اثربخشی مدل غنی‌سازی خانواده برای کار بر رضایت زناشویی، شغلی و تعارض کار-خانواده مدیران زن متأهل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه مشاوره، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استاد گروه مشاوره، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

3 دانشیار گروه روانشناسی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

4 دانشیار گروه روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه خاتم، تهران، ایران

چکیده

هدف: هدف از پژوهش حاضر اثربخشی مدل غنی‌سازی خانواده برای کار بر رضایت زناشویی، رضایت شغلی و تعارض کار-خانواده مدیران زن متأهل بود. روش پژوهش: مطالعه حاضر نیمه آزمایشی با گروه آزمایش و کنترل و طرح پیش آزمون- پس آزمون با پیگیری شش ماهه بود. جامعه آماری شامل کلیه 150 نفر مدیران زن متأهل شاغل در بخش ستادی بانک پارسیان شهر تهران در سال 1400-1399بودند که به همراه همسرانشان تمایل به شرکت در جلسات آموزشی داشتند.تعداد اعضای نمونه 30 زوج بود که با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل جایگزین شدند(15زوج در گروه آزمایش و 15زوج در گروه گواه). گروه آزمایش به مدت 9 جلسه 90 دقیقه‌ای تحت مداخله مدل غنی‌سازی خانواده برای کار قرار گرفت.هردو گروه در سه مرحله پیش آزمون،پس آزمون و پیگیری به وسیله پرسشنامه‌های رضایت زناشویی انریچ مقیاس رضایت شغلی مینوسوتا (MSQ) و مقیاس تعارض کار-خانواده رستگارخالد (1381) مورد ارزیابی قرار گرفتند. داده‌ها با بهره‌گیری از تحلیل واریانس مختلط اندازه‌گیری مکرر تحلیل شدند. یافته‌ها: نتایج حاکی از تأثیر مداخله غنی‌سازی خانواده برای کاربر نمره رضایت زناشویی (05/0 > p و 74/60= F) و رضایت شغلی (05/0 > p و 72/69= F) در مدیران زن و همچنین نمره تعارض کار-خانواده (05/0 > p و 17/8= F)، رضایت زناشویی (05/0 > p و 53/18= F) و رضایت شغلی (05/0 > p و 72/69= F) در زوجین و عدم تأثیر مداخله غنی‌سازی خانواده برای کاربر نمره تعارض کار-خانواده (05/0 < p و 95/0= F) در مدیران زن و پایداری این نتایج در مرحله پیگیری بود. نتیجه‌گیری: با عنایت به نتایج به دست آمده از پژوهش، مدیران سازمانی می‌توانند از مدل آموزشی غنی‌سازی خانواده برای کار به عنوان یک روش مداخله‌ای اثربخش جهت بهبود رضایت زناشویی و شغلی مدیران زن متأهل و زوجین و کاهش تعارض کار-خانواده زوجین هر دوشاغل بهره‌مند شوند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effectiveness of family enrichment model for work on marital satisfaction, career and work-family conflict of married female managers

نویسندگان [English]

  • sara makipour 1
  • Abdollah Shafie Abadi 2
  • mohamadreza falsafinejad 3
  • Anahita Khodabakhshi-Koolaee 4
1 Doctoral student of Counseling Department, Science and Research Unit, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Professor, Department of Counseling, Allameh Tabatabaee University, Tehran, Iran.
