پیش بینی بار روانی ویروس کرونا در زنان خانواده در ایام قرنطینه: نقش سبک‌های حل مسئله و سرمایه روانشناختی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی، واحد بندرلنگه، دانشگاه آزاد اسلامی، بندر لنگه، ایران

چکیده

هدف: هدف از پژوهش حاضر، بررسی نقش سبک‌های حل مسئله و سرمایه روانشناختی در استرس ادراک شده حاصل از ویروس کرونا در زنان خانواده بود. روش: روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود و از جامعه آماری زنان شهر بندرعباس، تعداد 155 زن به عنوان نمونه به روش نمونه‌گیری در دسترس در پژوهش شرکت کردند. برای جمع آوری داده‌ها از پرسشنامه سبک های حل مسئله کسیدی و لانگ (1996)، سرمایه روانشناختی لوتانز و آویلو (2007) و استرس ادراک شده کوهن، کمارک و مرملسین (1983) استفاده شد. برای تحلیل داده ها از روش آماری ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون گام به گام استفاده شد. یافته‌ها: بین سبک‌های حل مسئله درماندگی، اجتناب و گرایش با استرس ادراک شده همبستگی مثبت و بین سبک‌های حل مسئله مهارگری، خلاقیت و اعتماد با استرس ادراک شده همبستگی منفی معناداری برقرار بود (01/0=p)؛ همچنین بین خرده مقیاس‌های خودکارآمدی و تاب آوری با استرس ادراک شده (01/0=p) و نمره کل سرمایه روانشناختی و خرده مقیاس امیدواری و خوش‌بینی با استرس ادراک شده (05/0=p) همبستگی معناداری برقرار است. ضرایب رگرسیون گام به گام نشان داد که سبک مهارگری با ضریب بتای (27/0=β)، سبک خلاقیت با ضریب بتای (24/0=β)، سرمایه روانشناختی خودکارآمدی با ضریب بتای (20/0=β)، سرمایه روانشناختی تاب آوری با ضریب بتای (19/0=β)، و سرمایه روانشناختی خوش بینی با ضریب بتای (17/0=β) توانست استرس ادراک شده حاصل از کرونا ویروس را در زنان پیش‌بینی کند. نتیجه‌گیری: با بر اساس یافته‌های به دست آمده از پژوهش، به نظر می‌رسد استفاده از راهبردهای تنظیم هیجان و داشتن احساس معنا در زندگی می‌تواند از میزان شدت بار روانی در شرایط استرس‌زا بکاهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The prediction of the psychological burden of Corona-virus on women in the family during the quarantine: The role of problem-solving styles and psychological capital

نویسندگان [English]

  • sajjad farhadi
  • Hajar GHolam Nazari
Master of Educational Psychology, Bandar Lengeh Branch, Islamic Azad University, Bandar Lengeh, Iran
چکیده [English]

