مقایسه اثربخشی درمان هیجان‌مدار و درمان شناختی- رفتاری بر اضطراب در خانواده های داغدیده در اثر کرونا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مشاوره، گروه روانشناسی، واحد تنکابن، دانشگاه آزاد اسلامی، تنکابن، ایران

2 دانشیار، گروه روانشناسی، واحد تنکابن، دانشگاه آزاد اسلامی،تنکابن ، ایران

3 استادیار گروه روانشناسی، واحد تنکابن، دانشگاه آزاد اسلامی، تنکابن، ایران

چکیده

هدف: این پژوهش با هدف مقایسه اثربخشی درمان هیجان‌مدار و درمان شناختی- رفتاری بر اضطراب در افراد داغدیده در اثر کرونا انجام شد. روش پژوهش: این پژوهش نیمه‌آزمایشی با طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه گواه و پیگیری سه ماهه بود. جامعه‌آماری پژوهش، کلیه خانواده‌های داغدیده در اثر کرونا در سال 1400-1399 در شهرستان چالوس، بود که از بین آنان 45 نفر به روش نمونه‌گیری هدفمند طبق معیارهای ورود و خروج انتخاب و به صورت تصادفی در سه گروه (دو گروه آزمایشی و یک گروه کنترل) 15 نفری جایگزین شدند. گروه اول 9 جلسه درمان هیجان‌مدار، گروه دوم 9 جلسه درمان شناختی- رفتاری دریافت کردند و گروه کنترل هیچ مداخله‌ای دریافت نکرد. پرسشنامه‌های اضطراب بک (BAI؛ بک، 1988) در سه مرحله‌ پیش‌آزمون، پس‌آزمون و پیگیری جهت جمع‌آوری داده‌ها توسط شرکت‌کنندگان تکمیل شد. داده‌ها با استفاده از روش تحلیل واریانس با اندازه‌گیری مکرر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته‌ها: نتایج نشان دادند که درمان هیجان‌مدار و درمان شناختی- رفتاری بر کاهش اضطراب افراد داغدیده مؤثر است و همچنین در مقایسه دو درمان، درمان هیجان‌مدار نسبت به درمان شناختی- رفتاری بر کنترل اضطراب اثربخش‌تر بود (05/0>p). نتیجه‌گیری: از یافته‌های این پژوهش نتیجه‌گیری می‌شود که می‌توان از درمان هیجان‌مدار جهت کنترل اضطراب در افراد داغدیده استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Comparing the effectiveness of emotion-oriented therapy and cognitive-behavioral therapy on anxiety in bereaved families due to Corona

نویسندگان [English]

  • Aliakbar Salami Roodsary 1
  • shohreh ghorban shiroudi 2
  • Mohammadali Rahmani 3
1 Ph.D. Student of Counseling, Department of Psychology, Tonekabon Branch, Islamic Azad University, Tonekabon, Iran
2 Associate Professor ،Department of Psychology ,Tonekabon Branch , Islamic Azad University, Tonekabon , Iran.
3 Assistant Professor, Department of Psychology, Tonekabon Branch, Islamic Azad University, Tonekabon, Iran
چکیده [English]

Aim: This research was conducted with the aim of comparing the effectiveness of emotion-oriented therapy and cognitive-behavioral therapy on anxiety in people bereaved by Corona. Methods: This was a semi-experimental study with a pre-test-post-test design with a control group and a three-month follow-up. [The statistics of the research were all the families affected by Corona in the year 1399-1400 in Chalus city, of which 45 people were selected by purposeful sampling according to the entry and exit criteria and randomly divided into three groups (two experimental groups and one group control) 15 people were replaced. The first group received 9 sessions of emotion-oriented therapy, the second group received 9 sessions of cognitive-behavioral therapy, and the control group did not receive any intervention. The Beck Anxiety Inventory (BAI; Beck, 1988) was completed by the participants in three phases: pre-test, post-test and follow-up. The data were analyzed using repeated measures analysis of variance. Results: The results showed that emotion-oriented therapy and cognitive-behavioral therapy are effective in reducing the anxiety of bereaved people, and in comparing the two treatments, emotion-oriented therapy was more effective than cognitive-behavioral therapy in controlling anxiety (p<0.05). Conclusion: From the findings of this research, it can be concluded that emotion-oriented therapy can be used to control anxiety in bereaved people

کلیدواژه‌ها [English]

