بازنمایی پدیدارشناسانه مناسبات اجتماعی در نزد زنان سرپرست خانوار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار بخش تخصصی پژوهش و سنجش؛ دانشکده روان شناسی و علوم‌تربیتی؛ دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری مشاوره، پردیس بین‌المللی ارس، دانشگاه تهران، تهران،

3 استادیار گروه مشاوره دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران . تهران . ایران

4 گروه مشاوره دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران . تهران . ایران

چکیده

زمینه و هدف: هم اینک تعداد زنان سرپرست خانوار در ایران در حال افزایش است؛ و وفاق عمومی بر سر موضوع آسیب‌پذیری آنان موجب شده‌است، بسیاری از پژوهش‌ها به سمت گره‌گشایی از مسائل آنان برآیند. یکی از مهمترین آنها بخصوص در ایران، تغییر شکل مناسبات اجتماعی این زنان و انتظاراتی است که جامعه از آنان دارد. هدف پژوهش حاضر مطالعه تجربه زیسته این زنان در مناسبات اجتماعی آنان است.
روش: این پژوهش با روش پدیدار‌شناسی انجام شد. میدان پژوهش، 1962 زن سرپرست خانوار شهر مشهد در زمستان1400بود که به شیوه هدفمند و با بیشینه پراکنش انتخاب شدند. داده‌ها با استفاده از مصاحبه نیمه ساختارمند گردآوری شد که در بیست و یکمین مورد به اشباع نظری رسید، سپس تحلیل داده‌ها با روش کلایزی انجام شد.
یافته‌ها: داده‌ها نشان داد که زنان سرپرست خانوار در چهار بعد زیسته بدن، روابط، فضای اجتماعی و زمان در قبل و بعد از سرپرستی خانوار تغییراتی را در مناسبات اجتماعی خود می‌دهند. بدن برای گروهی محملی برای حفظ شرافت و برای گروهی ابزاری برای اعتراض به شرایط موجود تلقی می‌شود. روابط زیسته نیز در طیفی وسیع از فاصله‌گیری اجتماعی تا آزادی کامل در نوسان است. اکثریت آنان متفق-القولند که فضای اجتماعی برای آنان ناامن و غیر قابل اعتماد است. تعدادی به گذشته با نگرشی مثبت، گروهی با نگرشی منفی، گروهی سعی در فراموشی کردن گذشته و زندگی در اکنون و تعدای خود را تسلیم سرنوشت و بالاخره گروهی با توجه به شرایط موجود درصدد تغییر جهان زیسته خود هستند.
نتیجه‌گیری: ضروریست که سیستم‌های حمایتی از این زنان چگونگی مناسبات اجتماعی آنان را جدی بگیرند و به طور توامان به هر چهار بعد زیست بدنی، فضای اجتماعی، ارتباطی و زمانی آنان توجه نمایند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Phenomenological representation of social relations in Female Headed Households heads of households

نویسندگان [English]

  • Keyvan Salehi 1
  • Golamreza Tabrizikahuo 2
  • Hossein Keshavarz Afshar 3
  • Yaser Madani 4
1 Assistant professor, Division of Research and Assessment, Faculty of Psychology and Education, University of Tehran, Tehran, Iran
2 PhD Student in counseling, Aras International Campus, University of Tehran
3 Assistant Professor. Faculty of Psychology & Education.University of Tehran. Iran.
4 Assistant Professor. Faculty of Psychology & Education.University of Tehran. Iran.
چکیده [English]

Background and Aim: The number of Female Headed Households heads of households in Iran is currently increasing; And the general consensus on the issue of their vulnerability has led many studies to unravel their issues. One of the most important, especially in Iran, is the social relations of these women and the expectations that society has of them. The purpose of this research is to study the lived experience of these women in their social relationships.
Method: This research was conducted by phenomenological method. The research fild was the city of Mashhad and the participants were female-headed households in the winter of 1400 who were selected in a purposeful manner with maximum distribution. Data were collected through semi-structured interviews which in the 21st case ended with theoretical saturation, Data analysis was performed by Colaizzi method.
