تعیین تاثیر درمان شناختی ـ رفتاری، حساسیت زدایی با حرکات چشم و بازپردازش و پسخوراند زیستی برحملات (تعداد، مدت و شدت) میگرن، حساسیت اضطرابی،کیفیت خواب و کیفیت زندگی زنان مبتلا به میگرن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه روانشناسی سلامت، واحد بین المللی خرمشهر، دانشکاه آزاد اسلامی ، خرمشهر، ایران

2 گروه روان‌شناسی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران.

3 گروه روانشناسی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران.

4 گروه روانشناسی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران

چکیده

هدف: هدف از پژوهش حاضر تعیین تاثیر درمان شناختی ـ رفتاری، حساسیت زدایی با حرکات چشم و بازپردازش و پسخوراند زیستی برحملات (تعداد، مدت و شدت) میگرن، حساسیت اضطرابی، کیفیت خواب و کیفیت زندگی زنان مبتلا به میگرن می‌باشد. روش پژوهش: پژوهش از نوع نیمه تجربی بوده و با استفاده از طرح پیش-پس آزمون و پیگیری با گروه کنترل انجام شد. جامعه آماری شامل کلیه زنانی بوده که به دلیل سردرد به کلینیک چشم انداز آینده شهر تهران در سال 1399 مراجعه کرده اند. از بین افرادی که مبتلا به میگرن تشخیص داده شدند، 60  نفر انتخاب و به صورت تصادفی در3 گروه‌ آزمایش و یک گروه کنترل معادل شدند. سپس افراد گروه شناختی رفتاری 11 جلسه هر هفته 90 دقیقه تحت درمان گروهی قرارگرفتند و افراد گروه حساسیت زدایی با حرکات سریع چشم و بازپردازش به صورت فردی در 3 جلسه 90 دقیقه‌ای و به صورت هفته‌ای یک بار و افراد گروه درمان پسخوراند زیستی به صورت فردی در هفته 3 جلسه 45 دقیقه‌ای به مدت 15 جلسه تحت درمان قرار گرفتند. داده‌ها توسط نرم افزار  25SPSS-  و از طریق تحلیل واریانس چندگانه مورد تحلیل قرار گرفت. بر اساس نتایج این پژوهش می‌توان اظهار داشت که درمان شناختی – رفتاری، حساسیت زدایی با حرکات چشم و بازپردازش و پسخوراند زیستی بر حملات (تعداد، مدت و شدت)، حساسیت اضطرابی،کیفیت خواب و کیفیت زندگی زنان مبتلا به میگرن موثر است و می‌تواند برای بهبود این بیماری مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Determining the effect of cognitive-behavioral therapy, desensitization with eye movements and reprocessing and biofeedback on migraine attacks (frequency, duration and intensity), anxiety sensitivity, sleep quality and quality of life of women with Migraine

نویسندگان [English]

  • Elahe Mehrmanesh 1
  • fariba Hafezi 2
  • Parvin Ehteshamzadeh 3
  • Saeed Bakhtiarpour 4
1 Department of Health psychology ,KhorramShahr international Branch , Islamic Azad university , Khorram Shahr , Iran.
2 Assistant Professor, Department of Psychology, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran.
3 Associate professor in Psychology, Department of Psychology, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran
4 Associate Professor, Department of Psychology, Faculty of Psychology, Islamic Azad University, Ahvaz Branch, Ahvaz, Iran
چکیده [English]

Aim: The purpose of this study is to determine the effect of cognitive-behavioral therapy, desensitization with eye movements and reprocessing and biofeedback on migraine attacks (frequency, duration and intensity), anxiety sensitivity, sleep quality and quality of life of women with migraine. Method: The research was semi-experimental and was conducted using a pre-post test and follow-up design with a control group. The statistical population included all women who referred to Tehran's Vision of the Future Clinic in 2019 due to headache. Among the people who were diagnosed with migraine, 60 people were selected and randomly divided into 3 experimental groups and one control group. Then the people of the cognitive-behavioral group underwent group therapy for 11 sessions of 90 minutes each week, and the people of the desensitization group with rapid eye movements and reprocessing individually in 3 sessions of 90 minutes and once a week, and the people of the biological feedback treatment group were treated for 15 sessions in 3 weeks of 45 minutes. The data was analyzed by SPSS-25 software and by multiple variance analysis. Results: Based on the results of this research, it can be stated that cognitive-behavioral therapy, desensitization with eye movements and reprocessing and biofeedback are effective on attacks (frequency, duration and intensity), anxiety sensitivity, sleep quality and quality of life of women 

