شناسایی پیامدهای پاندمی کرونا در ورزشکاران دختر کودک و نوجوان بر اساس تجربه زیسته والدین و دختران ورزشکار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

2 استاد گروه مدیریت ورزشی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

3 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی،دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل،ایران

چکیده

هدف: پاندمی کرونا سبب مختل شدن بسیاری از فعالیت های ورزشی روزمره افراد شده است؛ و اثرات مخربی را بر ورزشکاران به خصوص دختران ورزشکار کودک و نوجوان پدید آورد. شناسایی پیامدهای منفی این معضل و ارائه راهکارهای کاربردی با استفاده از تجربیات زیسته افراد مرتبط با موضوع هدف پژوهش حاضر بود. روش: این پژوهش کیفی، کاربردی است و با استفاده از رویکرد پدیدارشناسی به شیوه کلایزی در سال 1400 انجام شد. جامعه آماری شامل افراد مرتبط با موضوع؛ والدین (مربیان ورزشی و اعضای هیئت علمی دانشگاه) و دختران ورزشکار کودک و نوجوان بودند که با موضوع پژوهش ارتباط مستقیمی داشتند. روش نمونه گیری هدفمند و تا زمانی که از مصاحبه ها امکان استخراج مفاهیم کاملا غیرتکراری وجود داشت؛ 18 مصاحبه به صورت نیمه ساختاریافته در محیط طبیعی و در استان مازندران انجام شد. یافته: با تحلیل اطلاعات پژوهش؛ پیامدهای منفی کرونا بر دختران ورزشکار را 61 مفهوم اولیه و 4 مضمون فرعی؛ تاثیرات روانی، اجتماعی و ارتباطی، جسمانی و فراغتی و تفریحی تشکیل می دهد. نتیجه گیری: با درنظر گرفتن پیامدهای منفی حاصل از پژوهش ضروری است با راهکارهای مقابله با آن نظیر؛ برقراری رابطه عاطفی و عمیق تر بین والدین و دختران ورزشکار، ایجاد محیط آرام و به دور از خشونت در منزل، افزایش حمایت اجتماعی توسط بزرگترها، ارزیابی مستمر از وضعیت روانی و جسمانی دختران ورزشکار، ایجاد فضایی شاد در منزل، توجه والدین به ساعت خواب دختران ورزشکار، توجه به تغییرات رفتارهای فردی، تقویت مهارت های ارتباطی، نظارت والدین بر استفاده از شبکه های اجتماعی توسط ورزشکاران دختر و انجام بازی های ذهنی و حرکتی در منزل با پیامدهای منفی کرونا بر دختران ورزشکار مقابله شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying the consequences of corona pandemic in children and adolescent female athletes based on the lived experience of parents and girls athletes

نویسندگان [English]

  • mohammad zare abandansari 1
  • mehrdad moharramzadeh 2
  • fatemeh rezapour 3
1 PhD Student in Sports Management, Faculty of Educational Sciences and Psychology, Mohaghegh Ardabili University, Ardabil, Iran
2 Professor of Sports Management, Faculty of Educational Sciences and Psychology, Mohaghegh Ardabili University, Ardabil, Iran
3 Phd student of Sport Management, Faculty of Educational Sciences and Psychology, Mohaghegh Ardabili University, Ardabil, Iran
چکیده [English]