Results: Female-headed households make changes in their social relationships in the four dimensions of living body, relationships, social space and time before and after household heading. For one group the body is somthing that carries the honor and for another group is a tool to protest the status quo. Lived relationships also fluctuate in a wide range from social distance to complete freedom. They all agree that the social environment is insecure and unreliable for them. Some have a positive attitude towards the past, some have a negative attitude, some try to forget the past and live in the present and some surrender to their destiny, and finally some try to change their lived-world according to their current situation.
Conclusion: It is necessary for the support systems of these women to take their social relations seriously and pay attention to all four dimensions of their physical life, social space, communication and time.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Female Headed Households
  • Phenomenology
  • Social relations
اباذری، یوسف.، صادقی فسایی، سهیل.، و حمیدی، نفیسه. (1387). احساس ناامنی در تجربه زنانه از زندگی روزمره. پژوهش زنان، 2(1): 24-39.
احمد‌نیا، شیرین.، و کامل قالیباف، آتنا. (1396). زنان سرپرست خانوار در تهران: مطالعه کیفی تجربیات، چالش‌ها و ظرفیت‌های آنها. رفاه اجتماعی، 17(65): 103-136.
اروجلو، شهلا.، و خدابخشی کولایی، آناهیتا. (1395). مقایسه ویژگی‌های شخصیتی و امید زنان سرپرست خانوار با تمایل یا عدم تمایل به ازدواج مجدد. تحقیقات      عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت، 3(2): 101-110.
افراسیابی، حسین.، و جهانگیری، ساناز. (1395). آسیب‌شناسی تعاملات اجتماعی زنان سرپرست خانوار(مطالعه کیفی شهرستان شاهین‌شهر). زن در توسعه و سیاست، 14(4): 431-450.
افشانی، سید علیرضا.، و فاتحی، الهام. (1395). توانمندی زنان سرپرست خانوار و عوامل اجتماعی ـ فرهنگی مرتبط با آن: مطالعه زنان زیر پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) شهر تبریز. زن و جامعه، 7(3): 19-38.
آقاسی بروجینی، وحید.، قلی زاده، آذر.، و اعتباریان، اکبر.(1398). شناسایی مؤثرترین عوامل اثرگذار بر ارتقاء فرهنگ کار برای زنان سرپرست خانوار با استفاده از            تکینک. (DEMATEL). زن و جامعه(جامعه شناسی زنان)، 10(2): 87-117.
پروندی، علی.، و عارفی، مختار. (1398). پیش‌بینی بهزیستی روانشناختی بر اساس امیدواری و حمایت اجتماعی ادراک شده در زنان سرپرست خانوار. مطالعات زن و خانواده، 7(2): 89-114.
جعفری، اصغر.، جعفری، صبا.، و حسینی، سید مجید. (1396). اثربخشی توانمندسازی روانشناختی در کاهش اضطراب و بهبود کارکردهای اجرایی زنان دارای همسر معتاد. فرهنگ مشاوره و روان درمانی، 8(32): 89-109
جلیلیان، نسرین.، و پاپ‌زن، عبدالحمید. (1398). موانع و محدودیت‌های موفقیت طرح‌های خودکفایی و کارآفرینی کمیته امداد امام خمینی(ره) مورد: زنان سرپرست خانوار دهستان هرسم، شهرستان اسلام آباد غرب. اقتصاد فضا و توسعه روستایی، 8(24): 65-78.
حاجی حسنی، مهرداد.، و اختیاری امیری، راضیه. (1400). توانمندسازی زنان سرپرست خانوار استان چهارمحال و بختیاری برای حضور در بازار کار. مطالعات پلیس زن، شماره (34): 30-50.
حسن‌زاده، علی.، ازوجی، علاء الدین.، و قویدل،صالح. (1385). بررسی آثار اعتبارات خرد در کاهش فقر و نابرابری‌های درآمدی. اقتصاد اسلامی، (6): 45-69 .
حسینی حاجی بکنده، احمد.، و امیرفریار، معصومه.(1388). بررسی سلامت روان زنان سرپرست خانوار تحت پوشش سازمان بهزیستی شهر تهران. پژوهش اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن، 2(3): 201-228.