3 Associate Professor, Department of Psychology, Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran
4 Associate professor, Department of Psychology and Educational Sciences, Khatam University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Aim: The purpose of this research was the effectiveness of family enrichment model for work on marital satisfaction, job satisfaction and work-family conflict of married female managers. Methods: The present study was a semi-experimental study with an experimental and control group and a pre-test-post-test design with a six-month follow-up. The statistical population included all 150 married female managers working in the headquarters department of Persian Bank in Tehran in 2021, who along with their spouses were willing to participate in training sessions. The number of sample members was 30 couples who were replaced by random sampling in two experimental and control groups (15 couples in the experimental group and 15 couples in the control group). The experimental group was subjected to the intervention of the family enrichment model for the work of Makipour et al (2021) for 9 sessions of 90 minutes. Both groups were evaluated in the three stages of pre-test, post-test and follow-up by Enrich marital satisfaction questionnaires (1989), Minnesota job satisfaction scale (1943) and Rostgarkhald's work-family conflict scalhe (2002). Data were analyzed using repeated measures mixed analysis of variance. Results: The results indicate the effect of family enrichment intervention for work on the score of marital satisfaction (P < 0.05, F = 6.07) and job satisfaction (P < 0.05, F = 60.32) in female managers, as well as the score Work-family conflict (P < 0.05, F = 8.17), marital satisfaction (P < 0.05, F = 18.53) and job satisfaction (P < 0.05, F = 69.72) in Spouses and lack of effect of family enrichment intervention for work on work-family conflict score (P < 0.05, F = 0.95) in female managers and the stability of these results was in the follow-up phase. Conclusion: Considering the results obtained from the research, organizational managers can benefit from the educational model of family enrichment for work as an effective intervention method to improve the marital and job satisfaction of married female managers and couples and reduce the work-family conflict of both working couples.

کلیدواژه‌ها [English]

  • : Family-to-work Enrichment Model
  • Marital Satisfaction
  • Job Satisfaction
  • Work-Family Conflict
  • Women
ابراهیم زاده خامنه، شادی.، نریمانی شندی.، احد. (1397). بررسی اثربخشی آموزش غنی‌سازی روابط بر بهبود تعارض کار-خانواده وکیفیت زندگی زوجین هر دو شاغل. همایش ملی روان شناسی و سلامت با محوریت خانواده و زندگی سالم، شیراز.
ارشدی، نسرین. (1397). رابطه غنی‌سازی کار خانواده با بهزیستی روان‌شناختی: نقش واسطه‌ای تعادل کار-زندگی. فصلنامه روان‌شناسی خانواده، 5(2): 76-65.
آقایوسفی، علیرضا.، شریفی ساک، شیدا.، احمدی، هادی.،کریمی، رضا. (1397). تاثیرآموزش برنامه غنی‌سازی ارتباط بین‌فردی بر رضایت زناشویی همسران معتاد، روان‌شناسی بالینی وشخصیت (دانشوررفتار)، 16(1): 49-56.
ثقفی، مینا.، امین سرخی، مرضیه.، بلورچیان.، نرگس.، غفاریان، غزاله. (1395). اثربخشی آموزش غنی‌سازی مبتنی بر کاربرد عملی مهارت‌های ارتباطی در فرهنگ‌سازی سازگاری زناشویی زنان متأهل شهر تهران، پنجمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روان‌شناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی،تهران.
خدابخشی کولایی.، آناهیتا، مهدیه.، آزاده، نویدیان.، علی، فلسفی نژاد.، محمدرضا، رحمتی زاده.، معصومه. (1394) رابطه رضایت شغلی پزشکان مرد با رضایتمندی زناشویی و کیفیت زندگی همسران آن‌ها. فصلنامه انجمن علمی پرستاری ایران.10 (3):89 -99.
داورنیا، رضا.، محمدی، محمد.، زهراکار، کیانوش.، سلیمی، آرمان.، شاکرمی، محمد. (1395) بررسی کارایی برنامه غنی‌سازی ارتباط برکاهش فرسودگی زناشویی زوج ها. روان پرستاری، 4 (3): 8-16.
رستگار خالد، امیر. (1381). سنجش تعارض نقش‌های شغلی- خانوادگی و عوامل اجتماعی موثر بر آن مطالعه موردی: خانواده‌های زوجین هر دو شاغل شهر تهران، رساله دکتری. دانشگاه تربیت مدرس.
