نمایه نویسندگان

آ

 • آب روشن، فرزانه مقایسه اثربخشی رفتار درمانی عقلانی هیجانی و درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر رفتارهای خودمراقبتی (رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﺗﻐﺬﯾﻪای، ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ، ﮐﻨﺘﺮل ﻗﻨﺪﺧﻮن، ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﭘﺎ و ﺗﺒﻌﯿﺖ داروﯾﯽ ﺑﯿﻤﺎران) در زنان مبتلاء به دیابت نوع دوم [دوره 3، شماره 1، 1401، صفحه 37-55]
 • آرام نیا، الهام تدوین بسته آموزشی بومی کارت های ذهنیت طرحواره ای و بررسی اثربخشی آن بر تعارض زناشویی [دوره 3، شماره 1، 1401، صفحه 161-176]
 • آزاد، مهناز بررسی بازنمایی فرهنگی زنان در حوزه اختلالات روانی در دهه نود سینمای ایران: روش تحلیل گفتمان، رویکرد پدام [دوره 3، شماره 5، 1401، صفحه 597-613]
 • آزاد یکتا، مهرناز بررسی رابطه تعارض کار- خانواده و استرس شغلی با خستگی عاطفی با میانجی‌گری توانمندی‌های منشی در کارمندان زن و مرد [دوره 3، شماره 4، 1401، صفحه 585-601]
 • آقاجانی، سیف اله اثربخشی توانمندسازی خانواده برتغییرجوعاطفی خانواده وپیشگیری از اعتیاد در نوجوانان دارای والدین وابسته به مواد [دوره 3، شماره 4، 1401، صفحه 388-403]
 • آقاجانی، طهمورث روابط ساختاری شدت درد و خودکارآمدی با ترس از حرکت با میانجی گری پریشانی روان شناختی در زنان مبتلا به آرتریت‌روماتوئید [دوره 3، شماره 3، 1401، صفحه 1-19]
 • آقازیارتی، علی اثربخشی آموزش تحلیل رفتار متقابل بر استرس والدگری مادران و پذیرش والدینی کودکان تیزهوش پرخاشگر [دوره 3، شماره 1، 1401، صفحه 1-20]
 • آقایوسفی، علیرضا مدل سازی تعارض زناشویی بر اساس خودمتمایزسازی و خانواده گرایی با نقش میانجی صمیمیت و بلوغ عاطفی در خانواده [دوره 3، شماره 2، 1401، صفحه 394-417]
 • آقایوسفی، علیرضا پیش بینی شادکامی براساس روان رنجوری و تمایز یافتگی خود با میانجیگری تصویر بدنی و خوش بینی در زنان و مردان فربه [دوره 3، شماره 3، 1401، صفحه 237-262]
 • آقایی، اصغر بررسی اثربخشی بسته تلفیقی زوج‌درمانی هیجان مدار و شفقت درمانی بر کیفیت زندگی زناشویی و ابعاد دلبستگی زوجین [دوره 3، شماره 1، 1401، صفحه 136-160]
 • آقایی، حکیمه اثربخشی درمان مبتنی بر شفقت بر خود انتقادگری و طرح واره‌های جنسی در زنان مبتلا به سرطان سینه [دوره 3، شماره 2، 1401، صفحه 433-448]
 • آگاهی، بیتا اثربخشی توانبخشی روان‌شناختی تلفیقی بر تعهد زناشویی و مهارت‌های ارتباطی در زوجین در معرض طلاق [دوره 3، شماره 2، 1401، صفحه 264-284]
 • آهی، قاسم مقایسه اثربخشی زوج درمانی هیجان مدار و زوج درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد بر شاخص‌های معنوی (صبر و بخشش) در زوجین آسیب دیده از روابط فرا زناشویی [دوره 3، شماره 3، 1401، صفحه 20-34]
 • آهی، قاسم مدل ساختاری نقش ویژگی‌های شخصیت بر سلامت جسمانی با میانجی‌گری امید به زندگی و کنش‌های شناختی در زنان سالمند [دوره 3، شماره 4، 1401، صفحه 524-540]

ا

 • ابراهیمی، احسان مقایسه اثربخشی راهبردهای خودتنظیمی هیجانی و راهبردهای مقابله با درد بر نظم جویی فرایندی هیجانی در بیماران زن مبتلا به عروق کرونری قلبی [دوره 3، شماره 3، 1401، صفحه 66-79]
 • ابراهیمی، امراله بررسی اثربخشی درمان پذیرش و تعهد بر تنظیم هیجانی و ادراک بیماری در زنان مبتلا به سندرم روده تحریک‌پذیر [دوره 3، شماره 3، 1401، صفحه 176-191]
 • ابراهیمی، سید محسن نقش میانجی ویژگی های شخصیتی در رابطه بین صمیمیت خانواده مبدا با اهمال کاری تحصیلی [دوره 3، شماره 4، 1401، صفحه 437-463]
 • ابراهیمی، مرضیه چالش‌های زناشویی زوج‌های نابارور: یک بررسی پدیدارشناسی [دوره 3، شماره 2، 1401، صفحه 67-84]
 • ابراهیمی، منصوره اثربخشی آموزش طرحواره درمانی بر ارزش‌های شخصی زنان مبتلا به چاقی [دوره 3، شماره 5، 1401، صفحه 314-330]
 • ابراهیمی مقدم، حسین ارائه الگوی ساختاری پیش‌بینی تحمل پریشانی بر اساس صفات تاریک شخصیت و حمایت اجتماعی ادراک شده با میانجی‌گری سبک‌های دفاعی در مراجعین خواستار طلاق [دوره 3، شماره 4، 1401، صفحه 90-115]
 • ابوالقاسمی، شهنام ارائه الگوی رفتارهای خود مراقبتی زنان باردار براساس سواد سلامت و ذهن اگاهی با میانجیگری سبک زندگی سلامت محور [دوره 3، شماره 5، 1401، صفحه 176-195]
 • ابوالمعالی الحسینی، خدیجه ارائه الگوی پیش بینی اعتیاد به بازی‌های آنلاین بر اساس ویژگی‌های شخصیتی هگزاکو و رابطه والد-فرزند با میانجی‌گری تکانشگری [دوره 3، شماره 1، 1401، صفحه 285-310]
 • احدی، حسن اثربخشی رفتار درمانی عقلانی هیجانی بر تصویر بدنی، شاخص توده بدنی و کاهش اضطراب اجتماعی نوجوانان دارای اضافه وزن [دوره 3، شماره 4، 1401، صفحه 135-149]
 • احدی، حسن اثربخشی آموزش برنامه روان نمایشگری بر تاب‌آوری و سرمایه روان‌شناختی زنان مبتلا به سرطان پستان [دوره 3، شماره 5، 1401، صفحه 268-283]
 • احقر، قدسی مقایسه اثربخشی مشاوره گروهی با رویکرد گشتالت درمانی و واقعیت درمانی بر تنظیم هیجان دختران نوجوان [دوره 3، شماره 4، 1401، صفحه 54-69]
 • احمدی، محمد سعید بررسی نقش واسطه‌ای معنای زندگی در رابطه بین ادراک از سبک‌های والدگری با خوش‌بینی نوجوانان [دوره 3، شماره 3، 1401، صفحه 371-387]
 • احمدیان، حمزه مقایسه اثربخشی آموزش مولفه‌های شناختی رفتاری با مولفه‌های مبتنی بر پذیرش و تعهد بر تاب آوری و خودکنترلی زنان مطلقه [دوره 3، شماره 4، 1401، صفحه 493-508]
 • احمدیان، حمزه طراحی یک الگوی بومی درمانی و ارزیابی اثربخشی آن بر نشانه های اختلال استرس پس از سانحه زنان و مردان بازمانده زلزله کرمانشاه [دوره 3، شماره 3، 1401، صفحه 563-579]
 • اخگری، زهرا ارائه الگوی ساختاری پیش‌بینی تحمل پریشانی بر اساس صفات تاریک شخصیت و حمایت اجتماعی ادراک شده با میانجی‌گری سبک‌های دفاعی در مراجعین خواستار طلاق [دوره 3، شماره 4، 1401، صفحه 90-115]
 • ادیبی، پیمان بررسی اثربخشی درمان پذیرش و تعهد بر تنظیم هیجانی و ادراک بیماری در زنان مبتلا به سندرم روده تحریک‌پذیر [دوره 3، شماره 3، 1401، صفحه 176-191]
 • ازندریانی، مهری مقایسه اثربخشی درمان هیجان محور و درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر خودتنظیمی هیجانی، بهزیستی روانشناختی زوجین [دوره 3، شماره 1، 1401، صفحه 223-242]
 • استکی، مهناز اثربخشی روش‌ تراپلی بر اختلال دلبستگی واکنشی کودکان 8 تا 12 سال [دوره 3، شماره 4، 1401، صفحه 479-492]
 • اسدی، جوانشیر مقایسه اثربخشی درمان شناختی رفتاری و طرحواره درمانی بر بدکارکردی جنسی در زنان نابارور [دوره 3، شماره 5، 1401، صفحه 447-465]
 • اسدی بیجانیه، جهان سادات اثربخشی آموزش مدل چهار عاملی ذهن آگاهی و خود دلسوزی بر رضایت از زندگی و تاب آوری زنان سالمند [دوره 3، شماره 1، 1401، صفحه 612-631]
 • اسعدی، مهران تدوین مدل دلزدگی زناشویی بر اساس سبک های دلبستگی در افراد متاهل: با نقش واسطه ای تمایز یافتگی [دوره 3، شماره 1، 1401، صفحه 445-460]
 • اسلامی، اسماعیل بررسی شخصیت زنان در الهی‌نامۀ عطار، بر اساس آرای روانشناختی بولن [دوره 3، شماره 5، 1401، صفحه 302-313]
 • اسلامیان، سجاد تدوین بسته آموزشی بومی کارت های ذهنیت طرحواره ای و بررسی اثربخشی آن بر تعارض زناشویی [دوره 3، شماره 1، 1401، صفحه 161-176]
 • اسماعیلی، علی نقش میانجیگری سبک های انعطاف پذیری شناختی در رابطه بین اضطراب با تصویر بدنی زنان مبتلا به سرطان پستان داوطلب ماستکتومی [دوره 3، شماره 5، 1401، صفحه 567-580]
 • اسماعیلی شاد، بهرنگ اثربخشی درمان راهبردی راه‌حل مدار بر نشانه‌های هیجانی، شناختی، انگیزشی و زیست‌شناختی اختلال افسردگی اساسی زنان و مردان [دوره 3، شماره 3، 1401، صفحه 116-133]
 • اسماعیلی شاد، بهرنگ مدل‌یابی نشانه‌های شخصیت مرزی بر اساس دلبستگی: نقش میانجی تمایز یافتگی خود و بدتنظیمی هیجانی [دوره 3، شماره 4، 1401، صفحه 185-207]
 • اصل، ناهید ارائه مدلی برای پیش بینی طلاق عاطفی بر اساس سبک های دلبستگی، صفات شخصیت و خودکارآمدی شغلی با میانجیگری حمایت اجتماعی ادراک شده در زنان متاهل شاغل [دوره 3، شماره 1، 1401، صفحه 311-338]
 • افتخار ساعدی، زهرا مقایسه اثربخشی آموزش ایمن‌سازی در برابر استرس و آموزش تنظیم هیجان بر کفایت اجتماعی و رفتارهای پرخطر در دختران نوجوان [دوره 3، شماره 4، 1401، صفحه 243-260]
 • افخمی اردکانی، ملیحه اعتباریابی الگوی بومی(اسلامی-ایرانی) فرزندپروری شفقت ورزانه بر اساس نظر متخصصان [دوره 3، شماره 4، 1401، صفحه 326-346]
 • افشاری، محبوبه مقایسه اثربخشی بسته درمان پذیرش و تعهد واقعیت‌گرا و درمان شناختی رفتاری بر اهمال‌کاری و مسئولیت‌پذیری دختران نوجوان [دوره 3، شماره 2، 1401، صفحه 1-19]
 • افشاری نیا، کریم اثربخشی زوج‌درمانی هیجان‌مدار بر دل‌زدگی و تعارض زناشویی زوجین [دوره 3، شماره 1، 1401، صفحه 672-686]
 • اکبر نتاج، کلثوم اثربخشی بازی‌ درمانی بر رفتار پرخاشگری کودکان مبتلا به اختلال بیش‌فعالی [دوره 3، شماره 3، 1401، صفحه 297-312]
 • اکبری، بهمن مقایسه اثربخشی مدل گاتمن و درمان هیجان مدار بر احساس تنهایی و تاب آوری زوجین [دوره 3، شماره 2، 1401، صفحه 188-205]
 • اکبری، بهمن اثربخشی درمان پذیرش و تعهد بر پردازش‌های هیجانی دختران دارای اختلال اضطراب اجتماعی [دوره 3، شماره 3، 1401، صفحه 51-65]
 • اکبری، حمزه اثربخشی آموزش غنی سازی روابط زناشویی بر سواد عاطفی، سازگاری زوجین، دلزدگی زناشویی و تحمل پریشانی در زوجین [دوره 3، شماره 1، 1401، صفحه 632-653]
 • اکبری، محمداسماعیل مدل ساختاری کیفیت زندگی زنان مبتلا به سرطان پستان براساس شخصیت تیپ D با نقش میانجی متابعت درمانی [دوره 3، شماره 4، 1401، صفحه 208-216]
 • اکبری امرغان، حسین مقایسه اثربخشی درمان هیجان محور و درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر خودتنظیمی هیجانی، بهزیستی روانشناختی زوجین [دوره 3، شماره 1، 1401، صفحه 223-242]
 • اله نوری، آزادی بررسی تجارب زیسته خشونت خانوادگی در خانواده های نسل قدیم (زوجین بیشتر از50 سال) شهر ایلام [دوره 3، شماره 3، 1401، صفحه 322-338]
 • امامی پور، سوزان مقایسه اثربخشی آموزش سنتی، الکترونیکی و ترکیبی (الکتروسنتی) بر بار شناختی دختران نوجوان تیزهوش [دوره 3، شماره 1، 1401، صفحه 363-384]
 • امیدی، معصومه نقش خودمراقبتی بر توانمندی شناختی در زنان سالمند دیابتی [دوره 3، شماره 5، 1401، صفحه 196-208]
 • امیدیان، فرانک شناسایی عوامل مؤثر بر کارآفرینی زنان سرپرست خانوار با رویکرد کیفی (مطالعه موردی: زنان سرپرست خانوار بهزیستی شهرستان دزفول) [دوره 3، شماره 5، 1401، صفحه 500-510]
 • امیراجمندی، سیده زهره السادات مدل ساختاری پیش بینی تعهد زناشویی در زنان متأهل براساس جهت گیری دینی با میانجیگری معنویت [دوره 3، شماره 2، 1401، صفحه 51-66]
 • امیرخانلو، عادل مقایسه اثر بخشی درمان شناختی- رفتاری با آموزش هوش هیجانی بر سازگاری اجتماعی نوجوانان مبتلا به اختلال سلوک [دوره 3، شماره 4، 1401، صفحه 217-242]
 • امیرلو، فرحناز تبیین روابط علی بین فراوالدگری و تنیدگی والدینی با نقش میانجیگر ذهن آگاهی و خودکارآمدی والدینی در مادران کودکان مبتلا به اوتیسم [دوره 3، شماره 4، 1401، صفحه 33-53]
 • امیری، حسن ارائه مدل اختلالات یادگیری بر اساس ارتباط با والدین و کمال‌گرایی [دوره 3، شماره 1، 1401، صفحه 56-72]
 • امیری، حسن مقایسه اثربخشی زوج درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد با زوج درمانی شناختی-رفتاری بر تعارض زناشویی و انعطاف‎پذیری شناختی در زنان متأهل دارای دلزدگی زناشویی [دوره 3، شماره 2، 1401، صفحه 317-339]
 • امیری، حسن اثربخشی زوج‌درمانی هیجان‌مدار بر دل‌زدگی و تعارض زناشویی زوجین [دوره 3، شماره 1، 1401، صفحه 672-686]
 • امیری مجد، مجتبی اثربخشی آموزش مدل چهار عاملی ذهن آگاهی و خود دلسوزی بر رضایت از زندگی و تاب آوری زنان سالمند [دوره 3، شماره 1، 1401، صفحه 612-631]
 • امینی، ناصر اثربخشی فراشناخت درمانی بر اجتناب تجربه ای، عدم تحمل بلاتکلیفی و باورهای فراشناختی مثبت در زنان مبتلا به اختلال وسواس [دوره 3، شماره 3، 1401، صفحه 211-236]
 • امینی فر، سلما اثربخشی درمان شناختی مبتنی بر ذهن‏آگاهی بر خودآگاهی هیجانی، همدلی و شفقت به خود در کارآموزان زن روان-درمانگری [دوره 3، شماره 5، 1401، صفحه 228-251]
 • انتظارخیر، ندا طلاق عاطفی و طرحواره‌های هیجانی در زوجین دارای تجربه طلاق عاطفی: نقش واسطه‌ای هوش هیجانی [دوره 3، شماره 2، 1401، صفحه 361-377]
 • انسان دوست، طیبه اثربخشی درمان پذیرش و تعهد بر بهزیستی روانشناختی زنان و مردان مبتلا به درد مزمن عضلانی – اسکلتی [دوره 3، شماره 4، 1401، صفحه 404-420]
 • انوشیروانی، الهام اثربخشی درمان مبتنی بر شفقت بر خود انتقادگری و طرح واره‌های جنسی در زنان مبتلا به سرطان سینه [دوره 3، شماره 2، 1401، صفحه 433-448]
 • ایمانی نائینی، محسن اعتبار یابی الگوی تحقق و بالندگی عشق و نقش آن در تربیت عاطفی جوانان [دوره 3، شماره 1، 1401، صفحه 385-401]
 • اینانلو، مریم ارائه الگوی پیش بینی اعتیاد به بازی‌های آنلاین بر اساس ویژگی‌های شخصیتی هگزاکو و رابطه والد-فرزند با میانجی‌گری تکانشگری [دوره 3، شماره 1، 1401، صفحه 285-310]