خانی، سعید.، خضری، فرشید.، و یاری؛ کتایون. (1396). مطالعه آسیب‌پذیری اجتماعی زنان سرپرست خانوار و زنان دارای سرپرست در منطقه سلطان آباد شهر تهران. زن در توسعه و سیاست(پژوهش زنان)، 15(4): 597-620.
خسروی، زهره. (1380). بررسی آسیب‌های روانی- اجتماعی زنان سرپرست خانوار. علوم انسانی دانشگاه الزهرا(س)، 11(39): 71-93.
ربیعی، مرجان.(1396). تعدد نقش در زنان سرپرست خانوار. تهران: نشر جامعه شناسان.
رفعت‌جاه، مریم.، و ربیعی، مرجان. (1395). مطالعه تجربه ایفای هم زمان نقش شغلی – خانوادگی در زنان سرپرست خانوار با تأکید بر زنان دست فروش مترو. رفاه اجتماعی، 16(62): 143-186.
روشنی، شهره.، تافته، مریم.، خسروی، زهره.، و خادمی، فاطمه. (1399). شرایط تأثیرگذار بر وضعیت زندگی زنان سرپرست خانوار در ایران و راهکارهای کاهش آسیب‌ها. مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران، 9(3): 693-717.
زارع، رضا.، و صفری دشتکی، محمد. (1398). طراحی و تبیین مدل پارادایمی کارآفرینی اجتماعی با رویکرد توانمندسازی زنان سرپرست خانوار(مطالعة موردی: کمیتة امداد امام خمینی(ره) استان فارس). زن در توسعه و سیاست. 17(1): 147-171.
سعید‌منش، محسن.، و مداینی، لیلا. (1398). اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر افسردگی و اضطراب و تاب‌آوری زنان افسرده سرپرست خانوار شهر تهران. مطالعات ناتوانی، 9(5): 1-9.
سعیدیان، فاطمه.، و نیلی، محمدرضا. (1391). بررسی تاثیر آموزش ابراز وجود بر سازگاری اجتماعی و خود‌پنداره مثبت زنان سرپرست خانوار. مطالعات روانشناسی بالینی، 2(6): 1-26.
سفیری، خدیجه.، احیایی، پویان.، و مرکزی، آیدا. (1399). بررسی جامعه شناختی احساس طردشدگی زنان در بین خانواده‌های زن سرپرست تحت پوشش اداره بهزیستی شهر مشهد. مطالعات اجتماعی روانشناختی زنان، 18(1): 65-104.
سید‌شریفی، منصوره.، نوابی‌نژاد، شکوه.، فرزاد، والی‌الله.(1398). مقایسه اثربخشی رویکرد هیجان‌مدار و طرحواره درمانگری بر خودکارآمدی والدگری مادران سرپرست خانواده. علوم شناختی، 18(76): 407-415.
شادی‌طلب، ژاله.، و گرایی‌نژاد، علیرضا. (1383). فقر زنان سرپرست خانوار. زن در توسعه و سیاست، 1(2): 49-70.
شالچی، سمیه.، و عظیمی، میترا.(1398). مطالعه زنانه شدن فقر در ایران 1395 تا 1365. پژوهشنامه زنان، 1(2): 113-142.
شعبانی ورکی، بختیار. (1385). منطق پژوهش در علوم تربیتی و اجتماعی: جهت‌گیری نوین. مشهد: انتشارات به نشر. شعبانی ورکی، بختیار.، و کاظمی، صدیقه.(1389). پژوهش کیفی؛ روش یا بوش؟ راهبرد فرهنگ، 19(54): 33-58.
شیانی، ملیحه.، و زارع، حنانه(1398). فراتحلیل مطالعات زنان سرپرست خانوار در ایران. مطالعات جامعه شناسی، 26(2): 67-97.
شیخ الاسلامی، علی.، و محمدی، نسیم. (1398). تاثیر آموزش خود دلسوزی شناختی بر سلامت روان(جسمانی کردن، اضطراب، بدکاری اجتماعی، افسردگی)زنان سرپرست خانوار. پژوهش‌های مشاوره، 18(70): 83-104.