  • Emotion-oriented therapy
  • cognitive-behavioral therapy
  • anxiety
  • corona
آرین‌نژاد، شیرین.، صالحی، مهدیه.، تقی‌لو، صادق.، و استکی، مهناز (1400). مقایسه اثربخشی درمان هیجان‌مدار فردی با درمان هیجان مدار با کاربرد هنر بر نشخوار فکری در افراد با سندرم ضربه عشقی. خانواده درمانی کاربردی، 2(3): 441-459.
اسمری‌برده‌زرد، یوسف.، محمدامین‌زاده، دانا.، و حسین‌ثابت، فریده (1397). اثربخشی درمان متمرکز بر هیجان بر افسردگی و اضطراب زنان مبتلا به اختلال پرخوری. فصلنامه پزشکی نوید نو، 21(65): 55-67
اکبری، حبیب‌الله.، و رفیع، طاهره (1396). درمان هیجان‌مدار: اصول و مبانی. تهران: بات.
بیرامی، منصور.، هاشمی، تورج.، بخشیپور، عباس.، محمودعلیلو، مجید.، و اقبالی، علی(1393). مقایسه تأثیر دو روش آموزش تنظیم هیجان و شناخت درمانی مبتنی بر ذهن‌آگاهی، بر پریشانی روانشناختی و راهبردهای شناختی تنظیم هیجان مادران کودکان عقب‌مانده ذهنی. فصلنامه پژوهش‌های نوین روانشناختی، 9(33): 59-43.
خسروی‌اصل، مرجان.، نصیریان، منصوره.، و بخشایش، علیرضا (1397). اثر درمان متمرکز بر هیجان بر اضطراب و افسردگی زنان بی­سرپرست تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی. تحقیقات سلامت، 7(3): 182-173.
سادوک، بنجامین‌جیمز.، سادوک، ویرجینیا آلکوت.، و روئیز، پدرو (1394). خلاصه روانپزشکی. (ترجمه فرزین رضاعی). تهران: ارجمند. (2015).
سالاری، فرامرز.، عسگری، کریم.، و تقوی، فاطمه (1391). تاثیر درمان شناختی - رفتاری بر میزان سازگاری دانش آموزان دبیرستانی مبتلا به سوگ نابهنجار. تحقیقات علوم رفتاری، 10(5): 382-373.
علیزاده‌فرد، سوسن.، و صفاری‌نیا، مجید (1399). پیش بینی سلامت روان بر اساس اضطراب و همبستگی اجتماعی ناشی از بیماری کرونا. پژوهش‌های روان‌شناسی اجتماعی، 36: 141-129.
کاویانی، حسین.، و موسوی، اشرف السادات (1387). ویژگی‌های روان سنجی پرسشنامه اضطراب بک در طبقات سنی و جنسی جمعیت ایرانی. مجله دانشکده پزشکی، 66(2): 126-140.
کرمی‌نژاد، زینب.، سودانی، منصور.، و مهرابی‌زاده هنرمند، مهناز (1395). اثربخشی رویکرد هیجان مدار بر تنظیم شناختی هیجان دانشجویان دچار شکست عاطفی. فصلنامه دانشگاه علوم پزشکی لرستان، 4(70): 86-79.
مرادی، مسعود.، و فتحی، داوود (1395). اثربخشی درمان شناختی- رفتاری بر امید به زندگی و بهزیستی معنوی دانشجویان سوگ دیده. مطالعات روان‌شناختی، 12(3): 16-26
معتمدجلالی، مژده.، منیرپور، نادر.، و ضرغامی‌حاجبی، مجید (1401). بررسی اثربخشی گروه‌درمانی شناختی-رفتاری بر کاهش علائم سوگ در زنان مبتلا به اختلال سوگ پیچیده پایدار. مجله مطالعات ناتوانی، 12:  107-123.
مهدی‌پور، سمیه.، شهیدی، شهریار.، روشن، رسول.، و دهقانی، محسن (1388). تعیین اعتبار و روایی پرسشنامه تجربه سوگ (GEQ) در نمونه ایرانی. روانشناسی بالینی و شخصیت، 7(2): 35-48.
موسوی، مریم سادات (1400). مقایسه اثربخشی واقعیت درمانی و درمان شناختی رفتاری بر اضطراب ناشی از کرونا و آثار سوگ در دوران پاندمی کووید 19. فصلنامه روان شناسی تحلیلی شناختی، 12(47): 113-125.
مؤمنی، خدامراد.، و رفیعی‌دلفان، زهرا (1397). اثربخشی گروه درمانی شناختی- رفتاری بر اضطراب مرگ و سلامت عمومی زنان سالمند سوگوار. روان‌شناسی پیری، 4(2): 141-131.
References
American Psychological Association (2017). Cognitive Behavioral Therapy (CBT) for Treatment of PTSD. Clinical Practice Guideline for the Treatment of PTSD.
Beck, A. T., & Steer, R. A. (1991). Relationship between the Beck anxiety inventory and the Hamilton anxiety rating scale with anxious outpatients. Journal of Anxiety
Beck, A. T., Epstein, N., Brown, G., & Steer, R. A. (1988). An inventory for measuring clinical anxiety: psychometric properties. Journal of consulting and clinical psychology56(6), 893.
Beck, J., S. (2010). Questions and answers about cognitive therapy. Beck Institute for Cognitive Behavior Therapy.
Bieling, P. J., McCabe, R. E., & Antony, M. M. (2022). Cognitive-behavioral therapy in groups. Guilford publications.
Boelen, P. A. (2006). Cognitive-behavioral therapy for complicated grief: Theoretical underpinnings and case descriptions. Journal of Loss and Trauma11(1), 1-30.
Eisma, M. C., Boelen, P. A., & Lenferink, L. I. (2020). Prolonged grief disorder following the Coronavirus (COVID-19) pandemic. Psychiatry Research288, 113031.
