اثربخشی برنامه آموزش والدگری آدلری بر پیوند با مدرسه و رفتارهای پرخطر نوجوانان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه روانشناسی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران

2 استادیار گروه روانشناسی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران

چکیده

هدف: این پژوهش با هدف تعیین اثربخشی برنامه آموزش والدگری آدلری بر پیوند با مدرسه و رفتارهای پرخطر نوجوانان می‌باشد. روش پژوهش: روش پژوهش حاضر از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش‌آزمون، پس‌آزمون و پیگیری با گروه گواه بود. جامعه‌آماری این پژوهش می‌باشد. جامعه آماری تحقیق، کلیه مادران دانش‌آموزان دختر مقطع متوسطه دوم بندپی شرقی شهرستان بابل که در سال تحصیلی 99-1398 مشغول به تحصیل می باشند به تعداد 665 تشکیل می‌دهند که از این میان تعداد 60 نفر از دانش آموزان دارای مشکلات رفتاری پرخطر و مادرانشان که با ملاک‌های ورودی پژوهش همخوانی داشتند با روش نمونه گیری غیرتصادفی هدفمند به عنوان نمونه انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه 15 نفری آزمایش و گواه قرار گرفتند. گروه آزمایش برنامه آموزشی والدگری براساس بسته آموزشی بریگل (2016) را طی ۸ جلسه 120 دقیقه ای به صورت هفتگی دریافت نمود، قبل و بعد از مداخله، پرسشنامه پیوند با مدرسه (رضایی شریف، ۱۳۹۱) و پرسشنامه رفتارهای پرخطر (زادمحمدی و همکاران، ۱۳۹0) در هر دو گروه اجرا شد. داده‌ها از طریق آزمون تحلیل واریانس با اندازه‌گیری مکرر و با استفاده از نرم‌افزارSPSS-22مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته‌ها: نتایج این تحقیق نشان داد که برنامه آموزش برنامه والدگری آدلری موجب افزایش پیوند والدینی مراقبت (53/51=F، 001/0>P)، حمایت افراطی (50/70=F، 001/0>P) و کاهش رفتارهای پرخطر نوجوانان (30/120=F، 001/0>P) موثر بود. نتیجه‌گیری: می‌توان نتیجه گرفت برنامه آموزش والدگری آدلری موجب افزایش پیوند با مدرسه و کاهش رفتارهای پرخطر نوجوانان موثر شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effectiveness of Adler's parenting education program on school bonding and adolescent high-risk behaviors

نویسندگان [English]

  • Esfandiar Ebrahimtabar Gerdroodbari 1
  • Seyedeh Olia Emadian 2
  • Bahram Mirzaian 1
1 Department of Psychology, Sari Branch, Islamic Azad University, Sari, Iran
2 Department of Psychology, Sari Branch, Islamic Azad University, Sari, Iran
چکیده [English]