صادقی، رسول.، و ولدوند، لیلا. (1394). جنسیت و مهاجرت: تحلیل جامعه‌شناختی تفاوت‌های جنسیتی در مهاجرت‌های داخلی در ایران. جامعه‌شناسی معاصر، 4(7): 55-78.
عاطفی هنزنی، قربانعلی.، شکربیگی، عالیه.، و احمدی، امیدعلی. (1400).تدوین مدل سلامت اجتماعی براساس حمایت اجتماعی و اعتماد اجتماعی در زنان سرپرست خانواده. مطالعات ناتوانی، 11(34): 1-10.
عزیز محمدی، ساناز.، راکبی، نازنین.، کامران کوچصفهانی، سودابه.، اسدی، هادی.(1398). نقش شفقت به خود و تحمل پریشانی در سلامت اجتماعی زنان سرپرست خانوار. مطالعات ناتوانی، 9(56): 1-9.
علیرضا نژاد، سهیلا.، و سرایی، حسن. (1386).گسترة شبکۀ روابط اجتماعی زنان شهری وتأثیر تحصیلات دانشگاهی و اشتغال بر آن. پژوهشنامه علوم انسانی، (53): 223-252.
غلامی، سمیه.، احمدی، ساره.، و محمدی، حمیده. (1398). تاثیر آموزش برنامه سبک زندگی اسلامی بر میزان آگاهی از مولفه‌های سبک زندگی و تغییر الگوی رفتاری خانواده در زنان سرپرست خانوار. زنان و خانواده، 14(47): 7-22.
فیروزآبادی، سید احمد.، صادقی، علیرضا. (1389). وضعیت طرد اجتماعی زنان فقیر روستایی. بررسی مسائل اجتماعی ایران. 1(1): 143-174.
قادری، فرزاد.، و رضایی، نسیم. (1398). رابطه خودشفقتی، ارزش خود و حمایت اجتماعی ادراک شده با علائم اختلال شخصیت مرزی زنان: نقش میانجی احساس تنهایی و ناامیدی. مطالعات روانشناختی، 16(3): 57-74.
قدیری معصوم،مجتبی.، و احمدی، افسانه. (1394). سازه‌های ‌مؤثر‌ بر‌ موفقیت‌ صندوق‌های ‌اعتبارات‌ خرد‌ در‌ توانمندسازی ‌اقتصادی‌ زنان‌ روستایی ‌شهرستان‌ فیروزکوه. پژوهش‌های جغرافیای انسانی، 47(4): 759-772.
گلدنبرگ، ایرنه.، گلدنبرگ، هربرت. (1394). خانواده درمانی. ترجمه حمید‌رضا حسین‌شاهی برواتی و سیامک نقشبندی، تهران. انتشارات نشر روان. (تاریخ انتشار اثر به زبان اصلی، 2000).
لیندلف، تامس.، و تیلور، برایان. (1389)، روش‌های تحقیق کیفی در علوم ارتباطات. ترجمه عبدالله گیویان. تهران: انتشارات همشهری.
مجدآبادی، امرالله.، نیک پیما، نسرین.، حضرتی گنبد، سارا.، نوری، فاطمه.، نوعی، الهام.(1398). کیفیت زندگی زنان سرپرست خانوار در ایران: یک مطالعه مروری. پژوهش پرستاری ایران، 11(62): 58-65.
مختاری،مریم.، دهقانی، حمیده. (1400). تجربه زیسته زنان سرپرست خانوار در مناسبات اجتماعی در شهر یاسوج. مطالعات زن و خانواده، 9(3): 78-101.
مدنی، سعید.، و صفری، کیهان. (1399). بدن زیسته: کشاکش جامعه و بدن (واکاوی پدیدارشناختی روایت زنان از بدن). مطالعات جامعه شناختی، 27(1): 289-313. مقدم‌فر، نصیره.، و ذکایی آشتیانی، مهدیه. (1396). هم سنجی تمایزیافتگی خود، روان بنه‌های ناسازگار نخستین و حمایت اجتماعی ادراک‌شده زنان دارای همسر و زنان جداشده. آسیب شناسی مشاوره و غنی سازی خانواده، 3(5): 93-114.
