نقش میانجی راهبردهای تنظیم شناختی هیجان در رابطه بین خود شی انگاری و شرم از بدن با نشانگان نگرانی از بدشکلی بدن زنان مراجعه کننده به کلینیک‌های زیبایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه روانشناسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 دانشیار گروه روانشناسی، دانشگاه علوم انتظامی امین، تهران، ایران

3 گروه روانشناسی عمومی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

هدف: این پژوهش با هدف ارزیابی نقش میانجی راهبردهای تنظیم شناختی هیجان در رابطه بین خودشیء‌انگاری و شرم از بدن با نشانگان اختلال بدشکلی بدن صورت پذیرفته است. روش پژوهش: این پژوهش بر اساس معیار هدف در گروه پژوهش‌های کاربردی، بر اساس معیار زمان گردآوری داده‌ها در گروه پژوهش‌های پیمایشی، بر اساس معیار ماهیت داده‌ها و مبنای پژوهش یک پژوهش کمی می‌باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل زنان و دخترانی مراجعه کننده به کلینیک های زیبایی منطقه 4 و 8 تهران می‌باشد. حجم نمونه در این پژوهش با استفاده از نرم‌افزار نمونه‌گیری Spss Sample power برابر با 232 نفر و شیوه نمونه‌گیری در این پژوهش نمونه‌گیری در دسترس می‌باشد. ابزار گردآوری اطلاعات‌ در این پژوهش، مقیاس آگاهی از بدن شیء انگاشته (مک کینلی و هاید، ۱۹۹۶)، پرسشنامۀ تنظیم شناختی هیجان (گارنفسکی، کرایج و اسپینهاون، 2001) و پرسشنامه بدشکلی بدن (استوزین و همکاران، 1998) می‌باشد. ابزار تجزیه‌وتحلیل اطلاعات این پژوهش نرم‌افزار آماری SPSS و AMOS می‌باشد. به‌منظور تعیین وجود یا عدم وجود تأثیر بین متغیرها و برآورد و تعمیم نتایج به‌دست‌آمده از حجم نمونه به جامعه آماری از مدل همبستگی، آزمون ضریب همبستگی پیرسون و مدل‌های رگرسیونی (مدل میانجی) جهت ارزیابی فرضیه‌های پژوهش استفاده گردیده است. یافته‌ها: با توجه به یافته‌های این پژوهش خود شیء انگاری با نشانگان اختلال بدشکلی بدن یک رابطه مثبت و معنادار دارد. شرم از بدن با نشانگان اختلال بدشکلی بدن یک رابطه مثبت و معنادار دارد (001/0>P). همچنین خود شیء انگاری با میانجی‌گری راهبردهای تنظیم شناختی هیجان با نشانگان اختلال بدشکلی بدن رابطه معنادار دارد (001/0>P). شرم از بدن با میانجی‌گری راهبردهای تنظیم شناختی هیجان با نشانگان اختلال بدشکلی بدن رابطه معنادار دارد (001/0>P). نتیجه-گیری: می‌توان نتیجه گرفت راهبردهای تنظیم شناختی هیجان در رابطه بین خود شی انگاری و شرم از بدن با نشانگان نگرانی از بدشکلی بدن نقش میانجی دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The mediating role of cognitive emotion regulation strategies in the relationship between self-objectification and body shame with body dysmorphic disorder in Women referring to beauty clinics

نویسندگان [English]

  • Alireza Andami 1
  • Nezam Hashemi 2
  • Bita Nasrollahi 3
1 PhD student, Department of Psychology, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Associate Professor, Department of Psychology, Amin Police University, Tehran, Iran
3 Assistant Professor, Department of Psychology, Sari Branch, Islamic Azad University, Sari, Iran.
چکیده [English]

