ارائه مدل ساختاری خردمندی در زوجین بر اساس هوش اخلاقی با نقش واسطه‌ای ذهن آگاهی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 ﺩﺍﻧﺷﺟﻭ ﺩﮐﺗﺭی ﺭﻭﺍﻧﺷﻧﺎﺳﻲ ﻋﻣﻭﻣﻲ، ﮔﺭﻭﻩ ﺭﻭﺍﻧﺷﻧﺎﺳﻲ عمومی، ﻭﺍﺣﺩ ﻋﻠﻭﻡ و ﺗﺣﻘﻳﻘﺎﺕ، ﺩﺍﻧﺷﮕﺎﻩ ﺁﺯﺍﺩ ﺍﺳﻼﻣﯽ،

2 ﺍﺳﺗﺎﺩ ﺗﻣﺎﻡ ﮔﺭﻭﻩ ﺭﻭﺍﻧﺷﻧﺎﺳﻲ تربیتی، ﺩﺍﻧﺷﮕﺎﻩ ﻋﻼﻣﻪ ﻁﺑﺎﻁﺑﺎﻳﻲ ، ﺗﻬﺭﺍﻥ، ﺍﻳﺭﺍﻥ

3 ﺍﺳﺗﺎﺩﻳﺎﺭ ﮔﺭﻭﻩ ﺭﻭﺍﻧﺷﻧﺎﺳﻲ عمومی، ﻋﻠﻭﻡ و ﺗﺣﻘﻳﻘﺎﺕ، ﺩﺍﻧﺷﮕﺎﻩ ﺁﺯﺍﺩ ﺍﺳﻼﻣﯽ، ﺗﻬﺭﺍﻥ، ﺍﻳﺭﺍﻥ

4 ﺍﺳﺗﺎﺩﻳﺎﺭ ﮔﺭﻭﻩ ﺭﻭﺍﻧﺷﻧﺎﺳﻲ کودکان استثنایی، ﻋﻠﻭﻡ و ﺗﺣﻘﻳﻘﺎﺕ، ﺩﺍﻧﺷﮕﺎﻩ ﺁﺯﺍﺩ ﺍﺳﻼﻣﯽ، ﺗﻬﺭﺍﻥ، ﺍﻳﺭﺍﻥ

چکیده

هدف: این پژوهش با هدف، ارائه مدل ساختاری خردمندی در زوجین بر اساس هوش اخلاقی با نقش واسطه ای ذهن آگاهی انجام شد. روش پژوهش: این مطالعه مقطعی از نوع همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش را کلیه زوجین (زن و شوهر) در شهر تهران در سال 1400-1399 تشکیل دادند، که از میان آن‌ها، تعداد 380 نفر با روش نمونه‌گیری خوشه ای مرحله ای انتخاب شدند. در این پژوهش از ابزارهای خردمندی (آردلت، 2003)، هوش اخلاقی (لنیک و کیل، 2011) و ذهن آگاهی (ریان و براوان، 2003) استفاده شد که همگی از اعتبار و پایایی قابل قبولی برخوردار بودند. به منظور تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از مدل‌یابی معادلات ساختاری و نرم‌افزار SPSS-V23 و Amos-V8.8 استفاده شد. یافته‌ها: نتایج پژوهش نشان داد که مدل از برازش مناسبی برخوردار است. نتایج نشان داد هوش اخلاقی اثر مستقیم بر خردمندی داشته است، رابطۀ هوش اخلاقی با خردمندی به صورت مستقیم برابر (63/4 = t و 51/0=β) است. همچنین نتایج نشان داد که اثر غیرمستقیم هوش اخلاقی بر خردمندی زوجین به واسطه ذهن آگاهی مورد تأیید بوده است (05/0=P). نتیجه‌گیری: بنابراین این مدل می تواند الگوی مناسبی برای شناسایی عوامل موثر بر خردمندی زوجین باشد و نتایج آن در راستای برنامه ریزی برای افزایش ذهن آگاهی و هوش اخلاقی در زوجین استفاده شود. لذا توجه به متغیرهای مذکور در پیشگیری و طراحی درمان‌های مناسب‌تر به پژوهشگران و درمانگران یاری می‌رساند.

کلیدواژه‌ها