پیش بینی رضایت از زندگی بر اساس هوش هیجانی، هوش معنوی و سلامت روان زوجین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه روانشناسی عمومی، واحد تهران غرب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 دانشیار گروه روانشناسی، واحد تهران غرب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 استادیار گروه روانشناسی، واحد تهران غرب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

هدف: هدف از انجام این پژوهش پیش بینی رضایت از زندگی بر اساس هوش هیجانی، هوش معنوی و سلامت روان زوجین بود که با روش همستگی انجام شد. روش پژوهش: این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است و جامعه آماری پژوهش شامل کلیة زوجین مراجعه کننده به مرکز مشاوره مهرانا شهر تهران به تعداد 360 نفر و تعداد کل جامعه و مراجعه به جدول کرجسی و مورگان برابر با 186 برآورد شد. ابزار گردآوری داده‌ها شامل پرسشنامة رضایت از زندگی داینر (1985)، هوش هیجانی بارآن (1980)،هوش معنوی کینگ (2008) و پرسشنامة سلامت روان گلدبرگ و هیلر (۱۹۷۲) می بود. تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده، به دو روش توصیفی و استنباطی از طریق نرم افزار SPSS21 انجام شد. یافته‌ها: نتایج نشان داد که متغییرهای هوش هیجانی، هوش معنوی و سلامت روان قادر به پیش بینی رضایت از زندگی زوجین می باشد. با توجه به مقدار Beta سلامت روان سهم بیشتری در پیش بینی رضایت از زندگی زوجین دارد (01/0=p). نتیجه‌گیری: معناداری هوش هیجانی و هوش معنوی می تواند سبب افزایش رضایت از زندگی باشد؛ به عبارت دیگر معناداری هوش هیجانی و هوش معنوی به گونه ای غیر مستقیم و در تعامل با سلامت روان می تواند سبب افزایش رضایت از زندگی زوجین شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Predicting life satisfaction based on emotional intelligence, spiritual intelligence and mental health of couples

نویسندگان [English]

  • Nasrin nemati jahan 1
  • Parinaz Banisi 2
  • Hamidreza Vatankhah 3
1 Master student, Department of General Psychology, Islamic Azad University, West Tehran Branch, Tehran, Iran
2 Associate Professor, Department of Psychology, West Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
3 Assistant Professor, Department of Psychology, West Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Aim: The aim of this study was to predict life satisfaction based on emotional intelligence, spiritual intelligence and mental health of couples, which was done by correlation method. Methods: This is a descriptive correlational study and the statistical population of the study including all couples referred to Mehrana Counseling Center in Tehran was 360 people and the total population and referring to Krejcie and Morgan table was estimated to be 186. Data collection tools included Diner Life Satisfaction Questionnaire (1985), Baran Emotional Intelligence Questionnaire (1980), King Spiritual Intelligence Questionnaire (2008) and Goldberg & Hiller Mental Health Questionnaire (1972). The collected data were analyzed by descriptive and inferential methods through SPSS21 software. Results: The results showed that the variables of emotional intelligence, spiritual intelligence and mental health can predict the life satisfaction of couples. According to the Beta value, mental health has a greater share in predicting life satisfaction of couples (p = 0.01). Conclusion: Significance of emotional intelligence and spiritual intelligence can increase life satisfaction; In other words, the significance of emotional intelligence and spiritual intelligence indirectly and in interaction with mental health can increase satisfaction with couples' lives.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Life Satisfaction
  • Emotional Intelligence
  • Spiritual Intelligence
  • Mental Health