ملا ابراهیمی، عزت.، و روشنفکر، اکرم. (1388). نگرشی بر حضور زنان لبنانی در عرصه فرهنگی. پژوهشنامه زنان، 1(2): 107-117.
موسوی جهان‌آبادی، عقیله سادات.، طیبی، زهرا.، مهرام، بهروز.، و مدرس غروی، مرتضی. (1397). فهم کودکان سه تا شش سالة شهر مشهد دربارة زنانگی در دو عرصة خصوصی و عمومی. علوم اجتماعی دانشکدة ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد، 15(2): 305-343.
نازک‌تبار، حسین.، ملانیا جلودار، شهرام.، حسینی درونکلائی، سیده زهرا. (1394). تحلیلی بر نوسازی و کارکرد خانواده در استان مازندران، مطالعات زن و خانواده،3(2): 121-149.
نامداری، اکرم.، و نوری، نسیم. (1397). نقش حمایت اجتماعی ادراک شده و تاب‌آوری در سازگاری پس از طلاق زنان. بررسی مسائل اجتماعی ایران، 9(1): 25-50.
نصیری، فخرالسادات.، و عبدالملکی، شوبر. (1395). تبیین ارتباط حمایت اجتماعی ادراک شده با کیفیت زندگی با نقش میانجی استرس ادراک شده در زنان سرپرست خانوار شهر سنندج. جامعه شناسی کاربردی، 27(4): 99-116.
واحدی، رقیه.، و خسروی باب اناری، ملکتاج. (1399). نقش سازمان‌های مردم نهاد در جامعه‌پذیری سیاسی زنان سرپرست خانواده (با تاکید بر استان آذربایجان شرقی). رهیافت انقلاب اسلامی، (59): 41-58.
ویسانی، یوسف.، دل‌پیشه، علی.، سایه میری، کورش.، نادری، زهرا.، سهراب نژاد، علی.(1393). ارتباط کیفیت زندگی زنان سرپرست خانوار با وضعیت اقتصادی-اجتماعی آنان. مددکاری اجتماعی، 3(1): 27-33.
همتی، رضا.، و کریمی، معصومه. (1397). زنان مطلقه و تجربة سرپرستی خانوار: یک پژوهش کیفی (نمونة موردی زنان مطلقة سرپرست خانوار شهر فارسان). پژوهشنامه زنان، 9(2): 181-211.
Abazari, Y., Sadeghi Fasayi, S., & Hamidi, N. (2008). Feeling insecure in women's experience of everyday life. Women's Research, 2(1): 24-39.
Afrasiabi, H., & Jahangiri, S. (2016). Pathology of social interactions of women heads of households (qualitative study of Shahinshahr city). Women in Development and Policy, 14(4): 431-450.
Afshani, S. A., & Fatehi, E. (2016). Empowerment of women head of the household and socio-cultural factors related to it: study of women under the protection of Imam Khomeini (RA) Relief Committee of Tabriz city. Women and Society, 7(3): 19-38.
Aghasi Borujini, V., Gholizadeh, A., & Faridian, A. (2019). Identifying the most effective factors affecting the promotion of work culture for women heads of households using the technique. (DEMATEL). Women and Society (Sociology of Women), 10(2): 117-87.
Ahmadnia, Sh., & Kamel Ghalibaf, A. (2017). Female heads of households in Tehran: a qualitative study of their experiences, challenges and capacities. Social Welfare, 17(65): 103-136.
Alireza Nejad, S., & Saraei, H. (2007). The extent of urban women's social network and the effect of university education and employment on it. Journal of Human Sciences, (53): 223-252.
Atefi Hanzani, Gh., Shokarbeigi, A., & Ahmadi, O. A. (2021). Developing a social health model based on social support and social trust in female heads of the family. Disability Studies, 11(34): 1-10.
Auspurg, K., Iacovou, M., & Nicoletti, C. (2017). Housework share between partners: Experimental evidence on gender-specific preferences. Social Science Research, 66: 118-139.
Aziz Mohammadi, S., Rakebi, N., Kamran Kuchsefahani, S., & Asadi, H. (2019). The role of self-compassion and distress tolerance in the social health of female heads of households. Disability Studies, 9(56): 1-9.