کلیدواژه‌ها [English]

  • cognitive behavioral therapy
  • desensitization with eye movements and reprocessing
  • biofeedback
  • migraine attacks
  • anxiety sensitivity
احمدی، زینب.، تأدیبی، وحید.، رزازیان، نازنین. (1394). اثر ۸ هفته تمرین هوازی بر شاخص‌های سردرد میگرنی و میزان نیتریک اکساید خون در زنان مبتلا به میگرن. فیزیولوژی ورزشی. 7(26)، 33-50.
References
Afrina, R., & Karimah, A. (2019). Cognitive behavioral therapy for chronic pain. Biomolecular and Health Science Journal, 2(2), 129-134.
Ahmadi, Z., Tadibi, V., & razazian, N. (2015). The Effect of 8-Week Aerobic Exercise on Migraine Headache indices and Blood Nitric Oxide Level in Women with Migraine. Sport Physiology, 7(26), 33-50.
Al-Hashel, J. Y., Alroughani, R., Shuaibi, S., AlAshqar, A., AlHamdan, F., AlThufairi, H.,... & Ahmed, S. F. (2020). Impact of primary headache disorder on quality of life among school students in Kuwait. The Journal of Headache and Pain, 21(1), 1-6.
Alimoradi, Z., Jafari, E., Anders Broström, Maurice M. Ohayon, Chung-Ying Lin, Mark D. Griffiths, Kerstin Blom, Susanna Jernelöv, Viktor Kaldo, and Amir H. Pakpour. "Effects of cognitive behavioral therapy for insomnia (CBT-I) on quality of life: A systematic review and meta-analysis." Sleep medicine reviews (2022): 101646.
American Headache Society. (2018). The American Headache Society position statement on integrating new migraine treatments into clinical practice. Headache: The Journal of Head and Face Pain, 59(1), 1-18.
Antonaci, F., Nappi, G., Galli, F., Manzoni, G. C., Calabresi, P., & Costa, A. (2010). Migraine and psychiatric comorbidity: a review of clinical findings. The journal of headache and pain, 12(2), 115-125.
Atadokht, A.(2015). Sleep Quality and its Related Factors among University Students. JHC. 17 (1) :9-18.
Azimi, M., Moradi, A., & Hasani, J. (2017). Effectiveness of cognitive behavioral therapy (Face to face and Internet-based) on Emotional Regulation Strategies of individuals with Comorbidity of insomnia and depression. Journal of Research in Psychological Health, 11(1), 49-61.
Azimi, M., Moradi, A., & Hasani, J. (2019). Effectiveness of cognitive behavioral therapy for insomnia (traditional and Internet-based) on everyday memory of people with insomnia and comorbid depression. Advances in Cognitive Science.
Bognar, G. (2005). The concept of quality of life. Social theory and practice, 31(4), 561-580.
Buse, D.C. (2012). Behavioral Approaches to Headache and Migraine Management. The Medical Roundtable, 1(2).
Cabral, P., & Mateu, J. (2011, June). Mapping the quality of life experience in Alfama: A case study in Lisbon, Portugal. In International Conference on Computational Science and Its Applications (pp. 269-283). Springer, Berlin, Heidelberg.
Cherry, K. (2019). What Is Biofeedback and How Does It Work?. Retrieve from www.verywellmind.com on Feb. 8 1:40pm: 16 pages.
Church, M.C. (2004). The conceptual and operational definition of quality of life: a systematic review of the literature. Master's thesis, Texas A&M University. Texas A&M University. Available electronically
Costanza, R., Fisher, B., Ali, S., Beer, C., Bond, L., Boumans, R.,... & Snapp, R. (2007). Quality of life: An approach integrating opportunities, human needs, and subjective well-being. Ecological economics, 61(2-3), 267-276.
Das, D. (2008). Urban quality of life: A case study of Guwahati. social indicators research, 88(2), 297-310.
Diener, E., & Suh, E. (1997). Measuring quality of life: Economic, social, and subjective indicators. Social indicators research, 40(1), 189-216.
Diener, H. C., Holle-Lee, D., Nägel, S., Dresler, T., Gaul, C., Göbel, H.,... & Lampl, C. (2019). Treatment of migraine attacks and prevention of migraine: Guidelines by the German Migraine and Headache Society and the German Society of Neurology. Clinical and translational neuroscience, 3(1), 2514183X18823377.
Dodick, D. W. (2018). A phase‐by‐phase review of migraine pathophysiology. Headache: the journal of head and face pain, 58, 4-16.
