اثربخشی الگوی زوج‌درمانی از دیدگاه قرآن و روایات بر کارآمدی خانواده و حسادت در زوجین ناسازگار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران.

2 دانشیار گروه مشاوره.، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران

3 استادیار گروه روانشناسی و علوم تربیتی، پژوهشکده زنان، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران

4 استادیار گروه مشاوره، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران

چکیده

مقدمه: پژوهش حاضر با هدف اثربخشی بسته زوج‌درمانی حسادت زدایی با رویکرد اسلامی بر کارآمدی خانواده و حسادت در زوجین ناسازگار انجام پذیرفت.
روش کار: روش پژوهش آزمایشی و در چارچوب طرح شبه آزمایشی از نوع پیش‌آزمون_پس‌آزمون با گروه گواه همراه با پیگیری بعد از دو ماه بود. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه زوجین در تهران بود که از طریق فراخوان برای شرکت در دوره آموزش ارتقای روابط زوجی، اعلام آمادگی کردند. پس از اجرای تست‌ها، محقق، زوجینی را که در آن زنان، نمره پایین‌تر از میانگین در پرسشنامه کارآمدی خانواده صفورایی پاریزی (1388) و نمره بالاتر از میانگین در پرسشنامه حسادت زوجی محقق ساخته داشتند را انتخاب کرده و در گروه‌ها به‌صورت تصادفی جای داد. 32 زوج به روش نمونه‌گیری هدفمند، از میان جامعه آماری پژوهش انتخاب گردید و به‌تصادف در دو گروه آزمایش و گواه جایگزین شدند. ابزارهای گرداوری اطلاعات در این پژوهش شامل پرسشنامه کارآمدی خانواده صفورایی پاریزی (1388) بود و مطابق با طرح، آزمودنی‌ها در دو مرحله قبل و بعد از اجرای الگوی طراحی‌شده به سنجش درآمد. برای تحلیل داده‌ها از تحلیل کوواریانس با نرم‌افزار آماری SPSS-25 استفاده شد.
یافته‌ها: نتایج حاصل از تحلیل کوواریانس چندمتغیری نشان داد که میانگین نمرات کارآمدی خانواده در گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل افزایش و میانگین نمرات حسادت در گروه آزمایش نسبت به کنترل کاهش پیداکرده است.
نتایج: درنتیجه می‌توان گفت بسته زوج‌درمانی حسادت زدایی با رویکرد اسلامی بر کارآمدی خانواده و حسادت در زوجین ناسازگار اثربخش بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effectiveness of Couple Therapy Model from the Perspective of Quran and Islamic Narrations with on Family Efficiency & Jealousy of Couples

نویسندگان [English]

  • fateme jafari 1
  • Mah Sima Pourshahriari 2
  • fateme fayyaz 3
  • Abass Abdollahi 4
1 PhD Student in Counseling, Faculty of Educational Sciences and Psychology, Al-Zahra University, Tehran, Iran.
2 Associate Professor, Department of Psychology and Educational Sciences, Women's Research Institute, Al-Zahra University, Tehran, Iran
3 Assistant Professor, Department of psychology, women research center, Alzahra university, Tehran, Iran
4 Assistant Professor, Department of Psychology and Educational Sciences, Women's Research Institute, Al-Zahra University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Aim: The current research was conducted with the aim of the effectiveness of the couple therapy package of de-jealousy with an Islamic approach on family efficiency and jealousy in incompatible couples. Methods: The research method was experimental and within the framework of a quasi-experimental design of pre-test-post-test type with a control group with follow-up after two months. The statistical population of the present study included all couples in Tehran in 1400 who announced their readiness to participate in the training course for improving marital relations. After conducting the tests, the researcher selected the couples in which the women had a score lower than the average score in Safurai Parisi's Family Efficiency Questionnaire (2008) and a score higher than the average score in the researcher's Marital Jealousy Questionnaire and randomly placed them in the groups. 32 couples were selected from among the statistical population of the study by purposeful sampling and randomly replaced in two experimental and control groups. The participants of the educational group were subjected to the intervention of the couple therapy model from the perspective of the Qur'an and hadiths in 9 sessions of 90 minutes (Jaafari, Fayaz, Pourshahriari, and Abdulahi, 2021) and the control group did not receive any treatment. For data analysis, repeated measurement variance analysis was used with SPSS-25 statistical software. Results: The results of the analysis showed that the average scores of family efficiency in the experimental group compared to the control group increased (F=553.05, P=0.001) and the average scores of jealousy in the experimental group compared to the control group decreased (F=337/ 29, P=0.001). Conclusion: As a result, it can be said that the package of couples therapy to eliminate jealousy with an Islamic approach has been effective on family efficiency and jealousy in incompatible couples.