Aim: This study was conducted with the aim of evaluating the mediating role of cognitive emotion regulation strategies in the relationship between self-objectification and body shame and body deformity disorder symptoms. Methods: This research is based on the objective criterion in the applied research group, based on the data collection time criterion in the survey research group, based on the nature of data criterion and the basis of the research is quantitative research. The statistical population of this research includes women and girls who refer to the beauty clinics of the 4th and 8th districts of Tehran. The sample size in this research is equal to 232 people using Spss Sample power sampling software and the sampling method in this research is available sampling. The tool for collecting information in this research is the objectified body awareness scale (McKinley and Hyde, 1996), the cognitive regulation of emotion questionnaire (Garnefsky, Kraij, and Spinhaven, 2001) and the body deformity questionnaire (Stozin et al., 1998). The statistical software SPSS and AMOS are used to analyze the questionnaire data of this research. In order to determine the presence or absence of influence between variables and estimate and generalize the results obtained from the sample size to the statistical population, correlation model, Pearson correlation coefficient test and regression models (mediator model) have been used to evaluate research hypotheses. Results: According to the findings of this research, self-objectification has a positive and significant relationship with the symptoms of body deformity disorder (P<0.001). Body shame has a positive and meaningful relationship with the symptoms of body deformity disorder. Also, self-objectification has a significant relationship with the symptoms of body deformity disorder with the mediation of cognitive emotion regulation strategies (P<0.001). Body shame has a significant relationship with symptoms of body deformity disorder through the mediation of cognitive emotion regulation strategies (P<0.001). Conclusion: It can be concluded that cognitive emotion regulation strategies play a mediating role in the relationship between self-objectification and body shame with symptoms of concern about body deformity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • self-objectification
  • body shame
  • cognitive emotion regulation strategies
  • body deformity disorder symptoms
Aldao, A., Nolen-Hoeksema, S., & Schweizer, S. (2010). Emotion-regulation strategies across psychopathology: A meta-analytic review. Clinical Psychology Review, 30, 217-237.
Auerbach, R. P., Abela, J. R. Z., Ringo Ho, M. (2007). Responding to symptom of depression and anxiety: Emotion regulation, neurotism and engagement in risky behaviors. Behavior Research and Therapy, 45, 2182-2191.
Berking, M., Poppe, C., Luhmann, M.,Wupperman, P., Jaggi, V., Seifritz. (2012). Is the association between various emotion-regulation skills and mental health: mediated by the ability to modify emotions? Results from two cross-sectional studies. Journal of  Behavior Therapy and Experimental Psychiatry, 43, 931-937.
Brown, L. M., & Gilligan, C. (1992). Meeting at the crossroads:Women’s psychology and girl’s development. Cambridge, MA: Harvard University Press.
Carlson,  j. M., Dikecligil, G. N., Greenberg, T., Mujica-Parodi, L. R. (2012). Trait reappraisal is associated with resilience to acute psychological stress. Journal of Research in Personality, 46, 609-613.
Cash, T. F., & Pruzinsky, T. (Eds.) (2002) A negative body image: Evaluating epidemiological evidence. Body image: A handbook of theory, research, and clinical practice. New York. Guilford Press.
Daniel, Samantha & Bridges, Sara K. (2010) The drive for muscularity in men: Media influences and objectification theory, Body Image. 7, 32 – 38.
Dillon, D. G., Deveney, C. M., & Pizzagalli, D. A. (2011). From basic processes to realworld problems: how research on emotion and emotion regulation can inform understanding of psychopathology, and vice versa. Emotion Review, 3, 74- 82.
Fredrickson, B. L., & Roberts, T-A. (1997). Objectification theory: Toward understanding women's lived experience and mental health risks,  Psychology of Women Quarterly, 21, 173 – 206.
