اثربخشی آموزش بازی‌های حرکتی ریتمیک بر اضطراب جدایی کودکان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه روانشناسی و آموزش کودکان با نیازهای خاص، دانشگاه اصفهان، ایران

2 گروه روانشناسی، دانشگاه فرهنگیان پردیس شهید ایزدپناه یاسوج، ایران

3 کارشناسی ارشد علوم تربیتی، دانشگاه یاسوج، یاسوج، ایران

4 دانشجوی دکتری گروه روانشناسی و آموزش کودکان با نیازهای خاص، دانشگاه اصفهان، ایران

5 کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی، واحد بندرلنگه، دانشگاه آزاد اسلامی، بندرلنگه، ایران

چکیده

مقدمه: پژوهش حاضر با هدف تعیین میزان اثربخشی آموزش بازی‌های حرکتی ریتمیک بر کاهش اضطراب جدایی کودکان 5 تا 6 سال بود. روش: روش پژوهش نیمه تجربی با طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه گواه و پیگیری دو ماهه و جامعۀ مورد مطالعه این پژوهش 29 کودک 5 تا 6 سال دارای اضطراب جدایی ارجاع داده شده به کلینیک تخصصی خانواده و کودک دانشگاه شهید بهشتی در سال 1397 بود که پس از غربالگری با مقیاس سنجش اضطراب جدایی (نسخه والد) 24 کودک به شیوه هدفمند انتخاب و به‌صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه (هر گروه 12 کودک) جایگزین شدند. گروه آزمایشی به مدت 8 جلسه تحت بسته آموزش بازی‌های حرکتی ریتمیک رافعی (1391) قرار گرفتند، اما گروه گواه هیچ مداخله‌ای دریافت نکرد. داده‌ها با استفاده از روش آماری واریانس مختلط تحلیل شد. یافته‌ها: نتایج نشان داد که آموزش بازی‌های حرکتی ریتمیک بر نمره کل اضطراب جدایی (10/60=P=0/004,F)، بعد ترس از تنها ماندن (7/43=P=0/012,F)، بعد ترس از رها شدن (F=10/39, P=0/004)، بعد ترس از بیماری‌های جسمی (10/09=P=0/004,F) و بعد نگرانی درباره حوادث خطرناک (F=3/97 P=0/049) مؤثر بوده است و این تاثیر در مرحله پیگیری پایدار بود. نتیجه‌گیری: آموزش بازی‌های حرکتی ریتمیک یک مداخله راهبردی مؤثر برای کاهش میزان اضطراب جدایی کودکان است. بر مبنای نتایج این پژوهش به مشاوران و روان‌شناسان کودک می‌توان پیشنهاد نمود که با استفاده از این روش درمانی در کاهش اضطراب جدایی در کودکان بکوشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effectiveness of rhythmic movement games training on separation anxiety in children

نویسندگان [English]

  • Salar Faramarzi 1
  • saadi Bakrayi 2
  • Majid Mohebzadeh 3
  • Ali Aghaziarati 4
  • badr ranjbar 5
1 Associated Professor in Department of Psychology and Education of Children with Special Needs, Faculty of Education and Psychology, University of Isfahan, Isfahan, Iran
2 Department of Psychology, Farhangian University, Shahid Izadpanah Campus, Yasouj, Iran
3 M.A of Educational Sciences, Yasouj University, Yasouj, Iran
4 PhD student, Department of Psychology and Education of Children with Special Needs, Faculty of Education and Psychology, University of Isfahan, Isfahan, Iran
5 Bandarlange Branch, Islamic Azad University, Bandarlange Branch,
چکیده [English]