رستگار خالد، امیر.، مصلحی جنابیان، نرگس.، آذرنگ، ندا. (1394). بررسی میزان تعارض نقش‌های کاری و خانوادگی در بین زنان (پلیس و معلم) وعوامل مؤثر بر آن، برنامه‌ریزی رفاه و توسعه اجتماعی، (24):1-35.
سلیمانیان، علی.اکبر. (1373). تأثیر تفکرات غیرمنطقی بر اساس رویکرد شناختی بر نارضایتی زناشویی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد چاپ نشده دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رودهن،گروه مشاوره.
طاهری گودرزی، حجت. (1396) بررسی تأثیر تضاد کار-خانواده بر رضایت شغلی و عملکرد شغلی کارکنان شرکت ملی حفاری ایران. فصلنامه مدیریت منابع انسانی درصنعت نفت، 9(33):132-111.
کریمی، اصغر.، احمدی، صدیقه.، زهراکار، کیانوش. (1399) اثربخشی آموزش مهارت‌های زناشویی به روش گاتمن برالگوهای ارتباطی زنان فصلنامه فرهنگ مشاوره وروان درمانی، 11 (44):253-278
لورک آقا، زهره.، نظری، محمدعلی.، رسولی، محسن. (1396). اثربخشی برنامه غنی‌سازی رابطه برکیفیت زندگی کاری کارکنان. سلامت کارایران، 14(1):156-164.
مظهری، محبوبه.، داورنیا، رضا.، زهراکار،کیانوش.، عبدالله زاده، عادل.، شاکری، محمد. (1395) تأثیر برنامه غنی‌سازی ارتباط برکاهش تعارضات زناشویی زوج‌های هر دو شاغل. مرکز تحقیقات مراقبت‌های پرستاری دانشگاه علوم پزشکی ایران (نشریه پرستاری ایران)، 29 (102):44-32.
موسوی، سیدمحمد.، سماواتیان، حسین.، نوری، ابوالقاسم. (1397). اثربخشی همزمان کیفیت بخشی زندگی کاری و غنی‌سازی زندگی زناشویی برتعارضات زناشویی و بی‌ثباتی زناشویی در زوج‌های دوسر شاغل. دستاوردهای روان‌شناختی، (2):1-20.
میری، معصومه.، میری، محمدرضا.، شریف زاده، غلامرضا.، میری، مریم. (1393) تأثیر آموزش غنی‌سازی روابط بر رضایت‌مندی زناشویی درمعلمان زن مقطع ابتدایی شهر بیرجند در سال 91. مراقبت‌های نوین، 11(3):177- 185.
نظری، علی.، محمد، نوابی نژاد، شکوه. (1384) بررسی تأثیر برنامه بهبود بخشی ارتباط بر رضایت‌زناشویی زوجین هردو شاغل. تازه‌ها و پژوهش‌های مشاوره، 4(13):35-5.
هاشمی، سید اسماعیل.، کاظمی گورتی، فرشته.، بشلیده، کیومرث.، نعامی، عبدالزهرا. (1395). رابطه غنی‌سازی دوسویه کار- خانواده با رفتارهای شهروندی سازمانی از طریق خلق مثبت و خشنودی شغلی: آزمون نظریه رویدادهای عاطفی؛ روان‌شناسی خانواده، 3(1): 71-8.
References
Agarwal, U., A. & Gupta, V. (2018). Relationships between job characteristics, work engagement, conscientiousness and managers’ turnover intentions: A moderated-mediation analysis. Personnel Review, 47(2), 353–377.
Aghayousfi, A., Sharifi Sak, S., Ahmadi, H., & Karimi, R. (2018). The effect of interpersonal communication enrichment program training on the marital satisfaction of addicted spouses, Clinical Psychology and Personality (Behavioral Sciences), 16(1): 49-56. (In Persian)
Asbari, M., Purwanto A, Fayzhall M, Winanti, Purnamasari D, Firdaus A. (2020).Hard Skills or Soft Skills: Which are More Important for Indonesian Teachers Innovation.