ب

 • باباخانی، نرگس اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر استرس ادراک شده، علائم سایکوسوماتیک و پریشانی هیجانی در زنان تحت درمان ناباروری با روش IVF [دوره 3، شماره 2، 1401، صفحه 496-516]
 • باباخانی، وحیده مقایسه اثربخشی زوج‌درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد و زوج‌درمانی مبتنی بر مدل گاتمن بر سبک‌های عشق‌ورزی زنان آسیب دیده از خیانت همسر [دوره 3، شماره 2، 1401، صفحه 246-263]
 • باقری، فریبرز مدل ساختاری پیش بینی خردمندی بر اساس هوش موفق و بهزیستی روانشناختی با نقش میانجی خودکارآمدی [دوره 3، شماره 1، 1401، صفحه 565-586]
 • باقری ماسی مرده، زهرا تعیین برازش مدل معادلات ساختاری روابط بین سردرگمی هویت و شکست عاطفی براساس نقش واسطه‌ای مکانیزم‌های دفاعی [دوره 3، شماره 4، 1401، صفحه 116-134]
 • بحری، نادره اعتبار یابی الگوی تحقق و بالندگی عشق و نقش آن در تربیت عاطفی جوانان [دوره 3، شماره 1، 1401، صفحه 385-401]
 • بختیارپور، سعید مقایسه اثربخشی درمان مبتنی بر هیپنوتیزم شناختی-رفتاری و درمان مبتنی بر ذهن آگاهی روی ادراک درد و خودکارآمدی در زنان مبتلا به سرطان سینه شهر گرگان [دوره 3، شماره 5، 1401، صفحه 209-227]
 • بخشی پور، ابوالفضل اثربخشی درمان راهبردی راه‌حل مدار بر نشانه‌های هیجانی، شناختی، انگیزشی و زیست‌شناختی اختلال افسردگی اساسی زنان و مردان [دوره 3، شماره 3، 1401، صفحه 116-133]
 • بخشی پور، ابوالفضل مدل‌یابی نشانه‌های شخصیت مرزی بر اساس دلبستگی: نقش میانجی تمایز یافتگی خود و بدتنظیمی هیجانی [دوره 3، شماره 4، 1401، صفحه 185-207]
 • برازیان، سعیده اثربخشی رفتار درمانی عقلانی هیجانی بر تصویر بدنی، شاخص توده بدنی و کاهش اضطراب اجتماعی نوجوانان دارای اضافه وزن [دوره 3، شماره 4، 1401، صفحه 135-149]
 • برجعلی، احمد ابعاد رضایت زناشویی در ایام کرونا: یک مطالعه کیفی [دوره 3، شماره 4، 1401، صفحه 602-623]
 • بزازیان، سعیده پیش بینی رضایت زناشویی بر اساس سلامت روان و سرمایه های روانشناختی زنان شاغل [دوره 3، شماره 2، 1401، صفحه 531-548]
 • بشرپور، سجاد اثربخشی گروه درمانی مبتنی بر طرحواره درمانی هیجانی بر دشواری تنظیم هیجان در مادران کودکان کم توان ذهنی [دوره 3، شماره 1، 1401، صفحه 243-262]
 • بشردوست، سیمین ارائه الگوی پیش بینی اعتیاد به بازی‌های آنلاین بر اساس ویژگی‌های شخصیتی هگزاکو و رابطه والد-فرزند با میانجی‌گری تکانشگری [دوره 3، شماره 1، 1401، صفحه 285-310]
 • بقایی سرابی، علی الگوی عشق ورزی در میان سالمندان شهر تهران [دوره 3، شماره 2، 1401، صفحه 117-146]
 • بهاری سقالکساری، سیده فاطمه اثربخشی روان‌درمانی مثبت‌نگر بر رضایت از تصویر تن و شادکامی در دختران نوجوان ناراضی از تصویر تن [دوره 3، شماره 4، 1401، صفحه 70-89]
 • بهبودی، معصومه پیش‌بینی طلاق عاطفی بر اساس سبک‌های دلبستگی و باورهای فراشناختی در زنان: نقش واسطه‌ای فرسودگی زناشویی [دوره 3، شماره 3، 1401، صفحه 536-562]
 • بهرامی هیدجی، مریم اثربخشی درمان شناختی مبتنی بر ذهن‏آگاهی بر خودآگاهی هیجانی، همدلی و شفقت به خود در کارآموزان زن روان-درمانگری [دوره 3، شماره 5، 1401، صفحه 228-251]
 • بیات، بهاره اثربخشی مدیریت استرس به شیوه درمان شناختی رفتاری بر نشخوار فکری و پریشانی روانشناختی زنان مواجه شده با خیانت همسر [دوره 3، شماره 1، 1401، صفحه 207-222]
 • بیاضی، محمدحسین تاثیر درمان گروهی مبتنی بر پذیرش و تعهد بر ادراک بیماری و رفتارهای ارتقاء سلامت زنان و مردان مبتلا به بیماری قلبی [دوره 3، شماره 3، 1401، صفحه 35-50]
 • بیاضی، محمدحسین اثربخشی درمان پذیرش و تعهد بر بهزیستی روانشناختی زنان و مردان مبتلا به درد مزمن عضلانی – اسکلتی [دوره 3، شماره 4، 1401، صفحه 404-420]
 • بیراک، فاطمه اثربخشی آموزش راهبردهای مدیریت هیجان مبتنی بر رویکرد زوج درمانی هیجان مدار بر عملکرد خانواده و رضایت زناشویی [دوره 3، شماره 2، 1401، صفحه 206-229]

پ

 • پاک طینتان، الهام اثربخشی گروه درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد با نگاهی بر شفقت درمانی در تنظیم شناختی هیجان های مثبت و شادکامی بیماران مبتلا به اختلال افسردگی اساسی [دوره 3، شماره 1، 1401، صفحه 263-284]
 • پشنگ، سارا اثربخشی درمان مبتنی بر شفقت بر تاب‌آوری، نشخوار خشم و استرس ادراک شده در زنان مبتلا به فشار خون بالا [دوره 3، شماره 2، 1401، صفحه 418-432]
 • پناغی، لیلی رابطه نقش جنسیتی با بی‎ثباتی ازدواج: نقش تعدیل کنندگی جهت‎گیری در رابطه جنسی در مردان [دوره 3، شماره 1، 1401، صفحه 587-611]
 • پناه علی، امیر اثربخشی آموزش معنادرمانی بر بهزیستی روانشناختی، مهارتهای ارتباطی و استرس والدگری مادران کودکان کم‌توان ذهنی [دوره 3، شماره 3، 1401، صفحه 388-417]
 • پناهیان امیری، سمانه اثربخشی بازی‌ درمانی بر رفتار پرخاشگری کودکان مبتلا به اختلال بیش‌فعالی [دوره 3، شماره 3، 1401، صفحه 297-312]
 • پورابراهیم، تقی تدوین مدل دلزدگی زناشویی بر اساس سبک های دلبستگی در افراد متاهل: با نقش واسطه ای تمایز یافتگی [دوره 3، شماره 1، 1401، صفحه 445-460]
 • پورجبلی، ربابه تحلیل و تفسیر جامعه‌شناختی عوامل و موانع تحکیم بنیان خانواده (از منظر کارشناسان و مراجعه‌کنندگان به دادگاه خانواده شهر زنجان) [دوره 3، شماره 1، 1401، صفحه 402-425]
 • پورغلامی، فرزاد اثربخشی آموزش صمیمیت با رویکرد اسلامی بر انعطاف‌پذیری شناختی و معنای زندگی زوجین در مرحله عقد [دوره 3، شماره 1، 1401، صفحه 486-500]
 • پوشنه، کامبیز اثربخشی روش‌ تراپلی بر اختلال دلبستگی واکنشی کودکان 8 تا 12 سال [دوره 3، شماره 4، 1401، صفحه 479-492]
 • پویامنش، جعفر مقایسه اثربخشی زوج‌درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد و زوج‌درمانی مبتنی بر مدل گاتمن بر سبک‌های عشق‌ورزی زنان آسیب دیده از خیانت همسر [دوره 3، شماره 2، 1401، صفحه 246-263]
 • پویان مهر، جعفر اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر خود‌مهارگری و طرحواره‌ ظاهر در زنان چاق فاقد رژیم تغذیه [دوره 3، شماره 5، 1401، صفحه 284-301]
 • پیرانی، ذبیح بررسی اثر بخشی زوج درمانی مبتنی بر روش ذهن آگاهی بر طرحواره های ناسازگار اولیه، رضامندی و میزان اعتماد زناشویی در زوج های جوان [دوره 3، شماره 3، 1401، صفحه 437-456]
 • پیرخائفی، علیرضا اثربخشی آموزش مهارت های زندگی بر رفتار خودنظارتی و تفکر خلاق کودکان [دوره 3، شماره 2، 1401، صفحه 549-566]
 • پیمانی، جاوید تبیین رفتارِ خوردن بر اساس سیستم های مغزی-رفتاری؛ نقش میانجی‌گری تنظیم هیجانی [دوره 3، شماره 1، 1401، صفحه 523-541]
 • پیمانی، جاوید روابط ساختاری شدت درد و خودکارآمدی با ترس از حرکت با میانجی گری پریشانی روان شناختی در زنان مبتلا به آرتریت‌روماتوئید [دوره 3، شماره 3، 1401، صفحه 1-19]
 • پیوندی، پریسا مدل پیش بینی هم وابستگی زنان دارای همسر معتاد بر اساس تمایزیافتگی خود با نقش میانجی تنظیم شناختی هیجانی [دوره 3، شماره 1، 1401، صفحه 426-444]
 • پیوندی، پریسا تبیین رفتارِ خوردن بر اساس سیستم های مغزی-رفتاری؛ نقش میانجی‌گری تنظیم هیجانی [دوره 3، شماره 1، 1401، صفحه 523-541]
 • پیوندی، پریسا اثربخشی درمان شناختی مبتنی بر ذهن‏آگاهی بر خودآگاهی هیجانی، همدلی و شفقت به خود در کارآموزان زن روان-درمانگری [دوره 3، شماره 5، 1401، صفحه 228-251]

ت

 • تاج، شهره نقش کارآفرینی زنان روستایی در توسعه گردشگری غذایی(مطالعه موردی، روستای سرولات واقع در استان گیلان) [دوره 3، شماره 5، 1401، صفحه 252-267]
 • تاجری، بیوک اثربخشی مدل فرا نظری بر خودمدیریتی دیابت و میزان HbA1C در زنان و مردان مبتلا به دیابت نوع دو [دوره 3، شماره 3، 1401، صفحه 102-115]
 • تاج نیا، کیمیا بررسی شخصیت زنان در الهی‌نامۀ عطار، بر اساس آرای روانشناختی بولن [دوره 3، شماره 5، 1401، صفحه 302-313]
 • ترکان، هاجر کشف مولفه‌های مسیرتربیتی خانوادگی زنان موفق : یک نمونه پژوهش کیفی [دوره 3، شماره 1، 1401، صفحه 73-88]
 • تقوا، ارسیا بررسی بازنمایی فرهنگی زنان در حوزه اختلالات روانی در دهه نود سینمای ایران: روش تحلیل گفتمان، رویکرد پدام [دوره 3، شماره 5، 1401، صفحه 597-613]
 • تقوایی، داود اثربخشی درمان شناختی - رفتاری و درمان متمرکز بر شفقت درمانی بر تاب‌آوری زنان در شرف طلاق [دوره 3، شماره 3، 1401، صفحه 474-488]
 • توسلی زاده، راحیل ارائه مدل اختلالات یادگیری بر اساس ارتباط با والدین و کمال‌گرایی [دوره 3، شماره 1، 1401، صفحه 56-72]
 • توکلی، بنت الهدی اثربخشی مدیریت استرس به شیوه درمان شناختی رفتاری بر نشخوار فکری و پریشانی روانشناختی زنان مواجه شده با خیانت همسر [دوره 3، شماره 1، 1401، صفحه 207-222]
 • تیزدست، طاهر معادلات ساختاری رابطه بین سبک زندگی کارکنان زن با تجربه غرقه شدن در کار با میانجی گری تعهد سازمانی [دوره 3، شماره 5، 1401، صفحه 480-499]

ث

 • ثابت، مهرداد اثربخشی درمان مبتنی بر شفقت بر تاب‌آوری، نشخوار خشم و استرس ادراک شده در زنان مبتلا به فشار خون بالا [دوره 3، شماره 2، 1401، صفحه 418-432]
 • ثابت، مهرداد اثربخشی واقعیت درمانی بر سبک زندگی سالم و شاخص‌های خودمراقبتی زنان مبتلا به دیابت نوع دو [دوره 3، شماره 5، 1401، صفحه 101-116]
 • ثمری، علی‌اکبر اثربخشی درمان پذیرش و تعهد بر بهزیستی روانشناختی زنان و مردان مبتلا به درد مزمن عضلانی – اسکلتی [دوره 3، شماره 4، 1401، صفحه 404-420]

ج

 • جاویدنیا، نفیسه مقایسه اثربخشی شناخت ‏درمانی مبتنی بر ذهن ‏آگاهی و درمان فراشناختی بر کاهش افکار وسواسی بیماران اضطرابی در راستای خانواده درمانی [دوره 3، شماره 1، 1401، صفحه 501-522]
 • جدیدی، هوشنگ پیش بینی تعارضات زناشویی بر اساس سبک‌های دلبستگی زنان در آستانه طلاق: نقش واسطه‌ای طرحواره‌های ناسازگار اولیه [دوره 3، شماره 5، 1401، صفحه 117-136]
 • جعفرزاده، ناصر مداخله مصاحبه انگیزشی مبتنی بر خودکارآمدی بر افزایش متابعت درمانی بیماران مبتلا به دیابت نوع دو [دوره 3، شماره 3، 1401، صفحه 508-519]
 • جعفری، علیرضا مقایسه اثربخشی زوج‌درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد و زوج‌درمانی مبتنی بر مدل گاتمن بر سبک‌های عشق‌ورزی زنان آسیب دیده از خیانت همسر [دوره 3، شماره 2، 1401، صفحه 246-263]
 • جعفری، فرح مدل ساختاری نقش ویژگی‌های شخصیت بر سلامت جسمانی با میانجی‌گری امید به زندگی و کنش‌های شناختی در زنان سالمند [دوره 3، شماره 4، 1401، صفحه 524-540]
 • جعفری، فروغ نقش واسطه‌ای پرخاشگری ارتباطی پنهان در رابطه بین عدم تحمل بلاتکلیفی با روابط فرازناشویی [دوره 3، شماره 4، 1401، صفحه 309-325]
 • جلالوند، مژگان مدل یابی معادلات ساختاری طلاق عاطفی براساس طرح واره های ناسازگار اولیه، همدلی عاطفی با میانجی گری تنظیم هیجان در زنان متأهل [دوره 3، شماره 1، 1401، صفحه 177-206]
 • جهانگیر، پانته آ ارائه مدلی برای پیش بینی طلاق عاطفی بر اساس سبک های دلبستگی، صفات شخصیت و خودکارآمدی شغلی با میانجیگری حمایت اجتماعی ادراک شده در زنان متاهل شاغل [دوره 3، شماره 1، 1401، صفحه 311-338]
 • جهانگیر، پانته آ اثربخشی آموزش راهبردهای مدیریت هیجان مبتنی بر رویکرد زوج درمانی هیجان مدار بر عملکرد خانواده و رضایت زناشویی [دوره 3، شماره 2، 1401، صفحه 206-229]
 • جهانگیر، پانته آ مدل ساختاری پیش بینی تعهد زناشویی در زنان متأهل براساس جهت گیری دینی با میانجیگری معنویت [دوره 3، شماره 2، 1401، صفحه 51-66]
 • جهانگیر، پانته آ ارائه مدل پیش‌بینی دلزدگی زناشویی براساس تمایزیافتگی، هوش هیجانی و سلامت روان با میانجی‌گری تاب‌آوری در زوجین [دوره 3، شماره 4، 1401، صفحه 347-365]
 • جوادزاده شهشهانی، فاطمه شناسایی عوامل زمینه‌ایی و آشکارساز در خیانت زناشویی: یک مطالعه کیفی [دوره 3، شماره 1، 1401، صفحه 110-135]
 • جوانبخت، سلمان بررسی روایی و پایایی مقیاس عملکرد اجرایی خانواده در بین افراد متاهل [دوره 3، شماره 4، 1401، صفحه 556-584]