Edinger, J. D., Carney. C. E.(2014). Overcoming insomnia: A cognitive-behavioral therapy approach, therapist guide. Oxford University Press.
 El Din, H. S., Shalaby, A., Farouh, H. E., & Elariane, S. A. (2013). Principles of urban quality of life for a neighborhood. HBRC journal, 9(1), 86-92.
Fahy, F., & Cinnéide, M. Ó. (2006). Community-based quality of life indicators for urban areas as derived in Galway City, Ireland. WIT Transactions on Ecology and the Environment, 93.
Farima, R., Dowlatabadi, S., & Behzadi, S. (2015). The effectiveness of eye movement desensitization and reprocessing (EMDR) in reducing pathological worry in patients with generalized anxiety disorder: A preliminary study. Archives of Psychiatry and Psychotherapy, 1, 33-43.
Felce, D., & Perry, J. (1995). Quality of life: Its definition and measurement. Research in developmental disabilities, 16(1), 51-74.
Fiorentino, L., McQuaid, J. R., Liu, L., Natarajan, L., He, F., Cornejo, M.,... & Ancoli-Israel, S. (2010). Individual cognitive behavioral therapy for insomnia in breast cancer survivors: a randomized controlled crossover pilot study. Nature and science of sleep, 2, 1.
Flor, H., & Birbaumer, N. (1991). Comprehensive assessment and treatment of chronic back pain patients without physical disabilities. In Proceedings of the VIth World Congress on Pain (pp. 229-234). Elsevier Amsterdam.
 Flor, H., & Birbaumer, N. (1993). Comparison of the efficacy of electromyographic biofeedback, cognitive-behavioral therapy, and conservative medical interventions in the treatment of chronic musculoskeletal pain. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 61(4), 653.
Gencarelli, A. M., Zurlinden, T., Nicoletta, A., Winters, A., Sorrell, A., Corbett, Q., & Everhart, E. (2020). 0157 The Relationship Between Reaction Time, Insomnia Severity, Sleepiness, and Dysfunctional Beliefs About Sleep. Sleep, 43, A62.
Grazzi, L., & Bussone, G. (1993). Italian Experience of Electromyographic‐Biofeedback Treatment of Episodic Common Migraine: Preliminary Results. Headache: The Journal of Head and Face Pain, 33(8), 439-441.
Harvey, A. G., Stinson, K., Whitaker, K. L., Moskovitz, D., & Virk, H. (2008). The subjective meaning of sleep quality: a comparison of individuals with and without insomnia. Sleep, 31(3), 383-393.
Hedayat, S., & Arefi, M. (2017). The effect of cognitive-behavioral therapy on improving sleep quality in the elderly. Knowledge & Research in Applied Psychology, 16(2), 60-68.
Hertenstein, E., Feige, B., Gmeiner, T., Kienzler, C., Spiegelhalder, K., Johann, A.,... & Baglioni, C. (2019). Insomnia as a predictor of mental disorders: a systematic review and meta-analysis. Sleep medicine reviews, 43, 96-105.
 Higgins, P., & Campanera, J. M. (2011). (Sustainable) quality of life in English city locations. Cities, 28(4), 290-299.
Hofmann, S. G., Wu, J. Q., & Boettcher, H. (2014). Effect of cognitive-behavioral therapy for anxiety disorders on quality of life: a meta-analysis. Journal of consulting and clinical psychology, 82(3), 375.
International Association of Pain. (2019). IASP’s New Proposed Definition of Pain Released for Comment. Retrieve from www.iasp-pain.org on Jan. 3 7:20am: 3pages
 International Association of Pain. (2019). IASP’s New Proposed Definition of Pain Released for Comment. Retrieve from www.iasp-pain.org on Jan. 3 7:20am: 3pages
Jahanfar, A., Fereidouni, Z., Behnammoghadam, M., Dehghan, A., & Bashti, S. (2020). Efficacy of eye movement desensitization and reprocessing on the quality of life in patients with major depressive disorder: a randomized clinical trial. Psychology Research and Behavior Management, 11-17.
Khan, A. M., Dar, S., Ahmed, R., Bachu, R., Adnan, M., & Kotapati, V. P. (2018). Cognitive behavioral therapy versus eye movement desensitization and reprocessing in patients with post-traumatic stress disorder: Systematic review and meta-analysis of randomized clinical trials. Cureus, 10(9).
Koffel, E. A., Koffel, J. B., & Gehrman, P. R. (2015). A meta-analysis of group cognitive behavioral therapy for insomnia. Sleep medicine reviews, 19, 6-16.
