بررسی اثربخشی آموزش ذهن آگاهی بر رفتارهای پرخطر، اهمال‌کاری و ترس از موفقیت در نوجوان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه روانشناسی، واحد بجنورد، دانشگاه آزاد اسلامی، بجنورد، ایران

2 استادیار، گروه روانشناسی، دانشگاه پیام نور، واحد تهران، تهران، ایران

3 گروه مشاوره، واحد بجنورد، دانشگاه آزاد اسلامی، بجنورد، ایران (نویسنده مسئول)

چکیده

هدف: هدف از انجام این پژوهش بررسی تاثیر مداخلات ذهن آگاهی بر رفتارهای پرخطر و اهمال‌کاری و ترس از موفقیت دانش آموزان بود. روش پژوهش: روش انجام این پژوهش از نوع نیمه تجربی پیش‌آزمون و پس‌آزمون و پیگیری با گروه گواه می باشد. جامعه آماری را دانش آموزان دختر دوره متوسطه دوم شهر جغتای در سال تحصیلی 1400-1399 تشکیل می دهند. نمونه مورد مطالعه 30 نفر بود که از بین دانش آموزان 30 نفر به‌صورت نمونه‌گیری در دسترس انتخاب‌شده و سپس به‌صورت تصادفی 15 نفر در گروه آزمایش و 15 نفر در گروه گواه جای گرفتند. سپس پرسشنامه‌های اهمال‌کاری تحصیلی سولومون و راث بلوم (1984)، ترس از موفقیت زاکرمن و آلیسون (۱۹۷۹) و پرسش‌نامه رفتارهای پرخطر محمدخانی (1395) در اختیار نمونه آماری قرار گرفت و بعد از برگزاری جلسات آموزش ذهن آگاهی سگال و همکاران (2002) برای گروه‌های آزمایش، پس‌آزمون انجام گرفت. داده‌های جمع‌آوری‌شده با بکارگیری آزمون تحلیل واریانس با اندازه‌گیری مکرر و نرم‌افزار spss استفاده شد. یافته‌ها: نتایج نشان داد که آموزش ذهن آگاهی بر رفتارهای پرخطر (35/78=F، 001/0>p)، اهمال‌کاری (65/19=F، 001/0>p) و ترس از موفقیت (23/21=F، 001/0>p) در دانش آموزان دختر دوره متوسطه دوم موثر بود. نتیجه‌گیری: نتایج تحقیق حاکی از آن است که آموزش ذهن آگاهی بر رفتارهای پرخطر و اهمال‌کاری و ترس از موفقیت در بین دانش آموزان اثربخشی معناداری دارد و می‌تواند در جهت بهبود مشکلات دانش‌آموران موثر باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of the effectiveness of mindfulness training on high-risk and procrastination behaviors and fear of success among students

نویسندگان [English]

  • Atefeh Joghataei 1
  • Abdollah Mafakheri 2
  • abolfazl bakhshipoor 3
1 Ph.D. Student, Department of Psychology, Bojnourd Branch, Islamic Azad University, Bojnourd, Iran
2 Assistant Professor, Department of Psychology, Payame Noor University, Tehran Branch, Tehran, Iran
3 Counseling, Bojnourd Branch, Islamic Azad University, Bojnourd, Iran (Corresponding Author).
چکیده [English]

Aim: The aim of this study was to investigate the effect of mindfulness interventions on high-risk behaviors and procrastination and fear of students' success. Method: The method of this research is quasi-experimental pre-test and post-test with a control group. The statistical population consists of female high school students in the city of Jaghtai in the academic year 2021-22. The study sample was 30 people. Among the students, 30 people were selected by available sampling and then 15 people were randomly assigned to the experimental group and 15 people to the control group. Then the academic procrastination questionnaires of Solomon and Roth Blum (1984), fear of Zuckerman and Allison success (1979) and Mohammadkhani high risk behaviors questionnaire (2016) were given to the statistical sample. After the training sessions of Segal et al. (2002) mindfulness for the experimental groups, post-test was performed. The collected data were analyzed using repeated measures analysis of variance and SPSS software. Analysis of variance with repeated measures and SPSS software were used to analyze the data. Results: The results showed that mindfulness training on high-risk behaviors (F=78.35, p<0.001), procrastination (F=19.65, p<0.001), and fear of success (F=21.23, p<0.001) was effective in female high school students. Conclusion: The results of this study indicate that mindfulness training has a significant effect on high-risk behaviors and procrastination and fear of success among students and can be effective in improving the problems of students.