چ

 • چهری، آزیتا مقایسه اثربخشی زوج درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد با زوج درمانی شناختی-رفتاری بر تعارض زناشویی و انعطاف‎پذیری شناختی در زنان متأهل دارای دلزدگی زناشویی [دوره 3، شماره 2، 1401، صفحه 317-339]
 • چهری، آزیتا تبیین مدل عملکرد خانواده بر اساس عشق با میانجیگری امنیت روانی در بین زوجین [دوره 3، شماره 3، 1401، صفحه 134-153]
 • چهری، آزیتا اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر خواب و حل مسأله در دختران 14 تا 16 ساله [دوره 3، شماره 4، 1401، صفحه 18-32]
 • چین آوه، محبوبه اثربخشی گروه درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد با نگاهی بر شفقت درمانی در تنظیم شناختی هیجان های مثبت و شادکامی بیماران مبتلا به اختلال افسردگی اساسی [دوره 3، شماره 1، 1401، صفحه 263-284]

ح

 • حاتمی، محمد مقایسه اثربخشی راهبردهای خودتنظیمی هیجانی و راهبردهای مقابله با درد بر نظم جویی فرایندی هیجانی در بیماران زن مبتلا به عروق کرونری قلبی [دوره 3، شماره 3، 1401، صفحه 66-79]
 • حاج حسینی، طاهره مقایسه اثربخشی درمان مبتنی بر ذهنی سازی و درمان مبتنی بر عاطفه هراسی بر کاهش علایم افسردگی در زنان طیف شخصیت مرزی [دوره 3، شماره 1، 1401، صفحه 21-36]
 • حاجلو، نادر اثربخشی توانمندسازی خانواده برتغییرجوعاطفی خانواده وپیشگیری از اعتیاد در نوجوانان دارای والدین وابسته به مواد [دوره 3، شماره 4، 1401، صفحه 388-403]
 • حاجی حسینی مسگر، مهسا بررسی رابطه تعارض کار- خانواده و استرس شغلی با خستگی عاطفی با میانجی‌گری توانمندی‌های منشی در کارمندان زن و مرد [دوره 3، شماره 4، 1401، صفحه 585-601]
 • حاجی محمد رضایی، مانا سادات اثربخشی مشاوره مسیر شغلی مبتنی بر امید بر خودکارآمدی در تصمیم‌گیری شغلی و امید شغلی زنان جویای کار [دوره 3، شماره 5، 1401، صفحه 466-479]
 • حافظی، فریبا مقایسه اثربخشی درمان مبتنی بر هیپنوتیزم شناختی-رفتاری و درمان مبتنی بر ذهن آگاهی روی ادراک درد و خودکارآمدی در زنان مبتلا به سرطان سینه شهر گرگان [دوره 3، شماره 5، 1401، صفحه 209-227]
 • حبیب زاده، عباس تعیین برازش مدل معادلات ساختاری روابط بین سردرگمی هویت و شکست عاطفی براساس نقش واسطه‌ای مکانیزم‌های دفاعی [دوره 3، شماره 4، 1401، صفحه 116-134]
 • حبیب‌نیا، محمدرضا نقش خودمراقبتی بر توانمندی شناختی در زنان سالمند دیابتی [دوره 3، شماره 5، 1401، صفحه 196-208]
 • حبیبی زنجانی، نازنین اثربخشی رفتار درمانی عقلانی هیجانی بر تصویر بدنی، شاخص توده بدنی و کاهش اضطراب اجتماعی نوجوانان دارای اضافه وزن [دوره 3، شماره 4، 1401، صفحه 135-149]
 • حجازی، مسعود بررسی نقش واسطه‌ای معنای زندگی در رابطه بین ادراک از سبک‌های والدگری با خوش‌بینی نوجوانان [دوره 3، شماره 3، 1401، صفحه 371-387]
 • حسن زاده، رمضان مقایسه اثربخشی درمان شناختی-رفتاری و طرحواره درمانی هیجانی بر نوروزگرایی و نگرش‌های ناکارآمد در زنان و مردان مبتلا به بیماری قلبی-عروقی [دوره 3، شماره 3، 1401، صفحه 280-296]
 • حسن زاده، رمضان اثربخشی توانبخشی شناختی بر عملکرد اجرایی و عملکرد حافظه فعال در سالمندان مبتلا به افسردگی غیر بالینی [دوره 3، شماره 4، 1401، صفحه 1-17]
 • حسن زاده، رمضان اثر بخشی درمان شناختی رفتاری بر افکار خود آسیب رسان و بهزیستی روانشناختی در دانش آموزان دچار انحلال روابط عاشقانه [دوره 3، شماره 4، 1401، صفحه 150-168]
 • حسن زاده، رمضان اثربخشی درمان فراشناختی بر سرسختی روان‌شناختی و تحمل پریشانی در بیماران زن مبتلا به پسوریازیس [دوره 3، شماره 5، 1401، صفحه 374-388]
 • حسین پور، محمد شناسایی عوامل مؤثر بر کارآفرینی زنان سرپرست خانوار با رویکرد کیفی (مطالعه موردی: زنان سرپرست خانوار بهزیستی شهرستان دزفول) [دوره 3، شماره 5، 1401، صفحه 500-510]
 • حسین پور نیازی، سمانه نقش کارآفرینی زنان روستایی در توسعه گردشگری غذایی(مطالعه موردی، روستای سرولات واقع در استان گیلان) [دوره 3، شماره 5، 1401، صفحه 252-267]
 • حسینی، سعیده السادات ارائه مدل اختلالات یادگیری بر اساس ارتباط با والدین و کمال‌گرایی [دوره 3، شماره 1، 1401، صفحه 56-72]
 • حسینی، سعیده السادات مقایسه اثربخشی زوج درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد با زوج درمانی شناختی-رفتاری بر تعارض زناشویی و انعطاف‎پذیری شناختی در زنان متأهل دارای دلزدگی زناشویی [دوره 3، شماره 2، 1401، صفحه 317-339]
 • حسینی، سعیده السادات تبیین مدل عملکرد خانواده بر اساس عشق با میانجیگری امنیت روانی در بین زوجین [دوره 3، شماره 3، 1401، صفحه 134-153]
 • حسینی، سید حسام الدین رهیافتی برشغل خانه داری و تاثیرگذاری تربیتی آن در دین اسلام [دوره 3، شماره 5، 1401، صفحه 3-19]
 • حسینیان، سیمین مدل یابی رابطه انعطاف پذیری شناختی و خود متمایز سازی با ازدواج موفق: نقش واسطه ای تنظیم شناختی هیجان [دوره 3، شماره 3، 1401، صفحه 80-101]
 • حسینی نسب، سیدداوود طلاق عاطفی و طرحواره‌های هیجانی در زوجین دارای تجربه طلاق عاطفی: نقش واسطه‌ای هوش هیجانی [دوره 3، شماره 2، 1401، صفحه 361-377]
 • حسینی نسب، سیدداوود اثربخشی آموزش معنادرمانی بر بهزیستی روانشناختی، مهارتهای ارتباطی و استرس والدگری مادران کودکان کم‌توان ذهنی [دوره 3، شماره 3، 1401، صفحه 388-417]
 • حقایق، سید عباس بررسی اثربخشی درمان پذیرش و تعهد بر تنظیم هیجانی و ادراک بیماری در زنان مبتلا به سندرم روده تحریک‌پذیر [دوره 3، شماره 3، 1401، صفحه 176-191]
 • حقایق، سید عباس اثربخشی آموزش طرحواره درمانی بر ارزش‌های شخصی زنان مبتلا به چاقی [دوره 3، شماره 5، 1401، صفحه 314-330]
 • حکیم شوشتری، میترا تبیین روابط علی بین فراوالدگری و تنیدگی والدینی با نقش میانجیگر ذهن آگاهی و خودکارآمدی والدینی در مادران کودکان مبتلا به اوتیسم [دوره 3، شماره 4، 1401، صفحه 33-53]
 • حلاجان، عظیمه شناسایی عوامل مؤثر بر کارآفرینی زنان سرپرست خانوار با رویکرد کیفی (مطالعه موردی: زنان سرپرست خانوار بهزیستی شهرستان دزفول) [دوره 3، شماره 5، 1401، صفحه 500-510]
 • حلاجیان، زهره مقایسه اثربخشی زوج‌درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد و زوج‌درمانی مبتنی بر مدل گاتمن بر سبک‌های عشق‌ورزی زنان آسیب دیده از خیانت همسر [دوره 3، شماره 2، 1401، صفحه 246-263]
 • حیاتی، مژگان اثربخشی رویکرد خودشفابخشی بر تحریف‌های شناختی و بخشودگی بین فردی زنان دچار پریشانی روانشناختی [دوره 3، شماره 2، 1401، صفحه 285-305]
 • حیدرئی، علیرضا اثربخشی درمان شناختی- رفتاری بر سبک زندگی مبتنی بر خودکارآمدی وزن و ارزشمندی بدن در زنان مبتلا به چاقی [دوره 3، شماره 2، 1401، صفحه 467-481]
 • حیدری، حسن رهیافتی برشغل خانه داری و تاثیرگذاری تربیتی آن در دین اسلام [دوره 3، شماره 5، 1401، صفحه 3-19]
 • حیدری، شعبان اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر تنیدگی زناشویی و بخشودگی در بین زنان متقاضی طلاق [دوره 3، شماره 2، 1401، صفحه 378-393]
 • حیدری، شعبان اثربخشی روان‌درمانی مثبت‌نگر بر رضایت از تصویر تن و شادکامی در دختران نوجوان ناراضی از تصویر تن [دوره 3، شماره 4، 1401، صفحه 70-89]
 • حیدری، شعبان اثربخشی ‌درمان گروهی شناختی رفتاری بر تاب‌آوری و تنظیم هیجان زنان چاق شهر آمل [دوره 3، شماره 5، 1401، صفحه 20-34]

خ

 • خاکپور، رضا ارائه مدل ساختاری پیش‌بینی بهزیستی روان‌شناختی بر اساس عملکرد خانواده، خوش‌بینی و تاب‌آوری با میانجیگری کفایت اجتماعی [دوره 3، شماره 1، 1401، صفحه 89-109]
 • خاکی، مینو خلاء مشاوره قبل از ازدواج در قانون حمایت خانواده [دوره 3، شماره 3، 1401، صفحه 313-321]
 • خان محمدی اطاقسرا، ارسلان ارائه مدل ساختاری افسردگی بر اساس طرحواره های ناسازگار اولیه، تاب آوری و حمایت اجتماعی ادراک شده با میانجی گری شفقت بر خود و امیدواری در مردان و زنان مبتلا به سرطان [دوره 3، شماره 4، 1401، صفحه 284-308]
 • خان محمدی اطاقسرا، ارسلان اثربخشی ‌درمان گروهی شناختی رفتاری بر تاب‌آوری و تنظیم هیجان زنان چاق شهر آمل [دوره 3، شماره 5، 1401، صفحه 20-34]
 • خبیری پویا، آویسا تدوین الگوی رضایت جنسی براساس فاکتورهای شناختی (رابطه جنسی اشتراکی، دشواری تنظیم هیجانی، تمایز یافتگی) اجتماعی (اعتماد در رابطه بین فردی) اخلاقی (عدالت اخلاقی) [دوره 3، شماره 4، 1401، صفحه 261-283]
 • خداداد هتکه پشتی، زینب مقایسه اثربخشی درمان شناختی-رفتاری و طرحواره درمانی هیجانی بر نوروزگرایی و نگرش‌های ناکارآمد در زنان و مردان مبتلا به بیماری قلبی-عروقی [دوره 3، شماره 3، 1401، صفحه 280-296]
 • خزاعی، فاطمه اثربخشی درمان مبتنی بر شناختی رفتاری بر بهبود کیفیت زندگی بیماران زن دیالیزی [دوره 3، شماره 5، 1401، صفحه 528-551]
 • خسروپور، فرشید ارائه مدل ساختاری رابطه سبک های دفاعی در اختلالات شخصیت خوشه B با نقش میانجی تنظیم شناختی هیجانی [دوره 3، شماره 1، 1401، صفحه 339-362]
 • خسروی، طارق طراحی یک الگوی بومی درمانی و ارزیابی اثربخشی آن بر نشانه های اختلال استرس پس از سانحه زنان و مردان بازمانده زلزله کرمانشاه [دوره 3، شماره 3، 1401، صفحه 563-579]
 • خسروی بابادی، علی اکبر مدل یابی معادلات ساختاری طلاق عاطفی براساس طرح واره های ناسازگار اولیه، همدلی عاطفی با میانجی گری تنظیم هیجان در زنان متأهل [دوره 3، شماره 1، 1401، صفحه 177-206]
 • خطیبی، فرشته اثربخشی ‌درمان گروهی شناختی رفتاری بر تاب‌آوری و تنظیم هیجان زنان چاق شهر آمل [دوره 3، شماره 5، 1401، صفحه 20-34]
 • خلعتبری، جواد مقایسه اثر بخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT) و درمان شناختی –رفتاری(CBT) برمکان کنترل سلامت، باورهای غیر منطقی سلامت و پیروی از درمان در مردان و زنان مبتلا به دیابت II [دوره 3، شماره 1، 1401، صفحه 542-564]
 • خلعتبری، جواد اثربخشی درمان شناختی - رفتاری و درمان متمرکز بر شفقت درمانی بر تاب‌آوری زنان در شرف طلاق [دوره 3، شماره 3، 1401، صفحه 474-488]
 • خلعتبری، جواد اثربخشی درمان پذیرش و تعهد بر مهارت‏های ارتباطی دختران نوجوان [دوره 3، شماره 4، 1401، صفحه 169-184]
 • خلعتبری، جواد تدوین مدل ساختاری عوامل روان‌شناختی موثر بر عملکرد جنسی زنان متاهل [دوره 3، شماره 5، 1401، صفحه 331-355]
 • خواجه، امیرحسام بررسی اثربخشی بسته تلفیقی زوج‌درمانی هیجان مدار و شفقت درمانی بر کیفیت زندگی زناشویی و ابعاد دلبستگی زوجین [دوره 3، شماره 1، 1401، صفحه 136-160]
 • خواجوند خوشلی، افسانه مقایسه اثربخشی درمان شناختی رفتاری و طرحواره درمانی بر بدکارکردی جنسی در زنان نابارور [دوره 3، شماره 5، 1401، صفحه 447-465]
 • خواجوند خوشلی، افسانه اثربخشی آموزش فرزندپروری مبتنی بر پذیرش و تعهد بر سبک‌های والدگری و اضطراب در مادران دارای فرزند با اختلال نارسایی توجه/فزون کنشی [دوره 3، شماره 4، 1401، صفحه 421-436]
 • خوش اخلاق، حسن اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر خود‌مهارگری و طرحواره‌ ظاهر در زنان چاق فاقد رژیم تغذیه [دوره 3، شماره 5، 1401، صفحه 284-301]
 • خویی نژاد، غلامرضا مقایسه اثربخشی درمان هیجان محور و درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر خودتنظیمی هیجانی، بهزیستی روانشناختی زوجین [دوره 3، شماره 1، 1401، صفحه 223-242]
 • خیاطان، فلور مقایسه اثربخشی بسته درمان پذیرش و تعهد واقعیت‌گرا و درمان شناختی رفتاری بر اهمال‌کاری و مسئولیت‌پذیری دختران نوجوان [دوره 3، شماره 2، 1401، صفحه 1-19]
 • خیاطان، فلور مقایسه اثربخشی کیفیت زندگی درمانی با درمان پذیرش و تعهد بر قدردانی و شادمانی در بین مادران کودکان مبتلا به لکنت زبان [دوره 3، شماره 3، 1401، صفحه 520-535]