Aim: The aim of this study was to determine the effectiveness of rhythmic movement game training on reducing separation anxiety in children aged 5 to 6 years. Method: The research method was quasi-experimental with pretest-posttest design with control group and two-month follow-up. The study population of this study was children aged 5 to 6 years with separation anxiety referred to the Family and child clinic of Shahid Beheshti University in 2018. After screening with separation separation measurement scale (parent version), 24 children were selected by convenience sampling method and randomly in The experimental and control groups (12 children in each group) were replaced. The experimental group underwent Rafie (2012) rhythmic movement training package for 8 sessions, but the control group did not receive any intervention. Data were analyzed using repeated measures analysis of variance statistical method. Results: The results showed that rhythmic motor game training on the total score of separation anxiety (F = 0.004, P = 0.004), fear of being left alone (F = 0.012, F = 7.7), fear of abandonment. (F = 10.00, P = 0.004), then the fear of physical diseases (F = 0.004, F = 10.60) and the dimension of worry about dangerous accidents (F = 0.049, F = 3.97) and this effect was sustained in the follow-up phase. Conclusion: Teaching rhythmic movement games is an effective strategic intervention to reduce separation anxiety in children.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Play
  • rhyth mic movements
  • separation anxiety
برزگر بفروئی، کاظم.، میرجلیلی، مرضیه.، و شیرجهانی، اعظم. (1394). نقش بازی های حرکتی، نقاشی و موسیقی در کاهش مشکلات رفتاری تحصیلی کودکان دارای مشکلات یادگیری. تعلیم و تربیت استثنایی، 15(7): 66-79
پورشهریار، حسین.، هاشمی، سجاد.، آقازیارتی، علی.، و ملک‌شیخی، سمیه. (1396). اثربخشی آموزش بازی های حرکتی موزون بر دلبستگی و اختلال رفتاری دانش آموزان پسر مقطع اول و دوم ابتدایی. روانشناسی کاربردی، 11(4 پیاپی44): 515-533
تاج دینی، سمیرا.، و پیرخائفی، علیرضا. (1394). تأثیر آموزش بازی‌های ریتمیک بر ارتقا و بهبود مهارت‌های ارتباطی و اجتماعی کودکان اوتیستیک شهرستان ارومیه. مجله مطالعات علوم پزشکی، ۲۶ (۴) :۲۶۸-۲۸۰
خورشیدوند، زینب.، و رضایی، علی محمد. (1396). ویژگی‌های روانسنجی پرسشنامه اضطراب جدایی بزرگسالی در بین دانشجویان. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام، 25(6): 160-170
رادمنش، الهه.، گرجی، یوسف.، و شریفی، طیبه. (1397). اثربخشی آموزش بازی درمانی شناختی رفتاری بر کاهش اضطراب جدایی. ششمین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم تربیتی و روانشناسی در ایران، کد COI مقاله: EPCONF06_152: 123-129.
رافعی، طلعت. (1391). حرکت ها و بازی های (موزون) ریتمیک: راهنمای مربیان درمانگران و خانواده ها. تهران: انتشارات دانژه
ریاحی، فروغ.، امینی، فاطمه.، و صالحی ویسی، محمد. (1391). مشکلات رفتاری کودکان و ارتباط آن با سلامت روان مادران. مجله دانشگاه علوم پزشکی پارس (جهرم)، 10(1): 46-۵۲
زینی، مرضیه.، خاکسار، الهام.، بلوچی انارکی، محمد.، و رضایی‌نسب، فاطمه. (1395). تاثیر آموزش حرکات ریتمیک و بازی های گروهی بر بهبود درک، دقت و توالی شنیداری کودکان بر اساس رویکرد روان عصب شناختی. پژوهش‌های تربیتی، 32(3): 78-83
سبزیان، سعیده.، مهرابی، حسینعلی.، و کلانتری، مهرداد. (1397). اثربخشی آموزش روابط والد – فرزند بر میزان مشکلات هیجانی شامل اضطراب جدایی، اضطراب منتشر، ترس مرضی، افسردگی و ترس اجتماعی. پژوهش‌های علوم شناختی و رفتاری، 8(1): 59-76