Aim: This study was aimed to study the role of problem solving styles and psychological capital in perceived stress caused by Coronavirus among the women of family. Method: The research method was descriptive-correlational, and from the statistical population of women in Bandar Abbas, 155 women participated in the study as a sample by using the convenience sampling method. The data were collected using the Cassidy and Lang (1996) Problem Solving Styles Questionnaire, gLuten & Avolio (2007) Psychological Capital, and Cohen, Kamarck, & Mermelstein (1983) Perceived Stress. Pearson correlation coefficient and stepwise regression analysis were used to analyze the data. Results: There was a positive correlation between the problem-solving styles of helplessness, avoidance, and tendency, and perceived stress, and there was a significant negative correlation between the problem-solving styles of inhibition, creativity, and trust and the perceived stress (p = 0.01). Also, there is a significant correlation between self-efficacy and resilience subscales and perceived stress (p = 0.01). And there is a significant correlation between the total score of psychological capital and the subscales of hope and optimism and perceived stress (p = 0.05). The stepwise regression coefficients showed that inhibition style with a beta coefficient (β = 0.27), creativity style with a beta coefficient (β = 0.24), self-efficacy psychological capital with a beta coefficient (β = 0.20), psychological capital Resilience with a beta coefficient (β = 0.19), and psychological capital of optimism with a beta coefficient (β = 0.17) were able to predict the perceived stress of coronavirus in women. Conclusion: According to the findings of the study, it seems that the use of emotion regulation strategies and having a sense of meaning in life can reduce the severity of the psychological burden in stressful situations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Perceived stress
  • Psychological burden
  • Problem solving styles
  • Psychological capital
  • Coronavirus
خرمایی، فرهاد.، و زابلی، مصطفی. (1397). بررسی رابطه بین سبک‌های حل مسئله و اهمال‌کاری تحصیلی دانش‌آموزان دبیرستانی: نقش میانجی خودکارآمدی تحصیلی. راهبردهای شناختی در یادگیری، 6(10): 17-38.
رجبی، حبیب.، حریزاوی، محمد.، و تقی پور، سجاد. (1395). نقش واسطه‌ای خود شفقتی در رابطه راهبرد مقابله‌ای و  سلامت روان. مجله علوم روان‌شناختی، 2(3): 45-58.
سیاح، مهدی.، اولی پور، علیرضا.، اردمه، علی.، شهیدی، شکوه.، و یعقوبی عسگرآباد، اسماعیل. (1393). پیش‌بینی سلامت روان و عملکرد تحصیلی دانشجویان از طریق راهبردهای تنظیم شناخت هیجان در دانشجویان دانشگاه جندی‌شاپور اهواز. فصلنامه مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی، 5(1): 37-44.
شاطری، زهره.، اشکانی، نجمه.، و مدرس غروی، مرتضی. (1388). بررسی رابطه بین نگرانی مرضی، شیوه‌های حل مسئله و افکار خودکشی در نمونه غیر بالینی. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان، 14(1): 92-100.
عزیزی، سمانه.، و بشرپور، سجاد. (1399). نقش نشخوار فکری، تنظیم هیجان و واکنش‌پذیری به استرس در پیش‌بینی اضطراب ویروس کرونا (کووید-19) در پرستاران. فصلنامه مدیریت پرستاری، 9(3): ۸-۱۸.
علی پور، احمد.، قدمی، ابوالفضل.، علی پور، زهرا.، و عبداله زاده، حسن. (1399). اعتباریابی مقدماتی مقیاس اضطراب بیماری کرونا (CDAS) در نمونه ایرانی. مجله روانشناسی سلامت، 8(32): 165-175.
محمدی، زهرا. ( 1387 ). تعیین مشخصات روان‌سنجی مقیاس سبک‌های حل مسئله کسیدی و لانگ. مجله توان‌بخشی، 8(31): 63-59.
مهدی زادگان، ایران.، و شریفی رنانی، زینب. (1394). مقایسه رضایت جنسی، تعهد زناشویی، صمیمیت زناشویی و تصویر بدن در زنان متأهل شاغل و خانه‌دار. فصلنامه زن و مطالعات خانواده، 8(29): 135-150.
References
Ashish, D. (2016). Self-Compassion and the Need of Self-Preservation. In Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Doctor of philosophy. The University of Arizona.
Baker, D.A., Caswell, H.L., Eccles, F.J.R. (2019). Self-compassion and depression, anxiety, and resilience in adults with epilepsy. Epilepsy & Behavior, 90: 154-161.
Barnard, L. K., & Curry, J. F. (2011). Self-compassion: Conceptualizations, correlates, & interventions. Review of general psychology, 15(4): 274- 289.
Brion, J. M., Leary, M. R., & Drabkin, A. S. (2014). Self-compassion and reactions to serious illness: The case of HIV. Journal of health psychology, 19(2): 218-229.
Cassidy T, Lang C,. (2005). Problem- Solving Style, stress and Psychological Illness, British journal of Clinical Psychological society; 35: 265-277.
Cassidy, T. (2002). Problem-solving style, Achievement motivation, Psychological distress and Response to a simulated emergency. Counseling Psychology Quarterly, 15: 325-332.