د

 • داوری، رحیم ارائه الگوی ساختاری پیش‌بینی تحمل پریشانی بر اساس صفات تاریک شخصیت و حمایت اجتماعی ادراک شده با میانجی‌گری سبک‌های دفاعی در مراجعین خواستار طلاق [دوره 3، شماره 4، 1401، صفحه 90-115]
 • درتاج، فریبرز ارائه مدل ساختاری خردمندی در زوجین بر اساس هوش اخلاقی با نقش واسطه‌ای ذهن آگاهی [دوره 3، شماره 2، 1401، صفحه 147-165]
 • درتاج، فریبرز مدل ساختاری رفتارهای خودشکن بر اساس نیازهای بنیادین روان‌شناختی، هویت اخلاقی و خودآگاهی هیجانی دختران جوان [دوره 3، شماره 3، 1401، صفحه 263-279]
 • درخشان، مریم مدل ساختاری پیش بینی خردمندی بر اساس هوش موفق و بهزیستی روانشناختی با نقش میانجی خودکارآمدی [دوره 3، شماره 1، 1401، صفحه 565-586]
 • دریای لعل، آزیتا مقایسه اثربخشی مدل گاتمن و درمان هیجان مدار بر احساس تنهایی و تاب آوری زوجین [دوره 3، شماره 2، 1401، صفحه 188-205]
 • دریای لعل، غلامرضا اثربخشی درمان پذیرش و تعهد بر پردازش‌های هیجانی دختران دارای اختلال اضطراب اجتماعی [دوره 3، شماره 3، 1401، صفحه 51-65]
 • دنیوی، رضا مقایسه اثر بخشی درمان شناختی- رفتاری با آموزش هوش هیجانی بر سازگاری اجتماعی نوجوانان مبتلا به اختلال سلوک [دوره 3، شماره 4، 1401، صفحه 217-242]
 • دهقان بنادکی، مریم نقش سرمایه‌های معنوی و روانشناختی در پیش‌بینی کیفیت زندگی زنان مطلقه [دوره 3، شماره 5، 1401، صفحه 389-404]
 • دوایی، مهدی تدوین مدل دلزدگی زناشویی بر اساس سبک های دلبستگی در افراد متاهل: با نقش واسطه ای تمایز یافتگی [دوره 3، شماره 1، 1401، صفحه 445-460]
 • دوستی، یارعلی مقایسه اثر بخشی درمان شناختی- رفتاری با آموزش هوش هیجانی بر سازگاری اجتماعی نوجوانان مبتلا به اختلال سلوک [دوره 3، شماره 4، 1401، صفحه 217-242]
 • دوکانه ای فرد، فریده پیش‌بینی طلاق عاطفی بر اساس سبک‌های دلبستگی و باورهای فراشناختی در زنان: نقش واسطه‌ای فرسودگی زناشویی [دوره 3، شماره 3، 1401، صفحه 536-562]
 • دوکانه ای فرد، فریده پیش‌بینی تعهد زناشویی براساس‌ تمایزیافتگی و الگوهای ارتباطی با نقش واسطه‌ای هوش هیجانی زنان متاهل [دوره 3، شماره 2، 1401، صفحه 631-657]
 • دوکانه ای فرد، فریده ارائه مدل ساختاری پیش‌بینی بهزیستی روان‌شناختی بر اساس عملکرد خانواده، خوش‌بینی و تاب‌آوری با میانجیگری کفایت اجتماعی [دوره 3، شماره 1، 1401، صفحه 89-109]
 • دوکانه ای فرد، فریده ارائه مدلی برای پیش بینی طلاق عاطفی بر اساس سبک های دلبستگی، صفات شخصیت و خودکارآمدی شغلی با میانجیگری حمایت اجتماعی ادراک شده در زنان متاهل شاغل [دوره 3، شماره 1، 1401، صفحه 311-338]
 • دوکانه ای فرد، فریده مدل طلاق عاطفی براساس تمایز یافتگی با نقش میانجی ساختار شخصیت و تجربه مایی [دوره 3، شماره 2، 1401، صفحه 85-116]
 • دوکانه ای فرد، فریده اثربخشی آموزش راهبردهای مدیریت هیجان مبتنی بر رویکرد زوج درمانی هیجان مدار بر عملکرد خانواده و رضایت زناشویی [دوره 3، شماره 2، 1401، صفحه 206-229]
 • دوکانه ای فرد، فریده ارائه مدل پیش‌بینی دلزدگی زناشویی براساس تمایزیافتگی، هوش هیجانی و سلامت روان با میانجی‌گری تاب‌آوری در زوجین [دوره 3، شماره 4، 1401، صفحه 347-365]
 • دولت خواه، لیلا رهیافتی برشغل خانه داری و تاثیرگذاری تربیتی آن در دین اسلام [دوره 3، شماره 5، 1401، صفحه 3-19]
 • دیاریان، محمد مسعود واکاوی شاخص‌های پیش‌بینی کننده دلزدگی زناشویی بر اساس تجارب زیسته زوجین مراجعه‌کننده به مراکز مشاوره و ارائه الگوی مطلوب [دوره 3، شماره 3، 1401، صفحه 154-175]
 • دیده ور، رویا پرسشنامه طرحواره مثبت یانگ(YPSQ) : ویژگی‏های روانسنجی و ساختار عاملی نسخه فارسی [دوره 3، شماره 4، 1401، صفحه 366-387]

ذ

 • ذکریازاده خطیر، زینب خاتون اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر تنیدگی زناشویی و بخشودگی در بین زنان متقاضی طلاق [دوره 3، شماره 2، 1401، صفحه 378-393]
 • ذوالقدر، خدیجه تحلیل و تفسیر جامعه‌شناختی عوامل و موانع تحکیم بنیان خانواده (از منظر کارشناسان و مراجعه‌کنندگان به دادگاه خانواده شهر زنجان) [دوره 3، شماره 1، 1401، صفحه 402-425]

ر

 • رئوفی، مهری اثربخشی آموزش برنامه روان نمایشگری بر تاب‌آوری و سرمایه روان‌شناختی زنان مبتلا به سرطان پستان [دوره 3، شماره 5، 1401، صفحه 268-283]
 • رئیسی، زهره اثربخشی آموزش طرحواره درمانی بر ارزش‌های شخصی زنان مبتلا به چاقی [دوره 3، شماره 5، 1401، صفحه 314-330]
 • رئیسی، مسعود مقایسه‌ی اثربخشی آموزش گذشت مبتنی بر مذهب و درمان بافت‌نگر انصاف محور بر بهبود خشم و گذشت زنان خیانت دیده شهرستان اهواز [دوره 3، شماره 3، 1401، صفحه 339-356]
 • رادنیا، مهدیه ارائه مدل ساختاری خردمندی در زوجین بر اساس هوش اخلاقی با نقش واسطه‌ای ذهن آگاهی [دوره 3، شماره 2، 1401، صفحه 147-165]
 • رازقی، نرگس اثربخشی درمان مبتنی بر شفقت بر خود انتقادگری و طرح واره‌های جنسی در زنان مبتلا به سرطان سینه [دوره 3، شماره 2، 1401، صفحه 433-448]
 • رافضی، زهره مدل پیش بینی هم وابستگی زنان دارای همسر معتاد بر اساس تمایزیافتگی خود با نقش میانجی تنظیم شناختی هیجانی [دوره 3، شماره 1، 1401، صفحه 426-444]
 • رافضی، زهره تبیین رفتارِ خوردن بر اساس سیستم های مغزی-رفتاری؛ نقش میانجی‌گری تنظیم هیجانی [دوره 3، شماره 1، 1401، صفحه 523-541]
 • رجایی، علیرضا اثربخشی درمان پذیرش و تعهد بر بهزیستی روانشناختی زنان و مردان مبتلا به درد مزمن عضلانی – اسکلتی [دوره 3، شماره 4، 1401، صفحه 404-420]
 • رجبی وندچالی، علی اثر بخشی درمان شناختی رفتاری بر افکار خود آسیب رسان و بهزیستی روانشناختی در دانش آموزان دچار انحلال روابط عاشقانه [دوره 3، شماره 4، 1401، صفحه 150-168]
 • رحمان زاده، علی بررسی بازنمایی فرهنگی زنان در حوزه اختلالات روانی در دهه نود سینمای ایران: روش تحلیل گفتمان، رویکرد پدام [دوره 3، شماره 5، 1401، صفحه 597-613]
 • رحیمیان بوگر، اسحق تدوین الگوی رضایت جنسی براساس فاکتورهای شناختی (رابطه جنسی اشتراکی، دشواری تنظیم هیجانی، تمایز یافتگی) اجتماعی (اعتماد در رابطه بین فردی) اخلاقی (عدالت اخلاقی) [دوره 3، شماره 4، 1401، صفحه 261-283]
 • رستمی، مهدی اثربخشی خودنظم بخشی هیجانی بر افزایش خودتنظیمی زوجین تازه ازدواج کرده [دوره 3، شماره 2، 1401، صفحه 658-672]
 • رشیدی، فرنگیس مدل طلاق عاطفی براساس تمایز یافتگی با نقش میانجی ساختار شخصیت و تجربه مایی [دوره 3، شماره 2، 1401، صفحه 85-116]
 • رضائی روزبهانی، زهرا اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر خواب و حل مسأله در دختران 14 تا 16 ساله [دوره 3، شماره 4، 1401، صفحه 18-32]
 • رضاپور میرصالح، یاسر اعتباریابی الگوی بومی(اسلامی-ایرانی) فرزندپروری شفقت ورزانه بر اساس نظر متخصصان [دوره 3، شماره 4، 1401، صفحه 326-346]
 • رضازاده بهادران، حمیدرضا مدل یابی معادلات ساختاری طلاق عاطفی براساس طرح واره های ناسازگار اولیه، همدلی عاطفی با میانجی گری تنظیم هیجان در زنان متأهل [دوره 3، شماره 1، 1401، صفحه 177-206]
 • رضایی جمالویی، حسن بررسی اثربخشی درمان پذیرش و تعهد بر تنظیم هیجانی و ادراک بیماری در زنان مبتلا به سندرم روده تحریک‌پذیر [دوره 3، شماره 3، 1401، صفحه 176-191]
 • رضوانی، سیده ریحانه ارائه الگوی رفتارهای خود مراقبتی زنان باردار براساس سواد سلامت و ذهن اگاهی با میانجیگری سبک زندگی سلامت محور [دوره 3، شماره 5، 1401، صفحه 176-195]
 • رفیعی سویری، مریم مقایسه اثربخشی زوج درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد با زوج درمانی شناختی-رفتاری بر تعارض زناشویی و انعطاف‎پذیری شناختی در زنان متأهل دارای دلزدگی زناشویی [دوره 3، شماره 2، 1401، صفحه 317-339]
 • رمضانی، ریحانه بررسی اثر بخشی زوج درمانی مبتنی بر روش ذهن آگاهی بر طرحواره های ناسازگار اولیه، رضامندی و میزان اعتماد زناشویی در زوج های جوان [دوره 3، شماره 3، 1401، صفحه 437-456]
 • ره‌انجام، حمیرا تدوین مدل ساختاری رابطه سبک شناختی و خلاقیت هیجانی با نقش میانجی شایستگی هیجانی-اجتماعی دختران نوجوان [دوره 3، شماره 2، 1401، صفحه 449-466]
 • رهبری غازانی، نسرین اثربخشی توانمندسازی خانواده برتغییرجوعاطفی خانواده وپیشگیری از اعتیاد در نوجوانان دارای والدین وابسته به مواد [دوره 3، شماره 4، 1401، صفحه 388-403]
 • روستا، نگار مقایسه اثربخشی مشاوره گروهی با رویکرد گشتالت درمانی و واقعیت درمانی بر تنظیم هیجان دختران نوجوان [دوره 3، شماره 4، 1401، صفحه 54-69]
 • روشندل، زهرا اثر بخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر شدت درد، خستگی و الکسی تایمیا در بیماران زن مبتلا به بیماریهای روماتیسمی [دوره 3، شماره 5، 1401، صفحه 84-100]

ز

 • زاده محمدی، علی رابطه نقش جنسیتی با بی‎ثباتی ازدواج: نقش تعدیل کنندگی جهت‎گیری در رابطه جنسی در مردان [دوره 3، شماره 1، 1401، صفحه 587-611]
 • زارع نیستانک، محمد اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر خود‌مهارگری و طرحواره‌ ظاهر در زنان چاق فاقد رژیم تغذیه [دوره 3، شماره 5، 1401، صفحه 284-301]
 • زالی، روح الله نقش میانجیگری سبک های انعطاف پذیری شناختی در رابطه بین اضطراب با تصویر بدنی زنان مبتلا به سرطان پستان داوطلب ماستکتومی [دوره 3، شماره 5، 1401، صفحه 567-580]
 • زربخش بحری، محمد رضا مقایسه اثر بخشی طرحواره درمانی و ایماگو درمانی بر ناکامی و دشواری تنظیم هیجان در افراد درگیرطلاق عاطفی [دوره 3، شماره 2، 1401، صفحه 166-187]
 • زربخش بحری، محمدرضا معادلات ساختاری رابطه بین سبک زندگی کارکنان زن با تجربه غرقه شدن در کار با میانجی گری تعهد سازمانی [دوره 3، شماره 5، 1401، صفحه 480-499]
 • زمانیان، پریسا رابطه نقش جنسیتی با بی‎ثباتی ازدواج: نقش تعدیل کنندگی جهت‎گیری در رابطه جنسی در مردان [دوره 3، شماره 1، 1401، صفحه 587-611]
 • زمردی، سعیده پیش بینی رضایت زناشویی بر اساس سلامت روان و سرمایه های روانشناختی زنان شاغل [دوره 3، شماره 2، 1401، صفحه 531-548]
 • زنوزیان، سعیده ارائه مدل ساختاری رابطه سبک های دفاعی در اختلالات شخصیت خوشه B با نقش میانجی تنظیم شناختی هیجانی [دوره 3، شماره 1، 1401، صفحه 339-362]
 • زهراکار، کیانوش چالش‌های زناشویی زوج‌های نابارور: یک بررسی پدیدارشناسی [دوره 3، شماره 2، 1401، صفحه 67-84]
 • زهراکار، کیانوش اثربخشی زوج‌درمانی گاتمن بر بهبود کیفیت زندگی و کاهش فرسودگی زناشویی [دوره 3، شماره 3، 1401، صفحه 580-599]
 • زهره وندی، زهرا اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر استرس ادراک شده، علائم سایکوسوماتیک و پریشانی هیجانی در زنان تحت درمان ناباروری با روش IVF [دوره 3، شماره 2، 1401، صفحه 496-516]

ژ

 • ژیان باقری، معصومه اثربخشی مدل فرا نظری بر خودمدیریتی دیابت و میزان HbA1C در زنان و مردان مبتلا به دیابت نوع دو [دوره 3، شماره 3، 1401، صفحه 102-115]

س

 • ساعدی، سارا مقایسه اثربخشی طرحواره درمانی و درمان مبتنی‌بر پذیرش و تعهد بر تحمل پریشانی هیجانی، کژکاری عملکرد جنسی و سرمایه روانشناختی در بیماران مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس [دوره 3، شماره 1، 1401، صفحه 461-485]
 • سالاری، مهشید الگوی عشق ورزی در میان سالمندان شهر تهران [دوره 3، شماره 2، 1401، صفحه 117-146]
 • سامانی، سیامک شناسایی عوامل زمینه‌ایی و آشکارساز در خیانت زناشویی: یک مطالعه کیفی [دوره 3، شماره 1، 1401، صفحه 110-135]
 • سپاه منصور، مژگان اثربخشی برنامه کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی بر افسردگی و تبعیت از درمان در بیماران زن کرونری قلبی [دوره 3، شماره 3، 1401، صفحه 418-436]
 • ستوده، سمانه نقش سرمایه‌های معنوی و روانشناختی در پیش‌بینی کیفیت زندگی زنان مطلقه [دوره 3، شماره 5، 1401، صفحه 389-404]
 • ستوده اصل، نعمت مقایسه اثربخشی رفتار درمانی عقلانی هیجانی و درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر رفتارهای خودمراقبتی (رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﺗﻐﺬﯾﻪای، ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ، ﮐﻨﺘﺮل ﻗﻨﺪﺧﻮن، ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﭘﺎ و ﺗﺒﻌﯿﺖ داروﯾﯽ ﺑﯿﻤﺎران) در زنان مبتلاء به دیابت نوع دوم [دوره 3، شماره 1، 1401، صفحه 37-55]
 • ستوده اصل، نعمت اثربخشی فعالسازی رفتاری بر کاهش علائم وازوموتور در زنان یائسه [دوره 3، شماره 3، 1401، صفحه 357-370]
 • ستوده اصل، نعمت تدوین مدل ساختاری عوامل روان‌شناختی موثر بر عملکرد جنسی زنان متاهل [دوره 3، شماره 5، 1401، صفحه 331-355]
 • سراج خرمی، ناصر اثربخشی درمان شناختی- رفتاری بر سبک زندگی مبتنی بر خودکارآمدی وزن و ارزشمندی بدن در زنان مبتلا به چاقی [دوره 3، شماره 2، 1401، صفحه 467-481]
 • سرخابی عبدالملکی، مریم پیش‌بینی طلاق عاطفی بر اساس سبک‌های دلبستگی و باورهای فراشناختی در زنان: نقش واسطه‌ای فرسودگی زناشویی [دوره 3، شماره 3، 1401، صفحه 536-562]
 • سرمدی، محمدرضا اعتبار یابی الگوی تحقق و بالندگی عشق و نقش آن در تربیت عاطفی جوانان [دوره 3، شماره 1، 1401، صفحه 385-401]
 • سرمستی امامی، آتنا روابط ساختاری شدت درد و خودکارآمدی با ترس از حرکت با میانجی گری پریشانی روان شناختی در زنان مبتلا به آرتریت‌روماتوئید [دوره 3، شماره 3، 1401، صفحه 1-19]
 • سرهنگی، معصومه اثربخشی آموزش معنادرمانی بر بهزیستی روانشناختی، مهارتهای ارتباطی و استرس والدگری مادران کودکان کم‌توان ذهنی [دوره 3، شماره 3، 1401، صفحه 388-417]
 • سعادتی، نادره اثربخشی خودنظم بخشی هیجانی بر افزایش خودتنظیمی زوجین تازه ازدواج کرده [دوره 3، شماره 2، 1401، صفحه 658-672]
 • سعیدی، علی مقایسه اثربخشی شفقت ورزی و آموزش مبتنی بر پذیرش و تعهد بر بهزیستی روانشناختی نوجوانان [دوره 3، شماره 4، 1401، صفحه 464-478]
 • سلیمانپور مقدم، حسین مقایسه اثربخشی شفقت ورزی و آموزش مبتنی بر پذیرش و تعهد بر بهزیستی روانشناختی نوجوانان [دوره 3، شماره 4، 1401، صفحه 464-478]
 • سیدی، مژگان نقش خودمراقبتی بر توانمندی شناختی در زنان سالمند دیابتی [دوره 3، شماره 5، 1401، صفحه 196-208]

