اثربخشی زوج‌درمانی متمرکز بر هیجان بر تعهد زناشویی، طرحواره‌های عشق و طرحواره‌های هیجانی در زوج‌های دارای روابط فرا زناشویی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مشاوره، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران

2 گروه مشاوره، واحد مسجد سلیمان، دانشگاه آزاد اسلامی، مسجد سلیمان، ایران

3 استادیار، گروه مشاوره، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران

10.22034/aftj.2023.383649.1920

چکیده

هدف: هدف از ‌این پژوهش، بررسی اثربخشی زوج‌درمانی متمرکز بر هیجان بر تعهد زناشویی، طرحواره‌های عشق و طرحواره‌های هیجانی در زوج‌های دارای روابط فرا زناشویی بود. روش پژوهش: در این پژوهش از طرح نیمه‌آزمایشی تک‌موردی، از نوع خط پایۀ‌چندگانه استفاده شد. جامعه آماری این پژوهش شامل تمامی زوجین دارای تجربه روابط فرا زناشویی مراجعه‌کننده به دادگاه‌های خانواده و واحد پیشگیری اداره بهزیستی شهرستان دزفول در سال ۴۰۱-۱۴۰۰ بودند. تعداد 4 زوج (8 نفر)، بر اساس نمونه‌گیری هدفمند در دسترس انتخاب شدند. فرایند زوج‌درمانی متمرکز بر هیجان به‌صورت سه مرحلۀ خط پایه، در طی 8 جلسه 90 دقیقه‌ای و با پیگیری دوماهه اجرا شد. شرکت‌کنندگان، به پرسش‌نامۀ تعهد زناشویی آدامز و جونز (1997)؛ پرسش‌نامه طرح‌وارۀ عشق یارمحمدی‌واصل و همکاران (1399) و مقیاس طرحواره هیجانی لیهی (LES)(2002) پاسخ دادند. داده‌ها به روش ترسیم دیداری، شاخص تغییر پایا و فرمول درصد بهبودی تحلیل شدند. یافته‌ها: نتایج تحقیق نشان داد که زوج‌درمانی متمرکز بر هیجان، موجب افزایش تعهد زناشویی در زوج‌های دارای روابط فرا ‌زناشویی شده (05/0>P) و نتایج آن تا مرحله پیگیری تداوم داشت. افزون بر این، نتایج نشان داد که زوج‌درمانی متمرکز بر هیجان، موجب افزایش طرحواره‌های هیجانی انطباقی و کاهش طرحواره‌های هیجانی غیرانطباقی زوج‌های دارای روابط فرا زناشویی شد (05/0>P). زوج‌درمانی متمرکز بر هیجان بر طرحوارۀ عشق ایمن، طرحوارۀ عشق بی‌ثبات، طرحواره عشق چسبنده، طرحوارۀ عشق اجتنابی و طرحوارۀ عشق‌غیرجدی، تأثیر معنادار دارد (05/0>P) و نتایج آن تا مرحله پیگیری تداوم داشت. علاوه بر آن نتایج نشان داد که زوج‌درمانی متمرکز بر هیجان، تأثیر معناداری بر کاهش طرحوارۀ عشق‌غیر‌جدی و طرحوارۀ عشق‌بی‌علاقه نداشته است (05/0>P). نتیجه‌گیری: بنابراین زوج‌درمانی متمرکز بر هیجان به‌عنوان یک مداخلۀ پایدار در جهت افزایش تعهد زناشویی، طرحواره‌های عشق و طرحواره‌های هیجانی می‌تواند در مراکز بهداشتی و درمانی در زوج‌های دارای روابط فرا زناشویی به‌کاربرده شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Effectiveness of Emotion-Focused Couple Therapy on Marital Commitment, Love Schemas, And Emotional Schemas in Couples with Extramarital Relationships

نویسندگان [English]

 • Saeed Isari 1
 • masoud shahbazi 2
 • Maryam Gholamzadeh Jofreh 3
1 PhD Student, Department of Counseling, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran
2 Department of Counseling, Masjed Soleiman, Branch,Islmaic Azad University, Masjed Soleiman, Iran
3 Assistant Professor, Department of Counseling, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran
چکیده [English]

Aim: The purpose of this research was to investigate the effectiveness of couple therapy focused on emotion on marital commitment, love schemas, and emotional schemas in couples with extramarital relationships. Methods: In this research, a single-case quasi-experimental design of multiple baseline types was used. The statistical population of this research included all couples with experience in extramarital relations who were referred to the family courts and prevention unit of the Dezful City welfare department in 2021-22. 4 couples (8 people) were selected based on available targeted sampling. The emotion-focused couple therapy process was implemented in three stages at the baseline, during 8 sessions of 90 minutes, and with a two-month follow-up. participants, to the Marital Commitment Questionnaire of Adams and Jones (1997); Yarmohammadi Wasel et al. love schema questionnaire (2009), and Leahy Emotional Schema Scale (LES) (2002) responded. The data were analyzed by visual drawing method, stable change index, and recovery percentage formula. Results: The results of the research showed that couple therapy focused on excitement increased marital commitment in couples with extramarital relationships (p<0.05) and its results continued until the follow-up stage. In addition, the results showed that couple therapy focused on emotion increased adaptive emotional schemas and decreased maladaptive emotional schemas of couples with extramarital relationships. (p<0.05), emotion-focused couple therapy has a significant effect on secure love schema, unstable love schema, clingy love schema, avoidant love schema, and non-serious love schema (p<0.05) and its results continued until the follow-up stage. In addition, the results showed that couple therapy focused on excitement did not have a significant effect on the reduction of non-serious love schema and disinterested love schema. (p<0.05). Conclusion: Therefore, couple therapy focused on emotion as a sustainable intervention to increase marital commitment, love schemas, and emotional schemas can be used in health and treatment centers for couples with extramarital relationships.

کلیدواژه‌ها [English]

 • couple therapy focused on emotion
 • marital commitment
 • love schemas
 • emotional schemas
 • extramarital relationships

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 08 دی 1402
 • تاریخ دریافت: 09 بهمن 1401
 • تاریخ بازنگری: 09 مهر 1402
 • تاریخ پذیرش: 08 دی 1402