کلیدواژه‌ها = شایستگی هیجانی-اجتماعی
مقایسه اثربخشی آموزش شایستگی هیجانی-اجتماعی و ذهن آگاهی بر سرزندگی تحصیلی دختران نوجوان

دوره 2، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 385-405

10.22034/aftj.2022.282461.1068

حمیده سادات نزاکتی هاشمیان؛ حسین مهدیان؛ ابوالفضل بخشی پور