Ashoori, J., Manshaee GR. The effectiveness of structural family therapy on the marital satisfaction level of women.J Woman Stu Fami 2008:5(1),133-46.
Backhaus S, Neumann D, Parrott D, Hammond F, M Brownson C, &., Malec, J (2019). Investigation of a new couples intervention for individuals with brain injury: a randomized controlled trial. Archives of physical medicine and rehabilitation, 100(2): 195-204.
Backhaus S, Neumann D, Parrott D, Hammond F, M. Brownson, C. &., Malec, J (2019) Investigation of a new couples intervention for individuals with brain injury: a randomized controlled trial. Archives of physical medicine and rehabilitation, 100(2): 195-204.
Baral, R., & Bhargava, S. (2011). Examining the moderating influence of gender on the relationships between work-family antecedents and work-family enrichment. Gender in Management: An International Journal. 26(2): 122-147.
Beham B., Drobnič S, Präg P, Baierl A., & Lewis S. (2020). Work-to-family enrichment and gender inequalities in eight European countries. The International Journal of Human Resource Management. 31(5): 589-610.
Beham, B. Drobnič, S. Präg, P. Baierl, A. & Lewis, S. (2020). Work-to-family enrichment and gender inequalities in eight European countries. The International Journal of Human Resource Management, 31(5), 589-610
Ben-Uri, I.  Melfi., G.  Arcidiacono, F. Bova, A. (2021). Work-family conflict and facilitation among teachers in Israel and Switzerland. European Journal of Psychology of Education (2021).pp:86-104.
Brayfield, A. H., & Rothe, H F. (1943). An index of job satisfaction. Journal of Applied Psychology,Vol 35.
Burhanudina, B., Tjahjono, H., K. EQ., c Z. M., & Hartono, A. (2020). Work-family enrichment as a mediator effect of supervisor support, self-esteem, and optimism on job satisfaction. Management Science Letters, 10(10), 2269–2280.
Burke, R., J. & Richardsen, A. M. (2019). Creating psychologically healthy work places Cheltenham, UK, Northampton, MA, USA: Edward Elgar Publishing.
Carlson, D, S. Kacmar M, K,. Wayne J, H., & Grzywac JM G. (2006), Measuring the positive side of the work-family interface: Development and validation of a work-family enrichment scale. Journal of Vocational Behavior, 68 (1), 131-164.
Chan, X. W., Kalliath, T. Brough, P. Siu, O. L. O’Driscoll, M. P. & Timms. C. (2015). Work family enrichment and satisfaction: The mediating role of self-efficacy and work–lifebalance. The International Journal of Human Resource Management, 27, 1-45.
Chan, X., W. Kalliath, T. Brough, P. Siu, O. L.O’Driscoll, M. P., & Timms. C. (2015). Work family enrichment and satisfaction: The mediating role of self-efficacy and work–lifebalance. The International Journal of Human Resource Management, 27, 1-45.
Chen, Y. H. (2016).The service quality and consumer behavior analysis in taiwan,in ternational conference on Asia pacific Business innovation&Technology management Procedia-Social and Behavioral Sciences 25,pp:16-24.
Chhetri, S. B. (2019).Predictors and Outcomes of Work-Family Enrichment: An Empirical Study of Married Private School Teachers. IUP Journal of Organizational Behavior. Jul2019, Vol. 18 Issue 3, p63-89. 27p.
Cho, E., and L. Tay. (2016). ‘Domain satisfaction as a mediator of the relationship between work–family spillover and subjective well-being: A longitudinal study’, Journal of Business and Psychology, 31(1), 445–57.
Choi ,H., J., Kim, Y.T. (2012).Work-Family Conflict, Work-Family facilitation and job outcomes in the Korean hotel industry, International Journal of contemporary Hospitality Management,No.7,1011,1029.
Dattilio, F. M. & Epstein, N. B. (2005). Introduction to the special section: The role of cognitive behavioral interventions in couple and family therapy. Journal of Marital and Family Therapy,31,7-13.
