مقایسه اثر بخشی رویکرد طرحواره درمانی با درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر هوش هیجانی زنان و مردان متأهل دارای روابط فرازناشویی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه روانشناسی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استادیار گروه روانشناسی بالینی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران

3 استادیار، گروه روانشناسی عمومی و کودکان استثنائی، واحد تهران مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

4 استادیار گروه روانشناسی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

هدف: این تحقیق با هدف مقایسه اثر بخشی رویکرد طرحواره درمانی با درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر هوش هیجانی زنان و مردان متاهل دارای روابط فرازناشویی شکل گرفت. روش پژوهش: پژوهش حاضر یک تحقیق کاربردی و از نظر روش پژوهش، غیرتوصیفی شبه آزمایشی با طرح پیش‌آزمون-پس‌آزمون و پیگیری با گروه گواه بود. جامعه پژوهش حاضر شامل زنان و مردان متأهل دارای رابطۀ فرازناشویی بود که بخاطر اختلافات زناشویی با همسر و علنی شدن رابطۀ فرازناشویی خود در 12 ماه سال 1399 و 9 ماه اول سال 1400 به چهار کلینیک مشاوره و روانشناسی شهر تهران، مراجعه نمودند. از بین زوج ها، 45 زوج بصورت تصادفی انتخاب شدند (23 خانم و 22 آقا که مرتکب رابطۀ فرازناشویی شده اند). ملاک های ورود در تحقیق شامل: متأهل بودن، باردار نبودن، حداقل سن 25 و حداکثر سن 60، داشتن حداقل سواد خواندن و نوشتن، نداشتن بیماری یا مشکل روانشناختی حاد و ثبت رضایت آگاهانۀ کتبی برای شرکت در جلسات درمانی بود. آزمودنی ها در این تحقیق در سه گروه آزمایش طرحواره درمانی یانگ (2003)، آزمایش مبتنی بر پذیرش و تعهد و کنترل قرار گرفتند و پیش و پس از مداخله پرسشنامۀ هوش هیجانی بار – ان (2000) را تکمیل نمودند. داده ها با استفاده از واریانس اندازه مکرر تحلیل شد. یافته ها: نتایج نشان داد مداخله گروه آزمایش طرحواره درمانی (66/6=F، 020/0=P) و گروه مبتنی بر پذیرش و تعهد (10/6=F، 024/0=P) بر هوش هیجانی در مرحله پس آزمون موثر است و این تاثیر در مرحله پیگیری پایدار بود؛ همچنین بر اساس نتایج آزمون تعقیبی توکی بین دو گروه رویکرد طرحواره درمانی و پذیرش و تعهد بر هوش هیجانی از نظر میزان اثر بخشی تفاوت معناداری وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of the Effectiveness of the Approach of Schema Therapy with Treatment Based on Acceptance and Commitment on Emotional Intelligence of Married Men and Women with Extramarital Relationship

نویسندگان [English]

  • Elmira Beheshti Moghaddam 1
  • Mohammad Ebrahim Madahi 2
  • Marjan Jafari Roshan 3
  • Parvaneh Ghodsi 4
1 PhD student, Department of Psychology, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Clinical Psychology, Shahid University, Tehran, Iran
3 Assistant Professor, Department of General Psychology and Exceptional Children, Central Tehran Branch, Islamic Azad University (IAU),,Tehran, Iran
4 Assistant Professor, Department of General Psychology, Islamic Azad University, Tehran Branch, Center. Iran
چکیده [English]