ﻃﻼﻳﻲﻧﮋاد، نعیمه.، ﻣﻈﺎﻫﺮی، محمدعلی.، ﻗﻨﺒﺮی، سعید. و ﻋﺴﮕﺮی، علی. (1395). وﻳﮋﮔﻲﻫﺎی ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ ﻣﻘﻴﺎس ﺳﻨﺠﺶ اﺿﻄﺮاب ﺟﺪاﻳﻲ (ﻓﺮم واﻟﺪﻳﻦ). روانﺷﻨﺎﺳﻲ ﺗﺤﻮﻟﻲ: روانﺷﻨﺎﺳﺎن اﻳﺮاﻧﻲ، 12(47)، 225-235
طلایی نژاد، نعیمه. (1397).مقیاس سنجش اضطراب جدایی (فرم والدین): روش اجرا و نمره‌گذاری (نسخه فارسی). روانﺷﻨﺎﺳﻲ ﺗﺤﻮﻟﻲ: روانﺷﻨﺎﺳﺎن اﻳﺮاﻧﻲ، 14(55): 343-346
محمدزاده، حسن.، سلیمانی، مهران.، دانشیار، الهام.، و دهقانی زاده، جلال. (1399). اثربخشی بازی های ریتمیک و گروهی بر مهارت های حرکتی درشت و تعامل اجتماعی کودکان اتیسم. کودکان استثنایی، ۲۰ (۲) :۶۳-۷۶
نایب‌حسین‌زاده، سپیده.، آقازیارتی، علی.، همتی پویا، سمیه.، و کریمی، مونا. (1399). تأثیر آموزش بازی‌های حرکتی ضرب‌آهنگ مادر-کودک بر کاهش پرخاشگری کلامی و غیرکلامی کودکان 3 تا 5 سال. سلامت روان کودک، 7(3): 61-78
References
Amini, M., & Pashmdarfard, M. (2019). The Effect of Poetry and Rhythmic Movements Therapy on Reducing Childhood Anxiety of a Child with Myelomeningocele: A Case Report. Func Disabil J, 2 (1) :64-70
Baldwin, D.S., Gordon, R., Abelli, M., & Pini, S. (2016). The separation of adult separation anxiety disorder. CNS Spectrums, 21(4): 289-297
Cancer, A., Bonacina, S.,Antonietti, A., Salandi, A., Molteni, M., & Lorusso, ML, (2020), The Effectivenessof Interventions for DevelopmentalDyslexia: Rhythmic Reading TrainingCompared With Hemisphere-SpecificStimulation and Action Video Games.Front. Psychol, 11(4): 1158-1162.
Costello, BM. (2018). The Rhythm of Game Interactions: Player Experience and Rhythm in Minecraft and Don’t Starve. Games and Culture. 2018;13(8):807-824.
Dewi, KS., Prihatsanti, U., Setyawan, I., Siswati.(2015). Children’s Aggressive Behavior Tendency in Central Java Coastal Region: The Role of Parent-Child Interaction, Father’s Affection and Media Exposure. Procedia Environ Sci, 23(2): 192–8.
Ferreira, J.M., Makinen, M., & Amorim, K.D.S. (2016). Intellectual disability in kindergarten: possibilities of development through pretend play. Procedia-Social and Behavioral Sciences. 217(1): 487-500.
Gómez, F.R.,  Semenyna, S.W., Court, L., & Vasey, P. (2017). Recalled Separation Anxiety in Childhood in Istmo Zapotec Men, Women, and Muxes. Archives of Sexual Behavior, 46(3): 109–117
Milrod, B., Keefe, J.R., Choo, T., Arnon, S., Such, S., Lowell, A., Neria, Y., & Markowitz, J.C. (2020). Separation anxiety in PTSD: A pilot study of mechanisms in patients undergoing IPT. Depression & Anxiety, 37(4): 386-395
Mofrad, S., Abdullah, R., & Abu Samah, B. A. (2009). Perceived parental overprotection and separation anxiety: Does specific parental rearing serve as specific risk factor. Asian Social Science, 5(1): 109-116.
Mofrad, S., Abdullah, R., & Uba, I. (2010). Attachment patterns and separation anxiety symptom. Asian Social Science, 6(11): 148-153
Patscheke, H., Degé, F., Schwarzer, G. (2019). The effects of training in rhythm and pitch on phonological awareness in four- to six-year-old children. Psychology of Music, 47(3): 376-391.
Silove, D., Manicavasagar, V., & Pini, S. (2016). Can separation anxiety disorder escape its attachment to childhood?. World Psychiatry, 15(2):113-115.
Singh, S., Lundy, M., Haymes, MV., & Caridad, A. (2011). Mexican Immigrant Families: Relating Trauma and Family Cohesion. J Poverty, 15(4):427–43.
Vilà-Giménez, I., Igualada, A., & Prieto, P. (2019). Observing storytellers who use rhythmic beat gestures improves children’s narrative discourse performance. Developmental Psychology, 55(2): 250–262