نقش دلزدگی زناشویی و نارضایت جنسی در شکست عشقی در زنان با طلاق عاطفی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد گروه روانشناسی بالینی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران

2 کارشناسی ارشد گروه روانشناسی بالینی،واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران

3 کارشناسی ارشد گروه روانشناسی عمومی، واحد گرمسار، دانشگاه آزاد اسلامی، گرمسار، ایران

چکیده

هدف: پژوهش حاضر با هدف تعیین نقش دلزدگی زناشویی و نارضایت جنسی در شکست عشقی در زوجین با طلاق عاطفی انجام شد. روش پژوهش: جامعه پژوهش حاضر کلیه زنان مراجعه کننده به کلینیک روانشناختی منطقه 2 تهران (شامل 410 نفر)بود، که از این میان 280 زن (25 تا 45 ساله) که ملاک‌های ورود به پژوهش را داشتند انتخاب شدند. شرکت‌کنندگان با استفاده از ابزار پرسشنامه‌ رضایت جنسی لارسون (1988)، پرسشنامه ضربه عشقی راس (1999) و مقیاس دلزدگی زناشویی پاینز (1996) مورد ارزیابی قرار گرفتند. برای تجزیه وتحلیل داده‌ها از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون استفاده شد. یافته‌ها: نتایج نشان داد دلزدگی زناشویی و نارضایتی جنسی می‌توانند 3/25 درصد از واریانس شکست عشقی را تبیین کنند. همچنین نارضایتی جنسی سهم بیشتری در پیش‌بینی شکست عشقی زوجین دارد. نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج بدست آمده، با کمک دلزدگی زناشویی و نارضایت جنسی می‌توان شکست عشقی را در زوجین با طلاق عاطفی پیش‌بینی کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The role of marital boredom and sexual dissatisfaction in love failure in couples with emotional divorce

نویسندگان [English]

  • Rezvan Qavami 1
  • Mina mohammadi fazel 2
  • Zahra aliyari 1
  • Shahnaz Beiraqdar 3
1 M.A of Psychology, Department of Clinical Psychology, Islamic Azad University, Karaj branch. Iran
2 M.A of clinical psychology, Department of Clinical Psychology, Islamic Azad University, Karaj Branch, Iran
3 M.A of Psychology, Department of General Psychology, Islamic Azad University, Garmsar branch
چکیده [English]

Aim: The present study was conducted with the aim of determining the role of marital Burnout and sexual dissatisfaction in love trauma in couples with emotional divorce. Methods: The population of the present study was all the couples who referred to the psychological clinic of the 2nd district of Tehran, from which 280 men and women (25 to 45 years old) who met the criteria for entering the study were selected. The participants were evaluated using Sexual Satisfaction Questionnaire (SSQ), Love Trauma Inventory (LTI), and Couple Burnout Measure. (CBM). Pearson's correlation coefficient and regression analysis were used to analyze the data. Results: The results showed that marital Burnout and sexual dissatisfaction can explain 25.3% of the variance of love trauma. Also, sexual dissatisfaction has a greater contribution in predicting the love trauma of couples. Conclusion: According to the obtained results, with the help of marital Burnout and sexual dissatisfaction, love trauma can be predicted in couples with emotional divorce.

کلیدواژه‌ها [English]