کلیدواژه‌ها [English]

  • mindfulness
  • risky behaviors
  • procrastination
  • fear of success
امین پور، ح؛ زاهدی، ر؛ اروج یار، م. (1394). بررسی تاثیر ترس از موفقیت و مهارتهای ذهن آگاهی بر شادی و نشاط دانشجویان،کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در علوم تربیتی وروانشناسی و آسیب‌های اجتماعی ایران،تهران.
بدری، ر؛ رشیدزاده، ع؛ فتحی آذر، ا؛ هاشمی، ت. (1398). اثربخشی آموزش راهبردهای یادگیری خودگردان    فراشناختی بر تاب‌آوری و اهمال‌کاری تحصیلی.فصلنامه علمی نوآوری‌های آموزش، 18(1) ، 158-139.
تقی‌پور، ف؛ رشیدی، ع؛ حجت خواه، م. (1396). اثربخشی آموزش ذهن‌آگاهی مبتنی بر کاهش استرس، بر اهمال‌کاری تحصیلی و کمالگرایی در دانشجویان دختردانشگاه لرستان، پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشگاه رازی.
حامدی، ع؛ شهیدی، ش؛ خادمی، ع. (1392). اثربخشی ذهن آگاهی و مشاوره کاهش آسیب بر پیشگیری از عود مجدد مصرف مواد مخدر. فصلنامه اعتیاد، 28،117-102.
رحیمی، ل؛ احمدیان، ح؛ مسلمی، ب؛ قادری، ناصح و محمد خوشرویی(1393). تأثیر آموزش ذهن آگاهی مبتنی بر کاهش استرس، برکاهش اهمال کاری پرستاران شهرستان مریوان.مجله علوم پزشکی زانکو مریوان،15 (46)، 29-39.
رستم اوغلی، ز؛ موسی زاده، ت؛ رضا زاده، ب؛ رستم اوغلی، س. (1392). نقش اهمال کاری ، خودتنظیمی و باورهای فراشناختی در پیش بینی اختلال خلقی دانش آموزان دختر دبیرستان. مجله روانشناسی مدرسه ، 2 (3) ، 180-188.
سلطانی‌زاده، ه؛ اسدزاده، ح؛ ابراهیم قوام، ص؛ سعدی‌پور، ا. (1397). بررسی اثربخشی آموزش ذهن‌آگاهی بر اهمال‌کاری تحصیلی در دو گروه دانش‌آموزان با اضطراب امتحان بالا و پایین، پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشگاه علامه طباطبایی.
شیخ الاسلامی، ع؛ درتاج، ف؛ دلاور، ع؛ ابراهیمی قوام، ص. (1393). تاثیر آموزش برنامه‏ ی کاهش استرس مبتنی بر ذهن ‏آگاهی بر تعلّل ‏ورزی دانش ‏آموزان.فصلنامه روانشناسی تربیتی،10(34) ، 109-94.
شعبانی، م؛ رنجبر سودجانی، ی. (1397). اثربخشی درمان کاهش استرس مبتنی بر ذهن اگاهی بر کاهش رفتارهای پرخطر و تکانشگری نوجوانان.نشریه رویش روانشناسی. 8.،30-17.
شهنی ییلاق، م؛ بساک‌نژاد، س. (1396). بررسی رابطه‌ی انواع راهبردهای خودابـزاری با نشانگان وانمودگرایی. دو ماهنامه‌ی دانشـور رفتار،25، 74-61.
صمدزاده، ا؛ صالحی، م؛ بنی جمالی، ش ا؛ احدی، ح. (1397). مقایسه اثربخشی درمان شناختی رفتاری با ذهن اگاهی بر رواندرستی بیماران مبتلا به دیابت نوع دو. مجله علوم روانشناختی. 17 (68)،499-490.
فتاحی، ن؛ حسینی، س ح ر؛ پورحمیدی، م؛ حسینی، س. (1394). تاثیر آموزش و تمرین تکنیک ذهن آگاهی بر افزایش تمرکز و توجه، دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی،25-18.
فلاحیان، م؛ حاتمی، ح ر؛ احدی، ح؛ اسدزاده، ح. (1398). مقایسه اثربخشی آموزش واقعیت درمانگری و شناخت درمانگری مبتنی بر ذهن آگاهی بر بلوغ عاطفی نوجوانان.مجله علوم روانشناختی،18(78)، 667-673.
یوسفی، ع ر؛ اورکی، م؛ زارع، م؛ ایمانی، س. (1392). ذهن آگاهی واعتیاد :اثربخشی ذهن آگاهی برکاهش استرس،اضطراب وافسردگی درسومصرف کنندگان مواد .اندیشه ورفتار روانشناسی بالینی،27، 17-28.
References
Berger, K. S. (2003). The developing person through childhood and adolescence. Macmillan.
Brown, K. W., & Ryan, R. M. (2003). The benefits of being present: mindfulness and its role in psychological well-being. Journal of personality and social psychology, 84(4), 822.
Cope, L. M., Martz, M. E., Hardee, J. E., Zucker, R. A., & Heitzeg, M. M. (2019). Reward activation in childhood predicts adolescent substance use initiation in a high-risk sample. Drug and alcohol dependence, 194, 318-325.
Dantchev, S., & Wolke, D. (2019). Sibling bullying at 12 years and high‐risk behavior in early adulthood: A prospective cohort study. Aggressive behavior, 45(1), 18-32.
Dunning, D. L., Griffiths, K., Kuyken, W., Crane, C., Foulkes, L., Parker, J., & Dalgleish, T. (2019). Research Review: The effects of mindfulness‐based interventions on cognition and mental health in children and adolescents–a meta‐analysis of randomized controlled trials. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 60(3), 244-258.
Fagan, A. A., & Novak, A. (2018). Adverse childhood experiences and adolescent delinquency in a high-risk sample: A comparison of white and black youth. Youth violence and juvenile justice, 16(4), 395-417.
Ferrari, J. R. (1991). Compulsive procrastination: Some self-reported characteristics. Psychological reports, 68(2), 455-458.
