عوامل موثرشخصیتی در کاهش علائم اختلال استرس پس از سانحه در زلزله به منظور تدوین یک مدل ساختاری در شهر کرمانشاه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه روانشناسی، واحد امارات، دانشگاه آزاد اسلامی، دبی، امارات متحده عربی

2 استاد مدعو، گروه روانشناسی، واحد امارات، دانشگاه آزاد اسلامی، دبی، امارات متحده عربی. (عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبائی).

3 ﺍﺳﺗﺎﺩ ﺗﻣﺎﻡ ﮔﺭﻭﻩ ﺭﻭﺍﻧﺷﻧﺎﺳﻲ تربیتی، ﺩﺍﻧﺷﮕﺎﻩ ﻋﻼﻣﻪ ﻁﺑﺎﻁﺑﺎﻳﻲ ، ﺗﻬﺭﺍﻥ، ﺍﻳﺭﺍﻥ

چکیده

هدف: پژوهش حاضر با هدف تعیین نقش عوامل شخصیتی در پیش بینی علائم اختلال استرس پس از سانحه در افراد مواجهه شده با آسیب انجام گرفت. روش پژوهش: روش پژوهش حاضر از نوع طرح های همبستگی و روش مدل یابی معادلات ساختاری بود. جامعه ی آماری در این پژوهش شامل تمامی زلزله زدگان زلزله اخیر کرمانشاه بودند که تعداد آنها حدود ۲۱هزار نفر می باشد. با توجه به جدول مورگان ۳۷۷ نفر را به صورت نمونه گیر تصادفی ساده انتخاب شدند. داده‌ها با استفاده از مقیاس شهروندی اختلال استرس پس از سانحه می سی سی پی (کیان و همکاران، ۱۹۸۸) و پرسشنامه پنج عاملی شخصیتی (کاستا و مک کری، 1985) به دست آمد. به‌منظور توصیف متغیرهای پژوهش از شاخص‌های انحراف معیار، میانگین، کجی و کشیدگی استفاده شد. همچنین شاخص های فراوانی و درصد برای ویژگی های جمعیت شناختی گزارش شد. لازم به ذکر است برای تحلیل بخش توصیفی از نرم افزار Spss بهره گرفته شد. دربخش استنباطی نیز به منظور آزمون فرضیه‌های پژوهش از مدلسازی معادلات ساختاری با نرم افزار Amos بهره گرفته شد. یافته‌ها: نتایج نشان داد که مؤلفه های سازگاری، وظیفه شناسی و گشودگی اثر منفی بر اختلال استرس پس از تروما داشته اند، رابطۀ سازگاری با اختلال استرس پس از تروما به صورت مستقیم برابر(97/3- = t و 18/0-=β)، رابطۀ وظیفه شناسی با اختلال استرس پس از تروما به صورت مستقیم برابر(84/3- = t و 17/0-=β) و رابطۀ گشودگی با اختلال استرس پس از تروما به صورت مستقیم برابر(49/4- = t و 20/0-=β) است. همچنین نتایج نشان می دهد که مؤلفه روان رنجوری اثر مثبت بر اختلال استرس پس از تروما داشته است، رابطۀ روان رنجوری با اختلال استرس پس از تروما به صورت مستقیم برابر(23/9 = t و 41/0=β) است. می‌توان نتیجه گرفت شاخص های برازش مدل پژوهش در وضعیت مطلوبی قرار دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Personality effective factors in reducing PTSD in earthquake in order to develop a structural model in Kermanshah city

نویسندگان [English]

  • Susan Jahangiri 1
  • Ali Delavar 2
  • Fariborz Dortaj 3
1 PhD student, Department of Psychology, Emirates Branch, Islamic Azad University, Dubai, United Arab Emirates
2 Adjunct Professor, Department of Psychology, Emirates Branch, Islamic Azad University, Dubai, United Arab Emirates. (Faculty member of Allameh Tabataba’i University).
3 Full Professor, Department of Educational Psychology, Allameh Tabatab'I University, Tehran ,Iran
چکیده [English]

