نویسنده = قربان فتحی اقدم
اثربخشی آموزش مدل چهار عاملی ذهن آگاهی و خود دلسوزی بر رضایت از زندگی و تاب آوری زنان سالمند

دوره 3، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 612-631

10.22034/aftj.2022.302623.1180

جهان سادات اسدی بیجانیه؛ مجتبی امیری مجد؛ محمد قمری؛ قربان فتحی اقدم