Objective: The corona pandemic disrupts many of a person's daily sports activities; And had devastating effects on athletes, especially female and child athletes. Identifying the negative consequences of this problem and providing practical solutions using the lived experiences of people related to the subject of the present study was. Method: This is a qualitative, applied research and was conducted using the phenomenological approach in the Colaizzi method in 2021. The statistical population includes people related to the subject; Parents (sports coaches and faculty members) and female athletes were children and adolescents who were directly related to the research topic. Purposeful sampling method and as long as it was possible to extract completely non-repetitive concepts from the interviews; 18 interviews were conducted in a semi-structured environment in the natural environment in Mazandaran province. Results: By analyzing research information; The negative consequences of corona on female athletes 61 basic concepts and 4 sub-themes; It has psychological, social and communication effects, physical, leisure and recreational. Conclusion: Considering the negative consequences of the research, it is necessary to deal with it such as; Establishing a deeper emotional relationship between parents and female athletes, creating a calm and non-violent environment at home, increasing social support by adults, continuous assessment of the mental and physical condition of female athletes, creating a happy atmosphere at home, parents paying attention to bedtime Athlete girls, pay attention to changes in individual behaviors, strengthen communication skills, parental supervision over the use of social networks by female athletes, and play mental and motor games at home to deal with the negative consequences of coronation on female athletes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Lived experience
  • girls
  • parents
  • corona
  • psychology
ابوالمعالی الحسینی، خدیجه. (1399). پیامدهای روان‌شناختی و آموزشی بیماری کرونا در دانش‌آموزان و راهکارهای مقابله با آنها. فصلنامه روان شناسی تربیتی، 16(55): 193-157
احمدی حکمتی کار، امیرحسین.، و ملانوری شمسی، مهدیه (1399). اثرات فعالیت ورزشی با رعایت پروتکل‌های بهداشتی بر شاخص‌های ایمونولوژیک در دوران شیوع بیماری کووید ۱۹: مروری روایتی. مجله دانشگاه علوم پزشکی اراک، ۲۳ (۵) :۵۸۴-۶۰۳
افراشته، سیما.، علی محمدی، یوسف.، و سپندی، مجتبی. (1399). نقش جداسازی، قرنطینه و فاصله گذاری اجتماعی در مهار اپیدمی کووید-19. مجله طب نظامی، 22(2 ): 210-211.
پرستش، محمد.، و مرادی، جلیل. (1399). راهنمای فعالیت‌های بدنی در خانه برای مقابله با ویروس جدید کرونا (کووید ۱۹). مجله دانشگاه علوم پزشکی اراک، ۲۳ (۵) :۶۳۲-۶۴۵ .
جهانگشت، خدیجه. (1399). انگ اجتماعی: از پیامدهای اجتماعی ابتلا به کووید-۱۹. مجله طب دریا، ۲(۱): ۵۹-۶۰
حیدریانی، لیلا.، کرامتی مقدم ،مجید.، و کرامتی مقدم، محسن. (1400) پیامدهای روان شناختی کرونا ویروس: ارائه راهکارهای پیشنهادی. مجله علمی پژوهشی یافته، ۲۳ (1): 55-63
شهیاد، شیما.، و محمدی، محمدتقی.(1399). آثار روان‌شناختی گسترش بیماری کووید-۱۹ بر وضیعت سلامت روان افراد جامعه: مطالعه مروری. مجله طب نظامی، ۲۲ (۲): ۱۸۴-۱۹۲.
صفانیا، علی محمد.، و برهمند، رها. (1399). ارزیابی اثرات ویروس کرونا در صنعت ورزش. فصلنامه روان شناسی تربیتی، 16(55): 135-123.
فرزان، فرزام.، و ناصری، زینب. (1399). نگاهی به پیامدهای بیماری کووید ۱۹ بر ورزش دانش آموزان: ارائه راهکار برای ارتقا سلامت. ارتقای بهداشت نظامی، ۱ (۲): ۶۱-۶۷ .
محرابیان، قباد.، شفیع نیا، پروانه.، حیدری نژاد، صدیقه.، و مهدی پور، عبدالرحمان. (1395). تأثیر برنامه منتخب، بازی بومی و فعالیت‌رایج مراکز پیش دبستانی بر رشد حرکتی و اجتماعی کودکان 6 ساله. پژوهشنامه مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی، 12(24): 172-163.
محمدی آشتیانی.، خدیجه السادات.، خلجی، حسن.، و بهرامی، علیرضا. (1393). مقایسه رشد حرکتی دختران چاق/ اضافه وزن و وزن طبیعی 9-12 ساله ناحیه 2 شهر اراک. پژوهشنامه مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی، 10(20):94-85.
منوچهری نژاد، محسن.، همتی نژاد، مهر علی.، شریفیان، اسماعیل.، و رحمتی، محمد مهدی. (1395). واکاوی نقش عوامل زمینه­ای (خانواده و همسالان، مدرسه و رسانه) در نهادینه سازی فرهنگ ورزش در کودکان و نوجوانان. یک مطالعه کیفی. مجله تحقیقات کیفی در علوم سلامت،  5 (1): 95-83.
References