ش

 • شادجو، رضوان مدل ساختاری رفتارهای خودشکن بر اساس نیازهای بنیادین روان‌شناختی، هویت اخلاقی و خودآگاهی هیجانی دختران جوان [دوره 3، شماره 3، 1401، صفحه 263-279]
 • شاه بیک، سروش ارائه مدل ساختاری افسردگی بر اساس طرحواره های ناسازگار اولیه، تاب آوری و حمایت اجتماعی ادراک شده با میانجی گری شفقت بر خود و امیدواری در مردان و زنان مبتلا به سرطان [دوره 3، شماره 4، 1401، صفحه 284-308]
 • شاه محمدی، نیره بررسی تأثیر بازی مبتنی بر محیط یادگیری سازنده گرا بر یادگیری همیارانه و رشد اجتماعی کودکان [دوره 3، شماره 2، 1401، صفحه 611-630]
 • شایسته فرد، زهرا طراحی مدل هوش هیجانی در سازش روابط عاطفی با میانجی گری مهارت های ارتباطی در زنان متأهل [دوره 3، شماره 5، 1401، صفحه 55-83]
 • شریعت باقری، محمد مهدی تدوین مدل ساختاری رابطه سبک شناختی و خلاقیت هیجانی با نقش میانجی شایستگی هیجانی-اجتماعی دختران نوجوان [دوره 3، شماره 2، 1401، صفحه 449-466]
 • شریعت نیا، کاظم اثربخشی آموزش غنی سازی روابط زناشویی بر سواد عاطفی، سازگاری زوجین، دلزدگی زناشویی و تحمل پریشانی در زوجین [دوره 3، شماره 1، 1401، صفحه 632-653]
 • شریفی، طیبه مقایسه آموزش گروهی سرمایه‌های رواشناختی و شناختی درمانی مبتنی بر ذهن‌آگاهی بر فاجعه سازی درد بیماران زن مبتلا به میگرن شهر اصفهان [دوره 3، شماره 5، 1401، صفحه 511-527]
 • شفائی، شهرزاد اثربخشی توانبخشی شناختی بر عملکرد اجرایی و عملکرد حافظه فعال در سالمندان مبتلا به افسردگی غیر بالینی [دوره 3، شماره 4، 1401، صفحه 1-17]
 • شفیع آبادی، عبدالله مقایسه اثربخشی طرح‌واره درمانی و درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر طرح‌واره جنسی زنان بعد از عمل سرطان سینه [دوره 3، شماره 3، 1401، صفحه 489-507]
 • شفیع آبادی، عبدالله اثربخشی درمان پذیرش و تعهد بر مهارت‏های ارتباطی دختران نوجوان [دوره 3، شماره 4، 1401، صفحه 169-184]
 • شفیع آبادی، عبدالله اثربخشی مشاوره مسیر شغلی مبتنی بر امید بر خودکارآمدی در تصمیم‌گیری شغلی و امید شغلی زنان جویای کار [دوره 3، شماره 5، 1401، صفحه 466-479]
 • شکیب، نیلوفر ویژگی‌های روانسنجی نسخه فارسی مقیاس اضطراب سالمندان (GAS) در زنان و مردان سالمند [دوره 3، شماره 2، 1401، صفحه 306-316]
 • شمس ناتری، محمد ابراهیم بزهکاری زنان در محیط‌های شغلی در پرتو آموزه‌های جرم‌شناختی و مقررات کیفری [دوره 3، شماره 5، 1401، صفحه 158-175]
 • شهابی زاده، فاطمه مقایسه اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT) و درمان متمرکز بر شفقت (CFT) بر سردردهای تنشی و فشارخون در زنان مبتلا به اختلال علائم جسمی [دوره 3، شماره 5، 1401، صفحه 405-424]
 • شهبازی، فاطمه اثربخشی آموزش صمیمیت با رویکرد اسلامی بر انعطاف‌پذیری شناختی و معنای زندگی زوجین در مرحله عقد [دوره 3، شماره 1، 1401، صفحه 486-500]
 • شهبازی، مسعود مقایسه‌ی اثربخشی آموزش گذشت مبتنی بر مذهب و درمان بافت‌نگر انصاف محور بر بهبود خشم و گذشت زنان خیانت دیده شهرستان اهواز [دوره 3، شماره 3، 1401، صفحه 339-356]
 • شهسواری، مهدیه تحلیل محتوای تحقیقات انجام شده در حوزه آموزش خانواده از منظر توجه به مؤلفه‌های تربیتی [دوره 3، شماره 2، 1401، صفحه 598-610]
 • شهنوازی، عبدالواحد اثربخشی واقعیت درمانی بر سبک زندگی سالم و شاخص‌های خودمراقبتی زنان مبتلا به دیابت نوع دو [دوره 3، شماره 5، 1401، صفحه 101-116]
 • شهیدی، شاهین اثربخشی درمان فراشناختی بر سرسختی روان‌شناختی و تحمل پریشانی در بیماران زن مبتلا به پسوریازیس [دوره 3، شماره 5، 1401، صفحه 374-388]
 • شیرازی، عفت مدل‌یابی نشانه‌های شخصیت مرزی بر اساس دلبستگی: نقش میانجی تمایز یافتگی خود و بدتنظیمی هیجانی [دوره 3، شماره 4، 1401، صفحه 185-207]
 • شیرازی، محمود بررسی تاثیر تحریک مستقیم الکتریکی ورا جمجمه‌ایی و برنامه ریزی عصبی کلامی بر کاهش میزان افسردگی، اضطراب و استرس زنان [دوره 3، شماره 2، 1401، صفحه 586-597]
 • شیرافکن، علی اثربخشی مدل فرا نظری بر خودمدیریتی دیابت و میزان HbA1C در زنان و مردان مبتلا به دیابت نوع دو [دوره 3، شماره 3، 1401، صفحه 102-115]
 • شیرعلی نژاد، فرزانه مقایسه اثربخشی آموزش سنتی، الکترونیکی و ترکیبی (الکتروسنتی) بر بار شناختی دختران نوجوان تیزهوش [دوره 3، شماره 1، 1401، صفحه 363-384]

ص

 • صابری، هایده تبیین روابط علی بین فراوالدگری و تنیدگی والدینی با نقش میانجیگر ذهن آگاهی و خودکارآمدی والدینی در مادران کودکان مبتلا به اوتیسم [دوره 3، شماره 4، 1401، صفحه 33-53]
 • صابری، هایده نقش میانجیگری سبک های انعطاف پذیری شناختی در رابطه بین اضطراب با تصویر بدنی زنان مبتلا به سرطان پستان داوطلب ماستکتومی [دوره 3، شماره 5، 1401، صفحه 567-580]
 • صادقلو، الهه اثربخشی درمان مبتنی بر شفقت بر تاب‌آوری، نشخوار خشم و استرس ادراک شده در زنان مبتلا به فشار خون بالا [دوره 3، شماره 2، 1401، صفحه 418-432]
 • صادقی، جمال نقش میانجی ویژگی های شخصیتی در رابطه بین صمیمیت خانواده مبدا با اهمال کاری تحصیلی [دوره 3، شماره 4، 1401، صفحه 437-463]
 • صادقی، عباس مقایسه اثربخشی مدل گاتمن و درمان هیجان مدار بر احساس تنهایی و تاب آوری زوجین [دوره 3، شماره 2، 1401، صفحه 188-205]
 • صادقی، علی مقایسه آموزش گروهی سرمایه‌های رواشناختی و شناختی درمانی مبتنی بر ذهن‌آگاهی بر فاجعه سازی درد بیماران زن مبتلا به میگرن شهر اصفهان [دوره 3، شماره 5، 1401، صفحه 511-527]
 • صادقی دهکردی، اکرم کشف مولفه‌های مسیرتربیتی خانوادگی زنان موفق : یک نمونه پژوهش کیفی [دوره 3، شماره 1، 1401، صفحه 73-88]
 • صادقی عمروآبادی، زهره اثربخشی روش‌ تراپلی بر اختلال دلبستگی واکنشی کودکان 8 تا 12 سال [دوره 3، شماره 4، 1401، صفحه 479-492]
 • صادقی نیسیانی، ساره مقایسه اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT) و درمان متمرکز بر شفقت (CFT) بر سردردهای تنشی و فشارخون در زنان مبتلا به اختلال علائم جسمی [دوره 3، شماره 5، 1401، صفحه 405-424]
 • صالحی، مهدیه اثربخشی برنامه کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی بر افسردگی و تبعیت از درمان در بیماران زن کرونری قلبی [دوره 3، شماره 3، 1401، صفحه 418-436]
 • صالحی، مهدیه اثربخشی روش‌ تراپلی بر اختلال دلبستگی واکنشی کودکان 8 تا 12 سال [دوره 3، شماره 4، 1401، صفحه 479-492]
 • صالحی، هما مدل یابی رابطه انعطاف پذیری شناختی و خود متمایز سازی با ازدواج موفق: نقش واسطه ای تنظیم شناختی هیجان [دوره 3، شماره 3، 1401، صفحه 80-101]
 • صالحی، هما نقش کارآفرینی زنان روستایی در توسعه گردشگری غذایی(مطالعه موردی، روستای سرولات واقع در استان گیلان) [دوره 3، شماره 5، 1401، صفحه 252-267]
 • صالحی زاده، عبدالهادی روش شناسی انتقادی تبیین نظام خانواده و حقوق زن از منظر محمد مجتهدشبستری [دوره 3، شماره 5، 1401، صفحه 356-373]
 • صباحی، پرویز مقایسه اثربخشی رفتار درمانی عقلانی هیجانی و درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر رفتارهای خودمراقبتی (رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﺗﻐﺬﯾﻪای، ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ، ﮐﻨﺘﺮل ﻗﻨﺪﺧﻮن، ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﭘﺎ و ﺗﺒﻌﯿﺖ داروﯾﯽ ﺑﯿﻤﺎران) در زنان مبتلاء به دیابت نوع دوم [دوره 3، شماره 1، 1401، صفحه 37-55]
 • صباحی، پرویز ارائه مدل ساختاری افسردگی بر اساس طرحواره های ناسازگار اولیه، تاب آوری و حمایت اجتماعی ادراک شده با میانجی گری شفقت بر خود و امیدواری در مردان و زنان مبتلا به سرطان [دوره 3، شماره 4، 1401، صفحه 284-308]
 • صباحی زاده، محمود تحلیل محتوای تحقیقات انجام شده در حوزه آموزش خانواده از منظر توجه به مؤلفه‌های تربیتی [دوره 3، شماره 2، 1401، صفحه 598-610]
 • صبحی، افسانه بررسی نقش واسطه‌ای معنای زندگی در رابطه بین ادراک از سبک‌های والدگری با خوش‌بینی نوجوانان [دوره 3، شماره 3، 1401، صفحه 371-387]
 • صبحی قراملکی، ناصر طراحی مدل هوش هیجانی در سازش روابط عاطفی با میانجی گری مهارت های ارتباطی در زنان متأهل [دوره 3، شماره 5، 1401، صفحه 55-83]
 • صداقت، مستوره مقایسه اثربخشی طرح‌واره درمانی و درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر طرح‌واره جنسی زنان بعد از عمل سرطان سینه [دوره 3، شماره 3، 1401، صفحه 489-507]
 • صداقت، مستوره اثربخشی واقعیت درمانی بر سبک زندگی سالم و شاخص‌های خودمراقبتی زنان مبتلا به دیابت نوع دو [دوره 3، شماره 5، 1401، صفحه 101-116]
 • صفائی راد، ایرج پیش بینی تعارضات زناشویی بر اساس سبک‌های دلبستگی زنان در آستانه طلاق: نقش واسطه‌ای طرحواره‌های ناسازگار اولیه [دوره 3، شماره 5، 1401، صفحه 117-136]
 • صفارپور، آزاده اثربخشی زوج‌درمانی گاتمن بر بهبود کیفیت زندگی و کاهش فرسودگی زناشویی [دوره 3، شماره 3، 1401، صفحه 580-599]
 • صفاری نیا، مجید اثربخشی شفقت درمانی متمرکز بر خود بر افسردگی، اضطراب و رضایت جنسی در بیماران زن مبتلا به ناباروری [دوره 3، شماره 3، 1401، صفحه 457-473]
 • صفرزاده، سحر اثربخشی درمان شناختی- رفتاری بر سبک زندگی مبتنی بر خودکارآمدی وزن و ارزشمندی بدن در زنان مبتلا به چاقی [دوره 3، شماره 2، 1401، صفحه 467-481]
 • صفرزاده، سحر مقایسه اثربخشی آموزش ایمن‌سازی در برابر استرس و آموزش تنظیم هیجان بر کفایت اجتماعی و رفتارهای پرخطر در دختران نوجوان [دوره 3، شماره 4، 1401، صفحه 243-260]
 • صیرفی، محمدرضا مقایسه اثربخشی راهبردهای خودتنظیمی هیجانی و راهبردهای مقابله با درد بر نظم جویی فرایندی هیجانی در بیماران زن مبتلا به عروق کرونری قلبی [دوره 3، شماره 3، 1401، صفحه 66-79]
 • صیرفی، محمدرضا اثربخشی آموزش برنامه روان نمایشگری بر تاب‌آوری و سرمایه روان‌شناختی زنان مبتلا به سرطان پستان [دوره 3، شماره 5، 1401، صفحه 268-283]

ض

 • ضرغام حاجبی، مجید مقایسه اثربخشی درمان مبتنی بر ذهنی سازی و درمان مبتنی بر عاطفه هراسی بر کاهش علایم افسردگی در زنان طیف شخصیت مرزی [دوره 3، شماره 1، 1401، صفحه 21-36]
 • ضرغام حاجبی، مجید اثربخشی آموزش غنی سازی روابط زوجین با رویکرد متمرکز بر هیجان بر رفتارهای کنترل گرایانه در زنان و مردان مواجه شده با خیانت همسر [دوره 3، شماره 2، 1401، صفحه 230-245]
 • ضرغام حاجبی، مجید مدل ساختاری کیفیت زندگی زنان مبتلا به سرطان پستان براساس شخصیت تیپ D با نقش میانجی متابعت درمانی [دوره 3، شماره 4، 1401، صفحه 208-216]
 • ضرغام حاجبی، مجید تعیین برازش مدل معادلات ساختاری روابط بین سردرگمی هویت و شکست عاطفی براساس نقش واسطه‌ای مکانیزم‌های دفاعی [دوره 3، شماره 4، 1401، صفحه 116-134]
 • ضرغام حاجبی، مجید اثربخشی مشاوره مسیر شغلی مبتنی بر امید بر خودکارآمدی در تصمیم‌گیری شغلی و امید شغلی زنان جویای کار [دوره 3، شماره 5، 1401، صفحه 466-479]
 • ضرغام حاجبی، مجید طراحی مدل هوش هیجانی در سازش روابط عاطفی با میانجی گری مهارت های ارتباطی در زنان متأهل [دوره 3، شماره 5، 1401، صفحه 55-83]
 • ضرقامی، الهام پرسشنامه طرحواره مثبت یانگ(YPSQ) : ویژگی‏های روانسنجی و ساختار عاملی نسخه فارسی [دوره 3، شماره 4، 1401، صفحه 366-387]

ط

 • طاهری، افسانه اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر استرس ادراک شده، علائم سایکوسوماتیک و پریشانی هیجانی در زنان تحت درمان ناباروری با روش IVF [دوره 3، شماره 2، 1401، صفحه 496-516]
 • طاهری، افسانه رابطه عملکرد جنسى با باورهاى غیر منطقى و خودپنداره در زنان متأهل شهر تهران [دوره 3، شماره 5، 1401، صفحه 425-446]
 • طاهری، مهدی اثربخشی آموزش طرحواره درمانی بر ارزش‌های شخصی زنان مبتلا به چاقی [دوره 3، شماره 5، 1401، صفحه 314-330]
 • طباطبایی پور، بدرالسادات ارائه مدل ساختاری رابطه سبک های دفاعی در اختلالات شخصیت خوشه B با نقش میانجی تنظیم شناختی هیجانی [دوره 3، شماره 1، 1401، صفحه 339-362]
 • طباطبایی فر، مهدی تدوین بسته آموزشی بومی کارت های ذهنیت طرحواره ای و بررسی اثربخشی آن بر تعارض زناشویی [دوره 3، شماره 1، 1401، صفحه 161-176]
 • طباطبایی نژاد، فاطمه سادات اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر خود‌مهارگری و طرحواره‌ ظاهر در زنان چاق فاقد رژیم تغذیه [دوره 3، شماره 5، 1401، صفحه 284-301]

