تدوین الگوی مفهومی ازدواج پایدار رضایتمند در زوجین متقاضی فرزند خواندگی : مطالعه ی کیفی داده بنیاد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه روانشناسی، واحد ابهر، دانشگاه آزاد اسلامی، ابهر، ایران

2 دانشیارگروه روان شناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، ابهر، ایران

3 دانشیار گروه مشاوره، واحد ابهر، دانشگاه آزاد اسلامی، ابهر، ایران

4 استادیار گروه روان شناسی، دانشگاه اراک، اراک، ایران

چکیده

هدف: هدف از پژوهش حاضر تدوین الگوی مفهومی ازدواج پایدار رضایتمند در زوجین متقاضی فرزند خواندگی بود. روش پژوهش: این پژوهش با شیوه کیفی و با استفاده از روش نظریه داده بنیاد انجام شد. با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند، مشارکت کنندگان با توجه به معیارهای ورود به پژوهش انتخاب شدند و تا رسیدن به اشباع نظری در نهایت 18زوج دارای ازدواج رضایتمند و پایدار مورد مصاحبه نیمه ساختار یافته قرارگرفتند و داده ها با استفاده از روش استراوس وکوربین تحلیل شدند. یافته ها: ماحصل مرحله ی کدگذاری باز، رسیدن به 112کد اولیه، 23 مقوله فرعی و 9 مقوله اصلی و یک مقوله ی مرکزی بود. مقوله ی مرکزی در این پژوهش پذیرش ناباروری: پویشی برای تجربه ی عشق اصیل و متعهدانه در ازدواج است و مقوله های سیستم زوجی کارآمد، تلاش آگاهانه جهت رشد و تعالی ازدواج و مراقبت از آن جزء شرایط علی و مقوله های ارتباط سازنده ی زوج با خانواده های اصلی و اجتماع، حمایت‌گری راهبردی اطرافیان شرایط مداخله گر و مقوله ساختار شخصیتی و تربیتی زوجین شرایط زمینه ایی و زوجین از راهبردهای سازنده برای حل تعارض های زوجی و خانوادگی و رویارویی مذهبی به عنوان راهبردهای سازنده استفاده کردند و پیامد نهایی رضایت از زندگی، پذیرش همراه با شفقت و تعهد نسبت به همسر بود. نتیجه گیری: نتایج این پژوهش، رسیدن به پذیرش ناباروری و تجربه ی عشق اصیل و متعهدانه در ازدواج زوجین نابارور که پیامد اصلی آن رضایتمندی است اتفاقی نیست با انتخاب و اقدام سازنده و فعالانه میسر بوده و فرایندی است فردی خانوادگی و تعاملی که زوجین با تلاش آگاهانه جهت رشدو تعالی ازدواج و مراقبت از آن، همراهی، اتحاد زوجی و کسب مهارتهای زوجی و راهبرد های کارآمد در راستای سلامت و شادکامی اقدام کرده و در نهایت رضایت و پایداری در ازدوا ج را کسب می نمایند

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Aconceptual model for stable satisfied marriage among couple applying for adoption

نویسندگان [English]

  • Maryam Nezami 1
  • Mojtaba Amirimajd 2
  • Mohammad Ghamari 3
  • Masoud Asadi 4
1 PhD Student in Counseling. Department of Counseling, Islamic Azad University, Abhar Branch, Abhar, Iran
2 Associate Professor, Department of Psychology, Faculty of Humanities, Islamic Azad University, Abhar, Iran
3 Associate Professor of the Counseling Group, Faculty of Humanities, Islamic Azad University, Abhar, Iran
4 Assistant Professor, Department of Psychology, Arak University, Arak, Iran
چکیده [English]

