de Poll-Franse LV. Quality of life among long-term breast cancer survivors: a systematic review. European journal of cancer, 2005;41(17):2613-2619.
Pan American Health Organization ( Regional Office of the Word Health Organization ). Breast Health Global Initiative (BHGI).
Poorkiani M, Hazrati M, Abbaszadeh A, Jafari P, Sadeghi M, Dejbakhsh T, & MohammadianPanah M. (2010). Does a rehabilitation program improve quality of life in breast cancer patients. Payesh, 9(1): 61-8.
Rasouli H, Soleymani M, Ghoreyshi Rad F. (2017). Comparison of Metacognition, Cognitive Flexibility and Impulsivity in adolescents with Internal locus of Control and External Locus of Control. Beyhagh. 22(2):23-30.
Rastad H, Shokohi L, Dehghani S L, Motamed Jahromi M. (2013). Assessment of the Awareness and Practice of Women vis-à-vis Breast Self-Examination in Fasa in 2011. J Fasa Univ Med Sci, 3 (1) :75-80.
Torre LA, Bray F, Siegel RL, et al. Global cancer statistics, (2012). CA Cancer J Clin. 2015;65(2):87–108.
Tran TH, Trinh NL, Hoang Y, Nguyen TL, Vu TT. (2019). Health-Related Quality of Life Among Vietnamese Breast Cancer Women. Cancer Control, 26(1):1073274819862787.