مقایسه اثربخشی درمان گروهی غنی‌سازی روابط زناشویی و بخشودگی بر تمایل به جبران زنان درگیر طلاق عاطفی شهر اصفهان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روانشناسی، گروه روانشناسی، واحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرکرد، ایران

2 گروه روانشناسی، واحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرکرد، ایران

3 دانشیار گروه روانشناسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

چکیده

هدف: پژوهش حاضر با هدف مقایسه اثربخشی درمان گروهی غنی‌سازی روابط زناشویی و بخشودگی بر تمایل به جبران زنان درگیر طلاق عاطفی شهر اصفهان انجام شد.
روش: روش پژوهش حاضر نیمه‌آزمایشی با طرح پیش‌آزمون، پس‌آزمون و پیگیری با گروه گواه بود. جامعه آماری پژوهش شامل تمام زنان دارای طلاق عاطفی بود که در سال 1400-1399 جهت دریافت خدمات مشاوره خانوادگی به کلینیک‌های تحت حمایت سازمان بهزیستی شهر اصفهان مراجعه کرده بودند. با استفاده از روش نمونه‌گیری هدفمند 60 زن به‌عنوان نمونه انتخاب شدند و به صورت تصادفی در سه گروه آزمایش اول (20 نفر)، آزمایش دوم (20 نفر) و گواه (20 نفر) قرار گرفتند. گروه‌های آزمایش مداخله غنی‌سازی روابط زناشویی اولسون (1999) را در هفت جلسه و مداخله بخشودگی انرایت (2001) را در نه جلسه در طی دو ماه دریافت کردند. برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه‌ طلاق عاطفی گاتمن (1997) و تمایل به جبران وودیات و ونزل (2013) استفاده شد. داده‌ها با استفاده از تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر تجزیه‌و‌تحلیل شدند.
یافته ها: نتایج نشان داد مداخله غنی‌سازی روابط زناشویی بر نمره تمایل به جبران (30/8=F، 001/0=P) و مداخله بخشودگی بر نمره تمایل به جبران (15/6 =F، 001/0=P) مؤثر است و این تأثیر در مرحله پیگیری پایدار بود. در ارتباط با مقایسه میزان اثربخشی مداخله غنی‌سازی روابط زناشویی و بخشودگی، نتایج نشان داد مداخله غنی‌سازی روابط زناشویی در طول زمان پایداری درمانی بیشتری در مقایسه با آموزه‌های بخشش‌درمانی دارد.
نتیجه‌گیری: بر اساس نتایج حاصل از این پژوهش می‌توان از مداخلات انجام گرفته در مراکز مشاوره و خدمات روان‌شناسی خانواده، دادگاه‌ها و سازمان بهزیستی بهره گرفت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of the effectiveness of group therapy for enriching marital relationships and forgiveness on the desire to compensate women involved in emotional divorce in Isfahan

نویسندگان [English]