Aim: The aim of this study was to determine the effectiveness of Adler's parenting education program on school bonding and high-risk behaviors of adolescents. Methods: The present research method was quasi-experimental with pre-test, post-test design and follow-up with a control group. The statistical population of this research is. The statistical population of the study is 665 mothers of all female high school students in East Bandapi, Babol, who are studying in the academic year of 2009-2010, of which 60 are students with high-risk behavioral problems and their mothers The input criteria of the study were consistent with purposive non-random sampling method and were randomly divided into two groups of 15 experimental and control. The experimental group received a parenting training program based on the Bruegel training package (2016) in 8 sessions of 120 minutes per week. Before and after the intervention, the school connection questionnaire (Rezaei Sharif, 2012) and the high-risk behaviors questionnaire (Zad Mohammadi et al., 1390) was performed in both groups. Data were analyzed by repeated measures analysis of variance using SPSS-22 software. Results: The results of this study showed that the Adler parenting program training program increased parental care bond (F = 5.53, P <0.001), extreme support (F = 70.50, P <0.001) and Reduction of high-risk behaviors of adolescents (F = 120.30, P <0.001) was effective. Conclusion: It can be concluded that Adler's parenting education program increased the bond with school and reduced effective high-risk behaviors of adolescents.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Adlerian parenting
  • school bonding
  • high-risk behaviors
باستانی، سوسن.، گلزاری، محمود و روشنی، شهره. (1389). طلاق عاطفی: علل و شرایط میانجی. بررسی مسائل اجتماعی ایران، 1(3): 25-36.
ترکی‌زاده، محمد.، حاجی‌علیزاده، کبری و سماوی، سید عبدالوهاب. (1397). اثربخشی آموزش خودبخشش گری مبتنی بر کتاب درمانی بر مسئولیت پذیری و تمایل به جبران در دانشجویان. پژوهش‌نامه روانشناسی مثبت، 3(15): 70-57.
جلالی، ندا.، حیدری، حسن.، داودی، حسین.، و آل یاسین، سیدعلی. (1398). مقایسۀ تأثیر مداخلۀ آموزشی مبتنی بر رویکرد هیجان‌مدار و رویکرد غنی‌سازی روابط گاتمن بر تعارض زناشویی گروهی از زنان شهرستان خمین. روانشناسی فرهنگی، 3(1)، 62-41.
خدابخشی کولایی، آناهیتا.، فلسفی نژاد، محمدرضا و صبوری زهره. (1398). ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯿﺰان و ﻣﻮﻟﻔﻪ‌ﻫﺎی ﻃﻼق ﻋﺎﻃﻔﯽ در پرستاران متاهل ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن‌ﻫﺎی ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان. نشریه پژوهش توانبخشی در پرستاری، ۵ (۳) :۴۷-۳۹.
سماواتیان، حسین.،  موسوی، سید محمد و نوری، ابولقاسم. (1398). اثربخشی آموزش کیفیت بخشی زندگی کاری و غنی سازی زندگی زناشویی بر کیفیت بخشی زندگی کاری و رضایت شغلی در زوج‌های شاغل. مشاوره کاربردی، 9(2), 132-115.
عیسی نژاد، امید.، احمدی، احمد.، اعتمادی، عذرا.، و قادرپور، رزگار. (1390). بررسی اثربخشی ارتقای روابط بر بهبود راهبردهای مقابله‌ای زناشویی. تحقیقات علوم رفتاری، 9(1 (پی در پی 17))، 1-12.
کیانی پور، عمر.، محسن زاده، فرشاد.، و زهراکار، کیانوش. (1396). هم سنجی اثربخشی طرح واره درمانی و روایت درمانی هنگام به هم پیوستن هر یک از آن‌ها با برنامه غنی سازی زناشویی بر گرایش به پیمان شکنی زناشویی و رضایت زناشویی. مشاوره و روان درمانی خانواده، 7(2 (پیاپی 24), 27-54.
لطیفیان، مریم.، عرشی، ملیحه.، علی پور، فردین و قائد امینی هارونی، غلامرضا. (1395). بررسی رابطه خشونت خانگی وطلاق عاطفی در میان زنان متاهل شهر تهران در سال۱۳۹۵. فصلنامه مددکاری اجتماعی، ۵ (۲) :۱۲-۵.
لواف پورنوری، فرشاد.، زهراکار، کیانوش.، و آذرهوش فتیده، زهرا. (1393). تبیین نقش اثربخشی مداخله‌ی بخشش فرایندمحور در کاهش انگیزه‌های انتقام جویی و دوری گزینی دانش‌آموزان پسر دوره‌ی راهنمایی. روان شناسی مدرسه، 3(2): 185-170.
موسوی‌، فاطمه و رحیمی‌نژاد، عباس. (1394). مقایسه منزلت‌های هویت بین‌فردی زنان و مردان متأهل با توجه به وضعیت طلاق عاطفی. پژوهش‌های کاربردی روان‌شناختی، 6(1):  23-11.
Baumeister, R. F., Stillwell, A. M., & Heatherton, T. F. (1994). Guilt: an interpersonal approach. Psychological Bulletin, 115(2), 243.
Beck, S. I. (2005). Efficacy of a forgiveness group intervention for aggressive victims. Unpublished Doctoral Dissetation, Capella University.