Dattilio, F. M., & Epstein, N. B. (2005). Introduction to the special section: The role of cognitive behavioral interventions in couple and family therapy. Journal of Marital and Family Therapy, 31, 7-13.
Davarnia, R., Mohammadi, M., Zahrakar, K., Salimi, A., & Shakrami, M. (2016) Investigating the effectiveness of communication enrichment program in reducing couples' marital burnout. Psychiatric Nursing, 4(3): 8-16. (In Persian)
Demerouti E, Bakker A, Nachreiner F, Schaufeli WB. A model of burnout and life satisfactioamongst Fapohunda T M. (2014). Gender influence in work life balance: Finding from Nigeria, Global. Journal of Human Resource Management, 2 (2), 25-39.
Ebrahimzadeh Khamene, S., & Narimani Shendi, A. (2018). Investigating the effectiveness of relationship enrichment training on improving work-family conflict and the quality of life of working couples. National conference of psychology and health focusing on family and healthy life, Shiraz. (In Persian)
Ershadi, N. (2018). The relationship between family work enrichment and psychological well-being: the mediating role of work-life balance. Family Psychology Quarterly, 5(2): 65-76. (In Persian)
Fung, N. S., Ahmad, A. & Omar, Z. (2014). Role of work- family enrichment in improving job satisfaction. American Journal of Applied Sciences, 11 (1), 96-104.
Fung, N., S. Ahmad, A. & Omar, Z. (2014), Role of work-family enrichment in improving job satisfaction. American Journal of Applied Sciences, 11 (1), 96-104.
Gottman, S., & Silver, N. (2012). What makes love last? How to build trust and avoid betrayal. Simon and Schuster.
Greenhaus, J. H., & Powell, G., N. (2006). When work and family are allies: A theory of work-family enrichment. Academy of Management Review, 31(1), 72- 92.
Hallvorsen, J. G., & Metz, M E. (2019). Sexual dysfunction, Part 1: classification etiology and pathogenesis. Journal of American Board of Family practice, 5: 51 -60
Hashemi, Seyyed Ismail, Kazemi Gurti, Fereshte, Beshlideh, Kiyomarth, Noami, Abdulzahra. (2016). The relationship between work-family enrichment and organizational citizenship behaviors through positive mood and job satisfaction: testing the theory of emotional events; Family Psychology, 3(1): 8-71. (In Persian)
Heskiau, R., & McCarthy, J M. (2020). A work–family enrichment intervention: Transferring resources across life domains. Journal of Applied Psychology.
Hooper, C. Craig, J. janvrin, D. R. Wetsel, M. A. Reimels, E. (2010). Compassion satisfaction, burnout, and compassion fatigue among emergency unrses compared With nurses in other selected inpatient specialties, journal of emergency nursing, no 5,420-427.
Kalliath, P. Kalliath, T. Chan, X.W. Chan, C.(2018) Linking work–family enrichment to job satisfaction through job well-being and family support: A moderated mediation analysis of social workers across India. Br. J. Soc. Work 2019, 49, 234–255. [CrossRef].
Kalliath, P. Kalliath, T. Chan, X.W. Chan, C.(2019) Linking work–family enrichment to job satisfaction through job well-being and family support: A moderated mediation analysis of social workers across India. Br. J. Soc. Work 2019, 49, 234–255. [CrossRef].
Karimi, A., Ahmadi, S., & Zahrakar, K. (2020) Effectiveness of Gutman's Marital Skills Training on Women's Communication Patterns, Culture Counseling and Psychotherapy Quarterly, 11(44):253-278. (In Persian)
Khodabakhshi Kolayi, A., Mahdia, A., Navidian, A., Filafishinejad, M, & Rahmatizadeh, M. (2015) The relationship between job satisfaction of male doctors and marital satisfaction and the quality of life of their wives. Quarterly Journal of Iranian Nursing Scientific Association. 10 (3): 89-99. (In Persian)
Kiger, G. Riley P)2000(. Helping Dual-Earner couples Balance Work & family Responsibility/Department of social work & Anthropology Utah state university.22(2):116-25
Koekemoer, E. & Olckers, C. (2019). Women's wellbeing at work: Their experience of work-family enrichment and subjective career success. In I. L. Potgieter, N. Ferreira, & M. Coetzee (Eds.), Theory, Research and Dynamics of Career Wellbeing: Becoming Fit for the Future. Switzerland AG: Springer Nature.
