تاثیر روان درمانی پویشی فشرده کوتاه مدت (ISTDP) بر کاهش اضطراب، افزایش همدلی با خود، کنار آمدن و سازگاری اجتماعی در زنان با تجربۀ تعرض جنسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته دوره کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، واحد گرمسار، دانشگاه آزاد اسلامی، گرمسار، ایران

2 استادیار، گروه علوم اجتماعی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد گرمسار، سمنان، ایران

چکیده

هدف: هدف از پژوهش ‌حاضر تعیین اثربخشی روان درمانی پویشی فشرده کوتاه مدت (ISTDP) بر کاهش اضطراب، افزایش همدلی با خود، کنار آمدن و سازگاری اجتماعی در زنان با تجربه‌ی تعرض جنسی بوده است. روش پژوهش: این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری با گروه گواه بود. به طوری که دو گروه آزمودنی به صورت تصادفی انتخاب شده و در دو گروه آزمایش و گواه جایگزین شدند. جامعه‌آماری در پژوهش حاضر شامل کلیه زنان با تجربه‌ی تعرض جنسی در سال 1399-1400 در مرکز مشاوره و روان شناسی حامی هنر زندگی استان تهران تشکیل دادند. نمونه آماری شامل 30 نفر از زنان با تجربه‌ی تعرض جنسی بود که با روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب ‌شده و سپس با استفاده از گمارش تصادفی دریکی از دو گروه آزمایش (15 نفر) و گواه (15 نفر) قرار گرفتند. جهت جمع‌آوری داده‌ها ‌از پرسشنامه‌های‌‌ اضطراب بک (1988)، همدلی‌مارک دیویس (1983)، کنار آمدن لازاروس و همکاران (1988) و سازگاری‌اجتماعی کلارک و همکاران (1953) استفاده شده است. در ادامه روان درمانی پویشی فشرده کوتاه مدت (ISTDP) طبق پروتکل عباس (2016) طی 15 جلسه مشاوره فردی 90 دقیقه‌ای هفته‌‌ای دو بار بر روی گروه آزمایش اعمال و در نهایت از هر دو گروه پس آزمون گرفته شد. در تجزیه و تحلیل داده‌ها، از آزمون تحلیل واریانس با اندازه‌گیری مکرر استفاده شد. یافته‌ها: نتایج نشان دادند که، روان درمانی پویشی فشرده کوتاه مدت بر کاهش اضطراب (95/8=F، 001/0>P)، افزایش همدلی با خود (94/22=F، 001/0>P) و بهبود سازگاری اجتماعی (17/29=F، 001/0>P) در زنان با تجربه‌ی تعرض جنسی موثر است. نتیجه‌گیری: می‌توان نتیجه گرفت روان درمانی پویشی فشرده کوتاه مدت بر کاهش اضطراب، افزایش همدلی با خود، کنار آمدن و سازگاری اجتماعی در زنان با تجربه‌ی تعرض جنسی موثر است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The effect of short-term intensive dynamic psychotherapy (ISTDP) on reducing anxiety, increasing self-empathy, coping and social adaptation in women with the experience of sexual assault

نویسندگان [English]

  • Mahyasadat Khatami 1
  • Mojtaba Sedaghati Fard 2
1 M.A., Clinical Psychology, Garmsar Branch, Islamic Azad University, Garmsar, Iran
2 Asistant Prof, Department of Social Sciences, Islamic Azad University, Garmsar Branch, Semnan, Iran
چکیده [English]

Aim: The purpose of this research was to determine the effectiveness of short-term intensive dynamic psychotherapy (ISTDP) on reducing anxiety, increasing self-empathy, coping and social adaptation in women who experienced sexual assault. Research method: This research was practical in terms of purpose and semi-experimental in terms of method with a pre-test, post-test and follow-up design with a control group. So that two groups of subjects were randomly selected and replaced in two experimental and control groups. In the present study, a statistical population was formed including all women who experienced sexual assault in the year 2020-21 in the counseling and psychology center supporting the art of life in Tehran province. The statistical sample consisted of 30 women who experienced sexual assault, who were selected by available sampling method and then randomly assigned to one of the two experimental (15 people) and control (15 people) groups. Beck's (1988), Mark Davis' (1983) empathy, Lazarus et al.'s (1988) coping, and Clark et al.'s (1953) social adjustment questionnaires were used to collect data. In the following, short-term intensive dynamic psychotherapy (ISTDP) according to the protocol of Abbas (2016) was applied to the experimental group during 15 individual counseling sessions of 90 minutes twice a week, and finally, a post-test was taken from both groups. Analysis of variance with repeated measurements was used in data analysis. Results: The results showed that short-term intensive dynamic psychotherapy reduces anxiety (F=8.95, P<0.001), increases self-empathy (F=22.94, P<0.001) and Improving social adaptation (F=29.17, P<0.001) is effective in women with sexual assault experience. Conclusion: It can be concluded that short-term intensive psychotherapy is effective in reducing anxiety, increasing self-empathy, coping and social adaptation in women who have experienced sexual assault.

