پیش بینی تعارضات زناشویی بر اساس سبک‌های دلبستگی زنان در آستانه طلاق: نقش واسطه‌ای طرحواره‌های ناسازگار اولیه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه روانشناسی، واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسلامی، سنندج، ایران

2 استادیار گروه روانشناسی، واحد همدان، دانشگاه آزاد اسلامی، همدان، ایران

3 گروه روانشناسی، واحد همدان، دانشگاه آزاد اسلامی، همدان، ایران

چکیده

هدف: هدف از این پژوهش تدوین مدل علّی پیش بینی تعارضات زناشویی بر اساس سبک‌های دلبستگی زنان در آستانه طلاق: نقش واسطه‌ای طرحواره‌های ناسازگار اولیه است. روش پژوهش: این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر نحوه گردآوری داده‌ها توصیفی، از نوع مطالعه همبستگی چند متغیری است. اما بدان جهت که درنهایت باید نتایج حاصل به‌صورت مدل بیان شود، از معادلات ساختاری استفاده شده است.جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه زنان دارای تعارضات زناشویی در آستانه طلاق شهر تهران که در سال 1399 به مراکز مشاوره خانواده منطقه سه شهر تهران مراجعه نموده‌اند. روش نمونه‌گیری به کار رفته در این پژوهش، نمونه‌گیری خوشه‌ای در دسترس (هدفمند) است، که به‌صورت تصادفی از بین مناطق مختلف شهری یک منطقه انتخاب، سپس از بین مراکز مشاوره در آن منطقه نمونه مورد نظر انتخاب شده‌اند. داده‌ها پرسشنامه‌های تعارضات زناشویی، براتی و ثنایی، پرسشنامه سبک‌های دلبستگی هازن وشیور و طرحواره‌های ناسازگار اولیه یانگ فرم کوتاه استفاده شده است. یافته ها: نتایج به دست آمده نشان داد که بین طرحواره های ناسازگار اولیه حوزه بریدگی و طرد، خود گردانی و عملکرد مختل، محدودیت های مختل، گوش به زنگی بیش از حد و بازداری با تعارضات زناشویی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد؛ همچنین نتایج نشان داد که بین سبک های دلبستگی نا ایمن اجتنابی/ دوسوگرا و طرحواره های ناسازگار اولیه حوزه بریدگی و طرد، خود گردانی و عملکرد مختل، محدودیت های مختل، گوش به زنگی بیش از حد و بازداری رابطه مثبت و معنا داری وجود دارد؛ اما بین سبک دلبستگی ایمن و طرحواره های ناسازگار اولیه رابطه منفی وجود دارد. نتیجه گیری: برآیند پژوهش نشان داده است که طراحی مدل ساختاری مناسب برای پیش بینی تعارضات زناشویی بر اساس سبک‌های دلبستگی و با نقش واسطه‌ای طرحواره‌های ناسازگار اولیه در زنان در آستانه طلاق با مدل نظری مطابقت داشته و از برازش مطلوبی برخوردار است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Predicting marital conflicts based on women's attachment styles on the verge of divorce: The mediating role of early maladaptive schemas

نویسندگان [English]

  • effat Adlparvar 1
  • Iraj safaeirad 2
  • Nasrollah Erfani 3
  • Hoshang jadidi 3
1 Ph.D. student Department of Psychology, Sanandaj Branch, Islamic Azad University, Sanandaj, Iran
2 Assistant Professor, Department of Psychology, Hamadan Branch, Islamic Azad University, Hamadan, Iran
3 Department of Psychology, Hamadan Unit, Islamic Azad University, Hamedan, Iran
چکیده [English]

Aim: The aim of this study was to develop a causal model of marital conflict based on attachment styles with the mediating role of early maladaptive schemas in women on the verge of divorce. Research Method: This research is a multivariate correlation study in terms of applied purpose and descriptive data collection. However, in order to finally present the results in a model, structural equations have been used. The statistical population of this study includes all women with marital conflicts on the verge of divorce in Tehran who in 1391 referred to family counseling centers in the third district of Tehran. The sampling method used in this study is available (targeted) cluster sampling, which is randomly selected from different urban areas of an area, then selected from counseling centers in that area. Data: Marital Conflict Questionnaire, Barati and Sanaei, Hazen and Shivar Attachment Styles Questionnaire and Young Young Early Incompatible Schemas were used. Results: The results showed that there is a positive and significant relationship between early maladaptive schemas in the field of cut and exclusion, self-regulation and impaired function, impaired constraints, excessive ringing and inhibition with marital conflicts; The results also showed that there is a positive and significant relationship between avoidant / ambivalent insecure attachment styles and early maladaptive schemas in the field of cut and rejection, impaired autonomy and function, impaired constraints, excessive ringing and inhibition; But there is a negative relationship between secure attachment style and early maladaptive schemas. Conclusion: The results show that the design of a suitable structural model for predicting marital conflicts based on attachment styles and the mediating role of early maladaptive schemas in women on the verge of divorce is consistent with the theoretical model and has a good fit.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Marital conflicts
  • attachment styles
  • maladaptive schemas
  • divorce