اثربخشی زوج‌درمانی هیجان‌مدار بر دل‌زدگی و تعارض زناشویی زوجین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مشاوره، گروه روانشناسی و مشاوره، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران.

2 استادیار گروه روانشناسی و مشاوره،دانشکده ادبیات وعلوم انسانی،واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران

3 استادیار گروه روان شناسی و مشاوره، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران

چکیده

هدف: هدف این پژوهش تعیین اثربخشی زوج‌درمانی هیجان ‌مدار بر دلزدگی و تعارض زناشویی زوجین در سال1401 بوده است. روش پژوهش: روش پژوهش، نیمه تجربی با طرح پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری با گروه گواه بود و جامعه آماری نیز زوجین مراجعه‌کننده به کلینیک روان‌شناسی آذرشهر کرمانشاه در سال 1401 بود. نمونه به صورت نمونه گیری تصادفی به تعداد 20 نفر انتخاب و در گروه آزمایشی و گروه گواه به صورت تصادفی جایگزین شدند. ابزار سنجش، پرسشنامه‌ تعارض زناشویی (MCQ-R) براتی و ثنایی (1373) و مقیاس دل‌زدگی زناشویی پاینز (2001) بود. برنامه زوج درمانی هیجان مدار جانسن و گریمن (2006) در یازده جلسه و هر جلسه به مدت 70 دقیقه برای گروه آزمایشی اجرا و گروه گواه مورد مشاهده قرار گرفت. جهت تجزیه و تحلیل آماری داده‌ها از نرم افزار SPSS-26 و روش تحلیل واریانس مختلط با اندازه‌های مکرر سه مرحله‌ای استفاده شد. یافته‌ها: بر اساس یافته‌ها زوج درمانی هیجان مدار در کاهش تعارضات زناشویی (34/6=F، 031=P) و دلزدگی زناشویی (61/5=F، 048/0=P) موثر بود و این تاثیر در مرحله پیگیری نیز پایدار گزارش شد (05/0=P). نتیجه‌گیری: نتایج این پژوهش، علاوه بر منتفع کردن زوجین شرکت‌کننده در این پژوهش، در تصمیم‌گیری‌های درمانی روانشناسان، آموزش پروتکل‌های درمانی در دانشگاه‌ها، تهیه و تدوین برنامه‌های رسانه‌ای و فرهنگی جهت ارتقای سلامت روان در رسانه‌ها قابل‌استفاده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The effectiveness of emotionally focused couple therapy on heartbreak and marital conflict of couples

نویسندگان [English]

  • Farahnaz Ghasemi 1
  • Karim Afsharinia 2
  • Hassan Amiri 3
1 Ph.D. Student in Department of Psychology and Counseling, Kermanshah Branch, Islamic Azad University, Kermanshah, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Psychology and Counseling, Kermanshah Branch, Islamic Azad University, Kermanshah, Iran
3 Assistant Professor, Department of Psychology and Counseling, Faculty of Literature and Human Sciences, Kermanshah Branch, Islamic Azad University, Kermanshah, Iran
چکیده [English]

Aim: The purpose of this research was to Investigating the effectiveness emotionally focused couple therapy on heartbreak and marital conflict of couples. Method: The research method was semi-experimental with a pre-test, post-test and follow-up design with a control group and the statistical population was couples who referred to Azarshahr Psychology Clinic in Kermanshah in 1401. A sample of 20 people was selected by random sampling and randomly replaced in the experimental group and the control group. The measurement tools were Marital Conflict Questionnaire (MCQ-R) and Pines Marital Distress Scale (2001). The emotional-oriented couple therapy program of Jansen and Grayman (2006) was observed in 11 sessions, each session lasting 70 minutes for the experimental group and the control group. SPSS-26 software and mixed variance analysis with three-stage repeated measures were used for statistical analysis of the data. Results: Based on the findings, emotional couple therapy was effective in reducing marital conflicts (F=6.34, P=0.031) and marital boredom (F=5.61, P=0.048) and this effect was reported to be stable in the follow-up phase. (P=0.05). Conclusion: The results of this research, in addition to benefiting the couples participating in this research, can be used in the treatment decisions of psychologists, the training of treatment protocols in universities, the preparation and compilation of media and cultural programs to promote mental health in the media

کلیدواژه‌ها [English]