Garnefski, N., Boon, S., & Kraaij , V. ( 2003). Relationships between cognitive strategies of adolescents and depressive symptomatology across different types of life event . Journal of Youth and Adolescence, 32, 401-408.
Garnefski, N., & Kraaij, V. (2006). Relationships between cognitive emotion regulation strategies and depressive symptoms: a comparative study of five specific samples. Personality and Individual Differences, 40, 1659-1669.
Garnefski, N., Kraaij, V., & Spinhoven, P. h. (2001). Negative life events, cognitive emotion regulation and depression. Personality and Individual Differences, 30, 1311-1327.
Granefski, N., Kraaij, V., Spinhoven, P. (2002).  Manual for the use of the cognitive emotion regulation questionnaire. Leiderorp: Datec.
Gross, J. J., & Thompson, R. A. (2007). Emotion regulation: Conceptual foundations. In J. J. Gross (Ed.), Handbook of emotion regulation. New York: Guilford Press.
Harrell, Z. A. (2002).Trait self-objectification in college women’s mental health: An examination of smokers and never-smokers. Dissertation Abstracts International, 63(2), 1079.
Hasani, J. (2010). Reliability and validity of Persian of the cognitive emotion regulation questionnaire (CERQ). Journal of clinical psychology, 24,139-152. (Persian).
Hughes, E. k., Gullone, E. (2011). Emotion regulation moderates relationships between body image concerns and psychological symptomatolog. Journal of Body Image, 8, 224–231.
Kring, A. M., & Sloan, D. M. (Eds.). (2010). Emotion regulation and psychopathology: A transdiagnostic approach to etiology and treatment. New York: The Guilford Press.
Mauss, I. B., Cook, C. L., Cheng, J. Y. J., & Gross, J. J. (2007). Individual differences in cognitive reappraisal: Experiential and physiological responses to an anger provocation. International Journal of Psychophysiology, 66, 116-124.
 Nejati, S., Sabahi, P., Rafienia, P., Rajezi Esfehani, S. (2014). The Comparison of Emotion Regulation Strategies in Obese Women with Negative and Positive Body Image, Iranian Journal of Cognition and Education, 1(1), 1-5.
Ochsner, K. N., Gross, J. J. (2004). Thinking makes it so: A social cognitive neuroscience approach to emotion regulation. In R. F. Baumeister & K. D. Vohs (Eds.), Handbook of self regulation: Research, theory, and application. New York: Guilford Press.
Ochsner, K. N., Gross, J. J. (2005). The cognitive control of emotion. Trends in Cognitive Science, 9, 242-249.
Roemer, L., Salters, K., Raffa, S., & Orsillo,. S. M. (2005). Fear and avoidance of internal experience in GAD: Preliminary tests of a conceptual model. Cognitive Therapy and Research. 29, 71-88.
Rottenberg, J., & Johnson, S. L. (Eds.). (2007). Emotion and psychopathology: Bridging affective and clinical science. Washington, DC: American Psychological Association.
Salimi, H. (2014). The relationship between self objectification and sexual abstinence: moderating role of sexual self-steam in girls. Master's Thesis. University of allme tabatabaei. (Persian).
Slater, A., & Tiggemann, M. (2002). A test of objectification theory in adolescent girls. Sex Roles, 46, 343- 349.
Tolman, D. L., Impett, E. A.,Tracy, A. J., & Michael, A. (2006). Looking good, sounding good: Femininity ideology and adolescent girls’ mental health. Psychology of Women Quarterly, 30, 85-95.
Troy, A. S., Mauss, I. B. (2011). Resilience in the face of stress: Emotion regulation as a protective factor. In S. M, Southwick, & B. T, Litz, & D, Charney, & M. J, Friedman. (Eds.), Resilience and mental health: Challenges across the lifespan. London: Cambridge University Press.
Troy, A. S. (2012). Cognitive reappraisal ability as a protective factor: Resilience to stress across time and context. Doctoral Dissertation of Philosophy. University of Denver.
Werner, K., & Gross, J. J. (2010). Emotion regulation and psychopathology: A conceptual framework. In A. M. Kring, & D. M. Sloan (Eds.), Emotion regulation and psychopathology: A transdiagnostic approach to etiology and treatment. New York, NY, US: Guilford Press.
Zurbriggen, E. L., Collins, R. L., Lamb, S., Roberts, T. A., Tolman, D. L., Ward, L. M, & et.al. (Eds.). (2010) Reports of the APA Task Force on the Sexualization of Girls. Washington DC: American Psychological Association.