Aim: This research was conducted with the aim of comparing the effectiveness of the schema therapy approach with the therapy based on acceptance and commitment on the emotional intelligence of married women and men with extramarital relationships. Methods: The current research was an applied research and in terms of the research method, it was non-descriptive and quasi-experimental with a pre-test-post-test design and follow-up with a control group. The current research population included married men and women with extramarital relationship who referred to four counseling and psychological clinics in Tehran in 12 months of 2019 and 9 months of 2014 due to marital disputes with their spouses and the disclosure of their extramarital relationship. Among the couples, 45 couples were randomly selected (23 women and 22 men who committed extramarital relations). The criteria for inclusion in the research included: being married, not pregnant, at least 25 and at most 60 years old, having minimal literacy, not having an acute psychological illness or problem, and registering written informed consent to participate in therapy sessions. In this research, the subjects were placed in three groups of Yang (2003) schema therapy test, acceptance and commitment based test, and control test, and before and after the intervention, they completed Bar-N's (2000) emotional intelligence questionnaire. Data were analyzed using repeated measure variance. Results: The results showed that the intervention of the experimental schema therapy group (F=6.66, P=0.020) and the group based on acceptance and commitment (F=6.10, P=0.024) on emotional intelligence in the post stage The test is effective and this effect was stable in the follow-up phase; Also, based on the results of Tukey's post hoc test, there is no significant difference between the two groups of schema therapy approach and acceptance and commitment on emotional intelligence in terms of effectiveness.

کلیدواژه‌ها [English]