ع

 • عابدی، احمد اثربخشی آموزش تحلیل رفتار متقابل بر استرس والدگری مادران و پذیرش والدینی کودکان تیزهوش پرخاشگر [دوره 3، شماره 1، 1401، صفحه 1-20]
 • عارفی، مختار ارائه مدل اختلالات یادگیری بر اساس ارتباط با والدین و کمال‌گرایی [دوره 3، شماره 1، 1401، صفحه 56-72]
 • عارفی، مختار تبیین مدل عملکرد خانواده بر اساس عشق با میانجیگری امنیت روانی در بین زوجین [دوره 3، شماره 3، 1401، صفحه 134-153]
 • عارفی، مختار مقایسه اثربخشی آموزش مولفه‌های شناختی رفتاری با مولفه‌های مبتنی بر پذیرش و تعهد بر تاب آوری و خودکنترلی زنان مطلقه [دوره 3، شماره 4، 1401، صفحه 493-508]
 • عباس زاده، اعظم مقایسه اثربخشی درمان شناختی رفتاری و طرحواره درمانی بر بدکارکردی جنسی در زنان نابارور [دوره 3، شماره 5، 1401، صفحه 447-465]
 • عباسی، رقیه تحلیل و تفسیر جامعه‌شناختی عوامل و موانع تحکیم بنیان خانواده (از منظر کارشناسان و مراجعه‌کنندگان به دادگاه خانواده شهر زنجان) [دوره 3، شماره 1، 1401، صفحه 402-425]
 • عباسی، قدرت الله اثر بخشی درمان شناختی رفتاری بر افکار خود آسیب رسان و بهزیستی روانشناختی در دانش آموزان دچار انحلال روابط عاشقانه [دوره 3، شماره 4، 1401، صفحه 150-168]
 • عباسی، قدرت الله اثربخشی روان‌درمانی مثبت‌گرا بر امید به زندگی و بهزیستی روان‌شناختی زنان مبتلا به سرطان پستان [دوره 3، شماره 5، 1401، صفحه 35-54]
 • عباسی اسفجی، علی اصغر نقش میانجی ویژگی های شخصیتی در رابطه بین صمیمیت خانواده مبدا با اهمال کاری تحصیلی [دوره 3، شماره 4، 1401، صفحه 437-463]
 • عبدی، منصور مقایسه اثربخشی طرحواره درمانی و درمان مبتنی‌بر پذیرش و تعهد بر تحمل پریشانی هیجانی، کژکاری عملکرد جنسی و سرمایه روانشناختی در بیماران مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس [دوره 3، شماره 1، 1401، صفحه 461-485]
 • عبدی زرین، سهراب مدل سازی تعارض زناشویی بر اساس خودمتمایزسازی و خانواده گرایی با نقش میانجی صمیمیت و بلوغ عاطفی در خانواده [دوره 3، شماره 2، 1401، صفحه 394-417]
 • عدل پرور، عفت پیش بینی تعارضات زناشویی بر اساس سبک‌های دلبستگی زنان در آستانه طلاق: نقش واسطه‌ای طرحواره‌های ناسازگار اولیه [دوره 3، شماره 5، 1401، صفحه 117-136]
 • عربکری، فاطمه نقش سرمایه‌های معنوی و روانشناختی در پیش‌بینی کیفیت زندگی زنان مطلقه [دوره 3، شماره 5، 1401، صفحه 389-404]
 • عرفانی، نصرالله پیش بینی تعارضات زناشویی بر اساس سبک‌های دلبستگی زنان در آستانه طلاق: نقش واسطه‌ای طرحواره‌های ناسازگار اولیه [دوره 3، شماره 5، 1401، صفحه 117-136]
 • عطاآبادی، ستاره مقایسه اثربخشی کیفیت زندگی درمانی با درمان پذیرش و تعهد بر قدردانی و شادمانی در بین مادران کودکان مبتلا به لکنت زبان [دوره 3، شماره 3، 1401، صفحه 520-535]
 • عطاران، الناز معادلات ساختاری رابطه بین سبک زندگی کارکنان زن با تجربه غرقه شدن در کار با میانجی گری تعهد سازمانی [دوره 3، شماره 5، 1401، صفحه 480-499]
 • عطایی زنجانی نژاد، زهرا بررسی نقش واسطه‌ای معنای زندگی در رابطه بین ادراک از سبک‌های والدگری با خوش‌بینی نوجوانان [دوره 3، شماره 3، 1401، صفحه 371-387]
 • عقیلی، سید وحید بررسی بازنمایی فرهنگی زنان در حوزه اختلالات روانی در دهه نود سینمای ایران: روش تحلیل گفتمان، رویکرد پدام [دوره 3، شماره 5، 1401، صفحه 597-613]
 • علوی، سید حسین اثربخشی درمان راهبردی راه‌حل مدار بر نشانه‌های هیجانی، شناختی، انگیزشی و زیست‌شناختی اختلال افسردگی اساسی زنان و مردان [دوره 3، شماره 3، 1401، صفحه 116-133]
 • علیپور، احمد اثربخشی شفقت درمانی متمرکز بر خود بر افسردگی، اضطراب و رضایت جنسی در بیماران زن مبتلا به ناباروری [دوره 3، شماره 3، 1401، صفحه 457-473]
 • علیوندی وفا، مرضیه طلاق عاطفی و طرحواره‌های هیجانی در زوجین دارای تجربه طلاق عاطفی: نقش واسطه‌ای هوش هیجانی [دوره 3، شماره 2، 1401، صفحه 361-377]
 • عمادیان، سیده علیا اثربخشی آموزش مثبت اندیشی بر ترس از زایمان و خودکارآمدی زایمان در زنان باردار [دوره 3، شماره 2، 1401، صفحه 482-495]
 • عمادیان، سیده علیا مقایسه اثربخشی درمان شناختی-رفتاری و طرحواره درمانی هیجانی بر نوروزگرایی و نگرش‌های ناکارآمد در زنان و مردان مبتلا به بیماری قلبی-عروقی [دوره 3، شماره 3، 1401، صفحه 280-296]
 • عندلیب کورایم، مرتضی پرسشنامه طرحواره مثبت یانگ(YPSQ) : ویژگی‏های روانسنجی و ساختار عاملی نسخه فارسی [دوره 3، شماره 4، 1401، صفحه 366-387]

غ

 • غضنفری، احمد مقایسه آموزش گروهی سرمایه‌های رواشناختی و شناختی درمانی مبتنی بر ذهن‌آگاهی بر فاجعه سازی درد بیماران زن مبتلا به میگرن شهر اصفهان [دوره 3، شماره 5، 1401، صفحه 511-527]
 • غفاری، عذرا اثر بخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر شدت درد، خستگی و الکسی تایمیا در بیماران زن مبتلا به بیماریهای روماتیسمی [دوره 3، شماره 5، 1401، صفحه 84-100]
 • غلامعلی لواسانی، مسعود پیش بینی دلزدگی زناشویی بر اساس صمیمیت جنسی و میانجیگری خودپنداره جنسی [دوره 3، شماره 2، 1401، صفحه 340-360]
 • غلامی توران پشتی، مرضیه مدل پیش بینی هم وابستگی زنان دارای همسر معتاد بر اساس تمایزیافتگی خود با نقش میانجی تنظیم شناختی هیجانی [دوره 3، شماره 1، 1401، صفحه 426-444]
 • غنی فر، محمد حسن مقایسه اثربخشی زوج درمانی هیجان مدار و زوج درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد بر شاخص‌های معنوی (صبر و بخشش) در زوجین آسیب دیده از روابط فرا زناشویی [دوره 3، شماره 3، 1401، صفحه 20-34]
 • غنی فر، محمد حسن مقایسه اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT) و درمان متمرکز بر شفقت (CFT) بر سردردهای تنشی و فشارخون در زنان مبتلا به اختلال علائم جسمی [دوره 3، شماره 5، 1401، صفحه 405-424]
 • غنی فر، محمد حسن مدل ساختاری نقش ویژگی‌های شخصیت بر سلامت جسمانی با میانجی‌گری امید به زندگی و کنش‌های شناختی در زنان سالمند [دوره 3، شماره 4، 1401، صفحه 524-540]

ف

 • فاتحی، شاهو اثربخشی آموزش مدل همسرآزاری بر کاهش گرایش به طلاق زنان [دوره 3، شماره 4، 1401، صفحه 509-523]
 • فاطمی، سیده مریم واکاوی شاخص‌های پیش‌بینی کننده دلزدگی زناشویی بر اساس تجارب زیسته زوجین مراجعه‌کننده به مراکز مشاوره و ارائه الگوی مطلوب [دوره 3، شماره 3، 1401، صفحه 154-175]
 • فاطمی، وحیده السادات اثربخشی درمان پذیرش و تعهد بر مهارت‏های ارتباطی دختران نوجوان [دوره 3، شماره 4، 1401، صفحه 169-184]
 • فتحی اقدم، قربان اثربخشی آموزش مدل چهار عاملی ذهن آگاهی و خود دلسوزی بر رضایت از زندگی و تاب آوری زنان سالمند [دوره 3، شماره 1، 1401، صفحه 612-631]
 • فخری، محمدکاظم اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر تنیدگی زناشویی و بخشودگی در بین زنان متقاضی طلاق [دوره 3، شماره 2، 1401، صفحه 378-393]
 • فخری، محمدکاظم اثربخشی بازی‌ درمانی بر رفتار پرخاشگری کودکان مبتلا به اختلال بیش‌فعالی [دوره 3، شماره 3، 1401، صفحه 297-312]
 • فخری، محمدکاظم اثربخشی روان‌درمانی مثبت‌نگر بر رضایت از تصویر تن و شادکامی در دختران نوجوان ناراضی از تصویر تن [دوره 3، شماره 4، 1401، صفحه 70-89]
 • فراشبندی، رضا اثربخشی آموزش صمیمیت با رویکرد اسلامی بر انعطاف‌پذیری شناختی و معنای زندگی زوجین در مرحله عقد [دوره 3، شماره 1، 1401، صفحه 486-500]
 • فرح بخش، کیومرث ابعاد رضایت زناشویی در ایام کرونا: یک مطالعه کیفی [دوره 3، شماره 4، 1401، صفحه 602-623]
 • فرخی، نورعلی تدوین مدل دلزدگی زناشویی بر اساس سبک های دلبستگی در افراد متاهل: با نقش واسطه ای تمایز یافتگی [دوره 3، شماره 1، 1401، صفحه 445-460]
 • فرخی، نورعلی ابعاد رضایت زناشویی در ایام کرونا: یک مطالعه کیفی [دوره 3، شماره 4، 1401، صفحه 602-623]
 • فرداد، فرح پیش‌بینی تعهد زناشویی براساس‌ تمایزیافتگی و الگوهای ارتباطی با نقش واسطه‌ای هوش هیجانی زنان متاهل [دوره 3، شماره 2، 1401، صفحه 631-657]
 • فرزاد، ولی الله اثربخشی زوج‌درمانی گاتمن بر بهبود کیفیت زندگی و کاهش فرسودگی زناشویی [دوره 3، شماره 3، 1401، صفحه 580-599]
 • فرهادی، هادی بررسی اثربخشی بسته تلفیقی زوج‌درمانی هیجان مدار و شفقت درمانی بر کیفیت زندگی زناشویی و ابعاد دلبستگی زوجین [دوره 3، شماره 1، 1401، صفحه 136-160]
 • فرهادی، هادی اثربخشی توانبخشی روان‌شناختی تلفیقی بر تعهد زناشویی و مهارت‌های ارتباطی در زوجین در معرض طلاق [دوره 3، شماره 2، 1401، صفحه 264-284]
 • فرهنگی، عبدالحسن مقایسه اثربخشی طرح‌واره درمانی و درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر طرح‌واره جنسی زنان بعد از عمل سرطان سینه [دوره 3، شماره 3، 1401، صفحه 489-507]
 • فرهنگی، عبدالحسن اثربخشی درمان پذیرش و تعهد بر مهارت‏های ارتباطی دختران نوجوان [دوره 3، شماره 4، 1401، صفحه 169-184]
 • فرهنگی، عبدالحسن ارائه الگوی رفتارهای خود مراقبتی زنان باردار براساس سواد سلامت و ذهن اگاهی با میانجیگری سبک زندگی سلامت محور [دوره 3، شماره 5، 1401، صفحه 176-195]
 • فریدونی، صمد اثربخشی گروه درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد با نگاهی بر شفقت درمانی در تنظیم شناختی هیجان های مثبت و شادکامی بیماران مبتلا به اختلال افسردگی اساسی [دوره 3، شماره 1، 1401، صفحه 263-284]
 • فلاح، محمدحسین اعتباریابی الگوی بومی(اسلامی-ایرانی) فرزندپروری شفقت ورزانه بر اساس نظر متخصصان [دوره 3، شماره 4، 1401، صفحه 326-346]

ق

 • قائمی، مریم پیش بینی رضایت زناشویی بر اساس سلامت روان و سرمایه های روانشناختی زنان شاغل [دوره 3، شماره 2، 1401، صفحه 531-548]
 • قاسمی، زهرا بررسی تجارب زیسته خشونت خانوادگی در خانواده های نسل قدیم (زوجین بیشتر از50 سال) شهر ایلام [دوره 3، شماره 3، 1401، صفحه 322-338]
 • قاسمی، فرحناز اثربخشی زوج‌درمانی هیجان‌مدار بر دل‌زدگی و تعارض زناشویی زوجین [دوره 3، شماره 1، 1401، صفحه 672-686]
 • قاسمی، مسعود مقایسه اثربخشی آموزش سنتی، الکترونیکی و ترکیبی (الکتروسنتی) بر بار شناختی دختران نوجوان تیزهوش [دوره 3، شماره 1، 1401، صفحه 363-384]
 • قاسمی، مسعود مدل ساختاری رفتارهای خودشکن بر اساس نیازهای بنیادین روان‌شناختی، هویت اخلاقی و خودآگاهی هیجانی دختران جوان [دوره 3، شماره 3، 1401، صفحه 263-279]
 • قاسمی مطلق، مهدی اثربخشی درمان راهبردی راه‌حل مدار بر نشانه‌های هیجانی، شناختی، انگیزشی و زیست‌شناختی اختلال افسردگی اساسی زنان و مردان [دوره 3، شماره 3، 1401، صفحه 116-133]
 • قاسمی مطلق، مهدی مدل‌یابی نشانه‌های شخصیت مرزی بر اساس دلبستگی: نقش میانجی تمایز یافتگی خود و بدتنظیمی هیجانی [دوره 3، شماره 4، 1401، صفحه 185-207]
 • قدس، مریم مقایسه اثربخشی طرح‌واره درمانی و درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر طرح‌واره جنسی زنان بعد از عمل سرطان سینه [دوره 3، شماره 3، 1401، صفحه 489-507]
 • قدمی، مجید مقایسه اثربخشی مشاوره گروهی با رویکرد گشتالت درمانی و واقعیت درمانی بر تنظیم هیجان دختران نوجوان [دوره 3، شماره 4، 1401، صفحه 54-69]
 • قربان شیرودی، شهره مقایسه اثر بخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT) و درمان شناختی –رفتاری(CBT) برمکان کنترل سلامت، باورهای غیر منطقی سلامت و پیروی از درمان در مردان و زنان مبتلا به دیابت II [دوره 3، شماره 1، 1401، صفحه 542-564]
 • قربان شیرودی، شهره مقایسه اثر بخشی طرحواره درمانی و ایماگو درمانی بر ناکامی و دشواری تنظیم هیجان در افراد درگیرطلاق عاطفی [دوره 3، شماره 2، 1401، صفحه 166-187]
 • قربانی، راهب اثربخشی فعالسازی رفتاری بر کاهش علائم وازوموتور در زنان یائسه [دوره 3، شماره 3، 1401، صفحه 357-370]
 • قربانی امیر، حسینعلی مقایسه اثربخشی آموزش مولفه‌های شناختی رفتاری با مولفه‌های مبتنی بر پذیرش و تعهد بر تاب آوری و خودکنترلی زنان مطلقه [دوره 3، شماره 4، 1401، صفحه 493-508]
 • قزلسفلو، مهدی اثربخشی خودنظم بخشی هیجانی بر افزایش خودتنظیمی زوجین تازه ازدواج کرده [دوره 3، شماره 2، 1401، صفحه 658-672]
 • قلی پور، عین الله اثربخشی آموزش غنی سازی روابط زناشویی بر سواد عاطفی، سازگاری زوجین، دلزدگی زناشویی و تحمل پریشانی در زوجین [دوره 3، شماره 1، 1401، صفحه 632-653]
 • قمری، محمد اثربخشی آموزش مدل چهار عاملی ذهن آگاهی و خود دلسوزی بر رضایت از زندگی و تاب آوری زنان سالمند [دوره 3، شماره 1، 1401، صفحه 612-631]
 • قنادی برادران، نازیلا اثربخشی مدیریت استرس به شیوه درمان شناختی رفتاری بر نشخوار فکری و پریشانی روانشناختی زنان مواجه شده با خیانت همسر [دوره 3، شماره 1، 1401، صفحه 207-222]
 • قنبری، لعیا اثربخشی آموزش مهارت های زندگی بر رفتار خودنظارتی و تفکر خلاق کودکان [دوره 3، شماره 2، 1401، صفحه 549-566]
 • قنبری پناه، افسانه مدل ساختاری رفتارهای خودشکن بر اساس نیازهای بنیادین روان‌شناختی، هویت اخلاقی و خودآگاهی هیجانی دختران جوان [دوره 3، شماره 3، 1401، صفحه 263-279]
 • قهرمانی، مریم اثربخشی درمان شناختی - رفتاری و درمان متمرکز بر شفقت درمانی بر تاب‌آوری زنان در شرف طلاق [دوره 3، شماره 3، 1401، صفحه 474-488]
 • قورچیان، نادرقلی تحلیل محتوای تحقیقات انجام شده در حوزه آموزش خانواده از منظر توجه به مؤلفه‌های تربیتی [دوره 3، شماره 2، 1401، صفحه 598-610]