کلیدواژه‌ها [English]

  • couple therapy
  • jealousy
  • Islamic practice
  • family efficacying
  • incompatible couples
قرآن کریم
اخلاقی‌فرد، مرتضی.، تاری‌مرادی، آرزو.، جعفرزاده، حسن.،  و معراجی، ناهید. (1399). اثربخشی معنویت‌درمانی بر سازگاری زناشویی و ابعاد آن در زنان دارای روابط خانوادگی آشفته. دستاوردهای نوین در مطالعات علوم انسانی، 3(26): 141-150.
حیدری خورمیزی، سید حسین.، احمدی، محمدرضا.، و نارویی نصرتی، رحیم. (1395). رابطه بین پایبندی مردان به آموزه‌‌های همسرداری اسلام با رضا مندی زناشویی و کارآمدی خانواده. پژوهش‌نامه اسلامی زنان و خانواده، 4(7): 54-43.
رضایی، وحید.، فلاح، محمدحسین.، و وزیری، سعید. (1399). بررسی علل طلاق به شیوه تحلیل روایت در شهرستان یزد و طراحی آموزش پیش‌نیازهای زوجیت مبتنی بر علل طلاق با رویکرد یادگیری پنهان و با محوریت خانواده، مدرسه و دانش‌آموز. دوماهنامه علمی پژوهشی طلوع بهداشت یزد، 19(1): 83-73.
زادهوش، سمیه.، نشاط دوست، حمید طاهر.، کلانتری، مهرداد.، و رسول زاده طباطبایی، سید کاظم. (1390). مقایسه اثربخشی گروه‌درمانی شناختی-رفتاری همراه با توصیه‌های مذهبی و گروه‌درمانی شناختی-رفتاری کلاسیک بر کیفیت ارتباط زناشویی بانوان. خانواده پژوهی، 7(25): 68-55.
زره‌پوش، اصغر.، زارعی, مجید.، و کجباف، محمدباقر. (1392). بررسی اثربخشی معنویت‌درمانی بر کیفیت زندگی و امید در زنان متأهل شهر اصفهان. مجله اخلاق، 3(11): 157-176.
سالاری‌فر، محمدرضا. ( 1393 ). طراحی زوج‌درمانی شناختی رفتاری مبتنی بر متون اسلامی و مقایسه کارآمدی آن با زوج‌درمانی شناختی رفتاری توسعه‌یافته در افزایش رضایت زناشویی زوج‌ها. رساله دکتری روان‌شناسی، قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
سید شرفی، منصوره.، نوابی نژاد، شکوه.، و فرزاد، ولی الله. (1398). مقایسه اثربخشی رویکرد هیجان مدار و طرح‌واره درمانگری بر خودکارآمدی والدگری مادران سرپرست خانواده. مجله علوم شناختی، 18(76):  415-407.
صفورایی پاریزی، محمدمهدی.، حیدری، سیدحسین.، هراتیان، عباس علی.، و زارعی توپخانه، محمد. (1394). بازشناسی ساختار عاملی مقیاس اسلامی کارآمدی خانواده-فرم تجدید نظر شده. مجله اسلام و پژوهش‌های روان‌شناختی، 1 (3): 43-27.
علم الهدی، سید محمد حسن. (1394). تحلیل روش قرآن کریم در درمان حسد. فصلنامه علمی-پژوهشی پژوهش‌نامه اخلاق، 8(27): 82-67.
قاسمی، علیرضا.، و ساروخانی، باقر. (1392). عوامل مرتبط با طلاق در زوجین متقاضی طلاق توافقی (شهرستان کرمانشاه). مطالعات علوم اجتماعی ایران، 10 (39): 87-69.
کریمی، یوسف.، الماسی، سکینه.، محمدی، رزگار.، و فاضلی، حسن. (1395). مطالعه بسترهای طلاق در افراد مطلقه: پژوهشی پدیدارشناسانه. فصلنامه مطالعات روان‌شناسی بالینی، 7(25): 211-199.
محمودزاده، اعظم.، حسینیان، سیمین.، احمدی، سید احمد.، و فاتحی زاده، مریم. (1393). بررسی تاثیر زوج‌درمانی اسلامی بر صمیمیت زناشویی. مجله روان‌شناسی و دین، 7(25): 70-59.
مهدی‌نژاد قوشچی، رحمان.، اسمعیلی، مهنار.، و شفبع‌آبادی، عبدالله. (1395). اثربخشی زوج‌درمانی مبتنی بر عوامل مشترک با محتوای آموزه‌های اسلامی بر گفتگوی مؤثر زوجین. مجله علوم رفتاری. 30(1): 136-162.
موحد، احمد.، عباسى، زهره.، و اکبرزاده، احمد. (1399). پیش بینى کارآمدی خانواده از طریق ابعاد سبک زندگى اسلامی در فرهنگیان شهر قاین. فصلنامه اسلام و مطالعات اجتماعی، 8(30): 192-221.
موسوی الخمینی، روح الله. (1387). شرح چهل حدیث، تهران، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.
نقی نسب، فاطمه.، جاجرمی، محمود.، و محمدی پور، محمد. (1397). اثربخشی زوج‌درمانی هیجان‌مدار بر کارآمدی ازدواج و بهزیستی روان‌شناختی زنان دارای تعارضات زناشویی. مجله علوم پزشکی گرگان، 20(3): 10-1.