Eisma, M. C., Tamminga, A., Smid, G. E., & Boelen, P. A. (2020). Acute grief after deaths due to COVID-19, natural causes and unnatural causes: An empirical comparison. Journal of affective disorders278, 54-56.
Emmelkamp, P. M., Meyerbröker, K., Morina, N. (2020). Virtual reality therapy in social anxiety disorder. Current Psychiatry Reports, 22(7),188-97.
Fischhoff, B. (2020). Making decisions in a COVID-19 world. Jama, 324(2), 139-140.
Gesi, C., Carmassi, C., Cerveri, G., Carpita, B., Cremone, I. M., & Dell'Osso, L. (2020). Complicated Grief: What to Expect After the Coronavirus Pandemic. Frontiers in Psychiatry11, 489.
Greenberg, L. J., Warwar, S. H., & Malcolm, W. M. (2008). Differential effects of emotion-focused therapy and psychoeducation in facilitating forgiveness and letting go of emotional injuries. Journal of Counseling Psychology55(2), 185.
Greenberg, L. S., & Watson, J. C. (2007). Emotion-focused therapy for depression. Washington, DC: American Psychological Association.
Harte, M. (2019). Processing Emotional Pain using Emotion Focused Therapy: A guide to safely working with and resolving emotional injuries and trauma. Australian Academic Press.
Haugen, PT., Evces, M., & Weiss, DS. (2012). Treating posttraumatic stress disorder in first responders: A systematic review. Clinical Psychology Review, 32(5), 370-80.
Lafrance Robinson, A., Dolhanty, J., Stillar, A., Henderson, K., & Mayman, S. (2016). Emotion‐focused family therapy for eating disorders across the lifespan: A pilot study of a 2‐day trans diagnostic intervention for parents. Clinical Psychology & Psychotherapy, 23(1), 14-23.
Lee, S. A., Jobe, M. C., & Mathis, A. A. (2020). Mental health characteristics associated with dysfunctional coronavirus anxiety. Psychological Medicine, 1-2.
Lee, S. A., Mathis, A. A., Jobe, M. C., & Pappalardo, E. A. (2020). Clinically significant fear and anxiety of COVID-19: A psychometric examination of the Coronavirus Anxiety Scale. Psychiatry research, 290, 113112.
Menzies, R. E., Neimeyer, R. A., & Menzies, R. G. (2020). Death anxiety, loss, and grief in the time of COVID-19. Behaviour Change, 37(3), 111-115.
Mlotek, A. E., & Paivio, S. C. (2017). Emotion-focused therapy for complex trauma. Person-Centered & Experiential Psychotherapies16(3), 198-214.
O'Donnell, K., Dorsey, S., Gong, W., Ostermann, J., Whetten, R., Cohen, J. A., ... & Whetten, K. (2014). Treating maladaptive grief and posttraumatic stress symptoms in orphaned children in Tanzania: Group‐based trauma‐focused cognitive–behavioral therapy. Journal of traumatic stress27(6), 664-671.
Otte, C. (2022). Cognitive behavioral therapy in anxiety disorders: current state of the evidence. Dialogues in clinical neuroscience.
Paivio, S. C., & Pascual-Leone, A. (2010). Emotion-focused therapy for complex trauma: An integrative approach: American Psychological Association.
Sandberg, J. G., Kenstel, A. (2011). The experience of learning emotionally Focused couples therapy. Journal of Marital and Family Therapy, 37 (4), 393-410.
Shahar, B. (2020). New Developments in Emotion-Focused Therapy for Social Anxiety Disorder. Journal of Clinical Medicine9(9), 2918.
Spielberger, C. D. (Ed.). (2013). Anxiety and behavior. Academic Press.
Watkins, E. R. (2018). Rumination-focused Cognitive-Behavioral Therapy for Depression. Guilford Publications.
Watson, J. C., & Greenberg, L. S. (2017). Emotion-focused Therapy for Generalized Anxiety. Washington, DC: American Psychological Association.
Weissman, N., Batten, K., Rheem, K. D., Wiebe, S., Pasillas, R. M., Potts, W. (2017). The effectiveness of emotionally focused couples therapy with veterans with PTSD: A pilot study. Journal of Couple & Relationship Therapy, 1-17.
Worden, J., W. (2018). Grief counseling and grief therapy: A handbook for the mental health practitioner. Springer Publishing Company.