Lapierre, L. M. Li, Y. Kwan, H. K. Greenhaus, J. H. DiRenzo, M. S. & Shao, P. (2018). A meta‐analysis of the antecedents of work–family enrichment. Journal of Organizational Behavior, 39, 385–401. https://doi. org/10.1002/job.223
Lin, S. H. Chang, C. H. Lee., H. W. Johnson, R.E. (2020) Positive Family Events Facilitate Effective Leader Behaviors at Work: A Within-Individual Investigation of Family- Work Enrichment. Journal of Applied Psychology. Advance online publication. 1(1).1-23
Liu H, Ngo HY, Cheung FM. 2016.Work-family enrichment and marital satisfaction among Chinese couples: a crossover-spillover perspective. Int. J. Stress Manag. 23(2):209–3.
Lorek Agha, Z., Nazari, M. A., & Rasouli, M. (2017). The effectiveness of the relationship enrichment program on the quality of work life of employees. Salamat Kariran, 14(1):156-164. (In Persian)
Makipour S, Shafiabady A, Falsafinejad M R, Khodabakhshi-koolaee A. Female Managers’ Experiences of Work-family Enrichment Realization: A Grounded Theory Study. JCCNC. 2021: 7 (2): 109-122
Maqsood, S. (2019) Social Support and Work Family Life Enrichment: The Mediating Role of Emotional Intelligence. Pakistan Journal of Social Sciences (PJSS) Vol. 39, No. 1 (2019), pp. 01 – 08.
Mazaheri, M., Davarnia, R., Zahrakar, K., Abdullahzadeh, A., & Shakeri, M. (2016). The effect of communication enrichment program on reducing marital conflicts of both working couples. Nursing Care Research Center of Iran University of Medical Sciences (Iran Nursing Journal), 29(102):44-32. (In Persian)
Miri, M., Miri, M. R., Sharifzadeh, G., & Miri, M. (2014). The effect of relationship enrichment training on marital satisfaction among female elementary school teachers in Birjand city in 2012. New cares, 11(3):177-185. (In Persian)
Mishra P.A, (2015) grounded theory study on family-to-work enrichment Exploring links with family resources,community resources, work-role salience and psychological capital, Department of Organizational Behavior,Management Development Institute, Gurgaon, India 4 (1).
Mousavi, S. M., Samavatian, H., & Nouri, A. (2018). The simultaneous effectiveness of the quality of working life and enrichment of married life on marital conflicts and marital instability in dual working couples. Psychological Achievements, (2):1-20. (In Persian)
Nazari AM. Birami M. The effect of solution-focused counseling on marital satisfaction scale aggression, togetherness, financial issues and sexual satisfaction in couples both working. Journal of Psychology Tabriz University. 2008: 3(9):93-117. [Persian]
Nazari AM. Couple therapy and family therapy. tehran: Agah publication; 2007:22-56 nurses [Experience before and throughout the nursing career],Journal of advanced Nursing 2005:32(2)- 454.
Nazari, Ali., Mohammad, Nawabinejad, Shokoh. (2005) Investigating the effect of communication improvement program on the marital satisfaction of working couples. Counseling News and Research, 4(13):5-35. (In Persian)
Olson,D.H.,Fournier,D.G.,& Druckman,J.K.(1987).Counselors manual for PRE PARE/ENRICH(rev.ed).Minneapolis,MN.PREPARE/ENRICH.