یدالهی، الهه.، و سادات، سبحان. (1398). پایه های انگیزشی و هیجانی. رویش روانشناسی، 8 (2): 161-174.
یوسفی، ناصر. (1391). تاثیر شناخت‌درمانی مذهب‌محور و معنادرمانگری بر کاهش نشانگان، افسردگی، اضطراب و پرخاشگری دانشجویان. فرهنگ مشاوره و روان‌درمانی، 3(10): 137-158.
The Holy Quran
Akhlaghi Fard, M., Tari Moradi, A., Jafarzadeh, H., & Mearaji, N. (2020). The effectiveness of spiritual therapy on marital adjustment and its dimensions in women with troubled family relationships. New Achievements in Humanities Studies, 3(26): 141-150.
Alamolhoda, S. M. H. (2015). Analysis of the method of the Holy Quran in the treatment of envy. Scientific-Research Quarterly Research Journal of Ethics, 8(27): 67-82.
Bradburn, N. M. (1969).The structure of psychological well-being. Chicago: Aldine.
Brandt, S. (2020). Religious and marital satisfaction: couples that pray together, stay together. From http://www.Irandoc.ac.ir.
Brauer, K., Sendatzki, R., & Proyer, R. T. (2021). Testing the associations between dispositions toward ridicule and being laughed at and romantic jealousy in couples:
Demir, M. (2008). Sweetheart, you really make me happy: Romantic relationship quality and personality as predictors of happiness among emerging adults. Journal of Happiness Studies, 9(2): 257-277.
Enhance Family Firm Performance?. Small Business Economics, 1-16
Fang, H., Chrisman, J. J., Daspit, J. J., & Madison, K. (2021). Do Nonfamily Managers
Ghasemi, A., & Sarukhani, B. (2013). Factors related to divorce in couples applying for consensual divorce (Kermanshah city). Iranian Social Science Studies, 10 (39): 69-87.
Heydari Khormizi, S. H., Ahmadi, M. R., & Naroi Nosrati, R. (2016). The relationship between men's adherence to the teachings of Islam with marital satisfaction and family efficiency. Islamic Research Journal of Women and Family, 4(7): 43-54.
Karimi, Y., Almasi, S., Mohammadi, R., & Fazli, H. (2016). Studying the contexts of divorce in divorced people: a phenomenological research. Clinical Psychological Studies Quarterly, 7(25): 199-211.
Kellett, S. & Stockton, D .(2021). Treatment of obsessive morbid jealousy with cognitive analytic therapy: a mixed-methods quasi-experimental case study, British Journal of Guidance & Counselling,
Kelley, N. J., Eastwick, P. W., Harmon-Jones, E., & Schmeichel, B. J. (2015). Jealousy increased by induced relative left frontal cortical activity. Emotion 15(5): 550–555. Doi: http://dx.doi.org/10.1037/emo0000068
Laursen, B., Richmond, A., & Dickson, D. J. (2020). Male Internalizing Heightens the Risk of Escalating Jealousy and Perceptions of Negativity in Romantic Relationships. Emerging Adulthood. https://doi.org/10.1177/2167696820905395.
Lavner, J. A., & Bradbury, T. N. (2010). Patterns of change in marital satisfaction over the newlywed years. Journal of Marriage and Family, 72(5): 1171-1187.
Mahmoudzadeh, A., Hosseinian, S., Ahmadi, S. A., & Fatehizadeh, M. (2014). Investigating the effect of Islamic couple therapy on marital intimacy. Journal of Psychology and Religion, 7(25): 59-70.
Mehdinejad Ghoshchi, R., Esmaili, M., & Shafiabadi, A. (2016). The effectiveness of couples therapy based on common factors with the content of Islamic teachings on the effective dialogue of couples. Journal of Behavioral Sciences. 30(1): 136-162.