Bell, C. M., Davis, D. E., Griffin, B. J., Ashby, J. S., & Rice, K. G. (2017). The promotion of self-forgiveness, responsibility, and willingness to make reparations through a workbook intervention. The Journal of Positive Psychology, 12(6), 571-578.
Berger, R., & Hannah, M.T. (2013). Preventive approaches in couple’s therapy. Routledge.
Davis, C. A. (2015). An Evaluation of the Impact of a Couples Enrichment Program on Relationship Satisfaction, Communication, Conflict Resolution, and Forgiveness.
Enright, R. D. (2001). Forgiveness is a choice. Washington D. C.: American Psychological Association.
Fallesen, P. (2021). Decline in Rate of Divorce and Separation Filings in Denmark in 2020 Compared with Previous Years. Socius, 7. https://doi.org/10.1177/23780231211009991
Fehr, R. (2010). On the (un) intendend consequences of forgiveness: creativity after conflict. Unpublished doctoral dissertation. University of Maryland.
Joyce, M. L. K. (2020). Wellbeing and Marriage: Does Marriage Improve Mental Health?.
Keller, L., & Allemand, M. (2020). Personality and Divorce. Encyclopedia of Personality and Individual Differences, 3608-3613.
McCullough, M. E., & Witvliet, C. V. (2002). The psychology of forgiveness. In C. R. Snyder & S. J. Lopez (Eds.), Handbook of positive psychology (pp. 446–458). Oxford University Press.
McCullough, M. E., Rachal, K. C., Sandage, S. J., Worthington, E. L., Jr., Brown, S. W. & Hight, T. L. (1998). Interpersonal forgiving in close relationships II: Theoretical elaboration and measurement. Journal of Personality and Social Psychology, 75(6), 1586–1603.
Olson, D. H. (1999). PREPARE/ENRICH program: Version 2000. Preventive approaches in couple's therapy, 196–216.
Rasheed, A., Amr, A., & Fahad, N. (2020). Investigating the Relationship between Emotional Divorce, Marital Expectations, and Self-Efficacy among Wives in Saudi Arabia. Journal of Divorce & Remarriage, 1-22.
Song, M. J., Yu, L., &  Enright, R. D. (2020). Trauma and healing in the underserved populations of homelessness and corrections: Forgiveness Therapy as an added component to intervention.  Clinical Psychology & Psychotherapy, 28(2). https://doi.org/10.1002/cpp.2531
Vallejo, M. A., Vallejo-Slocker, L., Rivera, J., Offenbächer, M., Dezutter, J., & Toussaint, L. (2020). Self-forgiveness in fibromyalgia patients and its relationship with acceptance, catastrophising and coping. Clinical and experimental rheumatology, 38 Suppl 123(1), 79–85.
Wade, N. G., & Tittler, M. V. (2021). Forgiveness and group therapy: Current research and implications for group psychology research and practice. In C. D. Parks & G. A. Tasca (Eds.), The psychology of groups: The intersection of social psychology and psychotherapy research (pp. 207–230). American Psychological Association.  https://doi.org/10.1037/0000201-012
Woodyatt, L., & Wenzel, M. (2013). Self-forgiveness and restoration of an offender following an interpersonal transgression. Journal of Social and Clinical Psychology, 32(2), 225–259. https://doi.org/10.1521/jscp.2013.32.2.225
Worthington, E. L., Griffin, B. J., & Wade, N. G. (2017). Group intervention to promote self-forgiveness. In Handbook of the psychology of self-forgiveness (pp. 179-192). Springer, Cham.
Worthington, E. L., Jr., Griffin, B. J., Lavelock, C. R., Wade, N. G., & Kulick, K. (2017). Forgiveness interventions and the prevention of poor health, hostile relationships, and societal hatred and violence. In M. Israelashvili & J. L. Romano (Eds.), The Cambridge handbook of international prevention science (pp. 520–547). Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/9781316104453.023
Yu, L., Gambaro, M., Song, J. Y., Teslik, M., Song, M., Komoski, M. C., Wollner, B., & Enright, R. D. (2021). Forgiveness therapy in a maximum-security correctional institution: A randomized clinical trial. Clinical psychology & psychotherapy, 28(6), 1457–1471. https://doi.org/10.1002/cpp.2583
Záhorcová, L., Enright, R., & Halama, P. (2021). The Effectiveness of a Forgiveness Intervention on Mental Health in Bereaved Parents—A Pilot Study. OMEGA - Journal of Death and Dying, 0(0). https://doi.org/10.1177/00302228211024479