Oraki, M., Jamali, C., Farajollahi, M., & Firouzjaei, M. (2013). The effects of relationship enrichment program on compatibility of married students, Social Cognition, 1 (2), 52-61. [Persian]
Ramesh Kumar. J., & Rajendran, R. (2018). Impact of education and work environment on quality of work life in I. T. sector, MIM International Journal of Management Research, 4 (1), 43-50.
Rastgar Khaled, A. (2002). Assessing the conflict of work-family roles and social factors affecting it, a case study: families of married couples, both working in Tehran, doctoral thesis. Tarbiat Modares University. (In Persian)
Rastgar Khalid, A., Moslehi, N., & Azarang, N. (2015). Investigating the level of conflict between work and family roles among women (police and teachers) and the factors affecting it, welfare planning and social development, (24): 1-35. (In Persian)
Rastogi, M., Rangnekar, S., & Rastogi, R. (2016). Flexibility as a predictor of work-family enrichment. Global Journal of Flexible Systems Management, 17(1), 5-14.
Saghafi, M., Amin Sorkhi, M., Bolurchian, N., & Ghaffarian, G. (2016). The effectiveness of enrichment training based on the practical application of communication skills in culturalizing the marital compatibility of married women in Tehran, the fifth national conference on sustainable development in educational sciences and psychology, social and cultural studies, Tehran. (In Persian)
Saracho-Rotaeche. R. (2013). Coping mechanisms as a predictor for quality of life in patients on dialysis: a longitudinal and multi-cancer study. Revista Nefrología,33(2):342-54.
Saxbe DE, Repetti RL, Nishina A. Marital satisfaction, recovery from work, and diurnal cortisol among men and women. Health Psychology. 2008;27(1):15.
Shabani M G, karaminejad J, Namjoo B, Namjoo F. (2019). Investigating the Relationship between Work-Family Conflict and Marital Conflict with a Mediating Role of Psychological Capital. Journal of Assessment and Research in Applied Counseling. 1(1), 1-13. doi:10.52547/jarcp.1.1.1
Sharkey J. (2019). Work-life balance versus workLife merge: A comparative analysis ofpsychological well-being in today’s workplace.Submitted in partial fulfilment of therequirements of the BA Hons in Psychology at Dublin Business School, School of Arts, Dublin.
Silveira-Rodrigues, C.Chambel M.J. (2021).Positive Psychology in Context of Peacekeeping Militaries: A Mediation Model  of Environmental Research and Public Healt.PP:1-13.
Suleimanian, A. A. (1994). The effect of irrational thoughts based on the cognitive approach on marital dissatisfaction. Unpublished Master's Thesis of Islamic Azad University, Rodhan Branch, Counseling Department. (In Persian)
Taheri Goudarzi, H. (2017) Investigating the impact of work-family conflict on job satisfaction and job performance of employees of National Iranian Drilling Company. Human Resource Management Quarterly in Oil Industry, 9(33):111-132. (In Persian)
Van Steenbergen, E. F. Kluwer, E., S. & Karney, B. R. (2014). Work–family enrichment, work–family conflict, and marital satisfaction: A dyadic analysis. Journal of Occupational Health Psychology, 19, 182–194.
Vinch, S. (2017). Variation in trajectories of womens marital quality, journal of sience and social, Vol. 49. Winferk, Barbara (2017). Effects of communication styles on marital satisfaction and distress of parents of predict cancer patients, psychology journal.
Zhang, Y, Xu., S. Jin J. and Ford, M.T. (2018). The within and cross domain effects of workfamily enrichment: A meta-analysis, Journal of Vocational Behavior, Vol. 104, pp. 210- 227.
Zhang, Y, Yang, M. Wang, R. (2021). Factors associated with work–family enrichment among Chinese nurses assisting Wuhan's fight against the 2019 COVID‐19 pandemic. - Journal of Clinical Nursing.PP:1-12
Zheng, J., & Wu, G. (2018). Work-Family Conflict, Perceived Organizational Support and Professional Commitment: A Mediation Mechanism for Chinese Project Professionals. International Journal of Environmental Research and Public Health. 15(2): 344-399.