اثربخشی مدل مک مستر بر اضطراب و خودکنترلی زنان در آستانه طلاق

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مشاوره، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران

2 گروه مشاوره دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن

3 دانشیار گروه مشاوره، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، تهران

چکیده

هدف: هدف پژوهش حاضر تعیین اثربخشی مدل مک مستر بر اضطراب و خودکنترلی زنان در آستانه طلاق بود. روش: پژوهش حاضر نیمه آزمایشی با پیش‌آزمون و پس‌آزمون با گروه کنترل و پیگیری دو ماهه بود؛ و جامعه آماری پژوهش حاضر زنان مراجعه‌کننده به مراکز مشاوره منطقه 6 تهران در سال 1399 بود که پس از غربالگری با پرسشنامه اضطراب زانک (1971) 30 زن به شیوه در دسترس انتخاب و در گروه آزمایشی مدل مک‌مستر (15 زن) و گروه گواه (15 نفر) به صورت تصادفی جایگزین شدند. گروه آزمایش به مدت هشت جلسه 90 دقیقه‌ای تحت مداخله مدل مک‌مستر (2007) قرار گرفتند و گروه گواه هیچ مداخله‌ای را دریافت نکردند. ابزارهای پژوهش پرسشنامه اضطراب زانک (1971) و خودکنترلی تانجی، بامستر و بونه (2004) بود و داده‌ها با استفاده از تحلیل واریانس مختلط اندازه‌های مکرر تجزیه و تحلیل شد. یافته‌ها: نتایج حاکی از تأثیر مداخله مدل مک‌مستر بر نمره اضطراب (25/5=F، 030/0 =P) و خودکنترلی (56/8=F، 007/0 =P) و پایداری این تأثیر در مرحله پیگیری بود. نتیجه‌گیری: نتایج پژوهش شواهدی را پیشنهاد می‌کند مدل مک‌مستر برای افزایش خودکنترلی و همچنین کاهش اضطراب در زنان در آستانه طلاق روش مناسبی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effectiveness of McMaster model on anxiety and self-control of women on the verge of divorce

نویسندگان [English]

  • Ramin Delfanazari 1
  • maasuomeh Behboodi 2
  • Farideh Dokaneifard 3
1 دانشجوی دکتری مشاوره ، واحد رودهن ، دانشگاه آزاد اسلامی ، رودهن ، ایران
2 Counseling Department of Islamic Azad University, Roodehen Branch
3 Associate Professor, Counseling Department, Roodehen Branch, Islamic Azad University, Roodehen, Tehran
چکیده [English]

Aim: The aim of this study was to determine the effectiveness of McMaster model on anxiety and self-control of women on the verge of divorce. Method: The present study was a quasi-experimental with pre-test and post-test with a two-month control and follow-up group; The statistical population of the present study was women referring to counseling centers in District 6 of Tehran in 1399. After screening with the Zank Anxiety Questionnaire (1971), 30 women were selected by convenience sampling method in the experimental group of Maxmaster model (15 women) and control group (15). N) were randomly replaced. The experimental group underwent the intervention of McMaster model (2007) for eight sessions of 90 minutes and the control group did not receive any intervention. The research instruments were Zanck Anxiety Inventory (1971) and Tanji, Bamster and Boone (2004) Self-Control Questionnaire and the data were analyzed using repeated measures mixed variance analysis. Results: The results showed the effect of Maxmaster model intervention on anxiety score (F = 5.25, P = 0.030) and self-control (F = 8.56, P = 0.007) and the stability of this effect in the follow-up stage. Conclusion: The results of the study suggest evidence that the Maxmaster model is an appropriate method to increase self-control and also reduce anxiety in women on the verge of divorce.

کلیدواژه‌ها [English]