Bem, S.L. (1981). Gender schema theory: A cognitive account of sex typing. Psychological Review, 88(4): 354-364.
Bian, L., Leslie, S. J., & Cimpian, A. (2019). Gender stereotypes about intellectual ability emerge early and influence children’s interests. Science, 355(6323): 389-391.
Bieri Buschor, C., Kappler, C., Keck Frei, A., & Berweger, S. (2018). I want to be a scientist/a teacher: Students’ perceptions of career decision-making in gender-typed, non-traditional areas of work. Gender and Education, 26(7) :743-758.
Boon, S. Johnston, B., & Webber , S. (2007). A phenomenographic study of English faculty’s conceptions of information literacy. Documenttation, 63(2): 204-228.
Bryan, Laura. (2001). "The role of network support and interference in women’sperception of romantic, friendly, and parental relationships (StatisticalDataIncluded"(. Sex Roles, 45(7): 481-499.
Carlone, H. B., Johnson, A., & Scott, C. M. (2015). Agency amidst formidable structures: How girls perform gender in science class. Science Teaching, 52(4): 474-488.
Chen, F., Bao, L., Lin, Z., Zimmer, Z., Gultiano, S., & Borja, J. B. (2017). Double burden for women in mid-and later life: evidence from time-use profiles in Cebu, the Philippines. Ageing and Society, 38(11): 2325-2355.
Dinella, L. M., Fulcher, M., & Weisgram, E. S. (2019). Sex-typed personality traits and gender identity as predictors of young adults’ career interests. Sexual Behavior, 43(3): 493-504.
Donnelly, K., & Twenge, J. M. (2017). Masculine and feminine traits on the Bem Sex-Role Inventory, 1993–2012: A cross-temporal meta-analysis. Sex Roles, 76(9-10): 556-565.
Einarsdottir, J. (2007). Research with children: Methodological and ethical challenges. European Early Childhood Education Research, 15(2): 198-211.
Eisenstein, Z. (2004). Sexual humiliation, gender confusion and the horrors at Abu Ghraib. June. At PeaceWomen: www. peacewomen. org/news/Iraq/June, 4.
Firozabadi, S. A., & Sadeghi, A. (2010). The social exclusion of poor rural women. Examining Iran's social issues. 1(1): 143-174.
Ghaderi, F., & Rezaei, N. (2019). The relationship of self-compassion, self-worth, and perceived social support with symptoms of borderline personality disorder in women: the mediating role of feelings of loneliness and hopelessness. Psychological Studies, 16(3): 57-74.
Ghadiri Masoom, M., & Ahmadi, A. (2015). Effective structures on the success of microcredit funds in the economic empowerment of rural women in Firuzkoh city. Human Geography Research, 47(4): 759-772.
Gholami, S., Ahmadi, S., & Mohammadi, H. (2019). The effect of Islamic lifestyle program training on the level of awareness of lifestyle components and the change in family behavior patterns among women heads of households. Women and Family, 14(47): 7-22.
Goldenberg, I., & Goldenberg, H. (2015). Family Therapy. Translated by Hamid-Reza Hossein-Shahi Barvati and Siamak Naqshbandi, Tehran. Ravan Publications.
Haji Hasani, M., & EkhtiariAmiri, R. (2021). Empowering women heads of households in Chaharmahal and Bakhtiari province to participate in the labor market. Women's Police Studies, No. (34): 30-50.
Hassanzadeh, A., Azouji, A., & Ghavidel, S. (2006). Investigating the effects of microcredits in reducing poverty and income inequality. Islamic Economy, (6): 45-69.
Hemmati, R., & Karimi, M. (2018). Divorced women and the experience of household headship: a qualitative research (a case study of divorced female heads of households in Farsan city). Women's Journal, 9(2): 181-211.
Hook, J. L. (2019). Gender inequality in the welfare state: Sex segregation in housework, 1965–2003. American Sociology, 115(5): 1480-1523.
Hosseini Haji Bakande, A., & Amirfaryar, M. (2009). Investigating the mental health of female heads of households covered by the welfare organization of Tehran city. Social Research of Islamic Azad University, Rodhan Branch, 2(3): 201-228.
