مطالعه کیفی شناسایی مولفه های پیشگیرانه از فروپاشی خانواده

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه مشاوره، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران

2 استاد گروه مشاوره، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

3 دانشیار گروه مشاوره، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

چکیده

هدف: هدف از پژوهش حاضر، تدوین الگوی پیش گیری از فروپاشی خانواده مبتنی بر دانش و تجربه برخی از متخصصین امر و زوجین متقاضی طلاق می باشد. روش: روش انجام آن از نوع کیفی با تکنیک گراندد تئوری بوده است. یافته ها: نتایج بر اساس سه مرحله کدگذاری با بیش از 205 گزاره معنادار، 404 مفاهیم متناظر و 35 مقولۀ فرعی و 12 مقوله اصلی و یک مقوله هسته به دست آمد. نتیجه گیری: 12 مقوله به دست آمده شامل؛ تاکید بر آموزش مداوم، تقویت اقتصادی، حمایت قانونی از زندگی سالم، مهارت‌پروری و مهارت‌افزایی، بازتولید اخلاقی مداوم، مصون‌سازی فرهنگی، سبک زندگی سالم، انتخاب عقلانی، تقویت پیوندهای درونی اعضا، اعتمادسازی دوجانبه، خانواده‌گرایی و مداخله موثر است که با انتزاع بیشتر این مقولات در مرحلۀ کدگذاری گزینشی، یک مقوله هسته به نام «پیشگیری از فروپاشی خانواده به علت اعتمادسازی دوجانبه و بازتولید اخلاقی مداوم در بستر تقویت اقتصادی و مداخله موثر فرهنگ و عقلانیت با راهبردهای آموزشی و مهارتی توام با حمایت قانونی از زندگی سالم به پیامدهای تقویت پیوندهای درونی، سبک زندگی سالم و خانواده‌گرایی منجر می‌شود»، به دست آمد که می‌تواند همه مباحث مشارکت کنندگان را تحت پوشش قرار دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Qualitative Study to Identify Preventive Components of Family Collapse

نویسندگان [English]

  • Hossein Arami 1
  • Abdollah Shafie Abadi 2
  • Kianoush Zahrakar 3
1 PhD Student, Department of Counseling, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Professor, Department of Counseling, Allameh Tabatabaee University, Tehran, Iran.
3 Associate Professor of Counseling Department, Kharazmi University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Aim: The present study aimed to developed a model for preventing family collapse based on the knowledge and experience of some experts and couples applying for the divorce. Methods: The research method was qualitative with the grounded theory technique. Results:The results were obtained based on three stages of coding with more than 205 meaningful propositions, 404 corresponding concepts, 35 sub-categories, 12 main categories, and one core category. Conclusion: The 12 categories obtained include an emphasis on continuous education, economic strengthening, legal support for a healthy life, skill training and skill enhancement, continuous moral reproduction, cultural immunity, healthy lifestyle, rational choice, strengthening the internal links of members, building mutual trust, family orientation, and effective intervention. Abstracting these categories in the selective coding stage obtained a core category called " Prevention of family collapse leads to the consequences of strengthening internal bonds, healthy lifestyle and family orientation due to mutual trust building, continuous moral reproduction in the context of economic strengthening, the effective intervention of culture, rationality with educational and skill strategies combined with legal protection of healthy life "which can cover all the topics of the participants.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Family
  • prevention of collapse
  • couples
  • divorce
آرامی، حسین.(1397). معمار زندگی خود باشید، تهران: انتشارات صالحیان.
احمدی‌خویی، شاهپور؛ مهداد، علی، کشتی‌آرای، نرگس. (1397). تدوین بسته آموزشی پیشگیری از طلاق و تعیین اثربخشی آن بر رضامندی همسران و طلاق عاطفی، مجله پرستاری و مامایی، ۱۶ (۵): ۳۳۵-۳۴۵.
اسدیان، عقیل؛ صداقت، کامران. (1393). تبیین جامعه‌شناختی عوامل اجتماعی مؤثر بر طلاق (مطالعه موردی: شهرستان قائم شهر)، فصلنامه جامعه شناسی کاربردی، 25(2): 97-116.