Aim: The present study was aimed to develop a conceptual model of satisfactory sustainable marriage in couples seeking adoption. Method: This research has been done qualitatively using grounded theory of the foundation. Using purposive sampling method, the subjects were selected according to the inclusion criteria and until theoretical saturation, finally 18 couples with satisfied and stable marriages a semi-structured interview was conducted for them and analyzed using Strauss and Corbin continuous comparison method. Results: The product of the open coding stage was reaching 112 primary codes, 23 sub-categories and 9 main categories and one central category. The central category in this study is infertility acceptance, a dynamic for the experience of genuine and committed love during marriage. Community, strategic support of those relatives the interventionist conditions and the category of personality and educational structure of couples Background and couples used constructive strategies to resolve marital and family conflicts and religious confrontation as constructive strategies and the end result of life satisfaction, acceptance with compassion and commitment to the spouse. Conclusion: Based on the results of this study, infertility acceptance and the experience of genuine and committed love in infertile couples whose main outcome is satisfaction is not accidental but is possible by constructive and active choice and action and is an individual, family and interactive process that Couples consciously strive for the growth and excellence of marriage and care for it, companionship, marital union and the acquisition of marital skills and effective strategies for health and happiness, and ultimately gain satisfaction and stability in marriage.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Stable marriage
  • Satisfaction
  • Infertile couple
  • adoption
استراوس، اَنسلم.، و کوربین، جولیت (2019). مبانی پژوهش کیفی، ترجمه افشار، ابراهیم (1390). تهران: نشر نی، چاپ اول.
بزازیان، سعیده.، خان‌محمدی، ذبیح اله.، امیری مجد، مجتبی.، و قمری، محمد (1397). نقش واسطه‌ای عملکرد خانواده در رابطه بین نیازهای بنیادین روانشناختی، انتظارات زناشویی و تعهد زناشویی. روانشناسی معاصر. 13 (2): 168-158. 
حاتمی ورزنه، ابوالفضل (1394). ارائه الگوی ازدواج پایدار رضایتمند: یک پژوهش گراند تئوری. مشاوره و روان درمانی خانواده. 6 (21): 149 -120.
حاتمی ورزنه، ابوالفضل (1394). تدوین الگوی ازدواج پایدار رضایتمند و بررسی اثربخشی برنامۀ مداخله‌ای مبتنی بر آن. پایان نامۀ دکتری مشاورۀ خانواده، دانشگاه علامه طباطبائی.
خان آبادی، مهدی.، اسمعیلی، معصومه.، و فرح بخش، کیومرث (1397). تبیین مضامین کیفیت زناشویی عالی در زوج‌های نابارور: مطالعه ارمغان دانش. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج. 23 (131): 807- 792.
خدادادی سنگده، جواد (1393). شناسایی و سنجش شاخص‌های سلامت خانواده و ارائه مدل خانواده سالم مبتنی بر بافت فرهنگی  اجتماعی. پایان‌نامه دکتری مشاورۀ خانواده، دانشگاه خوارزمی.
خجسته مهر، رضا.، و محمدی، رزگار (1395). تجربه خوشبختی در ازدواج‌های پایدار: یک مطالعه کیفی. روانشناسی خانواده. 3(2): 70- 59.
خدادادی سنگده، جواد.، نظری، علی محمد.، و احمدی، خدابخش (1395). شناسایی شاخص‌های ازدواج موفق: پژوهش کیفی، اکتشافی، مطالعات راهبردی ورزش و جوانان. 13 (25): 17-1.
حسینی، سید حسن.، و ایزدی، زینب. (1395). پدیدارشناسی تجربه زیسته زنان مجرد جمعیت مورد مطالعه: زنان مجرد بالای 35 سال شهر تهران. مطالعات اجتماعی روانشناختی زنان. 14 (1): 72-41.
خجسته مهر، رضا.، محمدی، علی.، و عباسپور، ذبیح الله (1396). نظریه زمینه‌ای فرایند شکل‌گیری نگرش به ازدواج، یک مطالعه کیفی. تحقیقات علوم کیفی در سلامت. 6 ( 3): 354 – 343.
خطیبی، شهلا.، و گودرزی، محمود (1398). بررسی رابطه بین مسئولیت پذیری و نیازهای بنیادین گلاسر با ازدواج رضایت‌مند: نقش میانجی تاب‌آوری. دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد. 1 (99): 33-16.
سالاری زارع، زینب.، و گودرزی، محمود (1398). فراترکیب پژوهش‌های پیشین در راستای دستیابی به مولفه‌های ازدواج موفق در ایران. دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی. 4 (78): 36-24.
شیخ الاسلامی، علی.، و خداکریمی، شهلا (1396). پیش‌بینی تعهد زناشویی براساس رضایت جنسی، سلامت معنوی:نقش میانجی مسئولیت‌پذیری. دین و سلامت. 5 (1):31-21.
صاحبدل، حسین.، زهراکار، کیانوش.، و دلاور علی (1394). شناسایی و اندازه گیری شاخص‌های ازدواج موفق. پژوهشهای روانشناسی بالینی و مشاوره. 5 (2):46-32.
