اثر بخشی آموزش مهارت‌های پیش از ازدواج مدل تحکیم ازدواج پیش از شروع (سیمبیس) بر الگوها و آسیب‌های زوج‌های نامزد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری مشاوره خانواده، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

2 استاد گروه مشاوره، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

3 دانشیار گروه روانشناسی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

چکیده

هدف: هدف پژوهش تعیین اثر بخشی آموزش مهارت‌های پیش از ازدواج مدل تحکیم ازدواج پیش از شروع (سیمبیس) بر الگوها و آسیب‌های زوج‌های نامزد بود. روش: روش پژوهش شبه آزمایشی با گروه آزمایش و گروه گواه، طرح پیش‌آزمون، پس‌آزمون و پیگیری سه ماهه و جامعه آماری 44 زوج نامزد مراجعه‌کننده به مرکز مشاوره دانشگاه شهید بهشتی در سال 1397 بود. از این جامعه 20 زوج نامزد به شیوه هدفمند انتخاب و به شکل تصادفی 10 زوج در هر یک از دو گروه آزمایش و گواه گمارش شدند. ابزار پژوهش پرسشنامه سنجش و ارزیابی الگوها و آسیب‌های پیش از ازدواج رستمی، نوابی نژاد و فرزاد (1398) و نیز برنامه آموزش مهارت‌های پیش از ازدواج مبتنی بر مدل تحکیم ازدواج پیش از شروع پاروت و پاروت (2016) بود که در 8 جلسه 90 دقیقه‌ای گروهی به گروه‌ آزمایش ارائه و داده‌ها با استفاده از آزمون تحلیل واریانس مختلط تحلیل شد. یافته‌ها: نتایج حاکی از تأثیر آموزش مهارت‌های پیش از ازدواج بر الگوهای ناکارامد ارتباطی (7/71=P=0/009,F)، الگوهای ناکارامد مدیریت رابطه (6/91=P=0/013,F)، نظام ارزشی زوج‌ها (4/54=P=0/04,F)، ذهنیت طرحواره‌ای (4/94=P=0/04,F) و اثرات مخرب خانواده اصلی (10/62=P=0/003,F) و پایداری این تأثیر در مرحله پیگیری بود. نتیجه‌گیری: از آنجا که آموزش مدل تحکیم ازدواج پس از شروع منجر به شناسایی الگوهای ارتباطی ناکارامد و اصلاح این الگوها و افزایش مهارت‌های مدیریت رابطه می‌شود؛ بنابراین می‌توان از آن در جهت بهبود الگوها و کاهش آسیب‌های ازدواج استفاده نمود.

کلیدواژه‌ها


جعفرزاده، ز. (1394). بررسی تأثیر مدل SYMBIS بر کاهش تعارضات زناشویی در زوجین مراجعه‌کننده به مرکز مداخله در بحران شهر اصفهان. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد واحد خوراسگان.
ستوده، هدایت الله.، و بهاری، سیف‌الله. (1395). آسیب‌شناسی خانواده. تهران: نشر ندای آریانا
رستمی، مهدی.، نوابی نژاد، شکوه.، و فرزاد، ولی‌الله. (1398 ج). آسیب‌شناسی مشکلات زوج‌های در مرحله نامزدی و تدین بسته مشاوره پیش از ازدواج بومی و مقایسه تأثیر آن با آموزش پیش از ازدواج مدل مبتنی بر SYMBIS بر مشکلات زوج‌های نامزد. رساله دکتری، رشته مشاوره خانواده، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران.
رستمی، مهدی.، و قزلسفلو، مهدی. (1398). مقایسه اثربخشی آموزش پیش از ازدواج گاتمن و آموزش پیش از ازدواج به شیوه سیمبیس بر الگوها و آسیب‌های زوجین نامزد قوم ترکمن. طرح پژوهشی مصوب دانشگاه گنبدکاووس، (چاپ نشده).
صفایی، سیدحسین.، و امامی، اسدالله. (1396). مختصر حقوق خانواده. تهران: نشر میزان
References
Gottman, J. M., & Gottman, J. S. (2015). 10 Principles for Doing Effective Couples Therapy (Norton Series on Interpersonal Neurobiology). New York: Norton. Pp: 38-57.
Kepler, A. (2015). Marital satisfaction: The impact of premarital and couples counseling. Master ofSocial Work Clinical Research Papers. St Catharine's College, Cambridge.
Riles, G. (2016). Premarital vs. no premarital counseling: Determining marital satisfaction relationships in African American marriages. Capella University, ProQuest Dissertations Publishing, 10076346.
Parrott L, & Parrott L. (2016). Saving Your Marriage Before It Starts (SYMBIS): Seven Questions to Ask Before -- and After -- You Marry. Publisher: Zondervan; New, Expanded edition, 6-109.
Simeone-DiFrancesco C., Roediger E., & Stevens B.A. (2015). Schema Therapy with Couples a Practitioner’s Guide to Healing Relationships. John Wiley & Sons, Ltd
Vail, S. H. (2012). Reducing the divorce rate among Christians in America: Premarital counseling a prerequisite for marriage. Liberty University School of Divinity.
Weiss, J. M. (2014). Marital preparation, experiences, and personal qualities in a qualitative study of individuals in great marriages. Master Dissertation in Family, Consumer, and Human Development. Utah State University