برکات، فاطمه؛ امینی، ناصر؛ دیره، عزت؛ شفیع‌آبادی، عبدالله. (1398). اثربخشی الگوی یکپارچه پیشگیری از طلاق، رویکرد مبتنی بر دلگرم سازی و رویکرد مبتنی بر شفقت و گذشت بر افزایش صمیمیت عاطفی و انطباق پذیری خانوادگی در زوجین متقاضی طلاق، فرهنگ مشاوره و روان درمانی، مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 اسفند 1398.
بوالهری، جعفر؛ رمضان‌زاده، فاطمه؛ عابدی‌نیا، نسرین؛ نقی‌زاده، محمدمهدی؛ پهلوانی، هاجر؛ صابری، سید مهدی. (۱۳۹۱). بررسی برخی علل منجر به تقاضای طلاق در زوجین متقاضی طلاق در دادگاه‌های تهران، مجله اپیدمیولوژی ایران. ۸ (1): ۸۳-۹۳
حسنی، رضا؛ قدرتی، حسین؛ امیرپور، مهناز. (1393). پیامدهای طلاق برای زنان مطلقه‌ی شهر مشهد (یک پژوهش کیفی)، فصلنامه تغییرات اجتماعی – فرهنگی، 11(3): 50-33.
حقیقتیان، منصور؛ هاشمیان‌فر، سیدعلی؛ آقابابایی، عزیزاله. (1397). سنخ‌شناسی طلاق و پیامدهای اجتماعی آن (مطالعه موردی: زنان مطلقۀ تحت پوشش کمیتۀ امداد امام خمینی (ره) استان چهارمحال و بختیاری)، فصلنامه جامعه شناسی کاربردی، 29(2): 65-92.
حیدری، حامد؛ کیمیایی، سیدعلی؛ خویی‌نژاد، غلامرضا؛ مشهدی، علی. (1399). بررسی اثربخشی الگوی مشاوره ای پیشگیری از طلاق بر رضایت زناشویی در ازدواج های زود هنگام، مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، 63(1): 2249-2258. doi: 10.22038/mjms.2020.15981
دهقانی‌تفتی، زهرا؛ محمدی، اصغر؛ حقیقتیان، منصور. (1398). بررسی جامعه‌شناختی پیامدهای اجتماعی طلاق عاطفی زنان شهر تهران طی سال‌های 97-96 براساس معادلات ساختاری، فصلنامه پژوهش های راهبردی مسائل اجتماعی ایران، 8(1)، 97-115.
رحیم‌پور، عدنان؛ رحیم‌زاده، حسین؛ رحیم پور، فلاح. (1396). راهکارهای فقه اسلامی پیشگیری از وقوع آسیب اجتماعی طلاق، فصلنامه علوم اجتماعی، 11(37)، 219-252.
رضائی، وحید؛ فلاح، محمدحسین؛ وزیری، سعید. (1399). بررسی علل طلاق به شیوه تحلیل روایت در شهرستان یزد و طراحی آموزش پیش نیازهای زوجیت مبتنی بر علل طلاق با رویکرد یادگیری پنهان و با محوریت خانواده، مدرسه و دانش آموز. نشریه طلوع بهداشت، ۱۹ (۱) :۷۳-۸۳.
روشنی، شهره؛ تافته، مریم؛ خسروی، زهره. (1398). فراتحلیل پژوهش های طلاق در ایران در دو دهه اخیر (1377-1397) و ارائه راهکارهای کاهش طلاق و پیامدهای منفی آن برای زنان و فرزندان، فصلنامه زن در توسعه و سیاست، دوره 17، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 653-674.
زرگر، فاطمه؛ نشاط دوست، حمیدطاهر. (1386). بررسی عوامل مؤثر در بروز طلاق در شهرستان فلاورجان، فصلنامه خانواده پژوهی، 3(11)، 749-737.
عسکری باغمیانی، اشرف؛ جوادیان، سیدرضا. (1396). فشار مضاعف زندگی، پیامد اصلی طلاق در زنان؛ یک مطالعه کیفی، مجله تحقیقات کیفی در علوم سلامت، 6 (4): 422-436.
عرب‌خراسانی، سمیه؛ قاسمی، وحید؛ ربانی‌خوراسگانی، علی. (1399). تقاطع جنسیت و خانواده: فهم مردانه از ازدواج و جدایی، مطالعات زن و خانواده، 8(1): 113-156.
