بررسی بازنمایی فرهنگی زنان در حوزه اختلالات روانی در دهه نود سینمای ایران: روش تحلیل گفتمان، رویکرد پدام

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه فرهنگ و ارتباطات، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 گروه علوم ارتباطات، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 استاد گروه روانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ارتش، تهران، ایران

4 گروه علوم ارتباطات، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

هدف: زنان و مسائل مربوط به آنان در سالهای اخیر بیش از گذشته مورد توجه رسانه‌ها قرارگرفته است. همچنین توجه به موضوع «اختلالات روانی در زنان»، به عنوان پدیده‌ای چندوجهی و امری فرهنگی-اجتماعی، یکی از پرچالش ترین موضوعات قابل بررسی در سینما و تلویزیون است؛ لذا مقاله حاضر برآن است تا از میان گفتمان‌های موجود در این حوزه، رویکرد فرهنگی بازنمایی شده در فیلم های دهه نود سینمای ایران را استخراج نماید. روش پژوهش: روش استفاده شده جهت بازنمایی فرهنگی اختلالات روانی در این پژوهش تحلیل گفتمان با رویکرد «پدام» است. یافته‌ها: نتایج این تحلیل نشان می‌دهد که کارگردانان برای کاراکترهای دارای اختلال روانی در فیلم های خود، ویژگی های مشترکی چون زنانی ضعیف، ناتوان و درمانده، رفتار نامتعارف، بی‌اعتمادی این افراد نسبت به دیگران و عدم توانایی برقراری تعامل سالم و همچنین نوعی تنهایی و جدا افتادگی این افراد از جامعه را به عنوان مشخصه‌های فرهنگی جهت بازنمایی انتخاب کرده اند. نتیجه‌گیری: موضوع "اختلال روانی در زنان" برای به تصویر کشیدن بیش از پیش آسیب‌پذیرتر بودن زنان در جامعه امروز ایران، به عنوان گفتمان اصلی فیلم ها بازنمایی شده است. این گفتمان حاکم همسو با نظریه روان‌درمانی فمینیسم است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Study of Women's Cultural Representation in the Field of Mental Disorders in the Nineties of Iranian Cinema: Discourse Analysis Method, Padam Approach

نویسندگان [English]

  • Mahnaz Azad 1
  • Seyed Vahid Aqili 2
  • Arsia Taghva 3
  • Ali Rahmanzadeh 4
1 Department of Culture and Communication, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Associate Professor, Department of Communication, Islamic Azad University, Central Tehran Branch
3 Professor, Department of Psychiatry, Army University of Medical Sciences, Tehran, Iran
4 Department of Communication Sciences, North Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

How to Cite This Article:
 
Azad, M., Aghili, S. V., Taghva, A., & Rahmanzadeh, A. (2023). A Study of Women's Cultural Representation in the Field of Mental Disorders in the Nineties of Iranian Cinema: Discourse Analysis Method, Padam Approach. Aftj, 3(5): 597-613
 
 
 
 
 
 
 
© 2023 by the authors. Licensee Iranian Association of Women’s Studies, Tehran, Iran. This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International
 (CC BY-NC 4.0 license) (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)
 
