اثربخشی درمان شناختی رفتاری بر تعارض زناشویی و راهبردهای مقابله ای زنان درگیر طلاق عاطفی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد گروه روانشناسی، واحد تهران غرب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 کارشناسی ارشد گروه روانشناسی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران

3 کارشناسی ارشد گروه روانشناسی، واحد خمینی شهر ، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران

چکیده

هدف: پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی درمان شناختی رفتاری بر تعارض زناشویی و راهبردهای مقابله‌ای زنان درگیر طلاق عاطفی بود. روش پژوهش: روش پژوهش حاضر از نوع این پژوهش از نوع مطالعه نیمه آزمایشی و با طرح پیش آزمون و پس آزمون همراه با گروه گواه با دوره پیگیری انجام شد. جامعه آماری شامل کلیه زنان واجد شرایط طلاق عاطفی شهر تهران که به کلینک روانشناسی آتیه در سال 1400 مراجعه کرده اند، بود که از بین آن‌ها تعداد 30 نفر به صورت در دسترس انتخاب شدند و به صورت تصادفی انتخاب و در گروه آزمایش (15 نفر) و گواه (15 نفر) جایگزین شدند. داده‌ها با استفاده‌ از پرسشنامه تعارضات زناشویی براتی و ثنایی (1999)، پرسشنامه طلاق عاطفی گاتمن (2008)، پرسشنامه راهبردهای مقابله‌ای لازاروس و فولکمن (1984) در مراحل پیش‌آزمون، پس‌آزمون‌و پیگیری به‌دست‌آمده است. پروتکل درمان شناختی-رفتاری در 8 جلسه (یک جلسه در هفته) به مدت 90 دقیقه انجام شد. برای تحلیل نتایج از روش تحلیل واریانس اندازه‌گیری مکرر و نرم‌افزار SPSS.22 استفاده شد. یافته‌ها: نتایج حاکی از آن بود که درمان شناختی-رفتاری در کاهش تعارض زناشویی (25/44=F، 001/0>P)، راهبردهای مقابله‌ای هیجان‌مدار (53/30=F، 001/0>P) و افزایش راهبرد حل مساله (86/33=F، 001/0>P) زنان درگیر طلاق عاطفی موثر بود و این تاثیر تا دوره پیگیری، ماندگار بود. نتیجه-گیری: می‌توان نتیجه گرفت که درمان شناختی رفتاری بر تعارض زناشویی و راهبردهای مقابله‌ای زنان درگیر طلاق عاطفی موثر بود موثر است و می‌توان از این درمان در جهت کاهش مشکلات زنان درگیر طلاق عاطفی استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The effectiveness of cognitive behavioral therapy on marital conflict and coping strategies of women involved in emotional divorce

نویسندگان [English]

  • Amirhomayoun Amirkiani 1
  • Zohreh Ahmadi 2
  • Khatereh Jafari 2
  • Shokooh Rashidi Asl 3
1 M.A. in Clinical Psychology, Department of Psychology, West Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 M.A. in Clinical Psychology, Department of Psychology, Karaj Branch, Islamic Azad University, Karaj, Iran
3 M.A. in Clinical Psychology, Department of Psychology, Khomeinishahr Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran.
چکیده [English]

Aim: The purpose of this study was to determine the effectiveness of cognitive behavioral therapy on marital conflict and coping strategies of women involved in emotional divorce. Methods: The current research method was conducted as a semi-experimental study with a pre-test and post-test design along with a control group with a follow-up period. The statistical population included all the women eligible for emotional divorce in Tehran who referred to the Atiyeh Psychology Clinic in 2021, from which 30 people were selected as convenience and randomly selected and in the experimental group (15 people) and witnesses (15 people) were replaced. The data were collected using Barati and Sanai's Marital Conflict Questionnaire (1999), Gutman's Emotional Divorce Questionnaire (2008), Lazarus and Folkman's Coping Strategies Questionnaire (1984) in the pre-test, post-test and follow-up stages. It has been achieved. Cognitive-behavioral therapy protocol was performed in 8 sessions (one session per week) for 90 minutes. To analyze the results, repeated measurement variance analysis method and SPSS.22 software were used. Results: The results indicated that cognitive-behavioral therapy in reducing marital conflict (F=44.25, P<0.001), emotion-oriented coping strategies (F=30.53, P<0.001) P) and increase in problem solving strategy (F=33.86, P<0.001) of women involved in emotional divorce was effective and this effect was lasting until the follow-up period. Conclusion: It can be concluded that cognitive behavioral therapy is effective on marital conflict and coping strategies of women involved in emotional divorce and this treatment can be used to reduce the problems of women involved in emotional divorce.