فتحی، الهام.، و اسمعیلی، معصومه (1395). ارائه مدل ازدواج رضایت‌مند در فرهنگ ایرانی: مطالعه نظریه داده بنیاد. پژوهش در سلامت روانشناختی. 10 (2): 27-10.
کریمی‌ثانی، پرویز.، و احیایی، کبری (1390). ارائه مدل پیشنهادی برای کیفیت زندگی زناشویی براساس عوامل پیش بینی‌کننده قبل از ازدواج در بین زوجین تبریز. زن و مطالعات خانواده. 4 (13): 81-61.
ناموران‌گرمی،کبری.، و مرادی، علیرضا (1396). تعیین ابعاد صمیمیت زناشویی زوج‌های ایرانی، یک مطالعه کیفی. فرهنگی تربیتی زنان و خانواده. 12 (42): 78-61.
نطاق، مریم.، کیانی، قمر.، اسدی، مسعود.، و قمری، محمد (1399). پیشگیری از روابط خارج از ازدواج مبتنی بر رویکرد غنی سازی زندگی زناشویی با تکیه بر بافت فرهنگی اجتماعی ایران. روان‌شناسی فرهنگی. 4 (2): 243- 265.
نظری‌فرد، محسن.، سودانی، منصور.، خجسته‌مهر، رضا.، و فرهادی راد، حمید (1398). تدوین الگوی سازش‌یافتگی زنان پس از رخداد طلاق: یک پژوهش زمینه‌ای. مشاوره و روان درمانی خانواده. 9 (2): 122- 93.
Bachand, L. L., & Caron, S. L. (2001). Ties that bind: A qualitative study of happy long-term marriages. Contemporary Family Therapy, 23(1), 105-121.
Bornstein, M. H., & Suwalsky, J. T. (2021). The specificity principle in adoption. Journal of Applied Developmental Psychology, 74, 101264.
Cebert-Gaitors, M., Abdelnalbi, S., Mantell, E., Woodward, A., Gonzalez-Guarda, R., & Stevenson, E. L. (2021). Multidimensional Barriers and Facilitators to Treatment Seeking for Infertility Among Women in the United States: A Systemic Review. F&S Reviews.
Dillu, R., Sheoran, P., & Sarin, J. (2013). An exploratory study to assess the quality of life of infertile couples at selected infertility clinics in Haryana. IOSR J Nurs Health Sci, 2, 45-51.
Fatima, M., & Ajmal, M. A. (2012). Happy marriage: A qualitative study. Pakistan Journal of Social and Clinical Psychology, 9(2), 37-42.
Gottman, J., Swanson, C., & Swanson, K. (2002). A general systems theory of marriage: Nonlinear difference equation modeling of marital interaction. In The Dynamic Perspective in Personality and Social Psychology (pp. 326-340). Psychology Press.
Hünler, O. S., & Gençöz, T. (2005). The effect of religiousness on marital satisfaction: Testing the mediator role of marital problem solving between religiousness and marital satisfaction relationship. Contemporary family therapy, 27(1), 123-136.
Moura-Ramos, M., Gameiro, S., Soares, I., Santos, T. A., & Canavarro, M. C. (2010). Psychosocial adjustment in infertility: A comparison study of infertile couples, couples undergoing assisted reproductive technologies and presumed fertile couples. Psicologia, Saúde e Doenças, 11(2), 299-319.
Myers, J. E., Madathil, J., & Tingle, L. R. (2005). Marriage satisfaction and wellness in India and the United States: A preliminary comparison of arranged marriages and marriages of choice. Journal of Counseling & Development, 83(2), 183-190.
Nahrin, N. E., Ashraf, F., Nessa, K., Alfazzaman, M., Anwary, S. A., Abedin, S. A. A., & Rahman, M. M. (2017). The Emotional-Psyc hological Consequences of Infertility and Its Treatment. Medicine today, 29(1), 42-44.
Pasha, H., Basirat, Z., Esmailzadeh, S., Faramarzi, M., & Adibrad, H. (2017). Marital intimacy and predictive factors among infertile women in northern Iran. Journal of clinical and diagnostic research: JCDR, 11(5), QC13.
Sayehmiri, K., Kareem, K. I., Abdi, K., Dalvand, S., & Gheshlagh, R. G. (2020). The relationship between personality traits and marital satisfaction: a systematic review and meta-analysis. BMC psychology, 8(1), 1-8.
Schmidt, L., Holstein, B., Christensen, U., & Boivin, J. (2005). Does infertility cause marital benefit?: An epidemiological study of 2250 women and men in fertility treatment. Patient education and counseling, 59(3), 244-251.
Wang-Sheng, L., & McKinnish, T. (2018). The marital satisfaction of differently aged couples. Journal of Population Economics, 31(2), 337-362.
Wiweko, B., Anggraheni, U., Elvira, S. D., & Lubis, H. P. (2017). Distribution of stress level among infertility patients. Middle East Fertility Society Journal, 22(2), 145-148.
Zarif Golbar Yazdi, H., Aghamohammadian Sharbaf, H., Kareshki, H., & Amirian, M. (2020). Psychosocial consequences of female infertility in Iran: a meta-analysis. Frontiers in Psychiatry, 11, 518961.