Cassidy, T. (2010). Problem-solving style, achievement motivation, psychological distress and response to a simulated emergency. Journal of Counselling Psychology Quarterly, 15(4): 325-332.
Chu, X.-W., Fan, C.-Y., Liu, Q.-Q., & Zhou, Z.-K. (2018). Cyberbullying victimization and symptoms of depression and anxiety among Chinese adolescents: Examining hopelessness as a mediator and selfcompassion as a moderator. Computers in Human Behavior, 86: 377–38.
Diedrich A, Hofmann SG, Cuijpers P, Berking M. (2016). Self-compassion enhances the efficacy of explicit cognitive reappraisal as an emotion regulation strategy in individuals with major depressive disorder. Behav Res Ther. 82:1-10.
Diedrich, A., Grant, M., Hofmann, S. G., Hiller, W., & Berking, M. (2014). Self-compassion as an emotion regulation strategy in major depressive disorder. Behaviour research therapy, 58: 43-51.
Eisenberg, N., Spinrad, T. L., & Eggum, N. D. (2010). Emotionrelated self-regulation and its relation to children’s maladjustment. Annual Review of Clinical Psychology, 6(9): 495–525.
Fischhoff, B. (2020). Speaking of Psychology: Coronavirus Anxiety. In: https://www.apa.org/research/action/speaking-of-psychology/coronavirus-anxiety.
Gilbert, P., & Procter, S. J. C. P. (2006). Compassionate mind training for people with high shame and self‐criticism: Overview and pilotstudy of a group therapy approach. Clinical Psychology Psychothrapy, 13(6): 379-353.
Huh, HJ. Kim, KH. Lee, HK. Chae, JH. (2017). the relationship between childhood trauma and the severity of adulthood depression and anxiety symptoms in a clinical sample: The mediating role of cognitive emotion regulation strategies. J Affect Disord. 213: 44-50.
Hupfeld, J., & Ruffieux, N. (2011). Validierung einer deutschen version der Self-Compassion Scale (SCS-D). Zeitschrift für klinische Psychologie und Psychotherapie.
     Kalia V, Fuesting M, Cody M. (2019). Perseverance in solving Sudoku: role of grit and cognitive flexibility in problem solving. J Cogn Psychol, 31(3): 370-8.
Krieger, T., Altenstein, D., Baettig, I., Doerig, N., & Holtforth, M. G. (2013). Self-compassion in depression: Associations with depressive symptoms, rumination, and avoidance in depressed outpatients. Behavior Therapy, 44(3): 501-513.
Metis S, Cupach WR. (2018).The influence of relationship beliefs and problem‐solving responses on satisfaction in romantic relationships. Hum. J Commun Res, 17(1): 170-85.
Neff, K. (2012). The science of self-compassion. Compassion and wisdom in psychotherapy, 79-92.
Neff, K. D. & Costigan, A. P. (2013). SelfCompassion, Wellbeing and Happiness. Psychologie in Österreich. 2(3): 114-119.
Neff, K. D., & Dahm, K. A. (2015). Self-compassion: What it is, what it does, and how it relates to mindfulness. Handbook of mindfulness and self- Regulation. 76(6): 121-137
Neff, K. D., Pisitsungkagarn, K., & Hsieh, Y.-P. (2008). Self-compassion and self-construal in the United States, Thailand, and Taiwan. Journal of Cross-Cultural Psychology, 39(3): 267-285.
Roy, D., Tripathy, S., Kar, SK., Sharma, N., Verma, SK, Kaushal, V. (2020). Study of knowledge, attitude, anxiety & perceived mental healthcare need in Indian population during COVID-19 pandemic. Asian J Psychiatr. 51: 1-7.
Rubin, G. J., Wessely, S. (2020). The psychological effects of quarantining a city. BMJ (Clinical research ed.), 368, m313. doi: 10.1136/bmj.m313.
Strauss AY, Kivity Y, Huppert JD. (2019). Emotion regulation strategies in cognitive behavioral therapy for panic disorder. Behav Ther. 50(3): 659-71.
Tong Z-D., Tang A., Li K-F., Li P.,Wang H-L., Yi J-P. (2020).Potential presymptomatic transmission of SARS-CoV-2, Zhejiang Province, China. Emerg Infect Dis, 65(5): 1052-1060
Valero-Moreno, S., Lacomba-Trejo, L., Casaña-Granell, S. (2020). Psychometric properties of the questionnaire on threat perception of chronic illnesses in pediatric patients. Revista Latino-americana de Enfermagem. 28:e3242. DOI: 10.1590/1518-8345.3144.3242.
World Health Organization. (2020). Coronavirus disease 2019 (COVID-19) situation report–34. Geneva, Switzerland: World Health Organization. https://www. who.int /docs/default-source/ coronaviruse /situation-reports/20200223-sitrep-34-covid-19.pdf?sfvrsn= 44ff8fd3 _ 2pdf icon.
Wu, Z., McGoogan, J. M. (2020). Characteristics of and Important Lessons from the Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Outbreak in China: Summary of a Report of 72 314 Cases from the Chinese Center for Disease Control and Prevention external icon. JAMA. Published online: February 24.DOI:10.1001/jama.2020.2648.
Yarnell, L. M., & Neff, K. D. (2012). Selfcompassion, interpersonal conflict resolutions, and well-being. Self and Identity, 1: 1–14.