کبیری، افشار؛ خاکپور، رقیه. (1399). فضای کنشی درون خانواده و رضایت از زندگی زناشویی (مورد مطالعه: زنان متأهل شهر ارومیه). مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران، 9(2): 423-447.
کلانتری، عبدالحسین؛ روشن فکر، پیام؛ جواهری، جلوه. (1390). آثار و پیامدهای طلاق مرور نظام مند تحقیقات انجام شده در ایران با تأکید بر ملاحظات جنسیتی (1390 – 1376)، فصلنامه زن در توسعه و سیاست، 9(3): 111-131.
مرادی، امید؛ اسمعیلی، معصومه؛ شفیع‌آبادی، عبدالله؛ کیامنش، علیرضا. (1391). بررسی اثربخشی الگوی یکپارچه مشاوره پیشگیری از طلاق بر کیفیت زندگی و انصراف از طلاق زوج های در آستانه طلاق، فصلنامه مشاوره و روان درمانی خانواده، 2(4)، 500-519.
مسعودی‌نیا، زهرا؛ بانکی‌پورفرد، امیرحسین؛ قلی زاده، آذر. (1394). مطالعه کیفی تجارب مردان و زنان طلاق گرفته از عوامل فرهنگی زمینه‌ساز طلاق، جامعه شناسی کاربردی، 26(1): 39-64.
مشکی، مهدی؛ شاه‌قاسمی، زهره؛ دلشاد نوقابی، علی؛ مسلم، علیرضا. (1390). بررسی وضعیت و عوامل مرتبط با طلاق از دیدگاه زوجین مطلقه شهرستان گناباد در سال‌های ۸۸-۸۷، فصلنامه افق دانش، ۱۷ (۱):۳۵-۴۴.
نوابخش، مهرداد؛ محمدی، حامد. (1395). شناسایی مولفه های فرهنگی و اجتماعی تحکیم خانواده در راستای پیشگیری از طلاق با تاکید بر پایگاه اجتماعی (مطالعه موردی خانواده های زیر 5 سال تشکیل شهر تهران)، فصلنامه پژوهش اجتماعی، 8(31): 39-59.
Ahmadikhoi, Sh., Mehdad, A., & Keshtiarai, N. (2018). Compilation of divorce prevention educational package and determination of its effectiveness on spouses' consent and emotional divorce, Journal of Nursing and Midwifery, 16 (5): 335-345.
Arab-Khorasani, S., Ghasemi, V., & Rabbani-Khorasgani, A. (2020). The intersection of gender and family: men's understanding of marriage and separation, Women and Family Studies, 8(1): 113-156.
Arami, H. (2018). Be the architect of your life, Tehran: Salehian Publications.
Asadian, A., & Sedaghat, K. (2014). Sociological explanation of social factors affecting divorce (case study: Ghaem Shahr city), Applied Sociology Quarterly, 25(2): 116-97.
Askari Baghmiani, A., & Javadian, S. R. (2017). The double pressure of life, the main consequence of divorce in women; A qualitative study, Journal of Qualitative Research in Health Sciences, 6 (4): 422-436.
Auersperg, Felicitas; Vlasak, Thomas; Ponocny, Ivo; Barth, Alfred. (2019).  Long-term effects of parental divorce on mental health – A meta-analysis, Journal of Psychiatric Research, Volume 119, December 2019, Pages 107-115; https://doi.org/10.1016/j.jpsychires.2019.09.011
Barekat, F., Amini, N., Deireh, E., & Shafiabadi, A. (2022). The effectiveness of the integrated model of divorce prevention, the approach based on encouragement and the approach based on compassion and forgiveness on increasing emotional intimacy and family adaptability in couples applying for divorce, Counseling and Psychotherapy Culture, 13(49): 249-278
Bearkat, F., Amini, N., Deyreh, E., & Shafiabady, A. (2022). The effectiveness of Integrated pattern for divorce prevention, based approach encouragement and approach based on compassion and forgiveness on Emotional intimacy and Family adaptability in Divorced spouses. Counseling Culture and Psycotherapy, 13(49), 249-278. (in Persian)
Bolhari, J., Ramzanzadeh, F., Abedinia, N., Naghizadeh, M. M, Pahlavani, H., & Saberi, S. M. (2012). Investigating some causes leading to divorce in couples applying for divorce in Tehran courts, Iranian Journal of Epidemiology. 8 (1): 83-93
Cioffi, Camille C.; Garmo, David S.De; Jones, Jeremy A. (2020). Participation in the Fathering through Change intervention reduces substance use among divorced and separated fathers, Journal of Substance Abuse Treatment, Volume 120, January 2021, 108142; https://doi.org/10.1016/j.jsat.2020.108142
Darbani, S. A., & Parsakia, K. (2022). The effectiveness of strength-based counseling on the reduction of divorced women's depression. Journal of Assessment and Research in Applied Counseling, 4(1), 28-32.