  • McMaster
  • Anxiety
  • Self-Control
  • Divorce
آزادمنش، منیز.، ابوالمعالی الحسینی، خدیجه؛ و محمدی، اکبر. (1399). بررسی روایی و اعتبار نسخه فارسی پرسشنامه خودکنترلی در دانشجویان. روان سنجی، 8(32): 107-123
اصلانی، خالد.، صیادی، علی.، و امان الهی، عباس. (1392). رابطه ی بین سبک‌های دلبستگی با کارکرد خانواده و سلامت عمومی. فصلنامه مشاوره و روان درمانی خانواده. 2(2): 177-163.
اویسی، هلیا.، احمدی، رضا.،  و مخلوق، محسن (1394). بررسی رابطه ابعاد سه گانه شخصیتی خودکارآمدی، عزت نفس و خودکنترلی با رضایت زناشویی در مردان متاهل شاغل بیمارستان ولیعصر(عج)قم، اولین همایش علمی پژوهشی روانشناسی،علوم تربیتی و آسیب شناسی جامعه، بصورت الکترونیکی، شرکت طلای سبز، انجمن پایش.
حکیم جوادی، منصور.، غلامعلی لواسانی، مسعود.، حقیقت گو، مرجان؛ و بردست، عذرا. (1389). بررسی رابطه میزان افسردگی، اضطراب، استرس و عوامل شخصیت در فرزندان ایثارگران. مجله طب جانباز، 3(9): 9-16
حیدری تفرشی، غلامحسین. (1391). رویکرد مدل یابی معادلات ساختاری در تبیین رابطه بین سبک دلبستگی و منبع کنترل با رضایتمندی زناشویی. تحقیقات مدیریت آموزشی، 3(3): 23-44
خیرالهی، محمد.، جعفری، اصغر.، قمری، محمد.، و باباخانی، وحیده(1398). طراحی مدل پیشبینی انعطاف پذیرش شناختی بر اساس تحلیل روند تغییرات چرخه زندگی در زوجین متقاضی طلاق. فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان درمانی، 10(39): 157-180.
جوهریان، راحله. (1395). مقایسه سبک‌های حل تعارض و خود کنترلی زنان در آستانه طلاق و زنان عادی شهر تهران. همایش بین المللی زنان و زندگی شهری.
ریان، کریستین ای.، اپستین، ناتان بی.، کیتنز، گابور ای.، میلر، ایوان دبلیو.، و بیشاب، دوآن اس. (1391). ارزیابی و درمان خانواده‌ها: رویکرد مک‌مستر. ترجمه فاطمه بهرامی، روناک عشقی، مجید غفاری، مهناز جوکار، محمدمسعود دیاریان و ناصر یوسفی، تهران: انتشارات ارجمند (انتشار اثر به زبان اصلی، 2005).
کاپوتزی، دیوید.، و اشتاوفر، مارک. (1395). مبانی مشاوره زوج‌ها، ازدواج و خانواده. ترجمه شکوه نوابی‌نژاد، نادره سعادتی و مهدی رستمی. تهران: انتشارات جنگل (انتشار اثر به زبان اصلی، 2015).
کریمی، ناهید.، باباخانی، وحیده.، و امیری مجد، مجتبی. (1394). اثربخشی الگوی کارکرد خانواده (مک­ مستر) بر صمیمیت زناشویی زوجین. فصلنامه علوم رفتاری. 23(7): 138-123.
مستوفی سرکاری، امیر.، قمری، محمد.، حسینیان، سیمین. (1398). مقایسه اثربخشی آموزش روانی بر اساس الگوی مک‌مستر و اولسون بر اسنجام خانواده معلمان زن. فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان درمانی، 10(37): 99-120
مهدی یار، منصوره.، دادفرنیا، شکوفه.، هادیان فرد، حبیب.، و رحیمی، چنگیز. (1398). بررسی اثربخشی درمان گروهی عقلانی- عاطفی و درمان گروهی راه حل محور بر اضطراب اجتماعی در دانشجویان دانشگاه شیراز. مجله روانشناسی و روانپزشکی شناخت. 6(3): 118-128.
مهینی، شهرام.، تیموری، سعید.، و رحیمی، سوسن (1392). مقایسه راهبردهای تنظیم شناختی هیجان و آمیختگی اندیشه-کنش در زوجین متقاضی طلاق و زوجین عادی با میانجی گری نقش جنسیت. فصلنامه مشاوره و روان درمانی خانواده، 3(3). 375-354.
نبوی، سید جمال‌الدین.، ثنایی ذاکر، باقر.، و کیامنش، علیرضا. (1397). بررسی اثربخشی رویکرد روانی آموزشی و رویکرد مک مستر بر افزایش سازگاری زوج‌ها . فصلنامه علوم پزشکی. ۲۸ (۴): ۳۱۹-۳۲۴
یوسفی، ناصر. (1394). عملکرد خانواده سالم بر مبنای مدل مک مستر. اولین کنگره ملی خانواده سالم، انجمن مشاوره ایران، آذر 94، دانشگاه شهید چمران اهواز.
Al-Kernawi, A. (2010). A study of psychological symptoms, family function, marital and life satisfactions of polygamous and monogamous women: The  Palestiniancase. International Journal of Social Psychiatry. 58(1)79–86. DOI: 10.1177/0020764010387063.
Amato, P.R. & James S.L. (2018) Changes in Spousal Relationships over the Marital Life Course: Frontiers in Sociology and Social Research. Social   Networks and the Life Course., vol 2. pp 139-158. Doi: 10.1007/978-3-319-71544-5_7.
Ascher, E. A. Sturm, V. E. Seider, B. H. Holley, S. R. Miller, B. L. & Levenson, R.  W. (2010). Relationship satisfaction and emotional language in  frontotemporal dementia and Alzheimer disease patients and spousal caregivers. Alzheimer disease and associated disorders, 24(1), 49-55. doi: 10.1097/WAD.0b013e3181bd66a3.
Aslani, Kh., Sayadi, A., & Amanolahi, A. (2013). The relationship between attachment styles with family functioning and general health. Quarterly Journal of Family Counseling and Psychotherapy. 2(2): 177-163.
Azadmanesh, M., Abol-Maali Al-Husseini, Kh., & Mohammadi, A. (2020). Checking the validity and reliability of the Persian version of the self-control questionnaire in students. Psychometrics, 8(32): 107-123