  • emotion-oriented couple therapy
  • heartbreak
  • marital conflict
چراغی، نجمه.، احتشام­زاده، پروین.، عسگری، پرویز، جوهری­فرد، رضا(1400).مقایسه اثربخشی طرحواره درمانی ذهنیت مدار و زوج درمانی هیجان مدار بر سازگاری زناشویی در زوجین دارای تعارض زناشویی. نشریه پژوهش پرستاری.16(2):39-48.
باقری، شیما.، سپاه منصور، مژگان.، حسنی، فریبا.، و امامی­پور، سوزان(1398).مقایسه اثربخشی زوج درمانی هیجان مدار و ایماگو تراپی بر دلزدگی و انتظارات زناشویی در زوجین دارای تعارضات زناشویی.نشریه پژوهش در پرستاری.5(5):35-42.
بابائی، انسیه (1397). پیش بینی تعارضات زناشویی زنان درگیر خشونت خانگی براساس طرحواره های جنسی، عملکرد جنسی و رضایت جنسی. نشریه روان پرستاری.6(5): 62-78.
پاینز، الکساندر (1996). دل‌زدگی از روابط زناشویی. ترجمه گوهری راد، افشار (1383). تهران: انتشارات رادمهر.
پیرفلک، محمد.، سودانی، منصور.، و شفیع آبادی، عبدالله. (1393). اثربخشی زوج درمانی گروهی شناختی رفتاری بر کاهش دلزدگی زناشویی. مجله مشاوره و رواندرمانی خانواده.4(2)؛249-267.
شکراله‌زاده، معصومه.، فروزش، منیره.، بذرافشان، محمد رفیع.، و حسینی، حسن (1396). تأثیر زوج‌درمانی شناختی– رفتاری در تعارض و بی‌رمقی زناشویی زوجین، آسیب‌شناسی، مشاوره و غنی‌سازی خانواده، 1(3): 131-115.
شمس الهی، مهری. (1400). نقش میانجی تنظیم هیجانی در رابطه تاب آوری و تعارض زناشویی. خانواده درمانی کاربردی، 2(1): 292-308
دربانی، سیدعلی.، فرخزاد، پگاه.، و  لطفی کاشانی، فرح. (1399). اثربخشی خانواده درمانی راهبردی کوتاه‌ مدت بر تعارض‌های زناشویی. خانواده درمانی کاربردی، 1(1): 54-68
رسولی راد، آزاده.، رحمانی، محمد علی.، قربان شیرودی، شهره.، و زربخش، محمد رضا. (1400). مقایسه اثربخشی طرح‌واره درمانی و تحلیل رفتار متقابل بر کاهش تعارض زناشویی زوجین متقاضی طلاق. خانواده درمانی کاربردی، 2(3): 92-112
رهسپار منفرد، فرناز.، آروند، ژینوس.، شریعت زاده جنیدی، گل آرا. (1400). اثربخشی زوج‌درمانی راه‌حل محور بر تعارض و دلزدگی زناشویی زوجین. سنجش و پژوهش در مشاوره کاربردی، ۳ (۴) :۶۷-۵۳
فتوحی، سکینه.، میکائیلی، نیلوفر.، عطادخت و اکبر.، و حاجلو، نادر (1397). مقایسه اثربخشی زوج‌درمانی مبتنی بر فراهیجان با زوج‌درمانی روایتی بر سازگاری و دل‌زدگی زناشویی زوجین متعارض. فصلنامه فرهنگ و مشاوره و روان‌درمانی دانشگاه علامه طباطبایی، 9(34): 77 - 101.
قرشی، سمیرا. (1399). بررسی اثربخشی رویکرد هیجان مدار بر کاهش تعارضات زناشویی. سنجش و پژوهش در مشاوره کاربردی، ۲ (۴) :۱۰-۱
غلامرضایی، هادی.، مالمیر، غلامرض.ا، و قربانی ریزی، نیلوفر(1397). عشق، ازدواج، تعارضات زناشویی و خیانت.تهران: انتشارات منشور سمیر.
هوشمندی، رودابه.، احمدی، خدابخش.، و کیامنش، علیرضا. (1400). شناسایی و سنجش عوامل محوری و پیرامونی تعارضات زناشویی در جمعیت فارسی زبان (مطالعه ترکیبی). خانواده درمانی کاربردی، 2(4): 383-402
References
Babaie E. Prediction of‌ ‌marital conflicts of women invove in domestic violence based on sexual ‎schemas, sexual function and sexual satisfaction‎. IJPN 2018; 6 (5) :16-24 (Persian)
Bagheri S, Sepahmansour M, Hasani F, Emamipour S. Comparison the Effectiveness of Couple Therapy of Emotional-Focused and Imago Therapy on Marital Burnout and Expectations in Couples with Marital Conflicts. IJRN 2019; 6 (1) :34-42 (Persian)
Beasley CC, Ager R. Emotionally Focused Couples Therapy: A Systematic Review of Its Effectiveness over the past 19 Years. Journal of Evidence-Based Social Work. 2019; 16(2):144-59.
Cheraghi Seyf Abad N, Ehtesham Zadeh P, Asgari P, Johari Fard R. The comparison effect of schema mode therapy and emotionally focused couple therapy on marital adjustment in couples with marital conflict referred to counseling centers. IJNR 2021; 16 (2) :38-48 (Persian)