کلیدواژه‌ها [English]

  • cognitive behavioral therapy
  • marital conflict
  • coping strategies
  • emotional divorce
استیل، ال. کید، وی. (1388). جامعه شناسی مهارتی خانواده. ترجمه: سیدان، ف . کمالی، انتشارات دانشگاه الزهرا. تاریخ نشر اثر 2001. 
بخارایی، احمد. (1386). جامعه شناسی زندگی های خاموش در ایران (طلاق عاطفی). تهران: پژواک جامعه.
پوسا چیان، طیبه.، کاظمی، آمنه سادات.، رضایی، امید.، و کاظمی، مریم سادات (1396). اثربخشی گروه درمانی مبتنی بر معنادرمانی بر امید به زندگی و تاب آوری زنان مطلقه. نشریه روان پرستاری، 5(6).
سعیدیان، فاطمه.(1382). بررسی رابطه بین ساختار قدرت در خانواده با تعارضات زناشویی. پایان نامه کارشناسی ارشد، تهران، دانشگاه تربیت معلم.
صیادی، گونا.، گل محمدیان، محسن.، و رشیدی، علیرضا. (1396). اثربخشی طرحواره درمانی بر احساس حقارت دختران نوجوان خانواده های طلاق. مجله پژوهش های روان شناسی بالینی و مشاوره، 7(1). 89.
محمدی، محمد.، شیخ هادی سیرویی، رحمان.، گرافر، امیر.، زهراکار، کیانوش.، شاکرمی، محمد.، و داورنیا، رضا. (1395). اثر زوج درمانی شناختی رفتاری به شیوه گروهی بر فرسودگی زناشویی و میل به طلاق در زوجین.
References
Alitabar, S. H., Ghanbari, S., Zadeh Mohammadi, A., & Habibi, M. (2014). The relationship between premarital sex and attitudes toward infidelity. Journal of Family Research10(2), 255-267.
Almasi, A, & et al, (2013), Religious cognitive- behavior therapy (RCBT) on marital satisfaction OCD patients, Procedia-social and behavioral sciences, v. 84, p. 504-508.
Balestrino,A (2013),On the causes and consecuences of divorce,the journal of Socio-Economics 45 (1-9).
Bond, F. W., Hayes, S. C., Baer, R. A., Carpenter, K. M., Guenole, N., Orcutt, H. K., ... & Zettle, R. D. (2011). Preliminary psychometric properties of the Acceptance and Action Questionnaire–II: A revised measure of psychological inflexibility and experiential avoidance. Behavior therapy42(4), 676-688.
Chang, S. L. (2008). Family background and marital satisfaction of newlyweds: Generational transmission of relationship interaction patterns. California State University, Fullerton.
Chenge, H., & Furncham, A. (2007). ATTRIBUTIONAL STYLE AS PREDICTORS OF MENTAL HEALTH. Journal of Happiness Studies, 2 (3): 309-331.
Cummings, E.M., Kouros, C.D & Papp, L.M. (2007). Marital aggression and children’s everyday inter parental conflict. European Psychologist, 12,17-28.   
Ghasemi, N., Kalantari, M., Asghari, K., & Molavi, H. (2014). Factor Structure, Validity and Reliability of the Persian version of the Acceptance and Action Questionnaire (AAQ-II-7). International Journal of Education and Research2(9), 85-96.
Johanson S) 2003(. The revolution in couple therapy.Journal of Marital and family Therapy.; 29:348-365.    
Kellogg SH, Young JH.  (2006). Schema Therapy for Borderline Personality Disorder. J Clin psychol.; 62(4): 445-458.
King, L. A., & Emmons, R. A. (1990). Conflict over emotional expression: psychological and physical correlates. Journal of personality and social psychology58(5), 864.
Albert, L., & Popescu, S. (2010). Emotional consequences of parental divorce and separation on preschool children: ISMH World Congress 2010 Abstract 032. Journal of Men's Health7(3), 291-291.
Markowitz J. (2009). Developments in interpersonal psychotherapy. Canadian of psychiatry. 44: 556-61.
Mascaro, N., & Rosen, D. H. (2012). Existential meaning in the enhancement of hopeand prevention of the depressive symptoms. Journal of Personality. 73: 985- 994.
Musai, M., Tavasoli, G., & Mehrara, M. (2011). The relationship between divorce and economic-social variables in Iran. British Journal of Arts and Social Sciences1(2), 89-93.
Nikoubakht N, Karimi U, Bahrami H) 2011(. Couple burnout among fertilized and unfertilized women referred to Valiasr reproductive center, Tehran. Iranian Journal of epidemiology.; 7(1):32-37.
Pines, A. M. (2004). Adult attachment styles and their relationship to burnout: A preliminary, cross-cultural investigation. Work & Stress18(1), 66-80.
Rosen Grandon, J.R, Myers.J.E., and Hattie, J.A. (2005). The relationship between marital characteristics, marital interaction processes and marital satisfaction. Journal of counseling and development, 82 (1), 58-68.
Sharifiniya, M., & Haroonrashidi, H. (2020). The relationship between the dark traits of personality and emotional expressiveness with satisfaction of life among the military personnel in Ahvaz, Iran. Journal of military Psychology11(41), 41-49.
Sayed Alitabar, S. H., Mohammad Alipour, Z., Habibi, F., Sarvestani, A., & Javanbakht, A. (2016). Reliability, validity and factor structure of the marital disillusionment scale. Pajoohandeh Journal20(6), 342-349.
Stewart, R. E., & Chambless, D. L. (2009). Cognitive–behavioral therapy for adult anxiety disorders in clinical practice: A meta-analysis of effectiveness studies. Journal of consulting and clinical psychology77(4), 595.