کلیدواژه‌ها [English]

  • anxiety
  • empathy
  • social adaptation
  • sexual assault
  • dynamic psychotherapy
احمدی، فرشاد.، گودرزی، محمدعلی.، کاظمی رضایی، سید علی. (1400). اثربخشی روان درمانی پویشی فشرده کوتاه مدت در تجارب تجزیه‌ای، روابط موضوعی و نادیده‌انگاری پاداش تأخیری درافراد مبتلا به اختلالات اعتیادی و مصرف مواد. روان شناسی بالینی، 1(13)، 65-78
امانی، رزیتا.، اعتمادی، عذرا.، فاتحی زاده، مریم.، بهرامی، فاطمه. (1399). رابطه میان سبک‌های دلبستگی و سازگاری اجتماعی.دوفصلنامه علمی پژوهشی دانشگاه شاهد، 19(6).
پاسبانی اردبیلی، محسن.، برجعلی، احمد.، پزشک، شهلا. (1397). اثربخشی روان درمانی روان پویشی فشرده و کوتاه مدت (ISTDP) بر بهبود رابطه متعارض مادر- فرزندی، مطالعات روانشناسی بالینی، 7(30)، 162-139.
حاجیان، مژگان.، نیکونژاد، فروغ. (140.0). نقش میانجی‌گر سبک‌های مقابله با کرونا و استرس ادراک‌شده در رابطه بین حمایت اجتماعی و پرخاشگری در نوجوانان، نشریه روانشناسی بالینی،50؛ 133-145.
فیروزی فر، نیره.، آقایی، حکیمه. (1394). رابطه طرحواره‌های ناکارآمد اولیه با عزت نفس و سازگاری اجتماعی در بین دانش آموزان دوره دبیرستان شهر دامغان. دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات شاهرود.
گودرزی، فریبا.، موسوی بجنوردی، محمد. (1395). بررسی روانشناختی تجاوز جنسی زناشویی با نگاهی بر جنبه فقهی و حقوقی موضوع، پژوهشنامه زنان، 7(4)، 127-145.
مصلحی جویباری، میترا.، میرهاشمی، مالک. (1395). تأثیر آموزش مهارت‌های مقابله‌ای با رویکرد شناختی- رفتاری مثبت گرا بر سازگاری(اجتماعی، عاطفی و تحصیلی) دانش آموزان دارای مشکلات سازگاری. فصلنامه نسیم تندرستی، 5(2)، 58-71.
ناهیدی، فاطمه.، خادمی، نسیم.، نافع، مهدیس.، اریسیان، محمد. (1396). تعیین سلامت روان قربانیان زن تجاوز جنسی مراجعه کننده به مرکز پزشکی قانونی استان اصفهان در سال ۱۳۹۳. مجله علمی سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران. ۳۵ (۲)،152-145.
نریمانی، محمد.، فلاحی، وحید.، حبیبی، یاسر.، زردی، بهمن. (1396). بررسی خصوصیات روان سنجی پرسشنامه همدلی و همدردی در دانش آموزان. مجله روانشناسی مدرسه، 6 (1)، 137-131.
هاشمی‌پور، سیده سریرا.، بحرینیان، سیدعبدالمجید. (1398). تأثیر درمان مراجع- محور بر اختلال فشار روانی و افسرگی در زنان قربانی تجاوز شهر بندرعباس. طب پیشگیری. ۶ (۱) :۵۳-۶۱
References
Abbas, A. (2019). The emergence of psychodynamic psychotherapy for treatment resistant patients:  intensive short-term dynamic psychotherapy. Psychodynamic Psychiatry. 44:245–280
Ahmadi, F, Godarzi, M. A., & Kazemi Rezaei, S. A. (2021). The effectiveness of short-term intensive dynamic psychotherapy in dissociative experiences, thematic relationships and delaying reward neglect in people with addiction and drug use disorders. Clinical Psychology, 1(13), 65-78 (In Persian)
Amani, R., Etemadi, O., Fatehizadeh, M., & Bahrami, F. (2020). The relationship between attachment styles and social adaptation. Shahid University Scientific Research Journal, 19(6). (In Persian)
Christov-Moore, L., Simpson, E. A., Coudé, G., Grigaityte, K., Iacoboni, M., Ferrari, P. F. (2019). Empathy: Gender effects in brain and behavior. N Neurosci Biobehav Rev, 46, 604-627.
Colizzi, M., Costa, R., & Todarello, O. (2019). Transsexual patients’ psychiatric comorbidity and positive effect of cross-sex hormonal treatment on mental health: results from a longitudinal study. Psychoneuroendocrinology, 39 (2), 65-73.
Cybulska, B. (2017). Sexual assault: key issues. J R Soc Med Jul; 100(7): 321-4
Faruque, M., Haque, M., Islam, S., Faroque Shihab, S., Asmara, S. F. (2017). Empathy level among dental students of Bangladesh utilizing the Cambridge behavior scale. Journal of Global Pharma Technology, 9 (9), 34-40.
Firouzifar, N., Aghaei, H. (2015). The relationship between primary dysfunctional schemas and self-esteem and social adjustment among high school students in Damghan city. Islamic Azad University, Shahrood Science and Research Branch. (In Persian)
Frederickson, J. (2015). Co-creation of change: effective techniques of psychodynamic psychology Translated by Enayat Khaliqi Sigaroudi.