Dehghani Tafti, Z., Mohammadi, A., & Haghighatian, M. (2019). Sociological investigation of the social consequences of emotional divorce of Tehran women during 2017-2018 based on structural equations, Iranian Social Issues Strategic Research Quarterly, 8(1): 115-97.
Denissen, J. J. A., Luhmann, M., Chung, J. M., & Bleidorn, W. (2019). Transactions between life events and personality traits across the adult lifespan. Journal of Personality and Social Psychology, 116(4), 612–633. https://doi.org/10.1037/pspp0000196
Düzbakar, O. (2016). Divorce and Types of Divorce at the End of Seventeenth-century Bursa. Journal of Family History, 41(2), 118–130. https://doi.org/10.1177/0363199016635218
Fern_andez, Raquel, Wong, Joyce Cheng, (2014). Divorce risk, wages and working wives: a quantitative life-cycle analysis of female labour force participation. Econ. J. 124 (May), 319–358.
Gadalla, T. M. (2008). Impact of marital dissolution on men’s and women’s incomes: A longitudinal study. Journal of Divorce & Remarriage, 50 (1), 55–65. https://doi.org/10.1080/10502550802365714.
Gruber, Jonathan, (2004). Is making divorce easier bad for children? The long-run implications of unilateral divorce. J. Labor Econ. 22 (4), 799–833.
Haghighatian, M., Hashemianfar, S. A., & Aghababaei, A. (2018). Etiology of divorce and its social consequences (case study: divorced women covered by the Imam Khomeini Relief Committee (RA) of Chaharmahal and Bakhtiari Province), Applied Sociology Quarterly, 29(2): 65-92.
Hasani, R., Ghodrati, H., & Amirpour, M. (2014). Consequences of divorce for divorced women in Mashhad (a qualitative research), Socio-Cultural Changes Quarterly, 11(3): pp. 33-50.
Heydari, H., Kimiaei, S. A., Khoeinejad, Gh., & Mashhadi, A. (2020). Investigating the effectiveness of divorce prevention counseling model on marital satisfaction in early marriages, Mashhad University of Medical Sciences Faculty of Medicine Journal, 63(1): 2249-2258.
Kabiri, A., & Khakpour, R. (2020). Action space within the family and satisfaction with married life (case study: married women of Urmia city). Social studies and research in Iran, 9(2): 423-447.
Kalantari, A. H., Roshan Fekr, P., & Javaheri, J. (2011). The Effects and Consequences of Divorce, a Systematic Review of Researches Conducted in Iran Emphasizing Gender Considerations (1997-2011), Women's Quarterly in Development and Politics, 9(3): 111-131.
Kalmijn, M., Vanassche, S., & Matthijs, K. (2011). Divorce and Social Class During the Early Stages of the Divorce Revolution: Evidence From Flanders and the Netherlands. Journal of Family History, 36(2), 159–172. https://doi.org/10.1177/0363199011398436
Kang, Y., Ko, K., Ganong, L., & Chapman, A. (2020). Perceived norms of child support payments: a comparative study of South Korea and the United States.Journal of Family Studies, 1-17.KOSIS. (2019, August). Korean Statistical Information Service. Retrieved from http://kosis.kr/index/index.do.