  • marital Burnout
  • sexual dissatisfaction
  • love trauma
  • emotional divorce
آقاجانی، محمدجواد.، خلعتبری، جواد.، و صادقی، عباس. (1397). اثربخشی معنی‌درمانی به شیوه گروهی بر نشانگان ضربه عشق و راهبردهای تنظیم شناختی هیجان دانشجویان دختر دارای تجربه شکست عاطفی. ارمغان دانش، 4(22): 444-428.
اکبری، ابراهیک؛ علیلو، مجید.، خانجانی، زینب.، پورشریفی، حمید.، فهیمی، صمد.، امیری پیچاکلایی، احمد.، و عظیمی، زینب. (1391). مقایسه دانشجویان دارای شکست عشقی با و بدون نشانگان بالینی در طرحواره‌های ناسازگار اولیه و الگوهای فرزندپروری. روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران، 3(18): 194-184.
امان‌الهی، عباس.، تردست، کوثر.، و اصلانی، خالد. (1395) . پیش بینی افسردگی براساس مؤلفه‌های خودشفقتی در دانشجویان دختر دارای تجربه شکست عاطفی دانشگاه‌های اهواز. روانشناسی بالینی، 8(2): 88-77.
ابراهیمی، فریبا.، وکیلی، پریوش.، و دکانه‌ای فرد، فریده. (1397).  اثر تعاملی جنسیت با زوج‌درمانی هیجان‌مدار بر فرسودگی زناشویی. مجله سلامت اجتماعی، 5(4): 318-311.
اسدی، شیلا.، پیرانی، ذبیح.، و تقوایی، داوود. (1396). پیش بینی فرسودگی زناشویی بر اساس رفتارهای کنترل گرایانه زن و شوهر و خرسندی زناشویی. نشریه چهارمین کنفرانس بین المللی نوآوری های اخیر در روانشناسی، مشاوره و علوم تربیتی، 11 -9.
اعیادی، نادر.، رسولی، محسن.، و نظری، علی محمد. (۱۳۹۶). بررسی نقش واسطه‌ای عزت نفس در رابطه بین کژکاری جنسی با دلزدگی زناشویی مردان وابسته به مواد افیونی، سلامت و مراقبت. ۱۹(۲): ۱۲۹- 139.
بابایی گیوی، رضا.، نظری، محمدعلی.، و محسن زاده، فرشاد. (۱۳۹۳). بررسی مقایسه‌ای بهزیستی روانشناختی و دلزدگی زناشویی و ابعاد آنها در زنان شاغل و غیرشاغل. فصلنامه زن و جامعه، 1(۴): ۷۱-۸۸.
بخارایی، احمد. (۱۳9۶). جامعه شناسی زندگی‌های خاموش در ایران. تهران: انتشارات پژواک جامعه.
برادران، ب. (1395). آسیب شناسی خانواده با رویکردی بر علل بی ثباتی ازدواج. نشریه دومین همایش ملی سبک زندگی و خانواده پایدار، 16-1.
بشارت، محمدعلی.، و رفیع زاده، بهار. (1395). پیش‌بینی سطوح رضایت جنسی و سازگاری زناشویی بر اساس متغیرهای شغلی، تعهد، صمیمیت و دانش و نگرش جنسی. روانشناسی خانواده، 3(1): 46-31.
پاینز، آیالامالاچ. (1996). چه کنیم تا عشق رویایی به دلزدگی نینجامد. ترجمه فاطمه شاداب، (1381). تهران: انتشارات ققنوس.
خمسه، فهیمه.، زهراکار، کیانوش.، و محسن‌زاده، فرشاد. (1394). تأثیر آموزش کاربرد عملی مهارت‌های روابط صمیمانه بر میزان رضایت جنسی و شادمانی زناشویی زنان متاهل. روانشناسی مثبت، 1(2): 52-41.
راستگو، ناهید.، گلزاری، محمود.، و براتیسده؛ فریده. (1393). اثربخشی افزایش دانش جنسی بر رضایت زناشویی زنان متأهل. فصلنامه مطالعات روانشناسی بالینی، 5(17): 48-35.
قاسمی، بهزاد.، رنجبرسودجانی، یوسف.، و شریفی، کبیر. (1396). نقش عملکرد جنسی و تجربه شکست عاطفی در گرایش زوجین به روابط فرا زناشویی. رویش روانشناسی، 6(1 (پیاپی 18)): 45-68.
منصور، محمود.، و دادستان، پریرخ. (1395). روانشناسی ژنتیک(2). تهران: رشد.
نوابی‌نژاد، شکوه. (1397). خانواده درمانی، تعیین درمان کارآمد. تهران: انتشارات اولیاء مدرسه.
نویدی، فاطمه. (1384). بررسی و مقایسه رابطه دلزدگی زناشویی با عوامل جو سازمانی در کارکنان ادارات آموزش و پرورش و پرستاران بیمارستان‌های شهر تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته مشاوره. دانشگاه شهید بهشتی.
Abbasi, IS. Alghamdi, NG. (2017). Polarized couples in therapy: Recognizing indifference as the opposite of love. Journal of sex & marital therapy; 43(1):40-8.
Aghajani, M. J., Khalatbari, J., & Sadeghi, A. (2018). The effectiveness of meaning therapy in a group method on love trauma syndromes and cognitive emotion regulation strategies of female students who experienced emotional failure. Armaghane Danesh, 4(22): 428-444.
Akbari, A., Alilou, M., Khanjani, Z., Poursharifi, H., Fahimi, S., Amiri Pichaklai, A., & Azimi, Z. (2012). Comparison of students with love failure with and without clinical symptoms in primary maladaptive schemas and parenting patterns. Iranian Psychiatry and Clinical Psychology, 3(18): 184-194.
Aman Elahi, A., Tardast, K., & Aslani, Kh. (2016). Prediction of depression based on the components of self-compassion in female students with emotional failure in Ahvaz universities. Clinical Psychology, 8(2): 88-77.