Konuk, E., Epözdemir, H., Atçeken, Ş. H., Aydın, Y. E., & Yurtsever, A. (2011). EMDR treatment of migraine. Journal of EMDR Practice and Research, 5(4), 166-176.
Luber, M. E. (2019). Eye movement desensitization and reprocessing: EMDR therapy scripted protocols and summary sheets: Treating eating disorders, chronic pain and maladaptive self-care behaviors. Springer Publishing Company.
Malik, M., Singh, S. K., & Arumugam, N.(2017). Efficacy of Trans-Cranial Direct Current Stimulation and Cognitive Behavioral Therapy in Management of Migraine: A Randomized Controlled Trial.
Mamindla, P., Mogilicherla, S., Enumula, D., Prasad, O. P., & Anchuri, S. S. (2018). A review on migraine. Acta Scientific Pharmaceutical Sciences, 3(1), 29-42.
Mansourishad, H., Togha, M., Borjali, A., & Karimi, R. (2017). Effectiveness of mindfulness-based cognitive-behavioral therapy on relieving migraine headaches. Archives of neuroscience, 4(4).
Marcus, S. V. (2008). Phase 1 of integrated EMDR. Journal of EMDR Practice and Research, 2(1), 15.
McCrea, R., Shyy, T. K., & Stimson, R. (2006). What is the strength of the link between objective and subjective indicators of urban quality of life?. Applied research in quality of life, 1(1), 79-96.
Melo, D. L. M., Carvalho, L. B. C., Prado, L. B. F., & Prado, G. F. (2019). Biofeedback therapies for chronic insomnia: a systematic review. Applied psychophysiology and biofeedback, 44, 259-269.
Moser, G. (2009). Quality of life and sustainability: Toward person–environment congruity. Journal of Environmental Psychology, 29(3), 351-357.
National Sleep Foundation. (2020). How is Sleep Quantity Different than Sleep Quality?. Retrieve from www.sleep.org on Jun. 21 7:30pm: 4 pages.
Nestoriuc, Y., & Martin, A. (2007). Efficacy of biofeedback for migraine: a meta-analysis. Pain, 128(1-2), 111-127.
Newton-John, T. R., Spence, S. H., & Schotte, D. (1995). Cognitive-behavioural therapy versus EMG biofeedback in the treatment of chronic low back pain. Behaviour research and therapy, 33(6), 691-697.
Ng, Q. X., Venkatanarayanan, N., & Kumar, L. (2017). A Systematic Review and Meta-Analysis of the Efficacy of Cognitive Behavioral Therapy for the Management of Pediatric Migraine. Headache, 57(3), 349–362.
 Nowaczewska, M., Wiciński, M., Osiński, S., & Kaźmierczak, H. (2020). The role of vitamin D in primary headache–from potential mechanism to treatment. Nutrients, 12(1), 243.
Onur, O., Ertem, D. H., Uludüz, D., & Karşıdağ, Ç. (2017). Cognitive behavioral therapy for chronic migraine. European Psychiatry, 41(S1), s500-s500.
Pal, A. K., & Kumar, U. C. (2005). Quality of Life (QoL) concept for the evaluation of societal development of rural community in West Bangal, India. Asia-Pacific Journal of Rural Development, 15(2), 83-93.
Pfaller, A. (2010). Efficacy of Biofeedback in the Treatment of Migraine and Tension Type Headaches. Pain Physician, 13(1), 94.
Puledda, F., Messina, R., & Goadsby, P. J. (2017). An update on migraine: current understanding and future directions. Journal of neurology, 264(9), 2031-2039.
Raboni, M. R., Tufik, S., & Suchecki, D. (2006). Treatment of PTSD by eye movement desensitization reprocessing (EMDR) improves sleep quality, quality of life, and perception of stress. Annals of the New York Academy of Sciences, 1071(1), 508-513.
Rapley, M. (2003). Quality of life research : A critical introduction. Sage Publications Limited.
Rezaei, M., Hojjat, S. K., Hatami, S. E., & Monadi, H. (2015). Effect of meta-cognitive therapy on patient with insomnia. Journal of north khorasan university of medical sciences, 7(2), 319-327.
Santos, L. D., & Martins, I. (2007). Monitoring urban quality of life: The Porto experience. Social Indicators Research, 80(2), 411-425.
Scotish Intercollegiate Guidelines Network. (2018). Pharmacological management of migraine. Retrieve from www.sign.ac.uk on Jan. 21 10:15pm: 52 pages.
 Seik, F. T. (2000). Subjective assessment of urban quality of life in Singapore (1997–1998). Habitat international, 24(1), 31-49.