  • Homa moghimi 1
  • tayebeh Sharifi 2
  • zohre latifi 3
  • Reza Ahmadi 2
1 PhD student in Psychology, Department of Psychology, Shahrekord Branch, Islamic Azad University, Shahrekord, Iran.
2 Department of Psychology, Shahrekord Branch, Islamic Azad University, Shahrekord, Iran
3 Associate Professor, Depratment of Psychology, Payame Noor University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Aim: The aim of this study was to compare the effectiveness of group therapy for enriching marital relationships and forgiveness on the desire to compensate women involved in emotional divorce in Isfahan.
Methods: The method of the present study was quasi-experimental with pre-test, post-test design and follow-up with a control group. The statistical population of the study included all women with emotional divorce who referred to clinics under the support of Isfahan Welfare Organization in 2020-2021 to receive family counseling services. Using purposive sampling method, 60 women were selected as a sample and randomly divided into three groups of first experiment (n = 20), second experiment (n = 20) and control (n = 20). The experimental groups received Olson's (1999) marital relationship enrichment intervention in seven sessions and Enright's (2001) forgiveness intervention in nine sessions during two months. Gutman's emotional divorce questionnaire (1997) and Woodyat and Wenzel's (2013) willingness to compensate were used to collect data. The data were analyzed using variance analysis with repeated measurements. The data were analyzed using repeated measures analysis of variance.
Results: The results showed that the intervention of marital relations enrichment is effective on the score of desire to compensate (F = 8.30, P = 0.001) and the intervention of forgiveness is effective on the score of desire to compensate (F = 6.15, P = 0.001) And this effect was stable in the follow-up phase. In connection with the comparison of the effectiveness of the intervention of marital relations enrichment and forgiveness, the results showed that the intervention of marital relations enrichment over time has more therapeutic stability compared to the teachings of forgiveness therapy.
Conclusion: Based on the results of this study, the interventions performed in counseling centers and family psychological services, courts and welfare organizations can be used.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Desire for reparation
  • Emotional divorce
  • Enriching marital relations
  • Forgiveness
باستانی، سوسن.، گلزاری، محمود و روشنی، شهره. (1389). طلاق عاطفی: علل و شرایط میانجی. بررسی مسائل اجتماعی ایران، 1(3): 25-36.
ترکی‌زاده، محمد.، حاجی‌علیزاده، کبری و سماوی، سید عبدالوهاب. (1397). اثربخشی آموزش خودبخشش گری مبتنی بر کتاب درمانی بر مسئولیت پذیری و تمایل به جبران در دانشجویان. پژوهش‌نامه روانشناسی مثبت، 3(15): 70-57.
جلالی، ندا.، حیدری، حسن.، داودی، حسین.، و آل یاسین، سیدعلی. (1398). مقایسۀ تأثیر مداخلۀ آموزشی مبتنی بر رویکرد هیجان‌مدار و رویکرد غنی‌سازی روابط گاتمن بر تعارض زناشویی گروهی از زنان شهرستان خمین. روانشناسی فرهنگی، 3(1)، 62-41.
خدابخشی کولایی، آناهیتا.، فلسفی نژاد، محمدرضا و صبوری زهره. (1398). ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯿﺰان و ﻣﻮﻟﻔﻪ‌ﻫﺎی ﻃﻼق ﻋﺎﻃﻔﯽ در پرستاران متاهل ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن‌ﻫﺎی ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان. نشریه پژوهش توانبخشی در پرستاری، ۵ (۳) :۴۷-۳۹.
سماواتیان، حسین.،  موسوی، سید محمد و نوری، ابولقاسم. (1398). اثربخشی آموزش کیفیت بخشی زندگی کاری و غنی سازی زندگی زناشویی بر کیفیت بخشی زندگی کاری و رضایت شغلی در زوج‌های شاغل. مشاوره کاربردی، 9(2), 132-115.
عیسی نژاد، امید.، احمدی، احمد.، اعتمادی، عذرا.، و قادرپور، رزگار. (1390). بررسی اثربخشی ارتقای روابط بر بهبود راهبردهای مقابله‌ای زناشویی. تحقیقات علوم رفتاری، 9(1 (پی در پی 17))، 1-12.
کیانی پور، عمر.، محسن زاده، فرشاد.، و زهراکار، کیانوش. (1396). هم سنجی اثربخشی طرح واره درمانی و روایت درمانی هنگام به هم پیوستن هر یک از آن‌ها با برنامه غنی سازی زناشویی بر گرایش به پیمان شکنی زناشویی و رضایت زناشویی. مشاوره و روان درمانی خانواده، 7(2 (پیاپی 24), 27-54.
لطیفیان، مریم.، عرشی، ملیحه.، علی پور، فردین و قائد امینی هارونی، غلامرضا. (1395). بررسی رابطه خشونت خانگی وطلاق عاطفی در میان زنان متاهل شهر تهران در سال۱۳۹۵. فصلنامه مددکاری اجتماعی، ۵ (۲) :۱۲-۵.
لواف پورنوری، فرشاد.، زهراکار، کیانوش.، و آذرهوش فتیده، زهرا. (1393). تبیین نقش اثربخشی مداخله‌ی بخشش فرایندمحور در کاهش انگیزه‌های انتقام جویی و دوری گزینی دانش‌آموزان پسر دوره‌ی راهنمایی. روان شناسی مدرسه، 3(2): 185-170.