ک

 • کاتب زاده بدر، طاهره تبیین مدل عملکرد خانواده بر اساس عشق با میانجیگری امنیت روانی در بین زوجین [دوره 3، شماره 3، 1401، صفحه 134-153]
 • کاشانی وحید، لیلا ارائه مدل ساختاری خردمندی در زوجین بر اساس هوش اخلاقی با نقش واسطه‌ای ذهن آگاهی [دوره 3، شماره 2، 1401، صفحه 147-165]
 • کاظمی، رضا اثر بخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر شدت درد، خستگی و الکسی تایمیا در بیماران زن مبتلا به بیماریهای روماتیسمی [دوره 3، شماره 5، 1401، صفحه 84-100]
 • کاظمی مجرد، ملحیه تدوین مدل ساختاری عوامل روان‌شناختی موثر بر عملکرد جنسی زنان متاهل [دوره 3، شماره 5، 1401، صفحه 331-355]
 • کاکابرایی، کیوان تبیین مدل عملکرد خانواده بر اساس عشق با میانجیگری امنیت روانی در بین زوجین [دوره 3، شماره 3، 1401، صفحه 134-153]
 • کامرانی فر، سیما مقایسه اثربخشی آموزش ایمن‌سازی در برابر استرس و آموزش تنظیم هیجان بر کفایت اجتماعی و رفتارهای پرخطر در دختران نوجوان [دوره 3، شماره 4، 1401، صفحه 243-260]
 • کچویی، محسن ویژگی‌های روانسنجی نسخه فارسی مقیاس اضطراب سالمندان (GAS) در زنان و مردان سالمند [دوره 3، شماره 2، 1401، صفحه 306-316]
 • کراسکیان موجمباری، آدیس اثربخشی درمان شناختی مبتنی بر ذهن‏آگاهی بر خودآگاهی هیجانی، همدلی و شفقت به خود در کارآموزان زن روان-درمانگری [دوره 3، شماره 5، 1401، صفحه 228-251]
 • کرایی، امین مقایسه‌ی اثربخشی آموزش گذشت مبتنی بر مذهب و درمان بافت‌نگر انصاف محور بر بهبود خشم و گذشت زنان خیانت دیده شهرستان اهواز [دوره 3، شماره 3، 1401، صفحه 339-356]
 • کربلایی محمد میگونی، احمد پیش بینی دلزدگی زناشویی بر اساس صمیمیت جنسی و میانجیگری خودپنداره جنسی [دوره 3، شماره 2، 1401، صفحه 340-360]
 • کربلایی محمد میگونی، احمد مقایسه اثربخشی رفتاردرمانی دیالکتیکی گروهی با طرحواره درمانی گروهی بر پریشانی روانشناختی در زنان مبتلا به بیماری کرونر قلبی [دوره 3، شماره 1، 1401، صفحه 654-671]
 • کرم پور، روزا بررسی تجارب زیسته خشونت خانوادگی در خانواده های نسل قدیم (زوجین بیشتر از50 سال) شهر ایلام [دوره 3، شماره 3، 1401، صفحه 322-338]
 • کرمی، ابوالفضل تدوین الگوی رضایت جنسی براساس فاکتورهای شناختی (رابطه جنسی اشتراکی، دشواری تنظیم هیجانی، تمایز یافتگی) اجتماعی (اعتماد در رابطه بین فردی) اخلاقی (عدالت اخلاقی) [دوره 3، شماره 4، 1401، صفحه 261-283]
 • کریمی، رامین اثربخشی روان‌درمانی مثبت‌گرا بر امید به زندگی و بهزیستی روان‌شناختی زنان مبتلا به سرطان پستان [دوره 3، شماره 5، 1401، صفحه 35-54]
 • کریمی، مجتبی پیش‌بینی اضطراب مرگ زنان بر اساس دلبستگی به خدا با نقش تعدیل‌گر خودشفقتی [دوره 3، شماره 5، 1401، صفحه 552-566]
 • کریمی حارث آبادی، اعظم مدل پیش بینی هم وابستگی زنان دارای همسر معتاد بر اساس تمایزیافتگی خود با نقش میانجی تنظیم شناختی هیجانی [دوره 3، شماره 1، 1401، صفحه 426-444]
 • کشاورز افشار، حسین مقایسه اثربخشی مشاوره گروهی با رویکرد گشتالت درمانی و واقعیت درمانی بر تنظیم هیجان دختران نوجوان [دوره 3، شماره 4، 1401، صفحه 54-69]
 • کلانتری، معصومه نقش سرمایه‌های معنوی و روانشناختی در پیش‌بینی کیفیت زندگی زنان مطلقه [دوره 3، شماره 5، 1401، صفحه 389-404]
 • کلاهی، پریسا اثربخشی برنامه کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی بر افسردگی و تبعیت از درمان در بیماران زن کرونری قلبی [دوره 3، شماره 3، 1401، صفحه 418-436]
 • کلهرنیا گل کار، مریم مقایسه اثربخشی رفتاردرمانی دیالکتیکی گروهی با طرحواره درمانی گروهی بر پریشانی روانشناختی در زنان مبتلا به بیماری کرونر قلبی [دوره 3، شماره 1، 1401، صفحه 654-671]
 • کهرازئی، فرهاد بررسی تاثیر تحریک مستقیم الکتریکی ورا جمجمه‌ایی و برنامه ریزی عصبی کلامی بر کاهش میزان افسردگی، اضطراب و استرس زنان [دوره 3، شماره 2، 1401، صفحه 586-597]
 • کیادربندسری، زهره اثربخشی آموزش غنی سازی روابط زوجین با رویکرد متمرکز بر هیجان بر رفتارهای کنترل گرایانه در زنان و مردان مواجه شده با خیانت همسر [دوره 3، شماره 2، 1401، صفحه 230-245]
 • کیامرثی، آذر اثربخشی بازی درمانی شناختی-رفتاری بر پرخاشگری و اضطراب کودکان کم توان ذهنی [دوره 3، شماره 3، 1401، صفحه 192-210]
 • کیخسروانی، مولود اثربخشی فراشناخت درمانی بر اجتناب تجربه ای، عدم تحمل بلاتکلیفی و باورهای فراشناختی مثبت در زنان مبتلا به اختلال وسواس [دوره 3، شماره 3، 1401، صفحه 211-236]
 • کیهان، فیروزه مقایسه اثربخشی زوج درمانی هیجان مدار و زوج درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد بر شاخص‌های معنوی (صبر و بخشش) در زوجین آسیب دیده از روابط فرا زناشویی [دوره 3، شماره 3، 1401، صفحه 20-34]
 • کیوانلو، صفورا اثربخشی گروه درمانی مبتنی بر طرحواره درمانی هیجانی بر دشواری تنظیم هیجان در مادران کودکان کم توان ذهنی [دوره 3، شماره 1، 1401، صفحه 243-262]

گ

 • گل پرور، محسن اثربخشی توانبخشی روان‌شناختی تلفیقی بر تعهد زناشویی و مهارت‌های ارتباطی در زوجین در معرض طلاق [دوره 3، شماره 2، 1401، صفحه 264-284]
 • گلستانی، راحله مقایسه اثر بخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT) و درمان شناختی –رفتاری(CBT) برمکان کنترل سلامت، باورهای غیر منطقی سلامت و پیروی از درمان در مردان و زنان مبتلا به دیابت II [دوره 3، شماره 1، 1401، صفحه 542-564]
 • گودرزی، محمود طراحی یک الگوی بومی درمانی و ارزیابی اثربخشی آن بر نشانه های اختلال استرس پس از سانحه زنان و مردان بازمانده زلزله کرمانشاه [دوره 3، شماره 3، 1401، صفحه 563-579]

ل

 • لطف نژاد افشار، سیما ارائه مدل ساختاری پیش‌بینی بهزیستی روان‌شناختی بر اساس عملکرد خانواده، خوش‌بینی و تاب‌آوری با میانجیگری کفایت اجتماعی [دوره 3، شماره 1، 1401، صفحه 89-109]
 • لطفی کاشانی، فرح بررسی مدل یابی الگوهای ارتباطی و صمیمیت زناشویی براساس سبک‌های دلبستگی و روابط موضوعی با میانجی‌گیری سبک‌های مقابله‌ای [دوره 3، شماره 2، 1401، صفحه 20-50]
 • لطیفی، زهره اثربخشی رویکرد خودشفابخشی بر تحریف‌های شناختی و بخشودگی بین فردی زنان دچار پریشانی روانشناختی [دوره 3، شماره 2، 1401، صفحه 285-305]
 • لواسانى، مریم رابطه عملکرد جنسى با باورهاى غیر منطقى و خودپنداره در زنان متأهل شهر تهران [دوره 3، شماره 5، 1401، صفحه 425-446]

م

 • مجتبایی، مینا اثربخشی آموزش درمان معنوی خداسو بر کاهش افسردگی و اضطراب و افزایش کیفیت زندگی زنان مبتلا به سرطان پستان در شهر تهران [دوره 3، شماره 5، 1401، صفحه 137-157]
 • محسن زاده، فرشاد چالش‌های زناشویی زوج‌های نابارور: یک بررسی پدیدارشناسی [دوره 3، شماره 2، 1401، صفحه 67-84]
 • محمدزاده ادملایی، رجبعلی نقش میانجی ویژگی های شخصیتی در رابطه بین صمیمیت خانواده مبدا با اهمال کاری تحصیلی [دوره 3، شماره 4، 1401، صفحه 437-463]
 • محمدی، اکبر اثربخشی آموزش مهارت های زندگی بر رفتار خودنظارتی و تفکر خلاق کودکان [دوره 3، شماره 2، 1401، صفحه 549-566]
 • محمدی، محسن تدوین الگوی رضایت جنسی براساس فاکتورهای شناختی (رابطه جنسی اشتراکی، دشواری تنظیم هیجانی، تمایز یافتگی) اجتماعی (اعتماد در رابطه بین فردی) اخلاقی (عدالت اخلاقی) [دوره 3، شماره 4، 1401، صفحه 261-283]
 • محمدی، منصوره نقش خودمراقبتی بر توانمندی شناختی در زنان سالمند دیابتی [دوره 3، شماره 5، 1401، صفحه 196-208]
 • محمدی شیرمحله، فاطمه مدل پیش بینی هم وابستگی زنان دارای همسر معتاد بر اساس تمایزیافتگی خود با نقش میانجی تنظیم شناختی هیجانی [دوره 3، شماره 1، 1401، صفحه 426-444]
 • محمدی شیرمحله، فاطمه تبیین رفتارِ خوردن بر اساس سیستم های مغزی-رفتاری؛ نقش میانجی‌گری تنظیم هیجانی [دوره 3، شماره 1، 1401، صفحه 523-541]
 • محمدی شیرمحله، فاطمه اثربخشی مدل فرا نظری بر خودمدیریتی دیابت و میزان HbA1C در زنان و مردان مبتلا به دیابت نوع دو [دوره 3، شماره 3، 1401، صفحه 102-115]
 • محمدی صدر، عبداله بررسی شخصیت زنان در الهی‌نامۀ عطار، بر اساس آرای روانشناختی بولن [دوره 3، شماره 5، 1401، صفحه 302-313]
 • محمدی لپوندانی، گلریز مقایسه اثربخشی رفتاردرمانی دیالکتیکی گروهی با طرحواره درمانی گروهی بر پریشانی روانشناختی در زنان مبتلا به بیماری کرونر قلبی [دوره 3، شماره 1، 1401، صفحه 654-671]
 • محمودی، گلاویژ اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر خواب و حل مسأله در دختران 14 تا 16 ساله [دوره 3، شماره 4، 1401، صفحه 18-32]
 • محمودی، نسرین بزهکاری زنان در محیط‌های شغلی در پرتو آموزه‌های جرم‌شناختی و مقررات کیفری [دوره 3، شماره 5، 1401، صفحه 158-175]
 • محنایی، ستاره اثربخشی آموزش صمیمیت با رویکرد اسلامی بر انعطاف‌پذیری شناختی و معنای زندگی زوجین در مرحله عقد [دوره 3، شماره 1، 1401، صفحه 486-500]
 • مداحی، محمد ابراهیم اثربخشی برنامه کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی بر افسردگی و تبعیت از درمان در بیماران زن کرونری قلبی [دوره 3، شماره 3، 1401، صفحه 418-436]
 • مرادی، امید اثربخشی آموزش مدل همسرآزاری بر کاهش گرایش به طلاق زنان [دوره 3، شماره 4، 1401، صفحه 509-523]
 • مرادی، امید مقایسه اثربخشی آموزش مولفه‌های شناختی رفتاری با مولفه‌های مبتنی بر پذیرش و تعهد بر تاب آوری و خودکنترلی زنان مطلقه [دوره 3، شماره 4، 1401، صفحه 493-508]
 • مرادی، زهره نقش واسطه‌ای پرخاشگری ارتباطی پنهان در رابطه بین عدم تحمل بلاتکلیفی با روابط فرازناشویی [دوره 3، شماره 4، 1401، صفحه 309-325]
 • مرادی، سارا اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد واقعیت‌گرا (RACT) بر تحمل پریشانی و تاب آوری زنان مطلقه [دوره 3، شماره 5، 1401، صفحه 581-596]
 • مرتضائی کرهرودی، زهره اثربخشی شفقت درمانی متمرکز بر خود بر افسردگی، اضطراب و رضایت جنسی در بیماران زن مبتلا به ناباروری [دوره 3، شماره 3، 1401، صفحه 457-473]
 • مسعودی همت آبادی، فاطمه بررسی رابطه تعارض کار- خانواده و استرس شغلی با خستگی عاطفی با میانجی‌گری توانمندی‌های منشی در کارمندان زن و مرد [دوره 3، شماره 4، 1401، صفحه 585-601]
 • مسیح پور، زهرا اثربخشی فعالسازی رفتاری بر کاهش علائم وازوموتور در زنان یائسه [دوره 3، شماره 3، 1401، صفحه 357-370]
 • مشهدی زاده، شهرام مقایسه آموزش گروهی سرمایه‌های رواشناختی و شناختی درمانی مبتنی بر ذهن‌آگاهی بر فاجعه سازی درد بیماران زن مبتلا به میگرن شهر اصفهان [دوره 3، شماره 5، 1401، صفحه 511-527]
 • مطهری نسب، اکرم ابعاد رضایت زناشویی در ایام کرونا: یک مطالعه کیفی [دوره 3، شماره 4، 1401، صفحه 602-623]
 • معاضدیان، آمنه مقایسه اثربخشی شناخت ‏درمانی مبتنی بر ذهن ‏آگاهی و درمان فراشناختی بر کاهش افکار وسواسی بیماران اضطرابی در راستای خانواده درمانی [دوره 3، شماره 1، 1401، صفحه 501-522]
 • معاضدیان، آمنه ارائه مدل ساختاری افسردگی بر اساس طرحواره های ناسازگار اولیه، تاب آوری و حمایت اجتماعی ادراک شده با میانجی گری شفقت بر خود و امیدواری در مردان و زنان مبتلا به سرطان [دوره 3، شماره 4، 1401، صفحه 284-308]
 • معاضدیان، آمنه تدوین مدل ساختاری عوامل روان‌شناختی موثر بر عملکرد جنسی زنان متاهل [دوره 3، شماره 5، 1401، صفحه 331-355]
 • معنوی پور، داود اثر بخشی مدل هیجان بر مبنای روان پویشی دوانلو بر خود تنظیمی و پیشرفت تحصیلی [دوره 3، شماره 2، 1401، صفحه 567-585]
 • معینی، فاطمه اثربخشی مدل فرا نظری بر خودمدیریتی دیابت و میزان HbA1C در زنان و مردان مبتلا به دیابت نوع دو [دوره 3، شماره 3، 1401، صفحه 102-115]
 • مقتدایی، کمال بررسی اثربخشی درمان پذیرش و تعهد بر تنظیم هیجانی و ادراک بیماری در زنان مبتلا به سندرم روده تحریک‌پذیر [دوره 3، شماره 3، 1401، صفحه 176-191]
 • مکوند حسینی، شاهرخ مقایسه اثربخشی رفتار درمانی عقلانی هیجانی و درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر رفتارهای خودمراقبتی (رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﺗﻐﺬﯾﻪای، ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ، ﮐﻨﺘﺮل ﻗﻨﺪﺧﻮن، ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﭘﺎ و ﺗﺒﻌﯿﺖ داروﯾﯽ ﺑﯿﻤﺎران) در زنان مبتلاء به دیابت نوع دوم [دوره 3، شماره 1، 1401، صفحه 37-55]
 • مکوندی، بهنام مقایسه اثربخشی درمان مبتنی بر هیپنوتیزم شناختی-رفتاری و درمان مبتنی بر ذهن آگاهی روی ادراک درد و خودکارآمدی در زنان مبتلا به سرطان سینه شهر گرگان [دوره 3، شماره 5، 1401، صفحه 209-227]
 • ملیحی الذاکرینی، سعید مقایسه اثربخشی رفتاردرمانی دیالکتیکی گروهی با طرحواره درمانی گروهی بر پریشانی روانشناختی در زنان مبتلا به بیماری کرونر قلبی [دوره 3، شماره 1، 1401، صفحه 654-671]
 • منصوبی فر، محسن اثربخشی درمان شناختی مبتنی بر ذهن‏آگاهی بر خودآگاهی هیجانی، همدلی و شفقت به خود در کارآموزان زن روان-درمانگری [دوره 3، شماره 5، 1401، صفحه 228-251]
 • منیرپور، نادر مداخله مصاحبه انگیزشی مبتنی بر خودکارآمدی بر افزایش متابعت درمانی بیماران مبتلا به دیابت نوع دو [دوره 3، شماره 3، 1401، صفحه 508-519]
 • منیرپور، نادر مدل طلاق عاطفی براساس تمایز یافتگی با نقش میانجی ساختار شخصیت و تجربه مایی [دوره 3، شماره 2، 1401، صفحه 85-116]
 • منیرپور، نادر مدل ساختاری کیفیت زندگی زنان مبتلا به سرطان پستان براساس شخصیت تیپ D با نقش میانجی متابعت درمانی [دوره 3، شماره 4، 1401، صفحه 208-216]
 • منیرپور، نادر ارتباط ساختاری سازمان شخصیت مرزی و روابط موضوعی: نقش واسطه‌ای مقاومت‌پذیری در دختران و پسران جوان [دوره 3، شماره 4، 1401، صفحه 541-555]
 • مهدیان، حسین مقایسه اثربخشی شفقت ورزی و آموزش مبتنی بر پذیرش و تعهد بر بهزیستی روانشناختی نوجوانان [دوره 3، شماره 4، 1401، صفحه 464-478]
 • مهدی قلی، محمدرضا ارائه مدل پیش‌بینی دلزدگی زناشویی براساس تمایزیافتگی، هوش هیجانی و سلامت روان با میانجی‌گری تاب‌آوری در زوجین [دوره 3، شماره 4، 1401، صفحه 347-365]
 • مهرافزا، مهرناز اثربخشی بازی درمانی شناختی-رفتاری بر پرخاشگری و اضطراب کودکان کم توان ذهنی [دوره 3، شماره 3، 1401، صفحه 192-210]
 • مهری نژاد، سید ابوالقاسم مقایسه اثربخشی شناخت ‏درمانی مبتنی بر ذهن ‏آگاهی و درمان فراشناختی بر کاهش افکار وسواسی بیماران اضطرابی در راستای خانواده درمانی [دوره 3، شماره 1، 1401، صفحه 501-522]
 • موجی، محبوبه اثربخشی آموزش صمیمیت با رویکرد اسلامی بر انعطاف‌پذیری شناختی و معنای زندگی زوجین در مرحله عقد [دوره 3، شماره 1، 1401، صفحه 486-500]
 • موسوی، سید اسماعیل واکاوی شاخص‌های پیش‌بینی کننده دلزدگی زناشویی بر اساس تجارب زیسته زوجین مراجعه‌کننده به مراکز مشاوره و ارائه الگوی مطلوب [دوره 3، شماره 3، 1401، صفحه 154-175]
 • موسوی پور، سعید بررسی اثر بخشی زوج درمانی مبتنی بر روش ذهن آگاهی بر طرحواره های ناسازگار اولیه، رضامندی و میزان اعتماد زناشویی در زوج های جوان [دوره 3، شماره 3، 1401، صفحه 437-456]
 • میر خلیلی، سید محمود بزهکاری زنان در محیط‌های شغلی در پرتو آموزه‌های جرم‌شناختی و مقررات کیفری [دوره 3، شماره 5، 1401، صفحه 158-175]
 • میرزائیان گیزه رود، سیده سارا مدل ساختاری کیفیت زندگی زنان مبتلا به سرطان پستان براساس شخصیت تیپ D با نقش میانجی متابعت درمانی [دوره 3، شماره 4، 1401، صفحه 208-216]
 • میرزاحسینی، حسن مقایسه اثربخشی درمان مبتنی بر ذهنی سازی و درمان مبتنی بر عاطفه هراسی بر کاهش علایم افسردگی در زنان طیف شخصیت مرزی [دوره 3، شماره 1، 1401، صفحه 21-36]
 • میرزاحسینی، حسن مداخله مصاحبه انگیزشی مبتنی بر خودکارآمدی بر افزایش متابعت درمانی بیماران مبتلا به دیابت نوع دو [دوره 3، شماره 3، 1401، صفحه 508-519]
 • میرزاحسینی، حسن اثربخشی آموزش غنی سازی روابط زوجین با رویکرد متمرکز بر هیجان بر رفتارهای کنترل گرایانه در زنان و مردان مواجه شده با خیانت همسر [دوره 3، شماره 2، 1401، صفحه 230-245]
 • میرزاحسینی، حسن ارتباط ساختاری سازمان شخصیت مرزی و روابط موضوعی: نقش واسطه‌ای مقاومت‌پذیری در دختران و پسران جوان [دوره 3، شماره 4، 1401، صفحه 541-555]
 • میرزاحسینی، حسن اثربخشی درمان مبتنی بر شناختی رفتاری بر بهبود کیفیت زندگی بیماران زن دیالیزی [دوره 3، شماره 5، 1401، صفحه 528-551]
 • میرزاییان، بهرام اثربخشی توانبخشی شناختی بر عملکرد اجرایی و عملکرد حافظه فعال در سالمندان مبتلا به افسردگی غیر بالینی [دوره 3، شماره 4، 1401، صفحه 1-17]
 • میرزاییان، بهرام اثربخشی درمان فراشناختی بر سرسختی روان‌شناختی و تحمل پریشانی در بیماران زن مبتلا به پسوریازیس [دوره 3، شماره 5، 1401، صفحه 374-388]
 • میرزاییان، بهرام اثربخشی روان‌درمانی مثبت‌گرا بر امید به زندگی و بهزیستی روان‌شناختی زنان مبتلا به سرطان پستان [دوره 3، شماره 5، 1401، صفحه 35-54]
 • میرزایی کندری، فتانه مدل سازی تعارض زناشویی بر اساس خودمتمایزسازی و خانواده گرایی با نقش میانجی صمیمیت و بلوغ عاطفی در خانواده [دوره 3، شماره 2، 1401، صفحه 394-417]
 • میرمرادزهی سیبی، مژده بررسی تاثیر تحریک مستقیم الکتریکی ورا جمجمه‌ایی و برنامه ریزی عصبی کلامی بر کاهش میزان افسردگی، اضطراب و استرس زنان [دوره 3، شماره 2، 1401، صفحه 586-597]
 • میرهاشمی، مالک پیش‌بینی تعهد زناشویی براساس‌ تمایزیافتگی و الگوهای ارتباطی با نقش واسطه‌ای هوش هیجانی زنان متاهل [دوره 3، شماره 2، 1401، صفحه 631-657]
 • میری، سیدمحمدحسین روش شناسی انتقادی تبیین نظام خانواده و حقوق زن از منظر محمد مجتهدشبستری [دوره 3، شماره 5، 1401، صفحه 356-373]
 • مینایی، حسین اثربخشی درمان هیجان مدار بر کاهش اضطراب و خودشفقت ورزی نوجوانان [دوره 3، شماره 2، 1401، صفحه 517-530]
 • مینوسپهر، سپیده پیش بینی دلزدگی زناشویی بر اساس صمیمیت جنسی و میانجیگری خودپنداره جنسی [دوره 3، شماره 2، 1401، صفحه 340-360]