Senlier, N., Yildiz, R., & Aktaş, E. D. (2009). A perception survey for the evaluation of urban quality of life in Kocaeli and a comparison of the life satisfaction with the European cities. Social indicators research, 94(2), 213-226.
Shapiro, F. (2014). The role of eye movement desensitization and reprocessing (EMDR) therapy in medicine: addressing the psychological and physical symptoms stemming from adverse life experiences. The Permanente Journal, 18(1), 71.
Sharpe, L., Dudeney, J., Williams, A., Nicholas, M., McPhee, I., Baillie, A., Welgampola, M., & McGuire, B. (2019). Psychological therapies for the prevention of migraine in adults. The Cochrane database of systematic reviews, 7(7).
Shin, D. C., Rutkowski, C. P., & Park, C. M. (2003). The quality of life in Korea: Comparative and dynamic perspectives. The quality of life in Korea, 3-16.
Sirgy, M. J.(1991). Can business and government help enhance the quality of life of workers and consumers. Journal of Business Research, 23(1), 1 – 7.
Smith, M. T., & Perlis, M. L. (2006). Who is a candidate for cognitive-behavioral therapy for insomnia?. Health psychology, 25(1), 15.
Song, Y., Kelly, M., Fung, C.H., Dzierzewski, J.M., Grinberg, A.M., Mitchell, M.N., Josephson, K.R., Martin, J.L., & Alessi, C.A. (2021). Change in Dysfunctional Sleep-Related Beliefs is Associated with Changes in Sleep and Other Health Outcomes Among Older Veterans With Insomnia: Findings From a Randomized Controlled Trial. Annals of behavioral medicine : a publication of the Society of Behavioral Medicine.
Stokes, D. A., & Lappin, M. S. (2010). Neurofeedback and biofeedback with 37 migraineurs: a clinical outcome study. Behavioral and Brain Functions, 6(1), 1-10.
Taylor, D.C. (2020). Migraine Headache. MedicineNet.
Taylor, S. (2019). Treating anxiety sensitivity in adults with anxiety and related disorders. University of British Columbia.
Teklay, R. (2012). Adaptation and Dissonance in Quality of Life: Indicators for urban planning and policy making (Master's thesis, University of Twente).
Tesfazghi, E. S., Martinez, J. A., & Verplanke, J. J. (2010). Variability of quality of life at small scales: Addis Ababa, Kirkos Sub-City. Social indicators research, 98(1), 73-88.
 The British Pain Society. (2020). Pain is Complex. Sage Publishing Journals.
Trauer, J. M., Qian, M. Y., Doyle, J. S., Rajaratnam, S. M., & Cunnington, D. (2015). Cognitive behavioral therapy for chronic insomnia: a systematic review and meta-analysis. Annals of internal medicine, 163(3), 191-204.
U.S. Department of Health and Human Services. (2018). Migraine: Developing Drugs for Acute Treatment Guidance for Industry.
Wagner, B., Steiner, M., Huber, D. F. X., & Crevenna, R. (2021). The effect of biofeedback interventions on pain, overall symptoms, quality of life and physiological parameters in patients with pelvic pain: A systematic review. Wiener klinische Wochenschrift, 1-38.
Weatherall, M. W. (2015). The diagnosis and treatment of chronic migraine. Therapeutic advances in chronic disease, 6(3), 115-123.
Webberley, H. (2020). Everything you need to know about migraine. Medical News Today
Woldetinsaye, S. G. (2011). Analyzing variation of urban quality of life using participatory aproach in Addis Ababa, Ethiopia: a case study of kirkos sub-city. University of Twente Faculty of Geo-Information and Earth Observation ITC, Ensched
World Health Organization. Measuring Quality of Life. Retrieve from www.who.intl on May. 15 4:27pm: 22pages.
Yunitri, N., Kao, C. C., Chu, H., Voss, J., Chiu, H. L., Liu, D.,... & Chou, K. R. (2020). The effectiveness of eye movement desensitization and reprocessing toward anxiety disorder: a meta-analysis of randomized controlled trials. Journal of psychiatric research, 123, 102-113.
Zeighami, R., Behnammoghadam, M., Moradi, M., & Bashti, S. (2018). Comparison of the effect of eye movement desensitization reprocessing and cognitive behavioral therapy on anxiety in patients with myocardial infarction. The European Journal of Psychiatry, 32(2), 72-76.
Zivoder, I., Martic-Biocina, S., & Kosic, A. V. (2018). Biofeedback and Neurofeedback in the Treatment of Migraine. Biofeedback.