Jafari, A., Jafari, S., & Hosseini, S. M. (2017). The effectiveness of psychological empowerment in reducing anxiety and improving the executive functions of women with addicted spouses. Journal of Counseling and Psychotherapy, 8(32): 89-109
Jalilian, N, & Papzan, A. (2019). Obstacles and limitations to the success of self-sufficiency and entrepreneurship projects of the Imam Khomeini Relief Committee (RA) case: women heads of households in Harsam district, Islamabad Gharb city. Spatial Economics and Rural Development, 8(24): 65-78.
Julka, N. (2019). Social support and education groups for single mothers: a randomized controlled trial of a community-based program. Canadian Medical Association; 173(12): 145-165.
Kaufman, G., & White, D. (2020). What Makes a “Good Job”? Gender Role Attitudes and Job Preferences in Sweden. Gender, 32(4): 279-294.
Khani, S., Khezri, F., & Yari; K. (2017). A study of social vulnerability of women heads of households and women with heads in Sultan Abad district of Tehran. Women in Development and Politics (Women's Research), 15(4): 597-620.
Khosravi, Z. (2001). Examining the psychological and social harms of female heads of the household. Al-Zahra University Humanities, 11(39): 71-93.
Lavoic, M. (2002). The role of Microfinance in poverty reduction and promoting Gender Equity. South Asia Partnership Canada, June 12.
Lindelof, Th, & Taylor, B. (2010), Qualitative research methods in communication sciences. Translated by Abdullah Givian. Tehran: Hamshahri Publications.
Lips, H. M. (2020). Sandra Bem: Naming the impact of gendered categories and identities. Sex Roles, 76(9-10): 627-632.
Madani, S., & Safari, K. (2020). The lived body: the conflict between society and the body (a phenomenological analysis of women's narratives about the body). Sociological Studies, 27(1): 289-313.
Majdabadi, A., Nikpeyma, N., Hazrati Gonbad, S., Nouri, F., & Noei, E. (2019). Quality of life of women heads of households in Iran: a review study. Iranian Nursing Research, 11(62): 58-65.
Moghadam Far, N., & Zokae Ashtiani, M. (2017). Correlation of self-differentiation, primary maladaptive psychopathology and perceived social support of married and separated women. Counseling Pathology and Family Enrichment, 3(5): 93-114.
Mokhtari, M., & Dehghani, H. (2021). Lived experience of women heads of households in social relations in Yasouj city. Women and Family Studies, 9(3): 78-101.
Molla Ebrahimi, E., & Roshanfekr, A. (2009). An attitude towards the presence of Lebanese women in the cultural field. Women's Journal, 1(2): 107-117.
Mousavi Jahanabadi, A, Tayebi, Z, Mehram, B, & Modares Gharavi, M. (2018). The understanding of three- to six-year-old children in Mashhad about femininity in both private and public arenas. Social Sciences, School of Literature and Human Sciences, Ferdowsi University of Mashhad, 15(2): 305-343.
Murnen, S. K., Greenfield, C., Younger, A., & Boyd, H. (2016). Boys act and girls appear: A content analysis of gender stereotypes associated with characters in children’s popular culture. Sex Roles, 74(1): 78-91.
Nagla, M. (2018). Male migration and emerging female headed families: issues and challenges. Asian Woman, 24(1): 1-23.
Namdari, A., & Nouri, N. (2018). The role of perceived social support and resilience in post-divorce adaptation of women. Iranian Social Issues Review, 9(1): 25-50.
Nasiri, F., & Abdul Maleki, Sh. (2016). Explaining the relationship between perceived social support and quality of life with the mediating role of perceived stress in female heads of households in Sanandaj. Applied Sociology, 27(4): 99-116.
Nazoktabar, H., Molania Jolodar, Sh., & Hosseini Daronkolaei, S. Z. (2015). An analysis on the modernization and functioning of the family in Mazandaran province, Women and Family Studies, 3(2): 121-149.
Orojlo, Sh., & Khodabakhshi Kolayi, A. (2016). Comparison of personality traits and hope of female head of household with willingness or unwillingness to remarry. Research on social factors affecting health, 3(2): 101-110.