Asadi, Sh., Pirani, Z., & Taghavi, D. (2017). Prediction of marital burnout based on husband and wife's controlling behaviors and marital satisfaction. Journal of the Fourth International Conference on Recent Innovations in Psychology, Counseling and Educational Sciences, 9-11.
Ayadi, N., Rasouli, M., & Nazari, A. M. (2017). Investigating the mediating role of self-esteem in the relationship between sexual deviance and marital despondency in opioid-dependent men, health and care. 19(2): 139-129.
Babaei Givi, R., Nazari, M. A., & Mohsenzadeh, F. (2014). A comparative study of psychological well-being and marital burnout and their dimensions in working and non-working women. Women and Society Quarterly, 1(4): 71-88.
Baradaran, B. (2016). Pathology of the family with an approach to the causes of marriage instability. Journal of the Second National Conference on Lifestyle and Sustainable Family, 1-16.
Besharat, M. A., & Rafizadeh, B. (2016). Predicting the levels of sexual satisfaction and marital compatibility based on job variables, commitment, intimacy, knowledge and sexual attitude. Family Psychology, 3(1): 31-46.
Bokharaei, A. (2017). Sociology of silent lives in Iran. Tehran: Pajhwok Jamia Publications.
Bronner G, Elran E, Golom J, Korczyn A. (2010). Female sexuality in multiple sclerosis: the multidimensional nature of the problem and intervention. Acta Neurologica Scandinavica, 121(15):289-301.
Byers S. (2005). Relationship satisfaction and sexual satisfaction: alongitudinal study of individuals in long-termrelationships. J Sex Res, 42(2): 11.
Ebrahimi, F., Vakili, P., & Dokaneh Fard, F. (2018). The interactive effect of gender with emotion-oriented couple therapy on marital burnout. Journal of Social Health, 5(4): 318-311.
Ghanbari, S., Esmaili, Z., Purebrahimi, T., & Kholghi, H. (2016). The role of marital disturbance by mediating the quality of marental care in anticipation internalization and internalized problems of children. Jornal of Psychological methods and models, 7(26), 55-71.
Hahlweg, K. Mark man, H. G Thurmaier, F. Engl Jand Eckert, V. (2017). Prevention of martial distress. Journal of family psychology. 12, 35-43
Hansson, K., & Lund bland, A., (2016). Couple therapy effectiveness of treatment and long term follow up. Journal of Family Therapy, 28, 136-152.
Harvey JH, Miller ED. (2000). Loss and trauma: General and close relationship perspectives. Philadelphia: Brunner/ Mazel.
Houston, T. L. (2009). What’s love got to do with it? Why some marriages go so wrong. Journal of Health and Relationship, 16, 220-238.
Khamse, F., Zahrakar, K., & Mohsenzadeh, F. (2015). The effect of teaching the practical application of intimate relationship skills on the level of sexual satisfaction and marital happiness of married women. Positive Psychology, 1(2): 41-52.
Lavner, J. A., Karney, B. R., & Bradbury, T. N. (2014). Relationship problems over the early years of marriage: Stability or change? Journal of Family Psychology, 28(6), 979
Pamuk, M., & Durmuş, E. (2015). Investigation of burnout in marriage. Journal of Human Sciences, 12(1), 162-177.
Pines, A. M. (1996). What should we do so that dream love does not turn into heartbreak? Translated by Fatemeh Shadab, (2002). Tehran: Phoenix Publications.
Price M, Hides L, Cockshaw W, Staneva A, Stoyanov S. (2016). Young Love: Romantic Concerns and Associated Mental Health Issues among Adolescent Help-Seekers. Journal of Behavioral Sciences; 6(9): 1-14.
Rastgo, N., Golzari, M., & Barati; S. F. (2014). The effectiveness of increasing sexual knowledge on marital satisfaction of married women. Quarterly Journal of Clinical Psychology Studies, 5(17): 35-48.
Sbarra D, Smith H, Mehl M. (2012). When leaving your ex, love yourself: observational ratings of selfcompassion predict the course of emotional recovery following marital separation. Journal of Psychological Science; 23(3): 261-9.
Vaterlaus, J. M., Skogrand, L., & Chaney, C. (2015). Help-seeking for marital problems: Perceptions of individuals in strong African American marriages. Contemporary Family Therapy, 37(1), 22-32.