Adhikari, S. P., Meng, S., Wu, Y. J., Mao, Y. P., Ye, R. X., Wang, Q. Z., ... & Zhou, H. (2020). Epidemiology, causes, clinical manifestation and diagnosis, prevention and control of coronavirus disease (COVID-19) during the early outbreak period: a scoping review. Infectious diseases of poverty, 9(1): 1-12.
Bapuji, H., de Bakker, F. G., Brown, J. A., Higgins, C., Rehbein, K., & Spicer, A. (2020). Business and Society Research in Times of the Corona Crisis. Journal Business & Society, 59(61): 1067-1078.
Boone, E., & Leadbeater, B. (2006). Game on: Diminishing risks for depressive symptoms in early adolescence through positive involvement in team sports. Journal of Research on Adolescence, 16(1): 79–90.
Brett G. Toresdahl, M D. Irfan M. Asif M D. (2020) Coronavirus Disease 2019 (COVID-19): Considerations for the Competitive Athlete. Sport health ,12 (3): 10-15.
Brooks SK, Webster RK, Smith LE, Woodland L, Wessely S, Greenberg N, et all. (2020). The psychological impact of quarantine and how to reduce it: rapid review of the evidence. The Lancet.
Eime RM, Young JA, Harvey JT, Charity MJ, Payne WR. (2013). A systematic review of the psychological and social benefits of participation in sport for children and adolescents: Informing development of a conceptual model of health through sport. Int J Behav Nutr Phys Act,10(98):1-21.
Findlay, C. F., & Coplan, R. J. (2008). Come out and play: Shyness in childhood and the benefits of organized sports participation. Canadian Journal of Behavioural Science, 40: 153–161.
Gaya, A. R., Silva, P., Martins, C., Gaya, A., Ribeiro, J. C., & Mota, J. (2011). Association of leisure time physical activity and sports competition activities with high blood pressure levels: Study carried out in a sample of Portuguese children and adolescents. Child: Care, Health and Development, 37: 329–334
Haible, S., Volk, C., Demetriou, Y., Höner, O., Thiel, A., & Sudeck, G. (2020). Physical activity-related health competence, physical activity, and physical fitness: analysis of control competence for the self-directed exercise of adolescents. International journal of environmental research and public health, 17(1): 39.‏
Holt, N., Kingsley, B., Tink, L., & Scherer, J. (2011). Benefits and challenges associated with sport participation by children and parents from low-income families. Psychology of Sport and Exercise, 12(5): 490–9.
Hughes l, Leavey G. (2012). Setting the Bar: Athetes and Vulnerability to Mentall Illness. Br J Psychi, 6(2), 91-106.
Mclntosh K.( 2020). CoronaVirou Disease 2019 (Covid-19). Hirsch MS (Ed).Uptodate. Last Updated : 9-14.
Mikkelsen, K., Stojanovska, L., Polenakovic, M., Bosevski, M., & Apostolopoulos, V. (2017). Exercise and mental health. Maturitas, 106: 48-56.‏
Miller, K. E., Melnick, M. J., Barnes, G. M., Farrell, M. P., & Sabo, D. (2005). Untangling the links among athletic involvement, gender, race, and adolescent academic outcomes. Sociology of Sport Journal, 22: 178–193.
Moeini, B. A. B. A. K., Rahimi, M. O. T. A. L. E. B., Hazaveie, S. M., Allahverdi Pour, H., Moghim Beigi, A., & Mohammadfam, I. (2010). Effect of education based on trans-theoretical model on promoting physical activity and increasing physical work capacity. J Mil Med, 12(3): 123-30.‏
Pender NJ, Bar-Or O, Wilk B, Mitchell S. Self-efficacy and perceived exertion of girls during exercise. Nurs Res 2002; 51(2): 86-91
Ratten, V. (2020). Coronavirus disease (COVID-19) and sport entrepreneurship. International Journal of Entrepreneurial Behavior & Research, 1-10.
Ren L L, Wang Y M , Wu Z Q, Xiang Z C  Guo L, Xu, T. (2020). Identification of a novel coronavirus causing severe pneumonia in human: a descriptive study. Chin Med J (Engl). May, 5(1): 9-16.
Valois, R., Umstattd, M., Zullig, K., & Paxton, R. (2008). Physical activity behaviors and emotional self-efficacy: Is there a relationship for adolescents? Journal of School Health, 78(6): 321–27.
Zarrett, N., Fay, K., Li, Y., Carrano, J., Phelps, E., & Lerner, R. (2009). More than child's play: Variable and pattern-centered approaches for examining effects of sport participation in youth development. Developmental Psychology, 45(2): 368–82.