Ghorbani, N. (2019). Intensive and short-term psychodynamic psychology: basics and techniques. Sixth edition. Tehran: Samt Publications. (In Persian)
Goudarzi, F., & Mousavi Bojnourdi, M. (2016). Psychological investigation of marital sexual assault with a view on jurisprudence and legal aspects of the issue, Women's Research Journal, 7(4), 127-145. (In Persian)
Hajian, M., & Nikonejad, F. (2021). The mediating role of coping styles and perceived stress in the relationship between social support and aggression in adolescents, Journal of Clinical Psychology, 50; 133-145. (In Persian)
Hashmipour, S. S., & Bahrainiyan, S. A. M. (2019). The effect of client-centered treatment on stress disorder and depression in female rape victims in Bandar Abbas city. preventive medicine 6 (1): 53-61. (In Persian)
Islam MN, See KL, Ting LC, Khan J.(2016). Pattern ofSexual Offences Attended at Accident and Emergency Department of HUSM from Year 2000 to 2003: A Retrospective Study. Malays J Med Sci Jan;13(1): 30-6
Johansson R, Town JM, Abbas A. (2019).Davanloo's intensive short-term dynamic psychotherapy in a tertiary psychotherapy service: overall effectiveness and association between unlocking the unconscious and outcome. Peer Journal. Aug28; 2(1): 1-20.
Kashanaki H., & Aslani S. (2018). A Review of Intensive and Short-Term Psychodynamic Psychology: Principles to Practice. Journal of Psychological Development. Des 2; 7(8): 225-260. (In Persian)
Moslehi Joybari, M., & Mirhashmi, M. (2016). The effect of teaching coping skills with a positive cognitive-behavioral approach on the adjustment (social, emotional and academic) of students with adjustment problems. Nasim Tossansi Quarterly, 5(2), 58-71. (In Persian)
Nahidi, F., Khademi, N., Najafi, M., & Arisian, M. (2017). Determining the mental health of female rape victims who referred to the Forensic Medicine Center of Isfahan province in 2013. Scientific Journal of Medical Organization of the Islamic Republic of Iran. 35 (2), 145-152. (In Persian)
Narimani, M., Fallahi, V., Habibi, Y., & Zardi, B. (2017). Examining the psychometric properties of the empathy and sympathy questionnaire in students. Journal of School Psychology, 6(1), 137-131. (In Persian)
Noorbakhsh, S. N., Besharat, M. A., Zarei, J.(2020). Emotional intelligence and coping styles with stress. Procedia - Social and Behavioral Sciences. 5, 818-22. (In Persian)
Novak E, Berek JS. (2012). Berek & Novak’s gynecology: Lippincott Williams & Wilkins.
Park, B. R., & Choi, J. S. (2019). Emotionally Focused Therapy (EFT) for the Family of an Adolescent with Suicidal Ideation: A Case Study. Family and Family Therapy, 22 (3), 275–300.
Pasbani Ardabili, M., Borjali, A., Pezeshk, S. (2018). The effectiveness of short-term intensive psychodynamic psychotherapy (ISTDP) on improving the mother-child conflict relationship, Clinical Psychology Studies, 7(30), 139-162. (In Persian)
Rocco, D., Calvo, V., Agrosì, V., Bergami, F., Busetto, L. M., Marin, S., & Abbass, A. (2021). Intensive short-term dynamic psychotherapy provided by novice psychotherapists: effects on symptomatology and psychological structure in patients with anxiety disorders. Research in Psychotherapy: Psychopathology, Process, and Outcome24(1).‏
Sadock BJ, Kaplan HI, Sadock V. A. (2017). Kaplan &Sadock’s synopsis of psychiatry: behavioral sciences/clinical psychiatry: Lippincott Williams & Wilkins.
Sarkar J.(2019). Mental health assessment of rapeoffenders: Indian J Psychiatry. Jul; 55(3):235-243
Shedler J.(2018). The efficacy of psychodynamic psychotherapy Feb-Mar; 65(2) : 98-109
Triche, A.B. (2016). Characteristics of shy and socially phobic individuals. Submitted in partial fulfillment of the requirements the degree of B.A.
Ward T, Beech A.(2006). An integrated theory of sexual offending. Elsevier. p. 44-63
Wolf, D. & Frederickson, J.(2019). Intensive short-term dynamic psychotherapy. Washington School of Psychiatry. April 20;20(2): 97-108.