  • schema therapy
  • therapy based on acceptance and commitment
  • emotional intelligence
  • extramarital
برزگران، سارا.، هارون رشیدی، همایون.، و کاظمیان مقدم، کبری. (1400). تأثیر طرحواره‌درمانی هیجانی بر بخشودگی، کیفیت روابط زناشویی و تمایزیافتگی زنان مواجهشده با پیمانشکنی همسر. فصل‌نامه پژوهش‌های کاربردی روانشناختی، 12(1): 315-332.
پروندی، علی.، عارفی، مختار.، و مرادی اسما.(1395) نقش عملکرد خانواده و الگوهای ارتباطی زوجین در پیش‌بینی رضایت زناشویی. آسیب شناسی، مشاوره و غنی سازی خانواده. ۲ (۱): ۵۴-۶۵
شریعت، ارغوان.، قمرانی، امیر.، عابدی، احمد.، و شریفی، طیبه. (1394). فراتحلیل اثربخشی زوج درمانی بر افزایش رضایت زناشویی (ایران 91-1385). مطالعات زن و خانواده، 3(1): 93-10
شریفی، مهدی.، واثقی، مهسا.، حسینایی، علی.، و قربانی، علیرضا. (1400). پیش بینی نگرش به روابط فرازناشویی براساس میزان استفاده از شبکه‌های مجازی اجتماعی، ویژگی های شخصیتی و طرحواره‌های ناسازگار اولیه در زنان. زن و مطالعات خانواده، 14(54): 99-116.
غیاث آبادی، الهام (1399). پیش‌بینی انعطاف‌پذیری شناختی بر اساس سازگاری اجتماعی و مسئولیت‌پذیری دانشجویان دختر دانشگاه قم سال تحصیلی 99-1398. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه قم، دانشکده ادبیات و علوم انسانی.
قمری کیوی، حسین.، فتحی، داود.، سوره، جمال.، جاویدپور، مرتضی.، و احمدبوکانی، سلیمان (1398). نقش میانجی گری انعطاف پذیری روانشناختی در ارتباط بین هوش هیجانی با سوگ احساسی دانشجویان، دومین همایش ملی آسیب‌های اجتماعی، اردبیل.
عیسی پور هفتخوانی، مرضیه.، و دوستی، یارعلی. و دنیوی، رضا. (1399). نقش میانجی نگرش جنسی در رابطه بین سبک های دل بستگی عاشقانه با روابط فرازناشویی در زوجین مراجعه کننده به مراکز جهت طلاق. مجله دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه، 18(4): 287-295.
گلمن، دانیل. (1389). هوش هیجانی. ترجمه نسرین پارسا. تهران: رشد.
Bahrami, F., Rezvan S. (2007) Relationship between anxious thoughts and metacognitive beliefs in high school students with generalized anxiety disorder. Iranian Journal of Psychiatry and Clinical Psychology. 13(3),249-55.
Bar– on, R. (2001). Emotional intelligence & Self-actualization. San Fran Cisco. Jossy Bass Boos.
Bar-On, R., & Parker, D. A. (2000). Bar-On emotional quotient inventory: Youth version. Multi-Health Systems.
Barzegaran, S., Haroon Rashidi, H., & Kazemian Moghadam, K. (2021). The effect of emotional schema therapy on forgiveness, quality of marital relations and differentiation of women faced with breaking the contract. Quarterly Journal of Applied Psychological Research, 12(1): 315-332.
Beltrán-Morillas, A. M., Valor-Segura, I., & Expósito, F. (2019). Unforgiveness Motivations in Romantic Relationships Experiencing Infidelity: Negative Affect and Anxious Attachment to the Partner as Predictors. Frontiers in psychology, 10, 434. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2019.00434
Bradbury, T. (2016), Does Couples' Communication Predict Marital Satisfaction, or Does Marital Satisfaction Predict Communication? Journal of Marriage and Family,78(3),680-694.
Darbani, S. A., & Parsakia, K. (2022). The effectiveness of strength-based counseling on the reduction of divorced women's depression. Journal of Assessment and Research in Applied Counseling, 4(1), 28-32.
Dawson, David L.., Nima Golijani-Moghaddam (2020). COVID-19: Psychological flexibility, coping, mental health, and wellbeing in the UK during the pandemic. Journal of Contextual Behavioral Science. 17:126-134.
Ghamari Kivi, H., Fathi, D., Soreh, J., Javidpour, M., & Ahmad Boukani, S. (2019). The mediating role of psychological flexibility in the relationship between emotional intelligence and emotional bereavement of students, the second national conference on social injuries, Ardabil.
Ghiasabadi, E. (2020). Prediction of cognitive flexibility based on social adaptation and responsibility of female students of Qom University academic year 2019-2020. Master's thesis. Qom University, Faculty of Literature and Human Sciences.
Goleman, D. (2010). Emotional Intelligence. Translated by Nasrin Parsa. Tehran: Roshd.
Hassannejhad, M., Et al (2022). Marital infidelity and Betrayal Experiences: The Role of executive functions and Religious Coping Strategies in Predicting Divorce of Women. Journal of Positive School Psychology, 6(2), 4123-4131.
Isapour Haftkhani, M., Dosti, Y., & Donyavi, R. (2020). The mediating role of sexual attitude in the relationship between romantic attachment styles and extramarital relationships in couples referring to divorce centers. Urmia Nursing and Midwifery Faculty Journal, 18(4): 287-295.
Kamalian T, Mirzahosseini H, Monirpoor N. The Effects of Emotional Schema Therapy and Differentiation Training on Emotional Divorce in Women. JCCNC. 2021; 7 (1):65-74.
Lovner., J. Karney, B., & Bradbury, T. (2016), Does Couples' Communication Predict Marital Satisfaction, or Does Marital Satisfaction Predict Communication? Journal of Marriage and Family,78(3),680-694.
Navabinejad, S., Rostami, M., & Parsakia, K. (2023). The Mediating Role of Emotional Intelligence In The Relationship Between Marital Conflicts And Tendency To Marital Infidelity In Couples. Journal of Assessment and Research in Applied Counseling, 5(1), 1-8.
Parvandi, A., Arefi, M., & Moradi A. (2016) The role of family functioning and couples' communication patterns in predicting marital satisfaction. Pathology, counseling and family enrichment. 2 (1): 54-65
Salovey, P (2002). Perceived emotional intelligence, stress reactivity and symptom reports father exploration using meta-mood Scale. Psychology and Health, 17(5), 611-627.
Seçer İsmail, Sümeyye Ulaş and Zeynep Karaman-Özlü (2020). The Effect of the Fear of COVID-19 on Healthcare Professionals’ Psychological Adjustment Skills: Mediating Role of Experiential Avoidance and Psychological Resilience.
Shariat, A., Ghamrani, A., Abedi, A., & Sharifi, T. (2015). Meta-analysis of the effectiveness of couple therapy on increasing marital satisfaction (Iran 2012-2006). Women and Family Studies, 3(1): 10-93
Sharifi, M., Vaseghi, M., Hosseini, A., & Ghorbani, A. (2021). Prediction of attitude towards extramarital relationships based on the amount of use of virtual social networks, personality characteristics and primary incompatible schemas in women. Women and Family Studies, 14(54): 99-116.
Yeganeh Rad N, Toozandehjani H, Bagherzadeh Golmakani Z. Comparing the effectiveness of schema therapy and compassion-focused therapy on forgiveness and ambiguity tolerance in divorce-seeking women. Journal of Fundamentals o Mental Health 2020 Nov-Dec; 22(6): 429-439.