Parvandi, A., & Arefi, M. (2019). Prediction of psychological well-being based on hope and perceived social support in women heads of households. Women and Family Studies, 7(2): 89-114.
Punch, S. (2002). Research with children: the same or different from research with adults?. Childhood, 9(3): 321-341.
Rabiei, M. (2017). Multiplicity of roles in female heads of the household. Tehran: Sociologists Publishing House.
Rafatjah, M., & Rabiei, M. (2016). Studying the experience of playing the role of work and family at the same time in female heads of the household with an emphasis on female subway vendors. Social Welfare, 16(62): 143-186.
Roshni, Sh., Tafte, M., Khosravi, Z., & Khademi, F. (2020). Conditions affecting the living conditions of women heads of households in Iran and ways to reduce harm. Social Studies and Research in Iran, 9(3): 693-717.
Sadeghi, R., & Valadvand, L. (2015). Gender and migration: sociological analysis of gender differences in internal migrations in Iran. Contemporary Sociology, 4(7): 55-78.
Safiri, Kh., Ehyaee, P., & Markazi, A. (2020). Sociological study of women's feeling of exclusion among female-headed families covered by the Welfare Department of Mashhad. Social Psychological Studies of Women, 18(1): 65-104.
Saidian, F., & Nili, M. R. (2012). Investigating the effect of self-expression training on social adjustment and positive self-concept of women heads of households. Studies in Clinical Psychology, 2(6): 1-26.
Saidmanesh, M., & Madaeni, L. (2019). Effectiveness of cognitive therapy based on mindfulness on depression and anxiety and resilience of depressed women head of households in Tehran. Disability Studies, 9(5): 1-9.
Schreiner, M. A. (1999). Aspects of outreach: A framework for the discussion of the social benefits of Microfinance. Journal of international development, 14(5): 591-603.
Seyed Sharifi, M., Navabinjad, Sh., & Farzad, V. (2019). Comparison of the effectiveness of emotion-oriented approach and therapy schema on parenting self-efficacy of mothers who head the family. Cognitive Science, 18(76): 407-415.
Shabani Varki, B. (2006). The logic of research in educational and social sciences: new direction. Mashhad: Publishing House. Shabani Varki, Bakhtiar., & Kazemi, Sediqah. (2010). qualitative research; Method or Bush? Culture Strategy, 19(54): 33-58.
Shaditalab, Zh., & Geraeenejad, A. (2004). Poverty of female heads of household. Women in Development and Politics, 1(2): 49-70.
Shalchi, S., & Azimi, M. (2019). A study of the feminization of poverty in Iran from 2016 to 2016. Women's Journal, 1(2): 113-142.
Sheikholeslami, A., & Mohammadi, N. (2019). The effect of cognitive self-compassion training on mental health (physicalization, anxiety, social maltreatment, depression) of female heads of the household. Counseling Research, 18(70): 83-104.
Shiani, M., & Zare, H. (2019). Meta-analysis of studies of female heads of household in Iran. Sociological Studies, 26(2): 67-97.
Spinner, L., Cameron, L., & Calogero, R. (2017). Peer toy play as a gateway to children’s gender flexibility: The effect of (counter) stereotypic portrayals of peers in children’s magazines. Sex Roles, (70): 314-328.
Vahedi, R., & Khosravi Bab Anari, M. (2020). The role of non-governmental organizations in the political socialization of female heads of the family (with emphasis on East Azerbaijan province). Approach to the Islamic Revolution, (59): 41-58.
Varley, A. (2016).Women heading households: Some more equal than others?. World Development. 24(3): 505-520.
Veysani, Y., Delpisheh, A., Sayeh Miri, K., Naderi, Z., & Sohrab Nejad, A. (2014). The relationship between the quality of life of female heads of the household and their socio-economic status. Social Work, 3(1): 27-33.
Zare, R., & Safari Dashtaki, M. (2019). Designing and explaining the paradigmatic model of social entrepreneurship with the approach of empowering women heads of households (case study: Imam Khomeini Relief Committee (RA) Fars Province). Women in development and politics. 17(1): 147-171.