Mousavi Al-Khomeini, R. (2008). Description of 40 hadiths, Tehran, Imam Khomeini Institute for editing and publishing works.
Movahed, A., Abbasi, Z., & Akbarzadeh, A. (2020). Prediction of family efficiency through dimensions of Islamic lifestyle in Qain city. Quarterly Journal of Islam and Social Studies, 8(30): 192-221.
Naghi Nasab, F., Jajermi, M., & Mohammadipour, M. (2018). The effectiveness of emotional couple therapy on the effectiveness of marriage and psychological well-being of women with marital conflicts. Gorgan Journal of Medical Sciences, 20(3): 1-10.
Ofovwe, C. E. & Ofili, A. N. & Ojetu, O. G. & Okosun, F. E. (2013), Marital satisfaction, job satisfaction and psychological health of secondary school teachers in Nigeria, 5(4): 663-668.
Rezaei, V., Fallah, M. H., & Vaziri, S. (2020). Investigating the causes of divorce through narrative analysis in Yazd city and designing the education of marriage prerequisites based on the causes of divorce with a hidden learning approach centered on family, school and student. Bimonthly Scientific Research Journal of Tolo Health, Yazd, 19(1): 73-83.
Safurai Parizi, M. M., Heydari, S. H., Haratian, A. A., & Zarei Topkhaneh, M. (2015). Recognizing the factor structure of the Islamic scale of family effectiveness-revised form. Journal of Islam and Psychological Research, 1 (3): 27-43.
Salari Far, M. R. (2014). Designing cognitive-behavioral couple therapy based on Islamic texts and comparing its effectiveness with developed cognitive-behavioral couple therapy in increasing marital satisfaction of couples. Doctoral thesis in psychology, Qom: University and field research institute.
Sedaghatkhah, A., & Behzadipour, S. (2017). Predicting the Quality of Marital Relationships Based on Communication Beliefs, Mindfulness and Psychological Flexibility, Women and Society, 8 (2): 57-76.
Seyed Sharfi, M., Navabinejad, Sh., & Farzad, V. (2019). Comparison of the effectiveness of emotion-oriented approach and therapy schema on parenting self-efficacy of mothers who are heads of families. Journal of Cognitive Science, 18(76): 415-407.
Ventura-León, J., Caycho-Rodríguez, T., Barboza-Palomino., M., Aparco, V., & Rodas, N. (2018). Evidences of Validity and Factorial Invariance of a Brief Jealousy Scale in Peruvian University Students. Propósitos y Representaciones, 6(2): 125-180. Doi: http:// dx.doi.org/10.20511/pyr2018.v6n2.216.
Yadolahi, E., & Sadat, S. (2019). Motivational and emotional bases. Developmental Psychology, 8(2): 161-174.
Yousefi, N. (2012). The effect of religion-oriented cognitive therapy and meaning therapy on reducing symptoms, depression, anxiety and aggression of students. Culture of Counseling and Psychotherapy, 3(10): 137-158.
Zadhosh, S., Neshat Dost, H. T., Kalantari, M., & Rasulzadeh Tabatabai, S. K. (2011). Comparing the effectiveness of cognitive-behavioral group therapy with religious advice and classic cognitive-behavioral group therapy on the quality of women's marital relationship. Family Studies, 7(25): 55-68.
Zerehposh, A., Zarei, M., & Kajbaf, M. B. (2013). Investigating the effectiveness of spiritual therapy on quality of life and hope in married women in Isfahan city. Journal of Ethics, 3(11): 157-176.