تأثیر عرف زمان و مکان در اختصاص حق طلاق

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استاد فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده الهیات و مبانی اسلامی، دانشگاه تهران، ایران

3 استاد گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی،تهران،ایران

چکیده

هدف: هدف پژوهش حاضر شناخت تأثیر زمان و مکان در اختصاص حق طلاق بود. روش: این پژوهش به روش توصیفی ـ تحلیلی انجام شد؛ بحث برابری زن و مرد در حق انحلال نکاح همانند انعقاد آن از نظر فقه و حقوق اسلامی از دیر باز میان اندیشمندان مسلمان مطرح بوده است؛ ولی ایرادات و اعتراضات هیچ‌گاه به میزان کنونی نبوده، ظهور نهضت‌های مدنی و فعالان حقوق بشر و افزایش آگاهی زنان از حقوقشان سبب شده که این مباحث جدی‌تر مطرح شود و فقیهان و قانون‌گذاران کشورهای اسلامی از افق‌های نوینی به مسئله بنگرند. یافته‌ها: یافته‌های پژوش نشان می‌دهد که بررسی نقش عرف در اختصاص حق طلاق، از موضوعات مهم در حوزه‌ی پویایی فقه است و بدون شک نقش عرف زمان و مکان از امور مهم در این امر است. اختصاص حق طلاق به مرد از اموری است که به‌صراحت در قرآن به آن اشاره نشده است و این حق را از زوجه سلب نکرده است. نتیجه‌گیری: با بررسی تاریخی جایگاه زنان در زمان جاهلیت و دیدگاهی که اعراب به جنس زن داشتند و انواع طلاق‌ها در آن روز، با بررسی عرف زمانی و مکانی، عادات و رسوم و تقلیدهای مذهبی متفاوت حکم به درخواست طلاق زوجه داده می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effects of Time and Place Mores on the Allocation of the Right to Divorce

نویسندگان [English]

  • Mahbobeh sadat Moghadasi 1
  • Ahmad Bagheri 2
  • Seyed Mohammad Reza Ayati 3
1 PhD Student in Jurisprudence and Fundamentals of Islamic Law, Faculty of Theology and Political Science, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Professor of Jurisprudence and Fundamentals of Islamic Law, Faculty of Theology and Fundamentals of Islam, University of Tehran, Iran
3 Professor, Department of Jurisprudence and Fundamentals of Islamic Law, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran, Iran
چکیده [English]

Aim: The present study aimed to identify the effects of time and place mores on the allocation of the right to divorce. Method: The research was descriptive-analytical. The equality of men and women in the right to breaking marriage, like its arrangement, in terms of Islamic law and jurisprudence has long been taken into consideration by Muslim thinkers, but its problems and objections have not been as much as the current time. The emergence of civil movement and human rights activists and increased awareness of women of their rights have made these topics more serious; hence, jurists and lawyers have considered the problem from new horizons in Islamic countries. Results: The findings indicate that the role of mores in the allocation of the right to divorce is the most important issue in the field of jurisprudence dynamics, and undoubtedly, the role of time and place mores is an important issue in this regard. Giving men the right to divorce has not been explicitly mentioned in Quran and this right has not been taken from women. Conclusion: According to a historical study of the women status in the age of ignorance and the Arabs' views on women and types of divorces in that time and the study of different temporal and spatial customs, and religious imitations, and mores, a wife can ask for a divorce.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mores
  • Time
  • Place
  • Allocation
  • Right to divorce