اثربخشی مدل فرا نظری بر خودمدیریتی دیابت و میزان HbA1C در زنان و مردان مبتلا به دیابت نوع دو

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه روانشناسی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران

2 استادیار گروه روانشناسی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی

3 استاد گروه روانشناسی، دانشگاه پیام نور،تهران، ایران

چکیده

هدف: این مطالعه با هدف تعیین اثربخشی مدل فرا نظری بر خود مدیریتی دیابت و میزان HbA1C در افراد مبتلا به دیابت نوع دو بود. روش پژوهش: روش پژوهش حاضر از نوع طرح‌های کاربردی و شبه آزمایشی از نوع پیش‌آزمون- پس‌آزمون و پیگیری همراه با گروه گواه بود. جامعه آماری پژوهش شامل افراد مبتلا به دیابت 55-25 ساله مراجعه کننده به یکی از مراکز بهداشتی درمانی شهرستان قائمشهر در سال 1399 که از بین آن‌ها، 30 نفر به روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب و با استفاده از شیوه تصادفی‌سازی ساده در دو گروه مدل فرا نظری (20=n) و گروه گواه (20=n) گماشته شدند. داده‌ها از طریق پرسشنامه خودمدیریتی دیابت توبرت و گلاسکو (2002) و آزمایش هموگلوبین گلیکوزیله (HbA1c) بدست آمد. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از روش تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر (MIX) و نرم افزار SPSS.22 استفاده شد. یافته‌ها: نتایج نشان داد که گروه مدل فرا نظری تاثیر معناداری بر خود مدیریتی دیابت (01/38=F، 001/0>P) و کاهش قند خون (48/1=F، 021/0=P) داشت. همچنین اثربخشی مدل فرا نظری بر خود مدیریتی دیابت و میزان HbA1C در افراد مبتلا به دیابت نوع دو، سه ماه پس از مداخله پایدار ماند. نتیجه‌گیری: می‌توان نتیجه گرفت مدل فرا نظری بر خودمدیریتی دیابت و میزان HbA1C در افراد مبتلا به دیابت نوع دو موثر بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effectiveness of Trans Theoretical Model on diabetes self-management and HbA1C level in Men and Women with type 2 diabetes