Aim: The present study was conducted with the aim of determining the role of personality factors in predicting the symptoms of post-traumatic stress disorder in people exposed to trauma. Methods: The current research method was the type of correlation designs and structural equation modeling method. The statistical population in this research included all the earthquake victims of the recent Kermanshah earthquake, whose number is about 21,000 people. According to Morgan's table, 377 people were selected as simple random sampling. The data were obtained using the Mississippi PTSD citizenship scale (Kian et al., 1988) and the five-factor personality questionnaire (Costa and McCree, 1985). In order to describe the research variables, standard deviation, average, skewness and kurtosis indices were used. Frequency and percentage indicators were also reported for demographic characteristics. It should be mentioned that SPSS software was used for descriptive analysis. In the inferential part, in order to test the hypotheses of the research, modeling of structural equations with Amos software was used. Results: The results showed that the components of adaptability, conscientiousness and openness had a negative effect on PTSD, the relationship between adaptability and PTSD was directly equal (t=-3.97 and β=-0.18), the relationship of conscientiousness It is directly equal to PTSD (t=-3.84 and β=-0.17) and the relationship of openness with PTSD is directly equal to (t=-4.49 and β=-0.20). Also, the results show that the neuroticism component had a positive effect on PTSD, the relationship between neuroticism and PTSD is directly equal (t = 9.23, β = 0.41). Conclusion: It can be concluded that the results of the statistical test showed that the fit indices of the research model are in a favorable condition. Also, the components of adaptability, conscientiousness and openness have had a negative effect on PTSD, the component of neuroticism has had a positive effect on PTSD.

کلیدواژه‌ها [English]

  • personality
  • post-traumatic stress disorder
  • earthquake
Bleidorn, W., Hill, P. L., Back, M. D., Denissen, J. J., Hennecke, M., Hopwood, C. J., & Roberts, B. (2019). The policy relevance of personality traits. American Psychologist, 74(9), 1056.
Bomyea, J., & Lang, A. J. (2016). Accounting for intrusive thoughts in PTSD: Contributions of cognitive control and deliberate regulation strategies. Journal of Affective Disorders, 192, 184–190. https://doi.org/10.1016/j.jad.2015.12.021
Hughes, D. J., Kratsiotis, I. K., Niven, K., & Holman, D. (2020). Personality traits and emotion regulation: A targeted review and recommendations. Emotion, 20(1), 63.
Kilpatrick, D. G., Resnick, H. S., Milanak, M. E., Miller, M. W., Keyes, K. M., & Friedman, M. J. (2013). National Estimates of Exposure to Traumatic Events and PTSD Prevalence Using DSM-IV and DSM-5 Criteria: DSM-5 PTSD Prevalence. Journal of Traumatic Stress, 26(5), 537–547. https://doi.org/10.1002/jts.21848
Kothgassner, O. D., Goreis, A., Kafka, J. X., Van Eickels, R. L., Plener, P. L., & Felnhofer, A. (2019). Virtual reality exposure therapy for posttraumatic stress disorder (PTSD): a meta-analysis. European journal of psychotraumatology, 10(1), 1654782.
Mattson, E., James, L., & Engdahl, B. (2018). Personality factors and their impact on PTSD and post-traumatic growth is mediated by coping style among OIF/OEF veterans. Military medicine, 183(9-10), e475-e480.
Schweizer, S., & Dalgleish, T. (2011). Emotional working memory capacity in posttraumatic stress disorder (PTSD). Behaviour Research and Therapy, 49(8), 498–504. https://doi.org/10.1016/j.brat.2011.05.007
Vicario, C. M., & Felmingham, K. L. (2018). Slower Time estimation in Post-Traumatic Stress Disorder. Scientific Reports, 8(1). https://doi.org/10.1038/s41598-017-18907-5
White, S. F., Costanzo, M. E., Blair, J. R., & Roy, M. J. (2015). PTSD symptom severity is associated with increased recruitment of top-down attentional control in a trauma-exposed sample. NeuroImage: Clinical, 7, 19–27. https://doi.org/10.1016/j.nicl.2014.11.012