Bradbury, T., Fincham, F., & Beach, S. (2008). Research on the nature and determinants of marital satisfaction: A decade in review. Journal of Marriage and Family, 62.
Brassard A, Dupuy E, Bergeron S, Shaver PR. Attachment insecurities and women's sexual function and satisfaction: the mediating roles of sexual self-esteem, sexual anxiety, and sexual assertiveness. J Sex Res. 2015;52(1):110-9.
Capozzi, D., & Stauffer, M. (2016). Basics of couples, marriage and family counseling. Translated by Shokuh Navanijad, Nadera Saadati and Mehdi Rostami. Tehran: Jangal Publishing House (publishing the work in the original language, 2015).
Claxton A, O’Rourke N, Smith JZ, DeLongis A. Personality Traits and Marital Satisfaction within Enduring Relationships: an Intra-Couple Discrepancy Approach. J Soc Pers Relat 2012;29(3):375-96.
Cohen, S., Frank, E., Doyle, W. J., Skoner, D. P., Rabin, B. S., & Gwaltney, J. M. J. (1998). Types of stressors that increase susceptibility to the common cold in healthy adults. Health Psychology, 17, 214–223.
Coll, K. M., Powell, S., Thobro, P. & Haas, R., (2010). Functioning and the Development of Trust and Intimacy Among Adolescents in Residential Treatment. Family Journal, published by SAGE.
Dang,S.S., Northey,L., Dunkley, C.R. Rigby, R.A.,&GorzalkaB.B..(2018). Sexual anxiety and sexual beliefs as mediators of the association between attachment orientation with sexual functioning and distress in university men and women. The Canadian Journal of Human Sexuality, 27, 21-32.
Darbani, S. A., & Parsakia, K. (2022). The effectiveness of strength-based counseling on the reduction of divorced women's depression. Journal of Assessment and Research in Applied Counseling, 4(1), 28-32.
de Ridder, D. T., Lensvelt-Mulders, G., Finkenauer, C., Stok, F. M., & Baumeister, R. F. (2012). Taking stock of self-control: a meta-analysis of how trait selfcontrol relates to a wide range of behaviors. Pers Soc Psychol Rev, 16(1), 76-99.
Evans, P., Turner, S., & Trotter, C. (2017). The effectiveness of family and relationship therapy: A Review of the Literature. Psychotherapy and Counselling Journal of Australia, 32, 78-92.
Ewart, C. K., Taylor, C. B., Kraemer, H. C., & Agras, W. S. (1991). High blood pressure and marital discord: not being nasty matters more than being nice. Health Psychology, 10, 155–163.
Goldenberg, H., & Goldenberg, I. (2017). Family therapy: An overview. Cen gage Learning.
Goldin, P. R., Jazaieri, H., Ziv, M., Kraemer, H., Heimberg, R., & Gross, J. J. (2018). Changes in positive self-views mediate the effect of cognitive-behavioral therapy for social anxiety disorder. Clinical Psychological Science, 1(3), 301-310.
Hakim Javadi, M., Gholam Ali Lavasani, M., Haghighatgoo, M., & Bardast, O. (2010). Investigating the relationship between the level of depression, anxiety, stress and personality factors in the children of martyrs. Journal of Veteran Medicine, 3(9): 9-16
Hetherington, E. M. (1993). An overview of the Virginia longitudinal study of divorce and remarriage with a focus on early adolescence. Journal of Family Psychology, 7, 39–56.
Heydari Tafarshi, Gh. (2012). Structural equation modeling approach in explaining the relationship between attachment style and locus of control with marital satisfaction. Educational Management Research, 3(3): 23-44
Holt L, Mattanah J, Schmidt C, Daks J, Brophy E, Minnaar P, et al. Effects of relationship education on emerging adults' relationship beliefs and behaviors. Personal relationships. 2016;23(4):723-741.
Joharian, R. (2016). Comparison of conflict resolution and self-control styles of women on the verge of divorce and normal women of Tehran. International conference on women and urban life.
Karimi, N., Babakhani, V., & Amiri Majd, M. (2015). The effectiveness of the family functioning model (McMaster) on marital intimacy of couples. Quarterly Journal of Behavioral Sciences. 23(7): 138-123.
Kheyrolahi, M., Jafari, A., Ghamari, M., & Babakhani, V. (2019). Designing a model for predicting the flexibility of cognitive acceptance based on the analysis of life cycle changes in couples applying for divorce. Quarterly Journal of Counseling and Psychotherapy Culture, 10(39): 157-180.