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Moeini 1
  • Fatemeh Mohammadi Shirmahaleh 1
  • Biuok Tajeri 2
  • Ali Shirafkan 3
  • Masoumeh Jianbagheri 1
1 Department of Psychology, Karaj Branch, Islamic Azad University, Karaj, Iran
2 Assistant Professor, Department of Psychology, Karaj Branch, Islamic Azad university, Karaj, Iran.
3 Department of Psychology, Payam Noor University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Aim: The aim of this study was to determine the effectiveness of Trans Theoretical Model on diabetes self-management and HbA1C level in patients with type 2 diabetes. Methods: The method of this study was applied and quasi-experimental designs of pre-test-post-test and follow-up with the control group. The statistical population of the study consisted of 25-55 years old diabetic patients referred to one of the health centers in Ghaemshahr in 2020, among which 30 people were selected by purposeful sampling method and were assigned to two groups of Trans Theoretical Model (n=20) and control group (n=20). Data were obtained through Tobert and Glasgow Diabetes Self-Management Questionnaire (2002) and glycosylated hemoglobin test (HbA1c). For data analysis, repeatedly measuring variance analysis (MIX) and SPSS-22 software were used. Results: The results showed that cognitive-behavioral group had a significant effect on diabetes self-management (F=38.01, p<0.001) and hypoglycemia (F=1.48, p=0.021). Also, the effectiveness of Trans Theoretical Model on diabetes self-management and HbA1C levels in patients with type 2 diabetes remained stable three months after the intervention. Conclusion: It can be concluded that Trans Theoretical Model was effective on diabetes self-management and HbA1C level in patients with type 2 diabetes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Trans Theoretical Model
  • Diabetes Self-Management
  • HbA1C
  • Diabetes
مهرابی‌زاده هنرمند، مهناز.، کریم‌نژاد، فرزاد.، و خواجه‌الدین، نیلوفر. (1393). تأثیر درمان مبتنی بر مدل فرانظری بر خودکارآمدی پرهیز از مواد و چگونگی به‌کارگیری راهبردهای تنظیم شناختی هیجان معتادین. مجله مطالعات علوم پزشکی، ۲۵(۱): ۴۲-۳۲.
مرادیان زند، پرویز.، احدی، حسن.، رحمانی، حمیدرضا.، و صرامی، غلامرضا. (1399). مقایسه اثربخشی درمان دارویی و تغییر سبک زندگی بر اساس مدل فرانظریه‌ای در سه شاخص بیماران سندروم متابولیک شهر تهران در سال 1396. مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، 63(3): 2370-2379.
References
Azami, G., Soh, K. L., Sazlina, S. G., Salmiah, M., Aazami, S., Mozafari, M., & Taghinejad, H. (2018). Effect of a nurse-led diabetes self-management education program on glycosylated hemoglobin among adults with type 2 diabetes. Journal of diabetes research, 2018.
Arafat, Y., Mohamed Ibrahim, M. I., & Awaisu, A. (2016). Using the transtheoretical model to enhance self-management activities in patients with type 2 diabetes: A systematic review. Journal of pharmaceutical health services research, 7(3), 149-156.
Bullard, K. M., Cowie, C. C., Lessem, S. E., Saydah, S. H., Menke, A., Geiss, L. S.,... & Imperatore, G. (2018). Prevalence of diagnosed diabetes in adults by diabetes type—United States, 2016. Morbidity and Mortality Weekly Report, 67(12), 359.
Carpenter, R., DiChiacchio, T., & Barker, K. (2019). Interventions for self-management of type 2 diabetes: An integrative review. International journal of nursing sciences, 6(1), 70-91.
Chai, S., Yao, B., Xu, L., Wang, D., Sun, J., Yuan, N.,... & Ji, L. (2018). The effect of diabetes self-management education on psychological status and blood glucose in newly diagnosed patients with diabetes type 2. Patient education and counseling, 101(8), 1427-1432.
Coenen, L., & Van den Bulck, J. (2018). The problem with our attitude: A meta-theoretical analysis of attitudinal media effects research. Annals of the International Communication Association, 42(1), 38-54.
Fisher, E. B., Boothroyd, R. I., Elstad, E. A., Hays, L., Henes, A., Maslow, G. R., & Velicer, C. (2017). Peer support of complex health behaviors in prevention and disease management with special reference to diabetes: systematic reviews. Clinical diabetes and endocrinology, 3(1), 1-23.
Foretz, M., Guigas, B., & Viollet, B. (2019). Understanding the glucoregulatory mechanisms of metformin in type 2 diabetes mellitus. Nature Reviews Endocrinology, 15(10), 569-589.
Kropff, J., Del Favero, S., Place, J., Toffanin, C., Visentin, R., Monaro, M.,... & AP@ home consortium. (2015). 2 month evening and night closed-loop glucose control in patients with type 1 diabetes under free-living conditions: a randomised crossover trial. The lancet Diabetes & endocrinology, 3(12), 939-947.
Lin, K., Park, C., Li, M., Wang, X., Li, X., Li, W., & Quinn, L. (2017). Effects of depression, diabetes distress, diabetes self-efficacy, and diabetes self-management on glycemic control among Chinese population with type 2 diabetes mellitus. Diabetes research and clinical practice, 131, 179-186.
McDonagh, L. K., Harwood, H., Saunders, J. M., Cassell, J. A., & Rait, G. (2020). How to increase chlamydia testing in primary care: a qualitative exploration with young people and application of a meta-theoretical model. Sexually transmitted infections, 96(8), 571-581.
Odgers‐Jewell, K., Ball, L. E., Kelly, J. T., Isenring, E. A., Reidlinger, D. P., & Thomas, R. (2017). Effectiveness of group‐based self‐management education for individuals with Type 2 diabetes: a systematic review with meta‐analyses and meta‐regression. Diabetic Medicine, 34(8), 1027-1039.
Pal, K., Dack, C., Ross, J., Michie, S., May, C., Stevenson, F.,... & Murray, E. (2018). Digital health interventions for adults with type 2 diabetes: qualitative study of patient perspectives on diabetes self-management education and support. Journal of medical Internet research, 20(2), e40.
Petersen, M., & Hempler, N. F. (2017). Development and testing of a mobile application to support diabetes self-management for people with newly diagnosed type 2 diabetes: a design thinking case study. BMC medical informatics and decision making, 17(1), 1-10.
Rawshani, A., Rawshani, A., Franzén, S., Eliasson, B., Svensson, A. M., Miftaraj, M.,... & Gudbjörnsdottir, S. (2017). Mortality and cardiovascular disease in type 1 and type 2 diabetes. New England journal of medicine, 376(15), 1407-1418.
Renard, E., Farret, A., Kropff, J., Bruttomesso, D., Messori, M., Place, J., & DeVries, J. H. (2016). Day-and-night closed-loop glucose control in patients with type 1 diabetes under free-living conditions: results of a single-arm 1-month experience compared with a previously reported feasibility study of evening and night at home. Diabetes Care, 39(7), 1151-1160.
Selçuk‐Tosun, A., & Zincir, H. (2019). The effect of a transtheoretical model–based motivational interview on self‐efficacy, metabolic control, and health behaviour in adults with type 2 diabetes mellitus: A randomized controlled trial. International journal of nursing practice, 25(4), e12742.
Stirban, A. O., Andjelkovic, M., Heise, T., Nosek, L., Fischer, A., Gastaldelli, A., & Herz, M. (2016). Aleglitazar, a dual peroxisome proliferator‐activated receptor‐α/γ agonist, improves insulin sensitivity, glucose control and lipid levels in people with type 2 diabetes: findings from a randomized, double‐blind trial. Diabetes, Obesity and Metabolism, 18(7), 711-715.
Tseng, H. M., Liao, S. F., Wen, Y. P., & Chuang, Y. J. (2017). Stages of change concept of the transtheoretical model for healthy eating links health literacy and diabetes knowledge to glycemic control in people with type 2 diabetes. Primary care diabetes, 11(1), 29-36.