Kim, Yeongmin; Chung, Yiyoon. (2020). Child support receipt among divorced mothers in Korea: Changes after the 2007 policy reform, Children and Youth Services Review, Volume 119, December 2020, 105446; https://doi.org/10.1016/j.childyouth.2020.105446
Klein Velderman, M., Pannebakker, F. D., van Vliet, W., & Reijneveld, S. A. (2018). Prevention of Divorce-Related Problems in Dutch 4- to 8-Year-Olds: Cultural Adaptation and Pilot Study of the Children of Divorce Intervention Program. Research on Social Work Practice, 28(4), 415–427. https://doi.org/10.1177/1049731516644504
Lan, Xiaoyu. (2020). Disengaged and highly harsh? Perceived parenting profiles, narcissism, and loneliness among adolescents from divorced families, Personality and Individual Differences, Available online 27 October 2020, 110466, In Press, Corrected Proof
Masoudnia, Z., Bankiporfard, A.,, & Qolizadeh, Azar. (2015). A qualitative study of the experiences of divorced men and women from cultural factors underlying divorce, Applied Sociology, 26(1): 39-64.
Meshki, M., Shah Ghasemi, Z., Delshad Nougabi, A., & Muslim, A. (2011). Investigating the situation and factors related to divorce from the point of view of divorced couples in Gonabad city in 2008-2008, Efoq Danesh Quarterly, 17(1):35-44.
Moradi, O., Esmaili, M., Shafiabadi, A., & Kiamanesh, A. (2012). Investigating the effectiveness of the integrated model of divorce prevention counseling on the quality of life and withdrawal from divorce of couples on the verge of divorce, Family Counseling and Psychotherapy Quarterly, 4(2): 519-500.
Navabakhsh, M., & Mohammadi, H. (2016). Identifying the cultural and social components of family consolidation in order to prevent divorce with an emphasis on social base (a case study of families under 5 years of age in Tehran), Social Research Quarterly, 8(31): 39-59.
Oláh, L. S. (2015). Changing families in the European Union: Trends and policy implications. Analytical paper, prepared for the United Nations Expert Group Meeting, “Family policy development: Achievements and challenges,” New York, May 14–15, pp; 1-41.
Rahimpour, A., Rahimzadeh, H., & Rahimpour, F. (2017). The solutions of Islamic jurisprudence to prevent the social damage of divorce, Social Sciences Quarterly, 11(37), 219-252.
Rezaei, V., Fallah, M. H., & Vaziri, S. (2020). Investigating the causes of divorce through narrative analysis in Yazd city and designing education for the prerequisites of marriage based on the causes of divorce with a hidden learning approach centered on family, school and student. Tolo-e-Behdasht, 19 (1): 73-83.
Roshani, Sh., Tafte, M., & Khosravi, Z. (2019). Meta-analysis of divorce research in Iran in the last two decades (1998-2018) and providing solutions to reduce divorce and its negative consequences for women and children, Women in Development and Policy Quarterly, 17(4): 653-674.
Schaan, V. K., Schulz, A., Schächinger, H., & Vögele, C. (2019). Parental divorce is associated with an increased risk to develop mental disorders in women. Journal of affective disorders, 257, 91–99. https://doi.org/10.1016/j.jad.2019.06.071
Sorek, Yoa. (2020). Grandparental and overall social support as resilience factors in coping with parental conflict among children of divorce, Children and Youth Services Review, Volume 118, November 2020, 105443. https://doi.org/10.1016/j.childyouth.2020.105443
Spikic, Sascha; Mortelmans, Dimitri, Pasteels, Inge. (2020). Does divorce change your personality? Examining the effect of divorce occurrence on the Big Five personality traits using panel surveys from three countries, Personality and Individual Differences, Available online 27 October 2020, 110428. In Press, Corrected Proof.
Stevenson, Betsey, 2007. The impact of divorce laws on marriage-specific capital. J. Labor Econ. 25 (1), 75–94.
Stevenson, Betsey; Wolfers, Justin. (2006). Bargaining in the shadow of the law: divorce laws and family distress. Q. J. Econ. 121 (1), 267–288. https://doi.org/10.1093/qje/121.1.267.
Wong, Ho-Po Crystal. (2016). Credible commitments and marriage: when the homemaker gets her share at divorce. Journal of Demographic Economics 82, 241–279. https://doi.org/10.1017/dem.2016.9.
Zargar, F., & Neshat Dost, H. T. (2007). Investigating the effective factors in the occurrence of divorce in Flowerjan city, Family Research Quarterly, 3(11): 749-737.