Gansner, M., Belfort, E., Cook, B., Leahy, C., Colon-Perez, A., Mirda, D., & Carson, N. (2019). Problematic internet use and associated high-risk behavior in an adolescent clinical sample: results from a survey of psychiatrically hospitalized youth. Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking, 22(5), 349-354.
Garland, E. L., Gaylerd, G & Fredrickson, L.(2014). Positive Reappraisal mediatesthe stress-reductive effects of mindfulness: An upward spiral process. Mindfulness, 2, 59- 67.
George, M. J., Russell, M. A., Piontak, J. R., & Odgers, C. L. (2018). Concurrent and subsequent associations between daily digital technology use and high‐risk adolescents’ mental health symptoms. Child development, 89(1), 78-88.
Gillman, A. S., Yeater, E. A., Feldstein Ewing, S. W., Kong, A. S., & Bryan, A. D. (2018). Risky sex in high-risk adolescents: associations with alcohol use, marijuana use, and co-occurring use. AIDS and Behavior, 22(4), 1352-1362.
Juan-Pablo, G., & Stefan, M. (2004, November). Sexual risk behavior among adolescence: the role of socioeconomic and demographic household characteristics. In Global Forum for Health Research.
Kumpfer, K. L., & Magalhães, C. (2018). Strengthening families program: An evidence-based family intervention for parents of high-risk children and adolescents. Journal of Child & Adolescent Substance Abuse, 27(3), 174-179.
MacDonald, H. Z., & Baxter, E. E. (2017). Mediators of the relationship between dispositional mindfulness and psychological well-being in female college students. Mindfulness, 8(2), 398-407.
Marsh, H. W. (2014). Academic self-concept: Theory, measurement, and research. In Psychological Perspectives on the Self, Volume 4 (pp. 71-110). Psychology Press.
Momtazi, S., & Rawson, R. A. (2010). Substance abuse among Iranian high school students. Current opinion in psychiatry, 23(3), 221.
Ramasubramanian, S. (2017). Mindfulness, stress coping and everyday resilience among emerging youth in a university setting: a mixed methods approach. International Journal of adolescence and youth, 22(3), 308-321.
Rawlett, K., & Scrandis, D. (2015). Mindfulness based programs implemented with at-risk adolescents. Open Nursing Journal, 9(1), 82-88.
Rosenzweig, S., Greeson, J. M., Reibel, D. K., Green, J. S., Jasser, S. A., & Beasley, D. (2010). Mindfulness-based stress reduction for chronic pain conditions: variation in treatment outcomes and role of home meditation practice. Journal of psychosomatic research, 68(1), 29-36.
Segal, Z. V., Teasdale, J. D., & Williams, J. M. G. (2004). Mindfulness-Based Cognitive Therapy: Theoretical Rationale and Empirical Status.
Smith, T. M. E., & Wessel, M. T. (2011). Alcohol, drugs, and links to sexual risk behaviors among a sample of Virginia college students. Journal of drug education, 41(1), 1-16.
Sokolowska, J. (2009). Behavioral, cognitive, affective, and motivational dimensions of academic procrastination among community college students: AQ methodology approach. Fordham University.
Vøllestad, J., Sivertsen, B., & Nielsen, G. H. (2011). Mindfulness-based stress reduction for patients with anxiety disorders: Evaluation in a randomized controlled trial. Behaviour research and therapy, 49(4), 281-288.
Williams, M. J., McManus, F., Muse, K., & Williams, J. M. G. (2011). Mindfulness‐based cognitive therapy for severe health anxiety (hypochondriasis): An interpretative phenomenological analysis of patients’ experiences. British Journal of Clinical Psychology, 50(4), 379-397.
Wong, S., Mak, W. W., Cheung, E. Y., Ling, C. Y., Lui, W. W., Tang, W. K., ... & Ma, H. S. (2011). A randomized, controlled clinical trial: the effect of mindfulness-based cognitive therapy on generalized anxiety disorder among Chinese community patients: protocol for a randomized trial. BMC psychiatry, 11(1), 1-6.
Yusainy, C., & Lawrence, C. (2014). Relating mindfulness and self-control to harm to the self and to others. Personality and Individual Differences, 64, 78-83.