Aim: Women and their issues have received more media attention in recent years. Also, considering the issue of "mental disorders in women", as a multifaceted phenomenon and a socio-cultural issue, is one of the most challenging issues in cinema and television; Therefore, the present article intends to extract the cultural approach represented in the films of the nineties of Iranian cinema from the existing discourses in this field. Method: The method used for cultural representation of mental disorders in this study is discourse analysis with "PDAM" approach. Results: The results of this analysis show that directors for characters with mental disorders in their films have common characteristics such as weak, helpless and helpless women, unusual behavior, distrust of others and the inability to interact healthy and They have also chosen a kind of loneliness and isolation from society as cultural characteristics to represent. Conclusion: The subject of "mental disorder in women" is portrayed as the main discourse of the films in order to portray women as more vulnerable in today's Iranian society. This dominant discourse is in line with the psychotherapeutic theory of feminism.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Women's Mental Disorders
  • Iranian Cinema of the Nineties
  • Discourse Analysis
  • Padam
  • Representation
آزاد ارمکی، تقی. (1389). نظریه پردازی در جامعه شناسی، تهران: جهاد دانشگاهی (دانشگاه تربیت معلم)
بشیر، حسن. (1390). رسانه‌های بیگانه: ‌قرائتی با تحلیل گفتمان، از:‌ مجموعه تحلیل گفتمان رسانه‌های جهان (کتاب اول). انتشارات سیمای شرق و ماهنامه مدیریت ارتباطات.
شریفی، محمدامین. (1391). رویکرد فمینیسم به اختلالات روانی زنان، روزنامه مردمسالاری.
عباداللهی، حمید.، پیری، اکبر.، و موقر نربین، منصور. (1390). داغ ننگ و هویت اجتماعی: بررسی موردی عوامل اجتماعی داغ ننگ زننده بر افراد دارای معلولیت جسمانی آشکار در شهر رشت، علوم اجتماعی، بررسی مسائل اجتماعی ایران، 2(1).
علیجان زاده کاشی، مانا.، و زربخش بحری، محمدرضا. (1398). تاثیر جنسیت در تعامل با اعتیاد بر افسردگی و افکار خودکشی علّی_مقایسه‌ای، نشریه پیشرفت‌های نوین در روانشناسی، علوم تربیتی و آموزش و پرورش، (19)، 99-110.
صدرالساداتی، بهاره. (1391). بررسی راهکارهای ارتقای سلامت اجتماعی زنان سرپرست خانوار، واحد پذیرش کمیتة امداد امام خمینی(ره) شهرستان پیرانشهر.
هادی‌زاده، محمدهادی.، نوابی نژاد، شکوه.، نورانی‌پور، رحمت الله.، و فرزاد، ولی‌الله. (1398). اثربخشی درمان شناختی - تحلیلی بر خودکارآمدی و مشکلات بین فردی زنان دارای اختلال شخصیت وابسته، نشریه پژوهش‌های مشاوره 18(69)، 229-208.
References
Alijanzadeh Kashi, M., & Zarbakhsh Bahri, M. R. (2019). The effect of gender in the interaction with addiction on depression and suicidal thoughts, a causal-comparative study, Journal of New Developments in Psychology, Educational Sciences and Education, (19), 99-110. (In Persian)
Azad Aramaki, T. (2010). Theorizing in Sociology, Tehran: Jahad Daneshgahi. (In Persian)
Bashir, H. (2011). Foreign media: a reading with discourse analysis, from: the collection of discourse analysis of the world's media (first book). Sima Sharq Publications and Communications Management Monthly. (In Persian)
Berry, J. et al. (1992). Cross-cultural Psychology. Cambridge: Cambridge University Press.
Bruce, M., Takeuchi, D. & Leaf, P. (1991). Poverty and psychiatric status: Longitudinal evidence from the New Haven Epidemiological Catchment Area Study. Archives of General Psychiatry, 48, 470-474.
Ebadollahi, H., Piri, A., & Movaghar Narbin, M. (2011). Stigma and social identity: a case study of stigmatizing social factors on people with obvious physical disabilities in Rasht, Social Sciences, Iranian Social Issues Review, 2(1). (In Persian)
Entman, R. (1993) Framing: Toward clarification of a fractured paradigm, Journal of Communication.
Hadizadeh, M. H., Navabinejad, S., Nooranipour, R., & Farzad, V. (2019). Therapeutic efficacy - an analysis on self-efficacy and interpersonal problems of women with dependent personality disorder, Counseling Research Journal 18(69), 208-229. (In Persian)
Lamber, C., & Brnaman, A. (1997) The Goffman Reader.Blackwall Publishing
Lauber, C., & Rössler, W. (2007). Stigma towards people with mental illness in developing countries in Asia. International Review of Psychiatry, 19(2), 157-178.
Ma, Z. (2017). How the media cover mental illnesses: a review. Health education, 117(1), 90-109.
Paterson, B. (2006). Newspaper representations of mental illness and the impact of the reporting of ‘events’ on social policy: the ‘framing’of Isabel Schwarz and Jonathan Zito. Journal of psychiatric and mental health nursing, 13(3), 294-300.
Rakow, Lana F. (2008) Images of Women in the Media; in the International Encyclopedia of Communication; edited by Wolfgang Donsbach, Malden and Oxford: Blackwell Publishing.
Sadr al-Sadati, B. (2012). Investigating strategies to improve the social health of female heads of households, admission unit of the Imam Khomeini Relief Committee (RA) in Piranshahr city. (In Persian)
Saleh, N. (2020), How the Stigma of Mental Health Is Spread by Mass Media,  Reviewed by Amy Morin, LCSW
Sharifi, M. A. (2012). Feminism's approach to women's mental disorders, Democracy newspaper. (In Persian)
Stein, D. J., & Williams, D. R. (2002). Cultural and social aspects of anxiety disorders. In D.J. Stein, E. Hollander, & B. O. Rothbaum (Eds.), Textbook of Anxiety Disorders. (pp. 463-474). Washington, DC: American Psychiatric Publishing.
Thornham, S. (2007) Women, Feminism and Media, Edinburgh: Edinburgh University Press.
Thornicroft, G. (2008). Stigma and discrimination limit access to mental health care. Epidemiology and Psychiatric Sciences, 17(1), 14-19.
Vries, J., Stein, D. J., Kamuya, D., & Singh, I. (2017). Psychiatric genomics: Ethical implications for public health in lower-and middle-income countries. The American Journal of Bioethics, 17(4), 17-19.
Wahl, O. (2001) Newspapers can mislead about mental illness. The Bell: The Newsletter of the National Mental Health Association.
Wittchen, H. U., & Jacobi, F. (2005). Size and burden of mental disorders in Europe—Acritical review and appraisal of 27 studies. European Neuropsychopharmacology, 15(4), 357-376.
Yang, L. H., Kleinman, A., Link, B. G., Phelan, J. C., Lee, S., & Good, B. (2007). Culture and stigma: Adding moral experience to stigma theory. Social science & medicine, 64(7), 1524-1535.