Darbani, S. A., Farokhzad, P., & Lotfi Kashani, F. (2020). The effectiveness of short-term strategic family therapy on married conflicts. Journal of Applied Family Therapy, 1(1), 54-68. doi: 10.22034/aftj.2020.119642 (Persian)
Faircloth, A. L. (2017). Resilience as a mediator of the relationship between negative life events and psychological well-being. Electronic Theses & Dissertations. Georgia southern university
Fotohi, S., Mikaeili, N., Atadokht, A., & Hajlo, N. (2018). Comparing The Effectiveness Of Meta- Emotion Based Couple Therapy with Narrative Couple Therapy On Adjustment And Cuople Burnout In Conflicting Couples. Counseling Culture and Psycotherapy, 9(34), 77-101. doi: 10.22054/qccpc.2018.27362.1672 (Persian)
Ghorashy S. The Effectiveness of Emotionally Focused Therapy (EFT) in Reducing Women's Marital Conflict. JARAC, 2 (4):1-10 10.52547/jarcp.2.4.1 (Persian)
Girard A, Woolley SR. Using emotionally focused therapy to treat sexual desire discrepancy in couples. Journal of sex & marital therapy. 2017;43(8):720-35. McCrady, B.S., Wilson, A.D., Muñoz, R.E., Fink, B.C., Fokas, K., & Borders, A. (2016). Alcohol-Focused Behavioral Couple Therapy. Fam Process. 55(3):443-59
Hooshmandi, R., Ahmady, K., & Kiamanesh, A. (2021). Identification and Assessment of the Central and Peripheral Factors of Marital Conflict in the Persian-Speaking Population (A Mixed-Methods Study). Journal of Applied Family Therapy, 2(4), 383-406. doi: 10.22034/aftj.2022.302788.1182 (Persian)
Linhof AY, Allan R. A Narrative Expansion of Emotionally Focused Therapy With Intercultural Couples. (2020). The Family Journal. 2019;27(1):44-9.
Rasolirad, A., Rahmani, M., Ghorbanshirodi, S., & Zarbakhsh, M. (2021). Comparison of the Effectiveness of Schema Therapy (ST) and Transactional Analysis (TA) in Reducing Marital Conflict of Couples Seeking a Divorce. Journal of Applied Family Therapy, 2(3), 112-92. doi: 10.22034/aftj.2021.297568.1153 (Persian)
Rahsepar Monfared F, Arvand J, Shariat zadeh joneidi G. (2021). The effectiveness of solution-oriented couple therapy on marital conflict and boredom. JARAC, 3 (4) :53-67 10.52547/jarcp.3.4.53 (Persian)
Pinse AM, Neal MB, Hammer LB & Icekson T. (2011). Job burnout and couple burnout in dual-earner couples in the sandwiched generation. Social Psychology Quarterly. 74(4):361-85
Pirfalak, M., Sodani, M., & shafiabadi, A. (2014). The Efficacy of Group Cognitive-Behavioral Couple’s Therapy (GCBCT) on the Decrease of Couple Burnout. Family Counseling and Psychotherapy, 4(2), 247-269 (Persian)
 Shamsollai, M. (2021). The Mediating Role of Emotion Regulation in the Relationship between Resilience and Marital Conflict. Journal of Applied Family Therapy, 2(1), 292-308. doi: 10.22034/aftj.2022.332482.1438 (Persian)
Smith, T.W., Baron, C.E., Caska-Wallace, C.M., Knobloch-Fedders, L. M., Renshaw, K.D., & Uchino, B.N. (2019). PTSD in veterans, couple behavior, and cardiovascular response during marital conflict. Emotion (Washington, DC).
Twohig, M.P. (2012). Acceptance and commitment therapy: Introduction. Cognitive and Behavioral Practice, 19(4), 499-507
Vazhappilly JJ, Reyes ME. Efficacy of emotion- focused couples communication program for enhancing couples’ communication and marital satisfaction among distressed partners. Journal of Contemporary Psychotherapy. 2018;48(2):79-88