Kiecolt-Glaser, J. K., Glaser, R., Cacioppo, J. T., & Malarkey, W. B. (1998). Marital stress: immunologic, neuroendocrine, and autonomic correlates. Annals New York Academy of Sciences, 840, 656–663.
Klever P. (2009). Goal direction and effectiveness, emotional maturity, and nuclear family functioning. Journal of marital and family therapy. 35(3):308-324.
Levenson, R. W., Carstensen, L. L., & Gottman, J. M. (1994). The influence of age and gender on affect, physiology, and their interrelations: a study of long-term marriages. Journal of Personality and Social Psychology, 67, 56–68.
Lian, C. T. & Yusooff, F. (2009).The Effects of Family Functioning on Self-Esteem of Children. European Journal of Social Science.9 (4): 643-650.
Mahdiyar, M., Dadfarnia, Sh., Hadian Fard, H., & Rahimi, Ch. (2019). Investigating the effectiveness of rational-emotional group therapy and solution-oriented group therapy on social anxiety in students of Shiraz University. Journal of Cognitive Psychology and Psychiatry. 6(3): 118-128.
Mahini, Sh., Teymouri, S., & Rahimi, S. (2013). Comparison of cognitive emotion regulation strategies and thought-action fusion in couples applying for divorce and normal couples with the mediation of gender role. Family Counseling and Psychotherapy Quarterly, 3(3). 375-354.
Mostofi Sarkari, A., Ghamari, M., & Hosseinian, S. (2019). Comparing the effectiveness of psychological training based on McMaster and Olson's model on female teachers' family satisfaction. Quarterly Journal of Counseling and Psychotherapy Culture, 10(37): 120-99
Nabavi, S. J., Sanaei Zaker, B., & Kiamanesh, A. (2018). Investigating the effectiveness of psychoeducational approach and McMaster's approach on increasing the compatibility of couples. Quarterly Journal of Medical Sciences. 28 (4): 319-324
Oveysi, H., Ahmadi, R., & Makhlough, M. (2015). Investigating the relationship between the three personality dimensions of self-efficacy, self-esteem and self-control with marital satisfaction in married men working in Waliasr Hospital (AJ) Qom, the first scientific research conference on psychology, educational sciences and community pathology, in electronic form, Talai Sabz Company, Paish Association.
Ramisch, J. L., McVicker, M., & Sahin, Z. S. (2019). Helping Low-Conflict Divorced Parents Establish Appropriate Boundaries Using a Variation of the Miracle Question: An Integration of Solution-Focused Therapy and Structural Family Therapy. Journal of Divorce & Remarriage, 50(7), 481-495.
Robins RW, Beer JS. (2001). Positive illusions about the self: Short-term benefits and long-term costs. Journal of Personality and Social Psychology. 340–352.
Ryan, C. E., Epstein, N. B., Kittens, G. E., Miller, E. W., & Bishop, D. S. (2012). Assessing and treating families: McMaster's approach. Translated by Fatemeh Bahrami, Ronak Eshghi, Majid Ghafari, Mahnaz Jokar, Mohammad Massoud Diaryan and Naser Yousefi, Tehran: Arjamand Publications (original language publication, 2005).
Sanderson, C. A., & Karetsky, K. H. (2002). Intimacy goals and strategies of conflict resolution in marital relationship. Journal of Marital and Family Therapy, 19, 317 – 337.
Schaan, V. K., Schulz, A., Schachinger, H., & Vogele, C. (2019). Parental divorce is associated with an increased risk to develop mental disorders in women. Journal of Affective Disorders, 257, 91-99.
Simpson, J. A., & Rholes, W. S. (2017). Adult attachment, stress, and romantic relationships. Current Opinion in Psychology, 13, 19-24.
Tangney, J., Baumeister, R. F., & Boone, A. L. (2004). High self-control predicts good adjustment, less pathology, better grades, and interpersonal success. Journal of Personality, 72, 271–۳۲۴.
Ursin H, Eriksen HR. (2018). The cognitive activation theory of stress. Psycho-neuro-endocrinology. 29(5):567– 92.
Whitson, S., El-Sheikh, M. (2003). Marital conflict and health: Processes and protective factors. Aggression and Violent Behavior, 8, 283-312.
Yousefi, N. (2015). Healthy family performance based on the McMaster model. The first National Healthy Family Congress, Iranian Counseling Association, Azar 1994, Shahid Chamran University, Ahvaz.
Zung WW. (1971). A rating instrument for anxiety disorders. Psychosomatics. 12(6):371-9.