ن

 • نادری، فرح مقایسه اثربخشی آموزش ایمن‌سازی در برابر استرس و آموزش تنظیم هیجان بر کفایت اجتماعی و رفتارهای پرخطر در دختران نوجوان [دوره 3، شماره 4، 1401، صفحه 243-260]
 • ناصح جهقی، فائزه ارتباط ساختاری سازمان شخصیت مرزی و روابط موضوعی: نقش واسطه‌ای مقاومت‌پذیری در دختران و پسران جوان [دوره 3، شماره 4، 1401، صفحه 541-555]
 • ناصحی، محمد مقایسه اثر بخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT) و درمان شناختی –رفتاری(CBT) برمکان کنترل سلامت، باورهای غیر منطقی سلامت و پیروی از درمان در مردان و زنان مبتلا به دیابت II [دوره 3، شماره 1، 1401، صفحه 542-564]
 • ناصری فر، محبوبه اثربخشی درمان شناختی- رفتاری بر سبک زندگی مبتنی بر خودکارآمدی وزن و ارزشمندی بدن در زنان مبتلا به چاقی [دوره 3، شماره 2، 1401، صفحه 467-481]
 • نامور، هومن پیش بینی شادکامی براساس روان رنجوری و تمایز یافتگی خود با میانجیگری تصویر بدنی و خوش بینی در زنان و مردان فربه [دوره 3، شماره 3، 1401، صفحه 237-262]
 • نامی، کلثوم تحلیل محتوای تحقیقات انجام شده در حوزه آموزش خانواده از منظر توجه به مؤلفه‌های تربیتی [دوره 3، شماره 2، 1401، صفحه 598-610]
 • نجاتی فر، سارا اثربخشی آموزش تحلیل رفتار متقابل بر استرس والدگری مادران و پذیرش والدینی کودکان تیزهوش پرخاشگر [دوره 3، شماره 1، 1401، صفحه 1-20]
 • نخستین گلدوست، اصغر اثربخشی بازی درمانی شناختی-رفتاری بر پرخاشگری و اضطراب کودکان کم توان ذهنی [دوره 3، شماره 3، 1401، صفحه 192-210]
 • ندرمحمدی مقدم، مهریار اثر بخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر شدت درد، خستگی و الکسی تایمیا در بیماران زن مبتلا به بیماریهای روماتیسمی [دوره 3، شماره 5، 1401، صفحه 84-100]
 • نریمانی، محمد اثربخشی گروه درمانی مبتنی بر طرحواره درمانی هیجانی بر دشواری تنظیم هیجان در مادران کودکان کم توان ذهنی [دوره 3، شماره 1، 1401، صفحه 243-262]
 • نصراصفهانی، ملیحه اثربخشی رویکرد خودشفابخشی بر تحریف‌های شناختی و بخشودگی بین فردی زنان دچار پریشانی روانشناختی [دوره 3، شماره 2، 1401، صفحه 285-305]
 • نصراللهی، بیتا ارائه مدل ساختاری خردمندی در زوجین بر اساس هوش اخلاقی با نقش واسطه‌ای ذهن آگاهی [دوره 3، شماره 2، 1401، صفحه 147-165]
 • نصراللهی، بیتا مدل ساختاری پیش بینی خردمندی بر اساس هوش موفق و بهزیستی روانشناختی با نقش میانجی خودکارآمدی [دوره 3، شماره 1، 1401، صفحه 565-586]
 • نصرالهی، بیتا بررسی رابطه تعارض کار- خانواده و استرس شغلی با خستگی عاطفی با میانجی‌گری توانمندی‌های منشی در کارمندان زن و مرد [دوره 3، شماره 4، 1401، صفحه 585-601]
 • نصیری، زکیه شناسایی عوامل زمینه‌ایی و آشکارساز در خیانت زناشویی: یک مطالعه کیفی [دوره 3، شماره 1، 1401، صفحه 110-135]
 • نظامی، آرزو مقایسه اثر بخشی طرحواره درمانی و ایماگو درمانی بر ناکامی و دشواری تنظیم هیجان در افراد درگیرطلاق عاطفی [دوره 3، شماره 2، 1401، صفحه 166-187]
 • نظری، عباس مقایسه اثربخشی طرحواره درمانی و درمان مبتنی‌بر پذیرش و تعهد بر تحمل پریشانی هیجانی، کژکاری عملکرد جنسی و سرمایه روانشناختی در بیماران مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس [دوره 3، شماره 1، 1401، صفحه 461-485]
 • نعمت زاده گتابی، شهرام بررسی مدل یابی الگوهای ارتباطی و صمیمیت زناشویی براساس سبک‌های دلبستگی و روابط موضوعی با میانجی‌گیری سبک‌های مقابله‌ای [دوره 3، شماره 2، 1401، صفحه 20-50]
 • نوابی نژاد، شکوه مدل یابی معادلات ساختاری طلاق عاطفی براساس طرح واره های ناسازگار اولیه، همدلی عاطفی با میانجی گری تنظیم هیجان در زنان متأهل [دوره 3، شماره 1، 1401، صفحه 177-206]
 • نوابی نژاد، شکوه سخن سردبیر: زن در کانون خانواده و جامعه [دوره 3، شماره 5، 1401، صفحه 1-2]
 • نوحی، شهناز اثربخشی درمان مبتنی بر شفقت بر خود انتقادگری و طرح واره‌های جنسی در زنان مبتلا به سرطان سینه [دوره 3، شماره 2، 1401، صفحه 433-448]
 • نوری، راضیه پیش‌بینی اضطراب مرگ زنان بر اساس دلبستگی به خدا با نقش تعدیل‌گر خودشفقتی [دوره 3، شماره 5، 1401، صفحه 552-566]
 • نوکنی، مصطفی اثربخشی درمان مبتنی بر شناختی رفتاری بر بهبود کیفیت زندگی بیماران زن دیالیزی [دوره 3، شماره 5، 1401، صفحه 528-551]
 • نیکنام، مژگان مدل ساختاری پیش بینی تعهد زناشویی در زنان متأهل براساس جهت گیری دینی با میانجیگری معنویت [دوره 3، شماره 2، 1401، صفحه 51-66]
 • نیکوگفتار، منصوره پیش بینی دلزدگی زناشویی بر اساس صمیمیت جنسی و میانجیگری خودپنداره جنسی [دوره 3، شماره 2، 1401، صفحه 340-360]

و

 • وارسته فر، افسانه الگوی عشق ورزی در میان سالمندان شهر تهران [دوره 3، شماره 2، 1401، صفحه 117-146]
 • وحیدی، شقایق پیش بینی شادکامی براساس روان رنجوری و تمایز یافتگی خود با میانجیگری تصویر بدنی و خوش بینی در زنان و مردان فربه [دوره 3، شماره 3، 1401، صفحه 237-262]
 • وزیری، سعید اعتباریابی الگوی بومی(اسلامی-ایرانی) فرزندپروری شفقت ورزانه بر اساس نظر متخصصان [دوره 3، شماره 4، 1401، صفحه 326-346]
 • وزیری، شهرام بررسی مدل یابی الگوهای ارتباطی و صمیمیت زناشویی براساس سبک‌های دلبستگی و روابط موضوعی با میانجی‌گیری سبک‌های مقابله‌ای [دوره 3، شماره 2، 1401، صفحه 20-50]
 • وطن خواه، حمید رضا مقایسه اثر بخشی طرحواره درمانی و ایماگو درمانی بر ناکامی و دشواری تنظیم هیجان در افراد درگیرطلاق عاطفی [دوره 3، شماره 2، 1401، صفحه 166-187]
 • وهابی ماشک، معصومه اثربخشی آموزش درمان معنوی خداسو بر کاهش افسردگی و اضطراب و افزایش کیفیت زندگی زنان مبتلا به سرطان پستان در شهر تهران [دوره 3، شماره 5، 1401، صفحه 137-157]

ه

 • هادیان، مینا اثر بخشی مدل هیجان بر مبنای روان پویشی دوانلو بر خود تنظیمی و پیشرفت تحصیلی [دوره 3، شماره 2، 1401، صفحه 567-585]
 • هدایی نیا، سیده زهرا تبیین رفتارِ خوردن بر اساس سیستم های مغزی-رفتاری؛ نقش میانجی‌گری تنظیم هیجانی [دوره 3، شماره 1، 1401، صفحه 523-541]
 • هنرپروران، نازنین شناسایی عوامل زمینه‌ایی و آشکارساز در خیانت زناشویی: یک مطالعه کیفی [دوره 3، شماره 1، 1401، صفحه 110-135]

ی

 • یداللهی اردستانی، شیرین اثربخشی فراشناخت درمانی بر اجتناب تجربه ای، عدم تحمل بلاتکلیفی و باورهای فراشناختی مثبت در زنان مبتلا به اختلال وسواس [دوره 3، شماره 3، 1401، صفحه 211-236]
 • یزدی، سیده منور مدل یابی رابطه انعطاف پذیری شناختی و خود متمایز سازی با ازدواج موفق: نقش واسطه ای تنظیم شناختی هیجان [دوره 3، شماره 3، 1401، صفحه 80-101]
 • یوسفی، رحمن مقایسه اثربخشی درمان مبتنی بر هیپنوتیزم شناختی-رفتاری و درمان مبتنی بر ذهن آگاهی روی ادراک درد و خودکارآمدی در زنان مبتلا به سرطان سینه شهر گرگان [دوره 3، شماره 5، 1401، صفحه 209-227]
 • یوسفی، زهرا کشف مولفه‌های مسیرتربیتی خانوادگی زنان موفق : یک نمونه پژوهش کیفی [دوره 3، شماره 1، 1401، صفحه 73-88]
 • یوسفی، زهرا مقایسه اثربخشی بسته درمان پذیرش و تعهد واقعیت‌گرا و درمان شناختی رفتاری بر اهمال‌کاری و مسئولیت‌پذیری دختران نوجوان [دوره 3، شماره 2، 1401، صفحه 1-19]
 • یوسفی، زهرا مقایسه اثربخشی کیفیت زندگی درمانی با درمان پذیرش و تعهد بر قدردانی و شادمانی در بین مادران کودکان مبتلا به لکنت زبان [دوره 3، شماره 3، 1401، صفحه 520-535]
 • یوسفی، زهرا بررسی روایی و پایایی مقیاس عملکرد اجرایی خانواده در بین افراد متاهل [دوره 3، شماره 4، 1401، صفحه 556-584]
 • یوسفی، فایق اثربخشی آموزش مدل همسرآزاری بر کاهش گرایش به طلاق زنان [دوره 3، شماره 4، 1401، صفحه 509-523]
 • یونسی، سید جلال تدوین مدل ساختاری رابطه سبک شناختی و خلاقیت هیجانی با نقش میانجی شایستگی هیجانی-اجتماعی دختران نوجوان [دوره 3، شماره 2، 1401، صفحه 449-466]