موسوی‌، فاطمه و رحیمی‌نژاد، عباس. (1394). مقایسه منزلت‌های هویت بین‌فردی زنان و مردان متأهل با توجه به وضعیت طلاق عاطفی. پژوهش‌های کاربردی روان‌شناختی، 6(1):  23-11.
Baumeister, R. F., Stillwell, A. M., & Heatherton, T. F. (1994). Guilt: an interpersonal approach. Psychological Bulletin, 115(2), 243.
Beck, S. I. (2005). Efficacy of a forgiveness group intervention for aggressive victims. Unpublished Doctoral Dissetation, Capella University.
Bell, C. M., Davis, D. E., Griffin, B. J., Ashby, J. S., & Rice, K. G. (2017). The promotion of self-forgiveness, responsibility, and willingness to make reparations through a workbook intervention. The Journal of Positive Psychology, 12(6), 571-578.
Berger, R., & Hannah, M.T. (2013). Preventive approaches in couple’s therapy. Routledge.
Davis, C. A. (2015). An Evaluation of the Impact of a Couples Enrichment Program on Relationship Satisfaction, Communication, Conflict Resolution, and Forgiveness.
Enright, R. D. (2001). Forgiveness is a choice. Washington D. C.: American Psychological Association.
Fallesen, P. (2021). Decline in Rate of Divorce and Separation Filings in Denmark in 2020 Compared with Previous Years. Socius, 7. https://doi.org/10.1177/23780231211009991
Fehr, R. (2010). On the (un) intendend consequences of forgiveness: creativity after conflict. Unpublished doctoral dissertation. University of Maryland.
Joyce, M. L. K. (2020). Wellbeing and Marriage: Does Marriage Improve Mental Health?.
Keller, L., & Allemand, M. (2020). Personality and Divorce. Encyclopedia of Personality and Individual Differences, 3608-3613.
McCullough, M. E., & Witvliet, C. V. (2002). The psychology of forgiveness. In C. R. Snyder & S. J. Lopez (Eds.), Handbook of positive psychology (pp. 446–458). Oxford University Press.
McCullough, M. E., Rachal, K. C., Sandage, S. J., Worthington, E. L., Jr., Brown, S. W. & Hight, T. L. (1998). Interpersonal forgiving in close relationships II: Theoretical elaboration and measurement. Journal of Personality and Social Psychology, 75(6), 1586–1603.
Olson, D. H. (1999). PREPARE/ENRICH program: Version 2000. Preventive approaches in couple's therapy, 196–216.
Rasheed, A., Amr, A., & Fahad, N. (2020). Investigating the Relationship between Emotional Divorce, Marital Expectations, and Self-Efficacy among Wives in Saudi Arabia. Journal of Divorce & Remarriage, 1-22.
Song, M. J., Yu, L., &  Enright, R. D. (2020). Trauma and healing in the underserved populations of homelessness and corrections: Forgiveness Therapy as an added component to intervention.  Clinical Psychology & Psychotherapy, 28(2). https://doi.org/10.1002/cpp.2531
Vallejo, M. A., Vallejo-Slocker, L., Rivera, J., Offenbächer, M., Dezutter, J., & Toussaint, L. (2020). Self-forgiveness in fibromyalgia patients and its relationship with acceptance, catastrophising and coping. Clinical and experimental rheumatology, 38 Suppl 123(1), 79–85.
Wade, N. G., & Tittler, M. V. (2021). Forgiveness and group therapy: Current research and implications for group psychology research and practice. In C. D. Parks & G. A. Tasca (Eds.), The psychology of groups: The intersection of social psychology and psychotherapy research (pp. 207–230). American Psychological Association.  https://doi.org/10.1037/0000201-012
Woodyatt, L., & Wenzel, M. (2013). Self-forgiveness and restoration of an offender following an interpersonal transgression. Journal of Social and Clinical Psychology, 32(2), 225–259. https://doi.org/10.1521/jscp.2013.32.2.225
Worthington, E. L., Griffin, B. J., & Wade, N. G. (2017). Group intervention to promote self-forgiveness. In Handbook of the psychology of self-forgiveness (pp. 179-192). Springer, Cham.
Worthington, E. L., Jr., Griffin, B. J., Lavelock, C. R., Wade, N. G., & Kulick, K. (2017). Forgiveness interventions and the prevention of poor health, hostile relationships, and societal hatred and violence. In M. Israelashvili & J. L. Romano (Eds.), The Cambridge handbook of international prevention science (pp. 520–547). Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/9781316104453.023
Yu, L., Gambaro, M., Song, J. Y., Teslik, M., Song, M., Komoski, M. C., Wollner, B., & Enright, R. D. (2021). Forgiveness therapy in a maximum-security correctional institution: A randomized clinical trial. Clinical psychology & psychotherapy, 28(6), 1457–1471. https://doi.org/10.1002/cpp.2583
Záhorcová, L., Enright, R., & Halama, P. (2021). The Effectiveness of a Forgiveness Intervention on Mental Health in Bereaved Parents—A Pilot Study. OMEGA - Journal of Death and Dying, 0(0). https://doi.org/10.1177/00302228211024479